Iespaidi no ceļojuma uz AAE

21 Decembris 2019 Ceļošanas laiks: no 05 Decembris 2019 ieslēgts 12 Decembris 2019
Reputācija: +22
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es biju AAE Adž manā.2019.  gada decembrī . Pirms tam es biju AAE pirms 10 gadiem. Toreiz bija pilnī gs sajū sma, tagad - vilš anā s. Viesnī cas ir brī niš ķ ī gas, arī Persijas lī cis. Dubaija, Abū Dabī , Š ā rdž a - centri tikpat skaisti. Ir parā dī juš ies daudzi jauni debesskrā pji, ē kas, tirdzniecī bas centri. Mī nusu nebija vispā r. Ekskursijas pilnas, interesantas. Ļ oti ilgu laiku es grasī jos vē l vienu reizi nokļ ū t AAE. Sapratu. Tagad – iespaidi diametrā li mainī juš ies. Uz slikto pusi. Ikviens pelna naudu tū rismā AAE: pati valsts, ceļ ojumu rī kotā ji, ceļ ojumu aģ enti, gaisa pā rvadā tā ji. Bija milzī gi mī nusi. Apvienotajos Arā bu Emirā tos tū risms ir 1. vietā Emirā tu ienā kumu ziņ ā (tā saka gidi).

Nā kamais:


Milzī gi sastrē gumi (daudz algotu strā dnieku no Pakistā nas, Indijas un citā m valstī m, daudzi nedzī vo kopmī tnē s, bet lē tos ī rē tos mā jokļ os, kas ir uzcelti uz brī vā m platī bā m). Adž mana ir netī ra, Š ā rdž a ir pa pusei netī ra, Abū Dabī ir nedaudz labā k, bet tū risms tur ir mazā k attī stī ts. Es nevaru saprast, kā pē c tik bagā ta valsts nebū vē ceļ us uz pā rvadiem tū risma un apskates vajadzī bā m.

Sastrē gumu dē ļ ekskursijas sā kas pulksten 13.00 vai 13.30, pirms tā s izbrauc pulksten 10–11. Ekskursijas programma ir saī sinā ta. Tajā s paš ā s ekskursijā s redzē ju 2-3 reizes mazā k nekā pirmajā braucienā . No Š ā rdž as lī dz Dubaijai pagā ja 20 minū tes, tagad 1.5-2 stundas. Ja lī st lietus (decembris, janvā ris), valsts stā v uz vietas, vē tras notekcaurules nedarbojas vai to nav.

Viesnī cu gidi, pā rdod ekskursijas, melo (mums bija Anex), viņ i tikai ierunā ekskursiju programmu. Iepirkš anā s AAE ir laba. Persijas lī cis ir skaists, tač u ne labā ks par Adrijas jū ru, Sarkano jū ru, Vidusjū ru utt.

Atceļ ā , pa ceļ am uz lidostu, es sā ku runā t ar kā du sievieti. Viņ a tur bija kopā ar dē la ģ imeni. Mē s devā mies uz programmu Izlase. Viņ i bija 3* viesnī cā , tā lu no jū ras, ar brokastī m. Pakete maksā ja 300 USD. Valsti neapskatī jā m, paš i reiz apmeklē jā m Dubai Mall, klausī jā mies dziedoš ā s strū klakas, ieraudzī jā m iekš ā akvā riju (kura stikls bija apduļ ķ ojies 10 gadus), skatī jā mies uz Burj Khalifa no zemes un bijā m ļ oti apmierinā ti. ar pā rē jo.

Jū s varat labi atpū sties AAE. Bet tikai viesnī cā s Dubaijā , 1. lī nijā pie jū ras, jo sastrē gumi. Tagad tas ir dā rgi. Iespē jams, situā cija ar ceļ iem uzlabosies, un ceļ i tiks bū vē ti uz estakā dē m.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums