Dzimšanas diena Dubaijā.

23 Februāris 2019 Ceļošanas laiks: no 08 Februāris 2019 ieslēgts 13 Februāris 2019
Reputācija: +27.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Stā sts ir tikai tā pē c, lai tiem, kas dodas ceļ ojumā , bū tu jaunā kā informā cija. Un tad es, izlasot atsauksmes, kuras, iespē jams, ir novecojuš as, skaidri neiedomā jos cenas š ajā pilsē tā . Tā tad, mē s pulcē jā mies, lai nosvinē tu manu draugu Dubaijā , tas ir, vienkā rš i aizlidot uz turieni nedē ļ u un apskatī t pilsē tu. Mē s lidojā m no Kijevas un pirmais bumms - mū su ceļ abiedri paņ ē ma biļ eti caur TUI, un tur tā izrā dī jā s par 120 dā rgā ka nekā mū sē jā , plus visneē rtā kie lidojumi lidojumam (jū s ierodaties agri no rī ta ( par nakti jā maksā ) un naktī izlido (un pa dienu tevi izliek, un tu sē di kā muļ ķ is vestibilā un gaidi savu autobusu). Ja iespē jams, paskaties un izvē lies kā lidot, jo diena pusotra bez miega ir ļ oti nogurdinoš a. Atbraucu agri no rī ta, tū roperatora maš ī na aizbrauca uz viesnī cu (var braukt pats , pa dienu metro iet no lidostas, pa nakti ir daudz taksometru. Runā jot taksometri, labā k braukt ar Uber vai Carim, jo ​ ​ tie, kas ir pilsē tas ar letē m, ir par lielumu dā rgā ki). Ar mobilajiem sakariem un i-netu viņ i nemazgā jā s, 40 UAH. dienā un Kyivstar dod visu. Metro - ņ emiet bezkartes uzreiz, viens brauciens maksā no 3 lī dz 7.5 dirhamiem (ir trī s cenu zonas), plus, ja kontā ir mazā k par 7.5 dirhamiem, jū s metro neielaidī s, tā pē c plā nojiet uz priekš u . Autobuss uz tā m paš ā m kartē m 3 dirhami. Karte ir jā atzī mē gan pie ieejas, gan pie izejas, ja karte nedarbojā s, un tu ienā ci (tā notika), nekavē joties dodies uz info un atrisini jautā jumu, jo tad tu neiziesi no metro un maksā si kā maksa par bez kartes ir 8 dirhami. Labā k ir doties uz Burj Khalifa, lai sagaidī tu rī tausmu, pirmkā rt, ir maz cilvē ku, un, otrkā rt, jū s redzē siet pilsē tu naktī un saules gaismā (biļ etes paņ emiet iepriekš ). Mē s devā mies ekskursijā uz Abū Dabī uz moš eju, mū s veda visu dienu un labi paē dinā ja par 55 ye vienai personai. Moš eja ir ļ oti skaista un bagā ta (ņ emiet vē rā , ka vī rieš us moš ejā neielaiž š ortos un caurajos dž insos, sievietē m iedod plī vuru, labā k nē sā t savu lakatu). Ir arī forš s Ferrari parks, bet tas aizņ em visu dienu un 80-150 ye ieejai un izklaidei. Ļ oti skaists rajons "Dubai Marina", ir pludmale, ir kur pastaigā ties un ar ū dens transportu var doties uz citu pilsē tas rajonu vai doties uz "palmu" un atpakaļ . Ar monorailu braucā m uz Atlantis Palmu par 25 dirhamiem vienai personai, tikai tur, ja netiek uz akvaparku vai akvā riju, tur nav ko darī t. "Brī numu dā rzs" puķ u puš ķ is par 50 dirhamiem no cilvē ka, 20 minū tē s tieš ā m visu var redzē t. "Globā lais ciems" ir tematisks tirgus, kas sadalī ts it kā pa valstī m ar atbilstoš ā m dekorā cijā m, principā var mierī gi staigā t pusi dienas. Mall of the Emirates ir labs iepirkš anā s centrs ar cenā m par jebkuru budž etu (var pat atrast T-kreklus par 10 dirhamiem), tur cauri stiklam Sky Dubai var redzē t pingvī nus. "Dubai frame" (150 metru rā mis) ieeja 50 dirhami, blakus labs parks. Zelta tirgu un garš vielu tirgu gandrī z neapmeklē jā m, pietika ar 10 minū tē m kaitinoš u pā rdevē ju, kas sagrā bj roku, lai zaudē tu pacietī bu un dotos prom. Bet, ja jums patī k š is, tad tur varat iegā dā ties dā rgu pulksteņ u kopijas vai viltotu zī mola somu, vispā r jebko. Ļ oti interesants zivju tirgus "krastmalas tirgus" ir moderna ē ka ar augļ u, garš vielu, gaļ as un zivju tirgus zonā m. Ir arī atseviš ķ s laukums, kur jums tiks iztī rī tas zivis un garneles (ir elektroniskā rinda), un blakus kafejnī cā gatavos zivis un garneles. . Garneles maksā no 25 lī dz 80 dirhamiem / kg, zivis no 30 un vairā k, tī rī š ana kg 6 dirhami, vā rī š ana 17 dirhami / kg, bet, godī gi sakot, tā s gatavo amatieriem (garš vielu daudz, bet garš u gribas zivis). Augļ u tirgū izmē ģ inā jā m jaunos kokosriekstus un niedru sulu. Š ī tirgus priekš rocī ba ir mū sdienī gums un tī rī ba, tur brauc arī ū dens taksometrs, bet mē s to neizmantojā m. Kad lasī ju atsauksmes par strū klakā m, nesapratu, kas tur tik interesants, bet tas ir burvī gs skats, un lā zerš ovs kopumā ir skaists, tā pē c noteikti apskatiet.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums