Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Krakova

№1. City SM 3*
Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Krakova pievienot stāstu
Laba viesnīca pilsētas centrā
Uzturē jā s š ajā viesnī cā.2 naktis. Atraš anā s vieta ir ideā la. 3-4 minū š u laikā . no dzelzceļ a stacijas, netā lu ir arī autoosta.
 •  3 gadā atpakaļ
Holiday Suites Cracow apskats
Š ie dzī vokļ i ir pelnī juš i vē rtē jumu 10 no 10. Jo tur bija tī rī ba un pietiekami tuvu visā m galvenajā m apskates vietā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Pareizākais komentārs
Tā pē c noskatī jā mies Jaungada noskaņ as vizualizā ciju mū su dzimtajā Odesā Feldmaņ a bulvā rī (tagad Primorsky bulvā rī ), mē s nolē mā m ietaupī t uz svē tku atribū tu, piemē ram, Olivj...
 •  4 gadā atpakaļ
Krakova kā dāvana
Vislabā kā dā vana ir tā , kas paliks jū su atmiņ ā uz visiem laikiem. Tā pē c mē s ar meitu devā mies svinē t viņ as dzimš anas dienu krā š ņ ajā Krakovā !
 •  4 gadā atpakaļ
Jauks hostelis, jūtos kā mājās :)
Nakš ņ oš ana hostelī ļ oti ē rta : ) Tī ri, ē rti, mā jī gi! Personā ls ir uzmanī gs pret katru viesi! Atraš anā s vieta ļ oti ē rta, vecajā centrā !
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Viesnī ca laba, numuriņ i tī ri, personā ls pieklā jī gs, brokastis 4 zvaigznes. Nav sū dzī bu, atbilst tā aprakstam un cenai)
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, bet tālu no centra
Viesnī ca ir piemē rota nakš ņ oš anai. Viņ š attaisno savus trī s. Wi-Fi nozvejas. Istaba ir tī ra. Automaš ī nas ir visur.
 •  5 gadiem atpakaļ
Hostelis Sultan Garden
Stā sts par to, kā es nokļ uvu brī niš ķ ī gā hostelī Krakovas Sultā na dā rzā . Tā tad reģ istrē š anā s 13.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lielisks noslēgums Eiropas tūrei
Krakovas pavasaris ir pā rsteidzoš s! Tas ir jā redz savā m acī m!
 •  6 gadiem atpakaļ
Ceļojums pa Rietumeiropu 2017. Polija un Nīderlande
1. daļ a. Polija un Nī derlande 2.  daļ a. Parī ze 3. daļ a, Beļ ģ ija Tā lā.2007. gada pagalmā . Pinkainajam pusaudzim meitene Alena no Beļ ģ ijas atved gumijas pī li.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Krakova