Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 5*– Atsauksmes

11
Novērtējums 9.710
№1 viesnīcas reitingā Rasalhaima
9.7 Numurs
9.7 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.7 Uzturs
9.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Arābijas jūras krastā, 50 minūšu brauciena (87 km) attālumā no Dubaijas lidostas. Ras Al Khaimah lidosta atrodas 20 km attālumā no viesnīcas, bet Šārdžas lidosta atrodas 40 minūšu brauciena attālumā (65 km). Viesnīca ir piemērota VIP brīvdienām, SPA brīvdienām, ģimenes brīvdienām, arī ar bērniem.Vairāk →
аватар katyaklemenko
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Waldorf Astoria Hotels & Resorts: dā rgs interjers, plaš as ģ ē rbtuves, lieliska restorā nu izvē le, ekskluzī va tē ju, kafijas un cigā ru izvē le. Rekomendē jam VIP-atpū tai, SPA-atpū tai, ģ imenes atpū tai, arī ar bē rniem. … Tomēr ▾ Waldorf Astoria Hotels & Resorts: dā rgs interjers, plaš as ģ ē rbtuves, lieliska restorā nu izvē le, ekskluzī va tē ju, kafijas un cigā ru izvē le. Rekomendē jam VIP-atpū tai, SPA-atpū tai, ģ imenes atpū tai, arī ar bē rniem.
Pirmā rinda. skaista pludmale, jū ra ir vienkā rš i neticama, skats ir elpu aizraujoš s.
Plaš i numuri. Ē dienu izvē le ir vienkā rš i neticama. Tas ir sapnis
аватар dimirpet
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca skaista, ar labu servisu, jauku un tī ru pludmali, vienī gais mī nuss, ko NEŅ Ē MĀ M vē rā bija ē diens viesnī cā , tas bija ļ oti dā rgi, pat vienkā rš ai uzkodai pie baseina, vismaz 500- Dienas laikā palika 600 dirhami, viesnī cas restorā ni rudenī labi un rudenī dā rgi: Apmeklē jā m steiku, tur fileja bija neparasti garš ī ga vienai porcijai, sanā ca 8 tū kstoš i rubļ u)) apmeklē jā m japā ņ u restorā nu. … Tomēr ▾ Viesnī ca skaista, ar labu servisu, jauku un tī ru pludmali, vienī gais mī nuss, ko NEŅ Ē MĀ M vē rā bija ē diens viesnī cā , tas bija ļ oti dā rgi, pat vienkā rš ai uzkodai pie baseina, vismaz 500- Dienas laikā palika 600 dirhami, viesnī cas restorā ni rudenī labi un rudenī dā rgi: Apmeklē jā m steiku, tur fileja bija neparasti garš ī ga vienai porcijai, sanā ca 8 tū kstoš i rubļ u)) apmeklē jā m japā ņ u restorā nu. trī s reizes, ja nepasū tā t daudz, tas noteikti nav tik dā rgi, bet kopumā ē diens viesnī cā ir ļ oti dā rgs ar mū su kursu, tā pat kā Dubaijā es saņ emu. Vē l man ļ oti patika bezgalī gi plaš ā pludmale, bē rnu baseinam ir nojume no saules. Viesnī ca pludmalē uzcē la telti ar kamieļ iem, un ikviens varē ja vizinā ties ar kamieļ iem un dzert tē ju ar datelē m.
аватар julia8Kovalik
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
10 atpū tas dienas Waldorf Astoria Ras Al Khaimah paskrē ja ļ oti ā tri. Viesnī cā ieradā mies pē c brokastī m, bet mums uzklā ja nelielu galdiņ u, lai iekostu. Visā m atpū tas dienā m neradā s neviena konfliktsituā cija vai problē ma. … Tomēr ▾ 10 atpū tas dienas Waldorf Astoria Ras Al Khaimah paskrē ja ļ oti ā tri. Viesnī cā ieradā mies pē c brokastī m, bet mums uzklā ja nelielu galdiņ u, lai iekostu. Visā m atpū tas dienā m neradā s neviena konfliktsituā cija vai problē ma. Viss ir ļ oti pozitī vi un labvē lī gi. Istaba laba, ū dens, tē ja, kafija vienmē r pietiekamā daudzumā . Gulta ē rta, gulta vienmē r tī ra. Ī paš i gribas uzslavē t restorā nu, vienmē r nevainojams ē diens, jā , varbū t nav nekā du karalisko gardumu, bet izvē le, ko ē st, vienmē r bijusi laba, galvenais, ē diens ļ oti garš ī gs. Bezmaksas dzē rieni š ajā valstī ir reti, bet š ajā viesnī cā gan. Un pie viesnī cas baseina un pludmalē ir daudz vietu. Tie, kas vē lē jā s mierī gi iekā rtoties, neradot viens otram diskomfortu. Katru vakaru viesnī cā skanē ja brī niš ķ ī ga dzī vā mū zika. Š eit augsta apkalpoš ana, lai gan viesnī cas cena nav dā rga. Mē s ar prieku sazinā simies ar Travel Professional Group vē lreiz, lai iegū tu biļ eti š eit.
аватар viktoriaraz
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š is bija mū su pirmais ceļ ojums uz Emirā tiem, un viesnī ca Waldorf Astoria bija vispiemē rotā kā pirmajai iepazī š anai ar valsti un atpū tai visai ģ imenei. Pirmais iespaids bija vienkā rš i pā rsteidzoš s. Š ika atmosfē ra, milzī ga strū klaka vestibilā , viss ir ļ oti grezns un stilī gs. … Tomēr ▾ Š is bija mū su pirmais ceļ ojums uz Emirā tiem, un viesnī ca Waldorf Astoria bija vispiemē rotā kā pirmajai iepazī š anai ar valsti un atpū tai visai ģ imenei. Pirmais iespaids bija vienkā rš i pā rsteidzoš s. Š ika atmosfē ra, milzī ga strū klaka vestibilā , viss ir ļ oti grezns un stilī gs. Un š is patī kamais iespaids mū s nepameta lī dz paš ai izbraukš anai. Jums nav jā uztraucas par sapratni, reģ istratū rā ir krieviski runā još s personā ls, un visi jautā jumi, un to nebija daudz)), tika atrisinā ti gandrī z uzreiz. No lidostas mū s aizveda ar personī go transfē ru, tikai mū su ģ imenei. Tikš anā s viesnī cā ir ļ oti patī kama un sirsnī ga, un visā viesnī cā katrs ir savā s vietā s, un tas ir ļ oti jū tams. Istaba ir pā rsteidzoš a. Mē s rezervē jā m obligā ti ar balkonu, un tas izrā dī jā s tikpat tā lu no maza). Istaba bija ar divā m milzī gā m gultā m, lielu gaiteni un ļ oti ē rtu vannas istabu. Tī rī š ana tika veikta vismaz divas reizes dienā . Man pat nav jā runā par dvieļ u un gultas veļ as tī rī bu, viss bija tikai virsū . Ļ oti labas kvalitā tes kosmē tika vannas istabā . Bē rna dzimš anas dienā mums istabā atnesa kū ku un augļ us, lai gan mē s to neprasī jā m atseviš ķ i, bet tas noteikti bija jauki. Viņ i centā s iepriecinā t katru no mums, mazas piezī mes ar patī kama miega vē lmē m)), labu atpū tu, svaigus ziedus. Tā pē c pakalpojums ir pā rdomā ts lī dz mazā kajai detaļ ai. No pirmā ceļ ojuma uz citu valsti vairumā gadī jumu rodas iespaids, ka viesnī cai vajadzē tu bū t augš ā . Ļ oti patī kama komunikā cija, ā tra, un galvenais, ļ oti kvalitatī va viesnī cu izvē le, lielisks serviss, tū re tika uzņ emta 15 minū tē s. Viesnī ca ideā li piemē rota arī bē rniem, kamē r nav bē rnu viesnī cas sajū tas. Viss norobež ots, atseviš ķ i baseini ģ imenē m, ar norobež otu bē rnu peldvietu, nosegta nojume. Ir arī tikai pieauguš ajiem paredzē ts baseins, kas ir mazā ks un pat nedaudz siltā ks. Kad bē rni bija bē rnu klubiņ ā , mē s ar lielu prieku izbaudī jā m peldē š anu un klusumu. Arī bē rnu klubs ir labi pā rdomā ts. Ir tikai daļ a no teritorijas zem nojumes, kā arī iekš telpā s. Viņ i ne tikai spē lē jas ar bē rniem un ieslē dz multfilmas, bet cenš as viņ us pā rvilinā t ar meistarklasē m, izglī tojoš ā m spē lē m. Bē rni tur pavadī ja laiku ar lielu prieku, daž reiz vienkā rš i nebija iespē jams viņ us vakarā aizvest atpakaļ )). Ir daudz restorā nu ar daž ā dā m virtuvē m un vienā du lielisku apkalpoš anu. Nedē ļ as nogalē bija liels cilvē ku pieplū dums, laikam kaut kā da konference sarī kota, bet brokastu viesmī ļ i vienkā rš i lidoja. Bija redzams, ka viņ i steidzā s no visa spē ka, tač u tas gandrī z nekā di neietekmē ja kvalitā ti. Bija viena neliela aizķ erš anā s ar dzē rieniem, 10 minū tes, ne vairā k. Alkohols viesnī cā nav lē ts, bet, ja vē laties, varat to paņ emt lī dzi no Duty Free vai no tuvē jā tirdzniecī bas centra. Bet tas, kas ir vienkā rš i neslavē jams, ir lielisks SPA, labā ku es vē l neesmu redzē jis. Viesnī ca sevi pilnī bā attaisnoja visos aspektos, lieliski pavadī jā m laiku kopā ar visu ģ imeni.
аватар LenaRubina
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien ) Vē lamies dalī ties iespaidos par brī niš ķ ī go viesnī cu ) Mums ļ oti patika mū su uzturē š anā s ) Viesnī cā ir viss nepiecieš amais ) Un apkā rtne ir vienkā rš i iespaidī ga, viss ir padomā ts ē rtai atpū tai. … Tomēr ▾ Labdien ) Vē lamies dalī ties iespaidos par brī niš ķ ī go viesnī cu ) Mums ļ oti patika mū su uzturē š anā s ) Viesnī cā ir viss nepiecieš amais ) Un apkā rtne ir vienkā rš i iespaidī ga, viss ir padomā ts ē rtai atpū tai. Apkalpoš ana forš a, visi ļ oti pieklā jī gi, vienmē r atbild uz jautā jumiem un stā sta) Katru dienu mū s lutinā ja ar augļ iem. Ē diens ir lielisks, daudz zī molu un ļ oti garš ī gi ē dieni. Numurs ir elegants un ar skaistu skatu. Pludmale ir viegli sasniedzama, viss ir forš i, viņ i dzē ra kokteiļ us, peldē jā s siltā un tī rā ū denī . Vakaros baudī jā m interesantu un jautru programmu, skatī jā mies filmas) Romantika! Es iesaku visiem apmeklē t š o brī niš ķ ī go viesnī cu)
аватар tchaleeva.maria
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Protams, brauciens no lidostas lī dz viesnī cai ir garas č etrdesmit minū tes. Bet tas ir tā vē rts. Turklā t blakus viesnī cai ir iepirkš anā s centrs. Jū s varat staigā t ar kā jā m, bet nevajadzē tu to darī t dienas laikā karstumā . … Tomēr ▾ Protams, brauciens no lidostas lī dz viesnī cai ir garas č etrdesmit minū tes. Bet tas ir tā vē rts. Turklā t blakus viesnī cai ir iepirkš anā s centrs. Jū s varat staigā t ar kā jā m, bet nevajadzē tu to darī t dienas laikā karstumā . Labā k vakarā pastaiga aizņ ems apmē ram desmit minū tes vienā virzienā . Viesnī ca nav ballī te un izklaides programma nav. Bet relaksē još ā m brī vdienā m ar komfortu viesnī ca ir ideā li piemē rota. Istaba ir ļ oti liela, ar augstiem griestiem. Lielisks dizains. Kvalitatī vas mē beles. Jā , istabā un paš ā viesnī cā viss tiek darī ts ar š iku. Nav sū dzī bu par personā la darbu. Visi ir ļ oti pieklā jī gi un vienmē r ar smaidu. Tā kā viesnī cas tuvumā nav restorā nu, ņ emiet brokastis un vakariņ as. Viss garš ī gs un bagā tī gs. Bē rnu ē dinā š ana nav problē ma, bē rnam ir nepiecieš ams tikai ē st. Viesnī cā ir tī ra, kopta teritorija. Baseini ar tī ru ū deni un pludmale ir ļ oti laba. Ž ē l, ka viesmī ļ i neiet gar pludmali. Pasū tot bā rā , viņ i visu atnesī s, bet pludmalē pasū tī jumus nepieņ em. Vakaros viss ir ļ oti skaisti izgaismots un nokļ ū sti kā pasakā . Ir labs fitnesa centrs un brī niš ķ ī gs spa. Bē rniem ir baseins un lielisks bē rnu klubs. Kopumā viss ģ imenes brī vdienā m ir pieejams. Bijā m apmierinā ti ar viesnī cu var apmeklē t vē lreiz.
аватар yudasowa
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Luksusa viesnī ca ir katra santī ma vē rta, un tā nemaksā ja pā rā k dā rgi. Pirmo reizi nopirkā m tū ri caur internetu un sanā ca ā tri un lē tā k nekā parastā tū risma aģ entū rā . Sā kš u ar ciparu. … Tomēr ▾ Luksusa viesnī ca ir katra santī ma vē rta, un tā nemaksā ja pā rā k dā rgi. Pirmo reizi nopirkā m tū ri caur internetu un sanā ca ā tri un lē tā k nekā parastā tū risma aģ entū rā . Sā kš u ar ciparu. Ļ oti jauks mī ksts telpas dizains. Skaisti pabeigta vannas istaba. Viss ir ļ oti ē rti un funkcionā li. Labas mē beles, laba tī rī š ana. Nebija nekā du sabrukumu vai tamlī dzī gu. Numurā ir viss nepiecieš amais ē rtai atpū tai. Viņ i ne ar ko neuztraucā s un ar problē mā m nesazinā jā s reģ istratū rā . Ir ļ oti patī kami atpū sties un nekurnē t, kad kaut kas nav kā rtī bā ! Apkalpoš ana viesnī cā ir visaugstā kajā lī menī ! Arī ar pā rtiku nav problē mu. Garš saraksts ar ē dieniem, kurus es pat nesā kš u uzskaitī t. Pietiekami, viss ir garš ī gs un svaigs. Pavā ri lieliski pavā ri, ī paš s paldies. Pludmale arī š eit ir lieliska. Un ieeja ū denī ir ē rta, un tas ir tī rs, un sauļ oš anā s krē sli ir labi, bet to ir maz, un pē c vakariņ ā m pā ris reizes nevarē ja atrast vietu. Bet no otras puses, vienmē r bija vietas pie baseina, daž i guļ pie baseina un iet peldē ties jū rā ) Nu, tas ir sī kums. Viņ i nepaklupa pie medū zā m un pat tā s neredzē ja. Tā pē c par pludmali varu teikt tikai lielisku. Patika arī teritorija un infrastruktū ra un apzaļ umojums ir diezgan daudz un tī rī ba. Lielisks spa un fitnesa centrs. Bē rnu klubs un, protams, bē rnu baseins. Viesnī ca atstā ja tikai patī kamus iespaidus un cena ir diezgan pieņ emama. Viesnī cu iesaku pā riem mē renā m relaksē još ā m brī vdienā m š ikos apstā kļ os!
аватар kristina.korkan
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ar lielu sirdi gribē jā s atpū sties, jo ī paš i tā pē c, ka finanses atļ auj. Pā rvaldnieks mums izvē lē jā s vairā kas viesnī cas, bet man patika š ī Weldorf Astoria. Ļ oti grezna viesnī ca ar draudzī gu un neuzbā zī gu personā lu. … Tomēr ▾ Ar lielu sirdi gribē jā s atpū sties, jo ī paš i tā pē c, ka finanses atļ auj. Pā rvaldnieks mums izvē lē jā s vairā kas viesnī cas, bet man patika š ī Weldorf Astoria. Ļ oti grezna viesnī ca ar draudzī gu un neuzbā zī gu personā lu. Pludmale ir ļ oti tuvu, un smiltis ir tī ras un baltas, bet grī das seguma vē l nav un mums nā cā s ā tri, ā tri skriet pa smiltī m. Ir daudz sauļ oš anā s krē slu un saulessargu, un pludmale ir vienkā rš i milzī ga. Viesnī cas teritorija ļ oti skaista un kopta, lieliski baseini. Istaba ir ļ oti ē rta un mā jī ga (vismaz mums), un skats pa panorā mas logu ir neparasts. Vannas istabā ir tualetes piederumi un dvieļ i. Visa atmosfē ra viesnī cā ir labvē lī ga atpū tai. Ē diens ir atseviš ķ s jautā jums, viss ir neticami garš ī gs un skaists, ē dienu skaits pā rsteidza. Brī niš ķ ī ga viesnī ca, noteikti š eit iegriezī š os vē l.
аватар Rechka
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir lieliska. Jauni ē rti numuriņ i. Telpu uzkopš ana 2 reizes dienā . 2 reizes dienā tiek papildinā ts arī ū dens un tē jas un kafijas komplekts. Kafijas automā ts un tē jkanna katrā numurā . Daudzbē rnu ģ imenē m ir blakus istabas. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir lieliska. Jauni ē rti numuriņ i.
Telpu uzkopš ana 2 reizes dienā . 2 reizes dienā tiek papildinā ts arī ū dens un tē jas un kafijas komplekts. Kafijas automā ts un tē jkanna katrā numurā . Daudzbē rnu ģ imenē m ir blakus istabas.
Viesnī ca piedā vā individuā lu pieeju katram klientam. Mē s to bijā m liecinieki savā m acī m. Mums, 5 cilvē ku ģ imenei ar trī s bē rniem, ļ oti bija nepiecieš ama personī ga pieeja. Bē rniem viesnī cā ir ī paš a attieksme. Pē c pieprasī juma virtuvē mazajiem gatavo putras un zupas. Zī daiņ u kosmē tika, gultiņ a un sildī tā ji istabā . Ļ oti atsaucī gs angliski runā još s personā ls. Ī paš i gribē tos pieminē t krievvalodī gā s vadī tā jas Annu Dikovič u un Sabī nu. Visas vē lmes un komentā ri tiek ļ oti ā tri ī stenoti.
Wi-Fi sabiedriskā s vietā s un pludmalē ir bezmaksas.
Viņ i paņ ē ma brokastis un vakariņ as. Uzkodu un silto ē dienu pā rpilnī ba brokastī s un vakariņ ā s bija pā rsteidzoš a. Silti vismaz 3-4 jū ras velš u ē dieni, 4-5 putnu gaļ as ē dieni, 4-5 gaļ as un zivju ē dieni. Uz grila vienmē r bija 2 gaļ as vai zivju ē dieni. Visu veidu dā rzeņ i un uzkodas. Veģ etā rieš iem un diabē ta slimniekiem ir ī paš a ē dienkarte. Vienkā rš i patī kami atcerē ties par cepš anu! Ar rokā m darinā ta š okolā de, š okolā des strū klaka, kū kas un konditorejas izstrā dā jumi. Atseviš ķ i galdi ar nacionā lajiem ē dieniem un saldumiem. Liela augļ u un sulu izvē le. Dzē rieni vakariņ ā s ir apmaksā ti, bet tas ir lielā kajā daļ ā.5 * restorā nu. Milzī gs vī nu saraksts. Restorā ni ir ļ oti interesanti. Bet ā rā nenā cā m biež i. Bijā m diezgan apmierinā ti ar ē dienu lielajā restorā nā . Dienas laikā baseina restorā ns diezgan labi apmierinā ja mū su uzkodu vajadzī bas. Vecā kajai meitai bija dzimš anas diena, un viesnī cas vadī ba tam bija ļ oti uzmanī ga. No rī ta visi viesmī ļ i tika brī dinā ti par viņ as svē tkiem un visi viņ u apsveica, lai kur viņ a atrastos. Mums bija rezervē ts galdiņ š arā bu restorā nā.16. stā vā . Tur mū s sagaidī ja grezns ziedu puš ķ is. Istaba bija arī grezni dekorē ta ar dzī vnieku figū riņ ā m un ziediem. Svē tki bija ar mums visu dienu.
Pludmale ir aprī kota ar lielu skaitu sauļ oš anā s krē slu un saulessargu. Tī ras smiltis un iespē ja pā rvietoties ar ratiņ krē slu gar pludmali pa takā m. Baseina zonas ir aprī kotas, papildus sauļ oš anā s krē sliem un lapenes atpū tai. Ļ oti ē rta viesnī ca pludmales brī vdienā m un brī vdienā m ar bē rniem. Svē tki bija vienkā rš i pā rsteidzoš i. Pirmo reizi atvaļ inā juma laikā es negribē ju doties ekskursijā s no viesnī cas.
аватар sistematour
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Hilton ķ ē de. Viesnī cā ir alkohols. Pirmajā krasta lī nijā . Numuri ir nesmē ķ ē tā ju, ir bā rs, kur var uzpī pē t, ir cigā ru bā rs. Internets bez maksas ir pieejams tikai biznesa centrā . Vakariņ ā s daudz jū ras velš u, daudzveidī gs ē diens, sava maizes ceptuve. … Tomēr ▾ Hilton ķ ē de.
Viesnī cā ir alkohols.
Pirmajā krasta lī nijā .
Numuri ir nesmē ķ ē tā ju, ir bā rs, kur var uzpī pē t, ir cigā ru bā rs.
Internets bez maksas ir pieejams tikai biznesa centrā .
Vakariņ ā s daudz jū ras velš u, daudzveidī gs ē diens, sava maizes ceptuve.
Viesnī cā ir tē jas dā rzs.
Pē c ieraš anā s viesiem tiek piedā vā ta ekskursija pa viesnī cu. Milzī ga teritorija.
Daudz krieviski runā još u darbinieku.
depozī ts 500 AED dienā .
Viesnī cā tiek uzskatī ti bē rni vecumā lī dz 12 gadiem, zī daiņ i lī dz 3 gadu vecumam.
Ir bē rnu rotaļ u laukums un bē rnu baseins (ar nojumi).
Ir helikopteru laukums.
Pludmale ir atvē rta no pulksten 9:00 lī dz saulrietam.
Visiem darbiniekiem ir pieredze medicī niskajā aprū pē .
Telpas tiek uzkoptas divas reizes dienā .
Apkalpoš ana numurā.24 stundas diennaktī .
1 krievu kanā ls.
Ir numuru savienojums.
Pirts bez maksas lī dz 20.00
deluxe deluxe вид с deluxe вид с deluxe deluxe гардеробная комната
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен на берегу Аравийского моря, в 50 мин езды (87 км) от аэропорта Дубай. Аэропорт Рас-Аль-Хаймы находится в 20 км от отеля, аэропорт Шарджи находится в 40 мин езды (65 км). Отель подходит для VIP-отдыха, спа-отдыха, семейного отдыха, в том числе с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен на побережье в эмирате Рас-аль-Хайма, в 79 км от международного аэропорта Дубая и в 20 минутах езды от Рас-аль-Хаймы.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа 350 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, услуги консьержа, экскурсионное бюро, чистка обуви, услуги по глажке одежды (платно), прокат лимузинов, room service (круглосуточно, платно), факс/ксерокопирование (платно), диетическое и безглютеновое питание (по запросу), 5 ресторанов, 3 бара, 1 банкетный зал, 7 конференц-залов (макс. 80 чел.), 2 открытых бассейна (один только для взрослых, с температурным контролем), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно), магазины, вертолетная площадка.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs  FREE 
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Отделение для детей в бассейне для взрослых (в основном бассейне), детский клуб платно (4-12 лет), кинотеатр.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 2 теннисных корта бесплатно (с жестким покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно, освещение теннисного корта бесплатно, уроки тенниса платно, водные виды спорта платно (виндсерфинг, водные лыжи, банан, парашют, каноэ, водные мотоциклы), гольф-клуб (18 лунок), библиотека.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

В отеле 346 номеров. Состоит из десятиэтажного здания с 23-этажной башней.

Istabās

В номерах: Wi-fi, кондиционер, телефон, фен, сейф, ТВ, чайник, гладильные принадлежности, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат и тапочки, мини-бар, холодильник, балкон.

 • vanna/duša
 • fēns (ne visās istabās)
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • $
 • droši
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis (ne visās istabās)
 • interneta wi-fi $
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Vienna Street, Ras Al Khaimah, 99999, U.A.E
Tālruņi: +971 7 2035555
Tīmekļa vietne: Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.