Polijas apmeklējums

18 Marta 2019 Ceļošanas laiks: no 03 Marta 2019 ieslēgts 10 Marta 2019
Reputācija: +692
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Brauciena uz Poliju mē rķ is nebija gluž i tū ristisks, bet tas bija jā pasaka uz robež as (lai izvairī tos no liekā m problē mā m). Un tā arī notika. Gatavoš anā s noritē ja ā tri – tie mani gaidī ja Gdaņ skā !


Tika nolemts nebraukt ar autobusu, kā brauc lielā kā daļ a Sobatchan, lai nestā vē tu uz 5-10 stundu robež as (bez ē rtī bā m). Nopirku internetā biļ eti starppilsē tu vilcienam "Kijeva - Pš emisla" par 854 UAH. Nolē mu iet pirmajā klasē , lai nebū tu tik noguris uz ceļ a (un tā pē c, ka Kijevā pie dzelzceļ a tika pievienota VIP zā le). Marš ruts bija grū ts - vakarā nokļ ū t Kijevā (ar mikroautobusu), tad ar metro lī dz dzelzceļ a stacijai un gaidī š ana (visu nakti). Tā lā k ar vilcienu Kijeva - Pš emisla un tad ar vilcienu (vilcienu) uz Gdaņ sku vē l veselu dienu. No Ukrainas ziemeļ iem lī dz Polijas ziemeļ iem nav taisna lī nija. Protams, ir lidmaš ī nas un tikai stundu vai vairā k (ir biļ etes par 10 eiro, bet jums ir jā paspē j). Bet tas ir tiem, kas lido bez bagā ž as ar nelielu rokas bagā ž u (piemē ram, Vizear: 40x30x20).

                                                                                                                             Paldies VIP telpai, kas nestrā dā ē rti, bet vismaz kaut kā : tehniskais pā rtraukums no 23:00 lī dz 00:00.

                                                                                                                                    Ir ē rtī bas. Pie daž ā m vietā m ir galdiņ i un pie katras vietas sī krī ku ligzdas (otrajā klasē ligzdas ir sliktā kas). Krē sli ir ē rti un plaš i, viss kā nā kas. Viņ i pat piedā vā tē ju (par naudu). Protams, Wi-Fi, kas pa ceļ am periodiski pazuda. Ceļ ojuma laiks: 7 stundas.

Starppilsē tu 1. pakā pe

                                                         . Bija pietiekami mierī gi. Poļ i rakņ ā jā s pa mugursomu (somu ignorē ja), prasī ja š ņ abi un “š mal” (š ķ iet, dū mi), viņ iem dā rgi. Viņ i jautā ja vizī tes mē rķ i, es "godī gi" teicu tū rismu. Biometriskā pase ar vī zā m no citā m valstī m un bezvī zu ceļ oš ana uz Poliju ir iemesls ceļ oš anai.

PSHEMYSL.

Pshemysl

                                                                                  Ja esi š eit nokļ uvis svē tdienā , tad no ilgā m nekur nevar aizbē gt. Pamests. Viss slē gts! Papildus baznī cā m un kebabnī cā m (kuru Polijā ir daudz). Un tas ir labi, jo kaut kur vajag paē st.

                                                                                                                 Netā lu no mazā s, bet jaukā s dzelzceļ a stacijas ir arī autobusu pietura uz visiem virzieniem: Varš avu, Krakovu, Vroclavu utt. Lielā kā daļ a pasaž ieru to izmanto, lai nepavadī tu dienu Pš emislā . Visi dodas prom.

               Tač u es nolē mu braukt ar vilcienu Pš emisla–Kolobž ega. Un viņ a devā s prom vakarā , tā pē c man nā cā s nedaudz pastaigā ties pa apkā rtni, tomē r bez prieka (tikai ē diena dē ļ ). Kebabs "duzhiy" (iespē jams 2 personā m) - maksā.20 zloti.

Liels kebabs


Darba dienā s vilciena biļ ete uz Gdaņ sku maksā.105 PLN (2. klase).

Vispā r lielā ko daļ u laika nā cā s pavadī t stacijas uzgaidā majā telpā (tur bija paš taisī ts policijas vadī bā ), un vakarā beidzot izdevā s pamest Pš emislu.

Stacija Pš emislā

2.  klases vagons ir diezgan ē rts, dalī ts ar daž iem ietaupī jumiem, uz 8 sē dvietā m.

8 sē dvietu kupeja

Diemž ē l biļ ete nedabū ja logu, bet tā kā pasaž ieri nemitī gi mainī jā s (iznā ca un iekļ ā va visu nakti), tad kupeja nebija lī dz galam piepildī ta. Man izdevā s nosnausties lē kmē s un startos. Pā rē jā laikā spē lē jos ar telefonu un klausī jos kaimiņ u poļ u pļ ā pā š anu. Starp citu, ar valodas izpratni problē mu nebija. Arī krieviski mani lieliski saprata (kaut gan mē ģ inā ju lietot poļ u vā rdus un frā zes - paldies tulkam telefonā ). Nu, svarī gi ir tas, ka vienkā rš ā tauta plaš i lieto nevis normatī vo vā rdu krā jumu (protams, mū su), bet savu vā rdu "padauza", parasti savienojoš o elementu (piemē ram, prievā rdus un saikļ us). Bet muitnieki nerunā skaidri, nā cā s pajautā t vē lreiz. Un tie, kas ziņ o par vilcieniem stacijā , nemaz nav salasā mi: bububu pochong, bububu pochong. Esiet uzmanī gi, jo biļ etē s uzreiz nav redzams, kurš perons un varat nokavē t savu vilcienu. Labi, tirgotā ji vienmē r cenš as jū s iepriecinā t un izrunā t jū su vā vuļ oš anu, komunikā cija ar viņ iem notiek bez problē mā m. Lū dzu, barzo!

GDAŅ SKA.

Stacija Gdaņ skā

Es nedomā ju, ka pavadī š u š eit daudz laika, tač u apstā kļ i izvē rtā s tieš i tā di, kā bija, un manai kolekcijai tika pievienota vē l viena valsts, vē l viena pilsē ta, vē l viena jū ra.

Stacija izrā dī jā s pieticī ga salī dzinā jumā ar Przemysh, bet vairā k (iekš ā - tikai balinā tas sienas).


no stacijas es uzreiz devos ar mantā m pie darba devē ja. Neliels uzņ ē mums (loģ istika, servisi, auto daļ as u. c. ) pilsē tas nomalē , ļ oti tā lu no apskates objektiem un jū ras. Lielā ko dienas daļ u pavadī ju kopā ar viņ iem gaidot. Visi, kas dzī vo un strā dā Polijā , saka, ka poļ i strā dā "uz kauš anu", daudz un dedzī gi. Bet, tas nebija tā . Darbinieki parā dī jā s pulksten 9, iedzē ra "kava" un lē nā m sā ka kaut ko darī t. Tad ī paš nieks parā dī jā s sporta automaš ī nā un sā ka ā tri risinā t problē mas (arī manas), tomē r ī paš nieka klā tbū tne kaut kā neietekmē ja citu darbinieku darba ā trumu. Viss tika darī ts "pā rdomā ti un apzinā ti". Tā bija arī hostelī - saimniece ieradā s 10, izbrauca 17-00. Nebija redzami strā dnieki. Bet visapkā rt bija novē roš anas kameras.

Vispā r ī paš nieks lika mani aizsū tī t uz hosteli, lai nesabojā tu acis. Un viņ a darbinieki ar kaut kā du evakuatoru mani atveda uz turieni. Š o hosteli neieteikš u nevienam, jo ​ ​ tas atrodas nomalē un nav piemē rots tū ristiem. Tas ir paredzē ts smagajiem darbiniekiem. Arī no ā rpuses izskatā s, ka tuvumā atrodas kapsē ta, bet iekš ā viss ir.

Loga skats

                   Par vietu astoņ vietī gā istabā ar smagiem strā dniekiem, kuri vē lu dzer un skatā s televizoru, tā maksā s 20 zlotus. Gribē jā s gulē t mierī gi un bez ekstrē miem sporta veidiem, tā pē c ieņ ē mu vietu istabiņ ā uz 3 par 50 zl. Ir virtuvī te un TV, kā arī tualete un duš a. Lielā ko daļ u laika pavadī ju savā istabā viena pati. Izņ emot vienu dienu, kad ieradā s puisis no Ukrainas, kurš gandrī z uzreiz aizgā ja strā dā t par š oferi (apbrī nojami, ka viņ š no Ukrainas varē ja paņ emt lī dzi lielu kartupeļ u maisu un lielu speķ a gabalu).

Kopumā mā jokļ a problē ma kaut kā nolē ma atrisinā t problē mu ar darbu. Uzhondē (valsts aģ entū rā ) bija daž as dī vainas pieņ emš anas dienas (pirmdiena, treš diena). Katru dienu viņ i aizkavē ja manas atļ aujas izsniegš anu, un mana vizī te Polijā nebeidzā s. Š ajā s dienā s bija stulbi zaudē t, turklā t man bija jā skatā s apkā rt un jā uzkrā j pā rtika.

Kartē atradu tuvā kā s tirdzniecī bas vietas: Lidl, Carefour, Netto un Biedronka. Ja esat budž eta ceļ otā js, jū s, iespē jams, centī sities pē c iespē jas mazā k tē rē t pā rtikai. Un kafejnī cā š ā ds numurs nederē s. Tā pē c jums ir jā uzkrā j krā jumi veikalos (un, ja jū su hostelī ir virtuve, piemē ram, manē jā , tad viss ir ļ oti vienkā rš i).

Turklā t viņ u veikalos ē diens ir tik labi (vienai ē dienreizei) un tik daudz daž ā du iespē ju, kam var pagatavot sviestmaizi, ka tas ir vienkā rš i brī niš ķ ī gi. Kopumā cenas ir tā das paš as kā Ukrainā (izņ emot olas, kas ir dā rgā kas).

Mani iespaidi par š iem tieš saistes veikaliem:


- Biedronka: vairumtirdzniecī bas "pirkumiem", ļ oti ekonomiskiem vai budž eta apmeklē tā jiem. Lai gan ir viss - pā rtika, saimniecī bas preces, apģ ē rbs. Brī nos, ka kartupeļ us tur pā rdod maisos, nevis pē c svara (lai gan, varbū t saņ ē mu).

- Net: veids precē m, kurā m beidzies derī guma termiņ š . Bet patiesī bā nē . Neatradu nevienu pastē ti, kam bū tu beidzies derī guma termiņ š , un derī guma termiņ š bija š ī gada beigas vai nā kamā sā kums.

- Lidl. Labs vairumtirdzniecī bas veikals ar visu, ļ oti patika gan cenas, gan sortiments. Piemē ram, tagad ir akcija sievieš u jakā m, kuru cena ir aptuveni 50 zł . Es nopirku sev treniņ bikses (aizmirsu mā jā s) par - PLN 60.

- Carifur. Dā rgā kais un visplaš ā kais sortiments. Milzī gi numuriņ i, viss ir izrē ķ inā ts, ka atbrauksi ar auto.

Gdaņ ska pati, ļ oti liela (š ķ iet, ka Polijas pilsē tu 6 reitings). Pastaigas š eit ir ļ oti garas, smagas un garlaicī gas. Ja dodaties no nomales, tad jū su marš ruts nebū s ī paš i ainavisks. Starp dzī vojamiem rajoniem ir tuksneš i, dā rzi, tehniskā s telpas (piemē ram, simts vai darbnī cas). Turklā t ceļ š no dienvidiem uz ziemeļ iem izrā dī jā s ļ oti paugurains, par ko man nemaz nebija aizdomas. Nā cā s pasvī st zem vē ja un sniega-lietus.

Lielpilsē ta

Labā k ir pā rvietoties ar sabiedrisko transportu. Š eit ir gandrī z nevainojami - visur un visur. Bet, tas maksā naudu. Labā k, protams, bū tu savs auto, bet. . .

Savā pirmajā pilnajā dienā Gdaņ skā ī paš i nekur negā ju (ā tri pē c ē diena), jo laikapstā kļ i bija pretī gi - sniegs un lietus sejā , jo vē jš bija vienkā rš i "satriecoš s". Burtiski. Laikapstā kļ i š eit ir vienkā rš i š ausmī gi, mainā s ik pē c 40 minū tē m. Vai pastā vī gi mā koņ i ar nokriš ņ iem. Plus vē jš , vē jš , vē jš . Ar katru dienu mazinā jā s vē lme dzī vot pie jū ras.

Nā kamajā dienā man nā cā s pagarinā t hosteli, jo "Kuva Uzhond" (kā darba devē js kliedza) viņ š atkal neko nedarī ja. Parā dī jā s laiks un es devos pastaigā ties kaut kur centrā . Tā kā visus apskates objektus iepriekš nenorā dī ju, izrā dī jā s, ka redzē ju Gdaņ skas sā nielas, nevis tū ristu takas.

Viņ š arī fotografē ja parastas mā jas, kurā s dzī vo cilvē ki. Vecā un jaunā sajaukums.

Daudzstā vu ē kas


                                                                                                                 

Rā mju konstrukcijas

Daudzas ielas ir lī dzī gas Ļ vovas ielā m.

ielas

Daudzas mā jas uz trim un diviem logiem (kā vajadzē tu).

Rotaļ lietu mā jiņ as

Jans Sobiesskis, nevis Bogdans

                                     Jauki parki.

Parks vai laukums

Visā centrā ir seno nocietinā jumu paliekas (mū ri un torņ i).

Vecas sienas

Ir vecs mlyn (dzirnavas). Un vecs celtnis kravas kuģ u izkrauš anai. Skatiet Gdaņ skas apskates vietas sadaļ ā .

                                     

Viss ir ļ oti skaisti un jauki (izņ emot laikapstā kļ us).

                                                                                                                                 

bija pilns, un, veicot daž us "iepirkumus", viņ š devā s "izmisumā " atpū sties.

Un nā kamā diena nedeva noteiktī bu. Bet laiks uzlabojā s (lietus nebija, tikai drausmī gs un caururbjoš s vē jš ). Tika nolemts apskatī t jū ru!

                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                                                      Lai tur nokļ ū tu.

Biļ ete no stenda un automā ta atš ķ iras

                                                                                     Biļ etes pē c izskata atš ķ iras (no bankomā ta ir vienkā rš ā ks), tač u derī gas ir visas.


Un es gaidī ju vienu atklā jumu - tā vienkā rš i tramvajs neatveras! Tu vari ilgi stā vē t pieturā un hipnotizē t tramvaja durvis, bet viņ š tev tā s atvē rs! Jums ir jā nospiež poga! Ne tikai izkā pt, bet arī tikt iekš ā ! Starp citu, tas pats attiecas uz daž iem luksoforiem. Uzreiz var bū t 3-5, kas ir tieš i pa š ķ ē rsoš anas marš rutu (var bū t grū ti š ķ ē rsot ielu) un pē kš ņ i viens no tiem ar pogu! Š ķ ē rsoju trī s automā tiskos, viss ir kā rtī bā , un š eit jums ir pā rsteigums - jū s nespiedī sit, jū s nepametī sit “droš ī bas salu” un nevarē sit š ķ ē rsot ielu ar intensī vu satiksmi. Secinā jums – vienmē r jā meklē ī stā poga!

Tramvaja pietura

Vē l daž i vā rdi par tramvajiem. Tiek izziņ otas pieturas, bet blakus operai pē kš ņ i tramvajs tā vietā , lai paziņ otu par pieturu, sā k “izpildī t” ā riju “toreador! ”. Tomē r jautri vī rieš i.

Un tiem ir dī vainas gala pieturas. Mē s esam pieraduš i, ka mums ir pē dē jais (parasti tas ir piezemē š anā s). Tur nav. Un pē dē jais ir ierā mē ts tā , ka cilvē kiem vajadzē tu gaidī t nosē š anos š eit zem viziera. Bet nē ! Cilvē ki iznā ca un aizgā ja, bet vizieris palika pats un mulsina atnā cē ju ar savu izskatu. Kamē r izdomā ju, nokavē ju divus tramvajus. Nu, uzreiz teikš u, ka neesmu izgā jusi tur, kur vajadzē ja, tā pē c vienu no Baltijas “slavenajiem” koka (bezmaksas) pontoniem tuvumā neredzē ju.

                BZHEZHNO (piekraste).

Beregovojas parka karte

Es nezinu, vai tā ir Gdaņ ska, priekš pilsē ta vai atseviš ķ a apdzī vota vieta, bet viņ š atrodas jū rā .

Š ī ir patieš ā m lieliska pludmale. Daudz kaiju, ko barot. Tač u esiet uzmanī gi – tie ir "bumbu metē ji" un var sabojā t tavu izskatu.

Piestā tne tā lumā

Pā ri š eit ir vairā k nekā kraukļ i pilsē tā , kas nav piejū ras pilsē ta, un viņ iem ir ļ oti pretī gi kliegt.

Skaista pludmale un kaijas

Kopumā staigā ju pie jū ras - š eit ir siltā ks nekā pilsē tā un mazā k vē ja.

Bet, ū dens, protams, vē ss, apnikt vē lme neparā dī jā s.

Pludmale ir skaista, smilš aina, plaš a. Tač u ir grū ti noticē t, ka š eit var sauļ oties un peldē ties, jo nevar noticē t, ka š eit ir silta vasara.

Kaijas

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tagad. Tuvums nenozī mē tuvu. Jū ra nenozī mē , ka tajā var peldē ties visu laiku. . . Un cik gara ir tā vasara?


Aukstums un vē jš palī dzē ja ā tri atgriezties hostelī , pavakariņ ot un aizmigt, pē c tam atgriezt stabus nā kamajā istabā un sā kt dzert un izklaidē ties.

              Un kā ar nā kamo dienu? Jā , birokrā tija nepievī la - nav dokumentu! Ir pienā cis laiks nonā kt depresijā . Kaimiņ š veiksmī gi iekā rtojā s un aizbrauca ar savu speķ i un kartupeļ iem uz rakstā mmaš ī nas apceļ ot Eiropu. Un viss tā pē c, ka iepriekš “nopirku” ielū gumu uz jebkuru darbu, saņ ē mu darba vī zu un pē c tam uz vietas mainī ju darba vietu. Bet pē c "bezvī zu" kā izrā dī jā s, ir jā gaida darba nedē ļ a (5 darba dienas un vairā k kalendā rā s dienas), lai saņ emtu atļ auju nedaudz strā dā t.... un š ajā laikā jū s dzī vojat un ē st visu, ko paņ ē mā t lī dzi.

Ko jū s varat darī t? Stulba uzturē š anā s hostelī ? Protams, nē ! Mums atkal jā pastaigā pa Gdaņ sku, jo tā da iespē ja ir zudusi. Izpē tot informā ciju tī klā , izrā dī jā s, ka veikli izvairī jos no visiem pilsē tas apskates objektiem: Garā ielas (D? uga) un Garā tirgus, Rā tsnamiem, Neptū na strū klakas un Artusa (Dwó r Artusa) mā jas (pagalma). ), Karaliskais ceļ š starp Zaļ ajiem un Zelta vā rtiem u. c. Jaunavas Marijas baziliku redzē ju no tā lienes, un tagad man ir jā paskatā s tuvā k.

Un tā - es tevi redzē ju, vecā s Dancigas sirds! (sī kā ka informā cija sadaļ ā Atrakcijas)

Mā jas

Ilgais tirgus

Skats no krastmalas

Uzceliet mā jas krastmalā pilsē tai pazī stamā stilā  — nesabojā jiet vecie laiki

Karaliskais marš ruts

Protams, ne visi, jo laikapstā kļ i nebija tie labā kie, bet varbū t uz drū mo mā koņ u fona pilsē ta izskatā s diezgan gotiska un kontrastaina. Bet labā k š eit bū tu ierasties vasarā , lai nebū tu diskomforta no sliktiem laikapstā kļ iem. Pusgadu slikti laikapstā kļ i, pusgadu nekur. . .

             Epilogs


Tas bija interesants un pamā coš s ceļ ojums. Tiesa, man neizdevā s kļ ū t par strā dnieku. Gaidot uzhondas lē mumu, darba devē ja situā cija mainī jā s. Un, lai sā ktu strā dā t, bija jā sagaida sava “jaunā ” darba vieta (maš ī na), kad tā atbrauca no reisa un tika salabota. Jo kartupeļ u un bekona cienī tā js atstā ja uz “manē jo”. Un mani vairs neinteresē ja gaidī t (un cik ilgi? ). Neskaidrī ba dabū ja, un atlikuš ie 100 zloti, tas ir par 2 dienā m hostelī . Zvanot uz citā m vietā m, izrā dī jā s, ka principā varē ja uzņ emties kā du “vienkā rš u” darbu, bet tagad nav kur iekā rtoties.

                 Kopumā es devos mā jā s tā dā paš ā secī bā , kā dā ierados.

Un es paskatī jos uz Poliju dienas gaismā . Jū s varat dzī vot š eit, bet. . . Kā ?

No vilciena loga

               Pē craksts.

Nedē ļ as nogalē biļ ete no Gdaņ skas uz Pš emislu ir par PLN 18 lē tā ka! Š ī s bija labas ziņ as! Tikai, š ā du "preferenciā lo" biļ eti nevar atgriezt! Kundze pie kases man vairā kas reizes prasī ja, vai tieš ā m braucu, jo tā du biļ eti nevar atdot. Es viņ ai apliecinā ju, ka ieš u!

Un es atkal nokļ uvu Pš emislā nedē ļ as nogalē ! Kā ds sods! Atkal tukš ums un pamestī ba. Jā , vē l nav biļ eš u uz Intercity. Tā du nav pat lī dz Ļ vovai! Vē l viena diena (vai drī zā k nakts stacijā ) Pš emislā ? Tualete stacijā - PLN 2.5! Jā , ne uz dzī vi!

Man bija jā š ķ ē rso robež a ar kā jā m. Drī zā k autobuss ar ukraiņ u š oferi mani aizveda lī dz robež ai par 2 zlotiem. Tur man rā dī ja virzienu – ej garā m tirgus ielai, garā m mū su tantē m, kuras tirgo cigaretes (skrien no Ukrainas uz Poliju un velk cigaretes). Un tur jau ir gā jē ju pā reja. Nav rindu.

Man solī ja mikroautobusu uz Ļ vovu Ukrainas pusē , bet tā da nebija. Varbū t svē tdienas dē ļ ? Ī sā k sakot, kā ds vī rietis savā ca mani un vē l 2 cilvē kus, iekrā va mani savā maš ī nā un mē s steidzā mies uz Ļ vovu. Š is prieks maksā ja 200 UAH. (70 km. ) Tad pie Ļ vovas dzelzceļ a stacijas meklē ju autobusus uz Kijevu. Neviens nevarē ja pateikt, kur tas bija. Pat orientieris "Pizza24" nebija uzkrī toš s. Nu vispā r galu galā viss izdevā s - ā tri lā dē jā s un metā s. Biļ ete Ļ vova Kijeva autobusā maksā ja 470 UAH.

. Un, iespē jams, tā bija visnepatī kamā kā ceļ ojuma daļ a. Negaidī ti ī ss ceļ ojums, bet interesants. . . Kur vē l jū s vē lē tos doties strā dā t? : )

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Гданьск
Интерсити 1 класс
Пшемысль
Вокзал в Пшемысле
Туалет на вокзале
Билет Пшемысль -Гданьск
Расписание поезда
Купе по 8 мест
Большой кебаб
Вокзал в Гданьске
Удобства хостела
Кухня в комнате
Три кровати
Большой город
Многоэтажки
Где-то в Гданьске
Гданьск
Вид из окна
Каркасные конструкции
улочки
Игрушечные домики
Парк или сквер
Старые стены
Билет из ларька и из автомата различаются
Остановка трамвая
Карта Парка в Береговом
Вдали пирс
Прекрасный пляж и чайки
Чайки
Домики на улице паралельной Мариатской
Долгий рынок
Вид с набережной
Строят домики на набережной в стиле привычном для города - не портят старину
Кафешки есть и в непогоду
Королевский тракт
Из окна поезда
Новостройки
Фонтан Нептун
Ратуша Главного города
Костел
Золотые ворота
Зеленые ворота
Ратуша Старого города
Ян Собесский, а не Богдан
Līdzīgi stāsti
komentāri (24) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums