Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Korfakkan

Nav ziņojumu par Korfakkan   Rakstiet
Tūristu stāsti par Korfakkan pievienot stāstu
Lieliskas ģimenes brīvdienas
Man ļ oti patika uzturē š anā s š ajā viesnī cā ! Viss ir lieliski) Tī rī ba un kā rtī ba! Apkā rt ir tik daudz brī niš ķ ī ga skaistuma.
 •  1 gadā atpakaļ
Viss ir kārtībā
Š ajā viesnī cā apmetamies otro reizi. Viesnī ca piesaista ar savu atraš anā s vietu pie Indijas okeā na. Apkalpoš ana augstā lī menī .
 •  1 gadā atpakaļ
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa apskats
Kas attiecas uz izmitinā š anu, sū dzī bu nav. Viesnī ca ir diezgan vidē ja, budž eta variants, starp atpū tniekiem ir daudz krievu.
 •  4 gadā atpakaļ
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa apskats
Pludmalē bija sauļ oš anā s krē sli, platī ba nav ī paš i liela. Uztura ziņ ā viss ir labi, mums bija trī s ē dienreizes dienā , bija daudzveidī ba.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska budžeta viesnīca, īpaši ar bērniem.
Ne tik sen mē s atgriezā mies no viesnī cas, un es vē los uzrakstī t savu viedokli, pamatojoties uz svaigā m atmiņ ā m. Viesnī cas atraš anā s vieta ir tā lu no lidostas un ceļ š aizņ ems aptuveni 2 stundas, bet izmaksas, pat...
 •  6 gadiem atpakaļ
Ļoti labs četrinieks.
Viesnī ca atrodas netā lu no mazas pilsē tiņ as, pati par sevi ir klusa un mā jī ga, un vislabā k piemē rota ģ imenē m ar maziem bē rniem.
 •  6 gadiem atpakaļ
Klusas un relaksējošas ģimenes brīvdienas.
Viesnī ca ļ oti laba, klusa un labi, ka bezalkoholiska, ģ imenē m ar bē rniem, tas tā . Viesnī ca atrodas ļ oti gleznainā vietā , no vienas puses norobež ota ar kalnu grē du un ar savu pludmali Indijas okeā nā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Es gribu atpakaļ
Gribē jā s uz jū ru, sauli ziemā.....Un tā mē s izlē mā m par Emirā tiem, bet ne Dubaiju vai Abū Dabī , bet Indijas okeā na piekrasti, Omā nas lī ci.
 •  7 gadiem atpakaļ
Lielisks tās vērtības dēļ.
Uzreiz teikš u, ka svē tki pagā ja ar blī kš ķ i. Mē s gribē jā m klusas ģ imenes brī vdienas, un mē s to saņ ē mā m.
 •  7 gadiem atpakaļ
Mēs šeit jutāmies ērti!
Š ajā viesnī cā tiek nodroš inā ta ē rta atpū ta. Iepriekš esam viesojuš ies AAE un š oreiz palikā m Dubaijā , vē lē jā mies bez raizē m pludmales brī vdienas un nevis pilsē tas viesnī cu, kad pē...
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Korfakkan