Pareizākais komentārs

12 Janvāri 2020 Ceļošanas laiks: no 29 Decembris 2019 ieslēgts 01 Janvāri 2020
Reputācija: +1813.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Tā pē c noskatī jā mies Jaungada noskaņ as vizualizā ciju mū su dzimtajā Odesā Feldmaņ a bulvā rī (tagad Primorsky bulvā rī ), mē s nolē mā m ietaupī t uz svē tku atribū tu, piemē ram, Olivjē un citu, izgatavoš anu. garš ī gi, un dodieties svinē t Jauno gadu uz Poliju.

Tas ir, bija doma nokļ ū t valstī , kur, spriež ot pē c tū ristu izbraucienu reklā mā m, naktī ir tikpat gaiš s kā dienā , jo viss, nu, viss, ī paš i pilsē tu centrā lajos laukumos un tū risma centriem, ir izrotā ts ar skaistā m gaismas un Jaungada noskaņ as vī tnē m.

Tajā paš ā laikā mū su realitā tes uztveri daļ ē ji ietekmē ja lasī tā jam droš i vien zinā mā s poļ u pasakas par Pelnruš ķ ī tes burvju riekstiem, poļ u prinč iem, kuri meklē savu saderinā to baltos zirgos, un protams, laipnas burves, kas dā vina iPhone, tas ir, kā das priecī gas dā vanas.


Saskaņ ā ar mū su informā ciju, Polija ir maģ iska valsts, kas atrodas netā lu no Ukrainas paš ā Eiropas sirdī . No nejauš iem tū ristiem no ā rpasaules to droš i aizsargā laipni muitas darbinieki un salauzti ceļ i ā rpus tā s robež ā m. Papildu š ķ ē rslis ceļ ā uz Burvju zemi ir rindu ķ ē de iebraukš anai caur tā s robež ā m. Tomē r tas neaizkavē , bet drī zā k piesaista interesi visiem sveš iniekiem, kas dodas uz Burvju zemi. Pati Apburtā zeme ir diezgan liela, ar piekļ uvi jū rai un kalniem, kas pieskaras vaniļ as mā koņ iem melleņ u ž elejas lī dzenumu malā s.

Tajā paš ā laikā mums nez kā pē c š ķ ita ļ oti pā rliecinā ts, ka ē diens Burvju zemē var bū t pikants un trekns — tur ir daudz speķ a un ne mazā k ķ iploku.

Starp citu, mē s nepieļ ā vā m lielu kļ ū du ar pē dē jo, bet š eit ir stā sts par visu pā rē jo.

Tieš ais lidojums Odesa (Ukraina) - Krakova (Polija). Nav ilgi lidot, bet viņ i nebaro. . . Ak, š ie Lowcost ar savā m atlaidē m un agrī nu rezervā ciju, kā iegā dā ties biļ etes nav tik dā rgi, bet kā reģ istrē ties, tā pē c jū s uzreiz jā piemaksā.10 dolā ri vai nu par sē dvietu, vai par papildus bagā ž u. Skopoties nesā kā m - tā di jau ir tā di ietaupī jumi uz vinegretu un piemaksā jā m par sē dvietu izvē les servisu, jo ī paš i tā pē c, ka bija cerī bas, ka Jaungada brī vdienā s Polijā bū s piliens- bezgalī gas atlaides un izpā rdoš anas, tā pē c bagā ž as atgrieš ana mums varē tu noderē t.

Krakova, pilns oficiā lais nosaukums Karaliskā galvaspilsē ta Krakova ir pilsē ta Polijas dienvidos, kas atrodas pie Vislas upes, 295 km attā lumā no Varš avas. Iedzī votā ju skaits ir aptuveni 800 tū kstoš i iedzī votā ju, un kopā ar tuvā kajā m priekš pilsē tā m - vairā k nekā.1 miljons un vē l 3 cilvē ki, tas ir, mē s. Krakova ir otra lielā kā pilsē ta Polijā pē c iedzī votā ju skaita un platī bas. Mazpolijas vojevodistes administratī vais centrs, arhibī skapijas centrs

Kā daudzi cilvē ki zina, Krakova ir senā Polijas galvaspilsē ta, tā pē c mums š ķ ita, ka mē s ar zemu cenu lidmaš ī nā steidzamies (bez pā rtikas un ar nopirktu bagā ž u) viduslaiku piļ u un š auru ieliņ u vidū . krodziņ i, no kuriem atskanē ja mež onī go ī gņ u ņ urdē š ana, sajaucoties ar patī kamu miež u alus un š ķ iņ ķ u smarž u.

PADOMS. No lidostas uz Krakovu, mū suprā t, ir vieglā k nokļ ū t ar taksometru. Pā rcelš anā s uz Krakovas centru izmaksas maksā s aptuveni 20 eiro.


Jā , starp citu, tā da valū ta kā eiro, maksā jot par precē m un pakalpojumiem Polijā , nav ī paš i vē lama, kamē r apmaiņ as rī ki raksta tikai eiro pā rdoš anas, nevis pirkuma kursu, tā pē c, lai neatkā rtotos mū su skumji. pieredze, iegā dā jieties Polijas zlotus pirms izbraukš anas, pretē jā gadī jumā mē ģ inot samainī t eiro tieš i Polijā , zaudē jumi var bū t lī dz 25%!

Vē l viena taksometra priekš rocī ba, lai nokļ ū tu no lidostas uz pilsē tu, ir tā , ka Krakova atrodas diezgan tā lu no lidostas. Personī gi mums brauciens izmaksā ja 150 zlotus – tā rā dī ja skaitī tā js. Tā pē c, atgriež oties atpakaļ , varam piedā vā t izmantot jebkuras tū risma firmas pakalpojumus un pasū tī t transfē ru uz lidostu – š ajā situā cijā samaksā jā m tikai 90 zl un auto tika apkalpots tieš i zem mū su viesnī cas ā rdurvī m!

KOPĒ JAIS LIDOSTAS REZULTĀ TS: 3 (OK).

KOPĒ JAIS NOVĒ RTĒ JUMS transfē ram no pilsē tas uz lidostu: 5 (IZCILI).

Pirmais, kas iekrī t acī s Krakovas ielā s, ir ļ oti lī dzī ba Odesas centra ē ku fasā dē m, ka mē s pat nedaudz š aubī jā mies, vai mē s jau esam š eit vai joprojā m tur, mā jā s.

Mū s uzreiz nedaudz pā rsteidza arī Krakovas centrā lā laukuma un blakus esoš o ielu svē tku noformē juma niecī gais noformē jums, pa kurā m visu ceļ u dzirdē jā m tikai krievu, ukraiņ u runas un bija vairā ki angļ i un pā ris vā cieš i. , bet nez kā pē c garā mgā jē ji vē rsā s pie mums poļ u valodā , saka , kā tur nokļ ū t vai kaut kas cits tika pajautā ts - tas nav svarī gi, bet svarī gi ir tas, ka starp visiem ukraiņ u-krievu-angļ u-vā cu tū ristiem mū s uzskatī ja par vietē jiem, tas ir, poļ iem!

Kopumā Krakovas ielā s ir tikai tū risti.

PADOMS: ņ emot vē rā to, ka esam izstaigā juš i gandrī z visas paš a Krakovas centra un apkā rtnes ieliņ as, uzskatā m, ka labā k š ā du braucienu laikā apmesties paš ā pilsē tas centrā un tuvumā . kā ds lielveikals, ko patiesī bā arī darī jā m. Iesakā m arī tuvā k apskatī t Zabka veikalu tī klu (tiem ir forš i iepakojumi un vairā k vai mazā k cenas).

Metropolitan Apartments — viesnī ca, nevis viesnī ca pē c gudras dzī ves veida, dzī voklis kopumā .


Uzturē š anā s š ajā viedajā viesnī cā mums sniedza neaizmirstamā kos iespaidus, un mums pat š ķ ita, ka smarž a vai, pareizā k sakot, gaisa garš a dzī voklī ir tieš i tā da pati kā vienā no poļ u filmā m, ko rež isē jis Juliuš s Mač uļ skis. Jans Mač uļ skis Henrika Kvinto lomā “Va-Bank”, atceries mū ziku “tu-tu-tu-tu-ti-ru-tu-tu”, vai ne?

Viss Metropolitan Apartments ir piesā tinā ts ar Polijas vē sturi, un pē c koka gredzeniem uz parketa grī das vai plā ksnī tes uz galda var pateikt aptuveno gadu desmitu skaitu, ka viesnī ca ir bijusi piepildī ta ar visu nepiecieš amo, lai uzturē tos viesi, kas ieguva š o viesnī cu.

Lai gan kopumā par to naudu, ko samaksā jā m, nevar bū t pā rā k izvē lī gs, bet tomē r, mē s esam Eiropā , mē s vē lē tos kaut ko eiropeiskā ku: vismaz 50-70 gadus jaunā ku un vismaz vienu apsildes akumulators dzī voklī , nevis elektriskie sildī tā ji, un fē ns, ko var paņ emt rokā , nevis pie sienas pienaglots pretvilkš anas putekļ u sū cē js. . .

KOPĒ JĀ CENĀ Metropolitan Apartments: 2+ (SLIKTĀ K, SLIKTĀ K), bet ne 3 (GODĪ GS) — pilsē tas centra tuvuma un lielveikala klā tbū tnes dē ļ ap stū ri.

Tā tad, sā ksim svinē t: lī dz Jaunajam gadam ir palikuš as tikai 5 minū tes un vē l 2 dienas, un vē l ir tik daudz darā mā , tā pē c skrienam!

Krakovas Centrā lais laukums. Pieticī gi. Notī riet.

Galvenais tirgus laukums Krakovas Rynek Glowny centrā lais laukums — laukums ir vecpilsē tas centrs. Tā veidojusies 13. gadsimtā . Tas aizņ em apmē ram 40 tū kstoš us kvadrā tmetru platī bu. Starp citu, š is ir viens no lielā kajiem viduslaiku laukumiem Eiropā . Tajā ir pilis un baznī cas. Centrā atrodas Auduma rindas, kas pā rbū vē tas 1555. gadā itā ļ u renesanses stilā . Vienā audumu rindu pusē atrodas gandrī z tū kstoš gadus veca romā nikas stila Svē tā Vojceha baznī ca un 1898. gada piemineklis Ā damam Mickevič am, otrā pusē rā tsnama tornis. Virs laukuma paceļ as Sv. Marijas baznī cas gotiskie torņ i.

Mums solī ja, ka Krakova ir interesanta un skaista pilsē ta, un Jaungada brī vdienu priekš vakarā tā ir saposusies, izrotā ta un aicinā ta ar tirdziņ iem, saldumiem, barankiem utt.


Jā , tieš ā m, laukumā , kad mē s tur bijā m, bija tirdziņ š , kurā varē ja iegā dā ties suvenī rus, uzkost vai, piemē ram, kombinē t, proti: nopirkt oscypek(< strong>oscypek) ir aitas siers, tas ir, to var ē st, un tajā paš ā laikā tas ir suvenī rs, tā pē c mē s to paņ ē mā m kā suvenī ru saviem draugiem un biedriem.

Š is siers ir saņ ē mis oficiā lu sertifikā tu. Sieru raž o tikai divos Polijas reģ ionos. Š ķ iet, ka recepte ir datē ta ar 1748. gadu. Personī gi mums siera garš a š ķ ita kā kū pinā ta bize no sulguni siera. Polijas sieru gatavo pelmeņ u veidā un apcep uz atklā tas uguns no abā m pusē m. Starp citu, mums siers garš oja nevis ar kū pinā tu gaļ u kopā , bet ar dzē rveņ u ievā rī jumu - ļ oti garš ī gs. Sieru gatavo arī cilindru veidā ar daž ā diem rakstiem sā nos.

Gadatirgū varat arī uzkost vietē jā s virtuves ī paš os ē dienus.

Ir arī hotdogi, kā arī grilē ta gaļ a un dā rzeņ i. Pā rlej karstvī nu. Ir daudz saldo ē dienu – š okolā des un piparkū kas.

Mums garš oja zupas. Mē s iesakā m siera un sē ņ u.

Starp citu, pē rkot pā rtiku, jū s saņ emat vienreizē jā s lietoš anas koka galda piederumus. Kā pē c ne suvenī rs? Paņ ē mā m lī dzi pā ris, kurus neizmantojā m – tie joprojā m noderē s (maija brī vdienas jau tepat aiz stū ra).

Tā pat, pastaigā joties pa laukumu, var apskatī t arhitektū ras daž ā dī bu un pasē dē t atpū sties kā dā no kafejnī cā m vai pavizinā ties karietē - ļ oti romantiski, bet nedaudz dā rgi: brauciens maksā s 300 zloti.

KOPĒ JĀ S PLATĪ BAS VĒ RTĒ JUMS: 4 (NORMĀ LS).

Laukuma centrā ir iekš telpu tirgus — Auduma rindas.


Kā visi labi zina, 1257. gadā karalis Boļ eslavs V Apkaunojoš ais, pieš ķ irot pilsē tai Magdeburgas tiesī bas, tirgus laukuma vidū uzcē la divrindu audumu tirdzniecī bas uzņ ē mumus no akmens. 14. gadsimta vidū karalis Kazimirs III Lielais uzcē la jaunu audumu rindu ē ku 108 m garumā un 10 m platumā , abā s pusē s tika pievienoti 7.5 m plati tirdzniecī bas veikali, kas pā rklā ti ar arkveida velvē m, kas pieejami no iekš ē jā m rindā m cauri. arkas. Š ī ē ka celta gotiskā stilā un nodedzinā ta 1555. gadā . Meistars Pankratijs ar arkveida velvi nobloķ ē ja lielo audumu rindu zā li. Ā rsienas saņ ē ma dekoratī vu bē niņ u ar maskaroniem. Tajā paš ā laikā parā dī jā s lodž ijas ar kolonnā m (Dž ovanni Marijas Padovano projekts). 1601. gadā tika veikta š ķ ē rseniska eja caur pabeigtajiem rizalī tiem. 1875. -1879. gadā audumu rindas tika pā rbū vē tas pē c arhitekta Tomaš a Prilinska projekta. Ap ē ku tika pievienotas lancetiskas neogotikas arkas. Pasā ž as kolonnu kapiteļ us projektē jis Jans Matejko. 1931. gada 12. martā Auduma rindas tika ierakstī tas Mazpolijas vojevodistes pieminekļ u reģ istrā . Apakš ē jā zā lē gar sienā m tika uzcelti koka veikali. Mū sdienā s augš ē jā stā vā atrodas “19.  gadsimta poļ u mā kslas galerija”, kas ir Krakovas Nacionā lā muzeja filiā le

.

Ko jū s varat teikt par tirgu? Krakovā tā da ir tikai viena. Tajā paš ā laikā tā s priekš rocī ba ir tā da, ka, piemē ram, no dzintara izgatavotas rotas, kuras gandrī z visas ir vestas no Baltijas valstī m, š eit var iegā dā ties salī dzinoš i lē ti, salī dzinot ar cenā m paš ā Krakovā juvelierizstrā dā jumu veikalos. Š eit var aplū kot arī citus ar rokā m darinā tus suvenī rus, piemē ram, ā das izstrā dā jumus vai koka izstrā dā jumus, jo Polijas lielveikali ne ar ko neatš ķ iras no citu valstu lielveikaliem un bū s tikai tā dē vē tā s firmas preces.

Lai gan mē s varam ieteikt labu lielveikalu Gallery Kazimierz.

Lī dz lielveikalam tač u apmē ram 15 minū tes ar kā jā m no pilsē tas centra, tā pē c labā k braukt ar tramvaju, bet tur var atrast, ja ir izpā rdoš ana, ne ī paš i dā rgas, bet labas lietas - ā das apavus par 15 eiro un pulksteņ i lī dz 100 eiro. Lai gan domā jam, ka modes zī molu veikalu komplekts bū s lī dzī gs arī citos lielveikalos.

Un vispā r, kam ir kā das intereses. Mē s, piemē ram, ieradā mies karaļ u pilsē tā !

Krakovas arhitektū ra ir pā rsteidzoš a ar savu skaistumu. Uzskatā m, ka interesantā k bija pē cpusdienā pastaigā ties pa ziemas Krakovu.

Daudzas senā s ē kas ir celtas no medus krā sas akmeņ iem, kas ir ī paš i patī kami acij dienas laikā .

Krakovas katedrā les un baznī cas rada dzī vespriecī gu noskaņ u gan ā rpusē , gan iekš pusē .


Mē s devā mies uz vairā kiem tempļ iem — baznī cā Sv. Bernardino of Sienabija pā rsteidzoš a Kristus dzimš anas instalā cija ar Kristus dzimš anas ainu. Visi kompozī cijas elementi veidoti rū pē joties par detaļ ā m, izcelti arī atseviš ķ i personā ž i, kuri mehā niski veic darbī bas atbilstoš i pā rstā vē tā s kopienas kopē jam attē lam: makš ķ ernieki ķ er zivis no ū denskrā tuves, aitas bliež , zvani š ū pojas uz torņ iem. klosteri un zvana ir dzirdama! Vienkā rš i brī nums! Pati baznī ca svē tku priekš vakarā ir priecī gi izrotā ta. Apmeklē tā ju bija maz. Mē s apbrī nojā m iekš ē jā s apdares skaistumu un ar pateicī bas vā rdiem devā mies ceļ ā .

KOPĒ JAIS vē rtē jums: APbrī nojami!

Tuvumā atrodas Vā veles pils.

Vā veles pils jeb Vā vele (poļ u valodā Wawel) ir kalns un arhitektū ras komplekss Krakovā , Vislas kreisajā krastā . Augstums 228 metri virs jū ras lī meņ a. Atrodas Dzielnica I Stare Miasto administratī vā rajona teritorijā . Vā veles kalnā atrodas arhitektū ras pieminekļ u komplekss, no kuriem nozī mī gā kie ir Karaliskā pils un Svē tā Staņ islava un Vā clava katedrā le. Vā vele ir Polijas simbols un poļ u tautai ī paš i nozī mī ga vieta. Arhitektū ras kompleksu apsaimnieko kultū ras iestā de Vā veles karaliskā pils - Valsts mā kslas kolekcija.

Mē s varam ilgi runā t par cietokš ņ a vē sturi, nozī mi, par atvadā m no valsts goda pilsoņ iem, bet mē s vē lamies vispirms izrā dī t cieņ u pret tā veidotā jiem, pareizā k sakot, pievē rst uzmanī bu < strong>Vladislavs Loketeks (Vladislavs I Lokieteks), Krakovas princis, Krakovas mantinieks, Polijas karalistes hercogs, Polijas princis un Polijas karalis, kronē ts Krakovā ! p>

Nā kamajā dienā mē s nolē mā m palutinā t sevi salnā rī tā un redzē t sniegu - joprojā m ir ziema, bet sniega nav ne Odesā , no kurienes lidojā m, ne Krakovā , kur mē s patiesī bā ieradā mies.

Tā pē c izvē le, ko darī t š odien (izņ emot Jauno gadu pulksten 12 naktī ), bija acī mredzama — Zakopane!

Zakopane ir pilsē ta Polijas galē jos dienvidos. Iedzī votā ju skaits ir tū kstoš os. Zakopane ir lielā kais ziemas sporta centrs valstī , un to biež i dē vē par Polijas ziemas galvaspilsē tu.

Nu, tā kā mē s esam Polijā un tagad senajā Polijas galvaspilsē tā Krakovā , bet tagad ir ziema! Tā pē c dodamies uz ziemas galvaspilsē tu – Zakopani!

Uzreiz teiksim, ka cerī bas attaisnojā s — bija sniegs!

Ir trī s galvenie veidi, kā nokļ ū t no Krakovas uz Zakopani, neskaitot pastaigu ekskursiju, proti: autobuss, vilciens un taksometrs (vai ī rē ts taksometrs).

Visinteresantā kais ir tas, ka autobuss ir ā trā ks par vilcienu.


PADOMS: ja dzī vojat Krakovas centrā , pretē jā vecpilsē tas pusē , kur atrodas autoosta, labā k ir izmantot taksometru. Un no otras puses, jū s varat staigā t kalnā , kā mē s to darī jā m, un tad skriet uz autoostu, jo kavē jā t reisu, bet jū s varat apbrī not skaistā s ē kas austoš ā s ziemas saules staros gar veidā . Izlemiet paš i).

Stacija kā stacija:

Autoostas KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 3 (APMIERINĀ JS). Ja mē s bū tu braukuš i ar taksometru, tad, iespē jams, tas bū tu bijis augstā ks (kā saka: “Dā rgais mani paņ ē ma aiz vidukļ a un pasauca uz Anatliju - ja runa bū tu par Parī zi, tad varē ja bū t zemā ka em>”).

Tā tad, Zakopane: sniegs, Tatri

Tatri ir kalni. Precī zā k, daļ a no Karpatu kalnu grē das Austrumeiropā , dabiskā robež a starp Slovā kiju un Poliju. Abas valstis ir izveidojuš as nacionā los parkus kalnu grē das teritorijā , kur var nodarboties ar ziemas un vasaras sporta veidiem. Parkos dzī vo daž ā di savvaļ as dzī vnieki, piemē ram, Tatru zamš ā das, murkš ķ i, lū š i un lā č i. Slovā kijā atrodas Tatru augstā kais punkts, Gerlach virsotne, kuras augstums ir 2655 metri.

Ko redzē t un kur doties, ir standarta komplekts. Par to ir daudz rakstī ts un dokumentē ts. Tas ir vienkā rš i:

1) viena centrā lā iela — Krupowki — ar moderniem zī molu veikaliem un daudzā m ē stuvē m katrai kabatai un gaumei;

2) bezgalī gs tirdziņ š lī dz galvenā s ielas galam ar vietē jiem suvenī riem, kas galvenokā rt raž oti Ķ ī nā ;

3) pacē lā ji un funikā ri uz kalnu, lai slē potu (ja prot) un apbrī notu (š ajā gadī jumā ne tikai sevi, bet arī dabu).

PADOMI: dodieties uz dā rgiem zī molu veikaliem (atlaides var bū t lī dz 50%), ē stuvē s varat atrast tā dus kā par visiem 4.5 zloti par 100 gramiem (ja jums ir mazs budž ets - jums nav jā ē d sievas kaž oka izmaksas, vai ne? ) vai nobaudiet vietē jos ē dienus, piemē ram, foreles, un mē ģ iniet starp tirgotā jiem atrast vietē jos amatniekus, kuri paš i vismaz kaut ko raž oja no Ķ ī nas suvenī ru pā rpilnī bas, piemē ram, naž us, somas ar kaž okā du. vai kaut kas viltots, piemē ram, vara zvaniņ š vai adī tas siltas vilnas zeķ es.


Piezī me: plā nojot savu izbraukš anu atpakaļ no Zakopanes, lū dzu, ņ emiet vē rā , ka autoostā paš laik notiek remontdarbi un ir apvienota tualete un biļ eš u kase. Tā pē c meklē norā des uz tualeti un kases aparā tu atradī si. Tualetē un kasē ir 2 kases. Visi tū risti un vietē jie, protams, stā v baigā rindā pie kases, uz kuru skats paveras uzreiz no kases-tualetes durvī m, bet pie otrā s kases, kas atrodas uzreiz pa kreisi no ieejas, tur nav neviens, izņ emot kasieri. Un lī dz ar to visa puse pasaž ieru ierodas autobusā bez biļ etē m un pē rk vietas tieš i no vadī tā ja.

Kopumā Zakopanē valda pastā vī gu svē tku atmosfē ra.

Paš i Zakopanes iedzī votā ji ir ļ oti sabiedriski un draudzī gi, piemē ram, paskatieties, kā viņ i izveidoja palī dzī bas centru tū ristiem - viņ i ne tikai rakstī ja ar krā su, bet gan rū pī gi izgrebuš i no koka figū riņ as:

Š eit arī svē tku skaidrojums var bū t citā ds – redzē jā m NLO, pareizā k sakot zī mē jumu, kā to redzē ja vietē jie. . .

Viss ir brī niš ķ ī gi, labi — iesakā m ikvienam apmeklē t ziemas galvaspilsē tu Zakopani un vē l labā k uz daž ā m dienā m.

Atgriež oties Krakovā , mē s sā kā m gatavoties Jaunā gada sagaidī š anai, un pats interesantā kais ir tas, ka padomju dzirkstoš ais vī ns ir milzī gs panā kums Polijas veikalos, iespē jams, zemā kā s cenas dē ļ - 6 zloti.

p>

Nopirkuš i vairā k Krakovas kobasa un bruņ ojuš ies ar "š ampū nu", mē s devā mies uz centrā lo laukumu, lai skaitī tu laiku lī dz Jaunajam gadam.

Bija ļ oti jautri un silti: cilvē ku bija tik daudz, ka mī nus temperatū ra netraucē ja!

Skvē ra centrā tika ierī kota skatuve, uz kuru var piekļ ū t tikai caur "alkohola meklē š anas rā mī ti" - visi tika pā rbaudī ti, vai nav alkoholisko dzē rienu un, ja kaut ko atrada, tad iekš ā nelaida, lai gan uz ielā m bija daudz policistu, kuru bargais izskats acumirklī bija prā tī gs.

Tač u pē kš ņ i gaviles gaisotne beidzā s uzreiz pē c pulksteņ a zvanī š anas laukumā - organizatori, apsveicot visus ar laimī gu Jauno gadu, izslē dza gaismas uz skatuves un ap to, un cilvē ki, it kā visi bū tu vienojuš ies. , pā rcē lā s mā jā s no galvenā s skatuves.

Tas ir, svē tki kā tā di svē tku koncerta vidū beidzā s pulksten 00 stundas 00 minū tes un 30 sekundes un visi sā ka doties mā jā s, spridzinot petardes un krekerus, kā arī kaisot ap sevi nepabeigtas dzē rienu pudeles. un ielas piesā rņ oš ana ar citiem atkritumiem.

Mē s bijā m š okē ti. . .

Cerī ba ir, ka č aklie poļ i no rī ta sakops pē c ciemiņ iem un centrā lais laukums un apkā rtne atkal spī dē s tī ri!


Atgriež oties mā jā s, ainava ar savu izskatu vē stī ja, ka atgriež amies no ziemas pasakas mā jā s siltajā s zemē s: lauki joprojā m zaļ o ar smaragda zā li un Melnā s jū ras piekrastes ū deņ i neelpo ziemas vē sumā , bet ar siltumu!

Tas ir viss!

Paldies visiem!

SVARĪ GI! Svē tku vē rtē jums ir atkarī gs no Atsauksmes vē rtē juma!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums