Īsa eseja par ceļojumu

17 Decembris 2019 Ceļošanas laiks: no 01 Decembris 2019 ieslēgts 08 Decembris 2019
Reputācija: +68
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

1. Lidojums no Rossija no Jekaterinburgas (ar 20 minū š u kavē š anos) pagā ja labi, lidmaš ī na jauna, attā lums starp sē dvietā m pietiekams, bezmaksas reģ istrā cija aviokompā nijas mā jaslapā , ē diens tika pasniegts 1 reizi lidojuma laikā . Č arterlidojums.


2. Š ā rdž as lidosta. Mē s izkā pā m no lidmaš ī nas lidostas ē kā caur piedurkni, kas ir ē rti. Pā reja pie muitas darbiniekiem caur automā tiskajiem kontrolpunktiem, kas arī ir ē rti, muitnieki ir ļ oti operatī vi. Arī bagā ž as izņ emš ana notiek bez kavē š anā s. Pati lidosta nav ī paš i liela, tikai 8 vā rti. Patī kams pā rsteigums gaidī ja pie izejas no lidostas halles: satikā s vietē jā "mā kslinieku" grupa, skanē ja nacionā lā mū zika, tika dejotas nacionā lā s dejas. Ieradā mies valsts svē tkos – Apvienoš anā s dienā . Krā saini un patī kami. Bet "Biblio Globe" darbinieku darbs ir kaut kā haotisks, slikta organizā cija, atbraukuš o tū ristu drū zmē š anā s, kas gaida transportu. Pē c tam iekraujot mazos autobusos (20-22 sē dvietas), brauciens uz viesnī cu ilga 30 minū tes.

3. Viesnī ca IBIS STYLES Sharjah 3*. Pilsē tas viesnī ca, kas neapš aubā mi ir liels pluss. Reģ istratū rā angliski runā još ie darbinieki paņ ē ma pasu kopijas, izsniedza 2 istabas plastmasas atslē gas - un Well Cam! Viņ i neņ em depozī tu, lifts darbojas no istabas atslē gas - jū s uzliekat to uz skenera un nospiediet stā va numuru. Mū su istaba atradā s 7. stā vā .

4. Numurs. Istabas izmē rs standarts, logs neveras, skats uz blakus ē ku (skumjas), 2 gultas, sniegbalta veļ a, 1 maiņ a nedē ļ ā , plakans TV, 1 krievu kanā ls, filmas skatī jos caur USB zibatmiņ u. disks, ledusskapis, tē jkanna, 2 krū zes, 2 glā zes, tē ja, kafija, cukurs, 2 pudeles 0.5 l ū dens. Kondicionieris strā dā ja nepā rtraukti. Vannas istabā tikai putas pie izlietnes un š ampū ns-gels vannas istabā . Bez ziepē m, zobu pastas, birstē m. Fē ns gaitenī . Garderobe gaitenī , pietiekami daudz pakaramo, nav kurpju ragu. Tī rī š ana telpā var bū t un var nebū t jebkurā laikā . Par dvieļ iem pastā vī gi netiek ziņ ots, apkopē jas angļ u valodā . nesaprotu, viss ir tikai zī mes. Wi-Fi istabā bija labs.

5. Restorā ns. Mums bija HB, kas ir ļ oti ē rti. Brokastis lī dz 10.00, vienmē r ir ko ē st (graudaugi, desiņ as, makaroni, sieri, dā rzeņ i, augļ i, ne pā rā k labi ar konditorejas izstrā dā jumiem, viņ i vā ra olu kulteni vai olu kulteni), kafija, tē ja, sulas, ū dens. Vakariņ as no 19.00 lī dz 22.00, izvē le maza, bet visa kā pietiek, bet tē jai nav nekā (kaitī gi figū rai! ). Bufete.

6. Transfē rs uz pludmali. Katru dienu pulksten 10.00. Viens vai divi autobusi (12 un 22 sē dvietas). Brauciet 12-15 minū tes. Atpakaļ pulksten 14.00. Reiz nedabū jā m sē dvietu - piebrauca mazs busiņ š (12 sē dvietas) un 20 tū risti drū zmē jā s kā siļ ķ es mucā...Otrs autobuss tā arī neatbrauca. . . skumjas.


7. Pludmale un jū ra. Pludmale izskatā s pē c iež ogota bū vlaukuma skaistā s Arā bijas jū ras krastā . Uz tā s atpū š as 98% krievvalodī go, 2% vietē jie un viesstrā dnieki, maz mazgā jas un daudz apbrī no krievu skaistules. Jū ra jau ir vē sa, ī paš i no rī ta. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi par papildus samaksu. maksa. Sē dē jā m uz lī dzpaņ emta paklā jiņ a, no rī ta reģ istratū rā izsniedz zilos pludmales dvieļ us. Ar taksi uz pludmali nebraucā m, reiz ar kā jā m (izmantojot navigatoru) lī dz viesnī cai - 1 stunda.

8. Iepirkš anā s un pastaigas. Sakarā ar to, ka viesnī ca atrodas nevis piekrastē , bet gan pilsē tā , ir kur doties. Visinteresantā kā un pieejamā kā ir krastmala, tā ir ļ oti gara, lī dz galam netikā m, lai gan katru vakaru no 2 lī dz 3 stundā m taisī jā m pa to promenā di. Satumst agri, kā jau visur Ā zijā , gaisa temperatū ra komfortabla, nebija stipra vē ja, bija tikai viens lietus (vakarā ). Ir daudz soliņ u, restorā nu, pā rvietojamu ē stuvju, tirdzniecī bas automā ti ar dzē rieniem un uzkodā m, velosipē du noma un citi pā rvietoš anā s lī dzekļ i. Cilvē ki staigā lī dz rī tam, vietē jie iekā rtojas vakara uzkodā m turpat zā lienā , gar krastmalu, lielā kā daļ a savā c aiz sevis atkritumus.

Otra vietē jā mē roga atrakcija ir tā sauktie "vilcieni", vietē jie iepirkš anā s centri, kas pā rdod metā la izstrā dā jumus, "zelta" krā sa, varbū t pats zelts, nav pā rbaudī ts...un apģ ē rbi, kurus varat pielā got š eit zem jū su izmē rs. Nedaudz tā lā k, paejot zem tilta, ir autoosta un liels iekš telpu pā rtikas tirgus, kur pā rdod dā rzeņ us, augļ us, gaļ u, zivis un jū ras veltes, katrai produktu kategorijai ir sava izolē ta telpa, lai smarž as nesajauktos, viss ir diezgan tī rs. Cenas ir virs vidē jā s, kas atbilst produktu kvalitā tei. Bija vietē jos lielveikalos, tur ir viss, cenas ir "Maskava". Netā lu atrodas Makdo, cenas augstā kas kā krievu, bet garš a normā la, saldē jums 1 dirhams. Gandrī z visur ir iespē jams norē ķ inā ties ar karti, tā pē c mē s savus dolā rus nemainī jā m.


9. Transfē rs atpakaļ un lidojums. Informā cija par izbraukš anu tika saņ emta reģ istratū rā , angļ u valodā . saproti, izsniedza lapiņ u ar informā ciju, izbraukš ana bija 9 no rī ta, aizveda 05.15. No rī ta atslē gu kartes iedevā m reģ istratū rā , autobuss ieradā s laicī gi, bet gide ziņ oja par 3 stundu reisa kavē š anos un piedā vā ja palikt viesnī cā un tad paš iem tikt lī dz lidostai. Mē s to nedarī jā m, tā pat kā citi mū su tautieš i. Lidostā ieradā mies 05.55, tā kā reģ istrē š anā s mū su lidojumam jau bija atvē rta, piegā jā m pie letes (reģ istrē š anā s lidojumam tika veikta iepriekš ē jā dienā caur internetu), reģ istrē jā m bagā ž u, š eit mums iedeva 0.5 litri ū dens uz vienu cilvē ku, izgā ja muitu un apmetā s uzgaidā majā telpā .

Liels beznodokļ u nodalī jums atrodas pirms muitas. Uzgaidā majā telpā ir arī viens, tikai mazā ks. Wi-Fi iepriekš ē jai reģ istrā cijai un pases kopē š anai var noformē t pie informā cijas galdiem, pirms iet muitā , tad nekā ! Ē dnī cu ir pietiekami daudz, 2 reizes izdzē rā m kafiju, gaidī jā m nosē š anos - un atpakaļ mā jā s. Paē dā m 1 reizi, brokastis (jo aizkavē jā s izlidoš ana), ar tā du paš u kavē š anos ieradā mies Jekaterinburgas lidostā .

Secinā jums priekš sevis: ja vē lies baudī t jū ru, izvē lies viesnī cu piekrastē , ja neesi gatavs gulē t savā istabiņ ā , izvē lies pilsē tas viesnī cu. Cenas un kvalitā tes attiecī ba atbilst.

Numurs

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
номер
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums