Laba pilsēta

14 Novembris 2019 Ceļošanas laiks: no 03 Novembris 2019 ieslēgts 06 Novembris 2019
Reputācija: +697.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Bija vē lme kaut kur aizbraukt viena pati, lai nebū tu no kā da atkarī ga. Š eit, starp citu, parā dī jā s piedā vā jums - biļ etes uz Eiropu par 200 UAH. Nu, kā pē c gan nepirkt? Izvē lē jā mies tuvā ko pilsē tu no Ž itomiras – Varš avu. Mums viss bija pirmais (paš i vē l neesam ceļ ojuš i, uz Turciju ir vieglā k - iekā pu lidmaš ī nā un viss bija izdarī ts, atpakaļ - tā pat). Izvē lē jā mies hosteli (negribē jā m dzī vot daudzvietī gā istabā ) un rezervē jā m 3-vietī gu istabu ar savu vannasistabu. Hostelis ar smieklī go nosaukumu "Tatamka" izrā dī jā s diezgan labs gan atraš anā s vietas, gan sniegto pakalpojumu ziņ ā .

Ko es varu teikt par paš u pilsē tu? Principā diezgan tī rs, skaists (remontē un remontē ē kas, ceļ us utt. ) Ir daudz parku un skvē ru atpū tai. Lielisks sabiedriskais transports (autobusi, tramvaji, metro). Tū ristu ir daudz (ī paš i biež i bija ķ ī nieš i un krievi). "Politi" (t. i. policisti) uz ielā m ir nemanā mi ne dienā , ne vakarā , bet klusi un mierī gi.


Kas mani pā rsteidza: pā rsvarā visi (gandrī z visi) ievē ro ceļ u satiksmes noteikumus – gan gā jē ji, gan autovadī tā ji. Pā rsteidzoš s ir arī "forš o maš ī nu" trū kums - patiesī bā mums, mū su "smieklī gajā " Ž itomirā , to ir vairā k. Tas liek domā t, ka viņ u ierē dņ i, iespē jams, nezog. Bija, protams, bezpajumtnieki (nu, tā ir jebkuras kapitā listiskas valsts realitā te).

Mē s daudz staigā jā m un ceļ ojā m, paspē jā m apmeklē t Vilanovas pili, Lazienku parku, Karalisko pili vecpilsē tas tirgus laukumā . Wilyaniv mani vienkā rš i pā rsteidza ar vakara apgaismojumu — tū kstoš iem lampiņ u spī d un mirgo klasiskā s mū zikas pavadī bā — nu, lieliski! Š eit mums paveicā s, š is skats ir tikai novembrī . Interesants Polijas armijas muzejs ar militā rā s tehnikas izstā di uz ielas. Tautas muzejs - laba gleznu ekspozī cija un viduslaiku reliģ iskā s mā kslas zā le, vienkā rš i burvī gi! Bijā m arī uz slaveno "Stalinku" - tur no skatu laukuma paveras krā š ņ s skats uz apkā rtni. Blakus esoš ā s ē kas visas ir augstceltnes-debesskrā pji (ejot tuvumā , ir spē cī ga sajū ta, ka esi kaut kur Amerikā - viss visur dzirkstī , spī d, izkā rtnes angļ u valodā , nu, nav slikti).

Var runā t ilgi, ž ē l, ka trī s dienu laikā neredzē jā m pat pusi no tā , ko gribē jā m. Nu, bū s iemesls atgriezties.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Музей Шопена на ул. Тамка
Хостел
Красивый дом
Библиотека Университета
Вид на Королевский замок
Цены в кафе
Цены в кафе
Цены в кафе
Цены в кафе
Цены в кафе
Рыночная площадь
На рыночной площади
На рыночной площади
В этой колонне захоронено сердце Шопена (костел Святого Креста)
Памятная доска Болеслава Пруса (костел Святого Креста)
Карта Польши в представлении поляков. Королевский дворец
В Лазенках
В Лазенках
В Лазенках
В Лазенках
В Лазенках
В Лазенках
Королевский дворец в старом городе
Парк Королевского дворца
Парк Королевского дворца
Вилянув
Вилянув
Вилянув
Вилянув
Иллюминация в Вилянуве
Иллюминация. Вилянув
Иллюминация. Вилянув
Иллюминация. Вилянув
Иллюминация. Вилянув
Иллюминация. Вилянув.
Иллюминация. Вилянув
Золотое яблоко. Вилянув
Музей Войска Польского. Танк ИС-2
Музей Войска Польского
Музей Войска Польского
Музей Войска Польского. Штурмовик ИЛ-2
Музей Войска Польского. Корабельная артиллерия
Музей Войска Польского. Истребитель МИГ-21.
Могила Неизвестного Солдата в Саксонском саду
Вид на
Район
Вид с обзорной площадки
 Вид со смотровой площадки
Вид со смотровой площадки
 Вид со смотровой площадки
Līdzīgi stāsti
komentāri (32) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums