Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Polija

Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
№4. City SM 3*
Novērtējums 8.2
 • 
Tūristu stāsti par Polija pievienot stāstu
Baltijas atklāšana
Rinair dē lis aizkavē jā s, tā pē c ieraš anā s Gdaņ skā pulksten 00:00, kas radī ja zinā mu neizpratni, jo viņ i rē ķ inā jā s ar sabiedrisko transportu.
 •  4 gadā atpakaļ
Jaunais gads Eiropa 2020
Es vē los dalī ties ar visiem mū su pē kš ņ ajā un brī niš ķ ī gajā Jaungada ceļ ojumā uz Vroclavu un Vā ciju.
 •  4 gadā atpakaļ
Pareizākais komentārs
Tā pē c noskatī jā mies Jaungada noskaņ as vizualizā ciju mū su dzimtajā Odesā Feldmaņ a bulvā rī (tagad Primorsky bulvā rī ), mē s nolē mā m ietaupī t uz svē tku atribū tu, piemē ram, Olivj...
 •  4 gadā atpakaļ
Krakova kā dāvana
Vislabā kā dā vana ir tā , kas paliks jū su atmiņ ā uz visiem laikiem. Tā pē c mē s ar meitu devā mies svinē t viņ as dzimš anas dienu krā š ņ ajā Krakovā !
 •  4 gadā atpakaļ
Laba pilsēta
Bija vē lme kaut kur aizbraukt viena pati, lai nebū tu no kā da atkarī ga. Š eit, starp citu, parā dī jā s piedā vā jums - biļ etes uz Eiropu par 200 UAH.
 •  5 gadiem atpakaļ
Rudens Polijā
Š is stā sts, tā pat kā daudzi citi, sā kā s apmē ram pirms gada. Mū su labie draugi uzaicinā ja mū s uz nedē ļ u palikt pie viņ iem Krakovā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Jaukā Krakovas priekšpilsēta netālu no Prāgas.
KUR DĀ T ATKAL? Ak, š is Ryanair, viss vilina un vilina ar smieklī gā m cenā m lidojumiem uz Eiropu. Pē c brī niš ķ ī gā ceļ ojuma uz Viļ ņ u es paskatī jos uz š ī zemo cenu aviokompā nijas piedā vā...
 •  5 gadiem atpakaļ
Un atkal Gdaņska!
- Andrej, vai esi jau redzē jis paaugstinā jumu uz Gdaņ sku nedē ļ as nogalei vasarā ? kolē ģ is man jautā ja. Cik priecī gs bija redzē t, kā skolē ns pā rspē j skolotā ju)))) Es nezinā ju par akciju, zvanī ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Polijas apmeklējums
Brauciena uz Poliju mē rķ is nebija gluž i tū ristisks, bet tas bija jā pasaka uz robež as (lai izvairī tos no liekā m problē mā m).
 •  5 gadiem atpakaļ
Polija attēlos jeb lakoniskuma "šedevros".
Bē rnī bā man patika lasī t bilž u grā matas. Turklā t, jo mazā k teksta, jo labā k. Tā pē c man Polija asociē jas ar š ā du grā matu ar attē liem.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »