Kā organizēt braucienu uz AAE uz Expo 2020 caur Abū Dabī

26 Janvāri 2022 Ceļošanas laiks: no 18 Janvāri 2022 ieslēgts 25 Janvāri 2022
Reputācija: +6554
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Š eit aprakstī š u visas nianses ceļ ojuma laikā uz Expo 2020 saistī bā ar lidojumu caur Abū Dabī .

Vai prasī bas vakcinē tajiem cilvē kiem ir atbilstoš as: Jā .

Ceļ ojuma ilgums: 1 nedē ļ a (18.01-25.01).

Aviokompā nija: Wizz

Galamē rķ a pilsē ta: Abū Dabī

Ko darī t, ja ilgums ir mazā ks par nedē ļ u: es nezinu.

Ko darī t, ja ieraš anā s un izbraukš ana nenotiek caur Abū Dabī : es nezinu.

PCR testi:

 • Pirmais ir 48 stundas pirms izlidoš anas.
 • Otrais ir bez maksas tū lī t pē c ieraš anā s, rezultā ts ir 3 stundu laikā
 • Treš o - sestajā dienā par saviem lī dzekļ iem - var nodot netā lu no Expo par 150 dirhamiem, rezultā ts sanā k lī dz 8 stundā m, saņ ē mā m 4 stundā s.

 • Svarī gi: PCR testa laikā.6. dienā ir nepiecieš ams precizē t, ka veicat PCR testu tieš i lidojumam atpakaļ . Š is PCR atš ķ iras no bezmaksas, ko daž os gadī jumos var uzņ emt izstā dē Expo 2020 %27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96+%D0%90% D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1.8C%D0%BA%D1%96+%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1 % 82% D0% B8 / @ 24.9638485, 55.1439477, 20.04z / data = 4m1.1m7 3m6 1s0x3e5f43496ad9c645: ! ! ! ! 0xbde66e508429516.2z0JTRg9Cx0LDRlyAtINCe0LEn0ZTQtNC90LDQvdGWINCQ0YDQsNCx0YHRjNC60ZYg0JXQvNGW0YDQsNGC0Lg 3b1 8m2 3d25.2048493 4d55.2707828 3m4 1s0x3e5f72d195d329b3: !!!!!!!! ! ! 0x63e0ab2343f483a7 8m2 3d24.9638885 4d55.1439965 "target =" _ blank "> š eit (24/7). Vismaz mums tā skaidroja.

  Pirms izbraukš anas no Ukrainas jums jā aizpilda veidlapa vietnē vietni un uzreiz pa pastu saņ emiet QR kodu. Kodi noteikti nā k uz gmail un nenā k uz ukr. net. Ja vietnē tiek parā dī ts kļ ū das ziņ ojums “Dati nav atrasti”, mē ģ iniet vē lreiz pē c dienas. Tas ir, veidlapu labā k aizpildī t nedē ļ as laikā . Ja vietne sniedza citu kļ ū du, bet QR kods tika nosū tī ts uz pastu, ar to pietiek.

  Zaļ ā caurlaide ļ auj š ķ ē rsot robež u starp Dubaiju un Abū Dabī .

  Lietotnes Green Pass nosaukums ir Alhosn. Ieteicams to uzstā dī t pirms ceļ ojuma.

  Pē c ieraš anā s Abū Dabī

  Lidostā nokā rtojiet testu gandrī z bez rindas un izejiet cauri kontrolei, kontrolē jums tiks doti jū su Alhosn identifikatori. Pā rbaudes laikā jā norā da savs tā lruņ a numurs angļ u valodā . Iesaku jau iepriekš uzrakstī t uz lapiņ as, tā bū s vieglā k.

  Tiklī dz saņ emsi SMS ar testa rezultā tu, vari pieteikties Alhosn un saņ emsi Green pass. Jū s nevarat pieteikties Alhosn, kamē r nesaņ emat SMS ar testa rezultā tu.

  Pieteikumā jū s redzē siet, ka jū su Green pass ir zaļ ā krā sā lī dz nā kamā PCR testa datumam, sestajā dienā pē c ieraš anā s ieskaitot. Pieteikumā tiks norā dī ts nā kamā s piegā des datums.

 • Bez zaļ ā s zaļ ā s caurlaides nav iespē jams iekā pt transportā , kas dodas no Dubaijas uz Abū Dabī . Pat ja kā da brī numa dē ļ jū s apsē dī sities, jū s nevarē siet iziet policijas kontroli uz emirā tu robež as.
 • Bez negatī va reversā PCR jū s nevarat iekā pt WIZZ lidmaš ī nā .
 • Tā rezultā tā , ko ņ emt lī dzi uz izlidoš anas lidostu Ukrainā :

 • Reģ istrē tas WIZZ biļ etes, ar kurā m jū s jebkurā gadī jumā dodaties uz reģ istrā cijas galdu.
 • QR kods saņ emts pa pastu. Tas ir nepiecieš ams tikai, lai iekā ptu lidmaš ī nā . Izdrukā jā m, bet izskatā s, ka var parā dī t no telefona.
 • Apdroš inā š ana, kas sedz Covid. Viņ a netika pā rbaudī ta, bet bez viņ as viņ i var netikt ielaisti lidojumā .
 • Izdrukā ts negatī vs PCR tests angļ u valodā ar QR kodu un zī mogu, veikts 48 stundas pirms izlidoš anas.

 • Kas jā iepako, lai dotos no Abū Dabī :

 • Elektroniskā s reģ istrē tā s WIZZ biļ etes
 • Alhosn lietojumprogramma, kurā zaļ ā reversā PCR mirgos ar atbilstoš o izpildes datumu.
 • PCR rezultā ti tiek automā tiski parā dī ti lietotnē Alhosn.
 • Svarī gi punkti par izstā di Expo 2020:

 • Ticiet man, visas š ī s grū tī bas ir tā vē rtas.
 • Visi autobusi uz un no Expo cilvē kiem ar Expo 2020 biļ etē m ir bez maksas.
 • Arī bezmaksas autobuss no Abū Dabī (no autoostas un tieš i no lidostas) uz Expo 2020 un atpakaļ (Ceļ ā.01:50)
 • Ja bezmaksas autobusa grafiks no Dubaijas uz Abū Dabī jums nav piemē rots: pilsē tas autobuss maksā.25 dirhamus, jums ir jā maksā ar ceļ ojuma karti.
 • Piektdienā s metro sā k kursē t tikpat agri kā citā s dienā s (piemē ram, no pulksten 5 no rī ta). Visā s dienā s metro beidz kursē t ne agrā k par pusnakti, daž ā s dienā s pat vē lā k.
 • Metro stacija Expo 2020 atrodas tieš i blakus izstā des ieejai.
 • Izvē lieties apmeš anā s vietu, lai netā lu no izstā des Expo atrodas metro stacija un vilciena brauciena ilgums nepā rsniedz 30 minū tes, vai arī kā da no bezmaksas autobusu pieturā m netā lu no viesnī cas.
 • Bezmaksas autobusi kursē ik pē c 5 minū tē m pa rajonu ap Expo, ja pē kš ņ i esat noguris no pastaigas no vienas zonas uz otru. Bet, ejot, jū s, visticamā k, redzē sit kaut ko tā du, kas nav iekļ auts sarakstos.
 • Cik dienas ir vajadzī gas izstā dei Expo 2020? Personī gi mē s bijā m 6 dienas atpakaļ . Bet es lasī ju internetā , ka kā dam pietiek ar dienu.
 • Jums ir jā instalē izstā des Expo 2020 piedā vā jums, kas norā dī s jū s kartē un palī dzē s plā not paviljonu apmeklē jumu.

 • Kā maksimā li izmantot Expo 2020? Aplikā cijai ir iespē ja Smart Queue, tā ļ auj rezervē t paviljona apmeklē jumu uz noteiktu laiku. Varat paturē t lī dz 10 aktī vā m rezervā cijā m. Š ī iespē ja ievē rojami vienkā rš os izstā des apmeklē jumu un ietaupī s jū s no rindā m. Aplikā cija darbojas pareizi tikai tad, ja tā lrunī ir iestatī ta pareizā laika josla, manā gadī jumā tā lrunī bija nepiecieš ams aktivizē t izvē les rū tiņ u "Automā tiskā laika noteikš ana".
 • Daž i paviljoni nav savienoti ar viedo rindu. Konkrē ti Vā cija, un tur vienmē r ir rinda. Lai izvairī tos no problē mā m, nā ciet darba dienā pulksten 10, rinda aizņ ems lī dz 15 minū tē m.
 • Japā nas paviljonu var rezervē t tikai katru dienu no plkst.  9.00.
 • Rā dī t. Daudzos paviljonos ir izstā des, kas nav norā dī tas Expo 2020 lietotnē . Grafiks jā meklē paš os paviljonos. Labā kā s izrā des, mū suprā t, rā dī ja Taizeme, katra diena ir savā dā ka.
 • Izrā des, kas paš as lietojumprogrammas sarakstā ir sadalī tas unikā lajā s un pastā vī gā s, plā nojiet tā , lai nepalaistu garā m unikā las.
 • Nav nepiecieš ams rezervē t izrā di vai ū denskritumu, vietas pietiks visiem.
 • Ū denskritumu un Korejas paviljonu vislabā k apmeklē t vakarā , jo ir ļ oti skaists fona apgaismojums.
 • Expo suvenī ru veikalos par 20 dirhē mā m tiek pā rdotas ī paš as pases, kurā s var savā kt katra paviljona apmeklē juma zī mogus.
 • Internets un ū dens visā izstā dē Expo 2020 ir bez maksas.
 • Ē diens. Cenas ir ļ oti daž ā das. Mē s ē dā m Malaizijas restorā nā par 25 dirhamiem par ē dienu vai Dominos 45 dirhamu picu un 10 dirhamu kartupeļ iem. Kafija un kū kas par 10 dirhamiem restorā nā netā lu no Austrā lijas.
 • Safari uz tuksnesi ar ekstrē miem sporta veidiem kā pā s.

  Mē s iegā dā jā mies š ī s vietni par AED 150 vienai personai. Bez priekš apmaksas. Apmaksa uz vietas - skaidrā naudā . Ē diens bija labs un bagā tī gs, bezalkoholiskie dzē rieni arī iekļ auti.

  Daž u autobusu grafiki

  No Expo lī dz Abū Dabī lidostai (mazā k nekā.2 stundu brauciena attā lumā )


  No Abū Dabī autoostas lī dz Expo(mazā k nekā.2 stundu brauciena attā lumā )


  No Expo uz daž ā diem virzieniem

  Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
  Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
  Līdzīgi stāsti
  komentāri (14) Atstājiet savu komentāru
  Rādīt citus komentārus …
  iemiesojums