Rudens Polijā

14 Novembris 2019 Ceļošanas laiks: no 18 Oktobris 2019 ieslēgts 23 Oktobris 2019
Reputācija: +6552.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Š is stā sts, tā pat kā daudzi citi, sā kā s apmē ram pirms gada. Mū su labie draugi uzaicinā ja mū s uz nedē ļ u palikt pie viņ iem Krakovā . Bē rniem bū s jautri, un kā pē c gan nelidot vē lreiz? Ir nolemts, mē s saņ ē mā m biļ etes. Pē c gada visa draugu ģ imene slimo ar vī rusu izraisī tu tonsilī tu. Viss sā k liecinā t par to, ka nav jā iet. UIA reisi jau ir pā rcelti un attiecī gi var pilnī bā atmaksā t naudu par biļ etē m, zaudē jot 19 eiro par vienu Viseiras biļ eti, kas paņ emta, lai varē tu ierasties pirms darba dienas sā kuma.

Pirms ceļ ojuma - diena, mā joklis ir nepamatoti dā rgs. Arī rezervē š ana notiek ar daž iem sarež ģ ī jumiem. Braucienu var krietni saī sinā t, bet tad Krakovā bū s tikai diena. Un vispā r jau ne reizi vien esam bijuš i Krakovā . Bet vissvarī gā kais ir tas, ka š eit nav runa par lietu, kas jā atgriež veikalā , bet gan par braucienu. Un ceļ ojuma atcelš ana nav comme il faut! Ir nolemts, lidosim tik un tā !


Apmē ram pirms pusotra gada Miš a teica, ka vē las redzē t Krakovu. Nolē mā m š o braucienu padarī t par pā rsteigumu, par kuru viņ š veselu gadu neko nezinā ja. Daš a vienkā rš i piedā vā ja vakarā aizlidot uz Borispiļ u, lai redzē tu, kā lido lidmaš ī nas. Ir lietas, no kurā m Miš a noteikti nekad neatteiks: braukt ar tramvaju, skatī ties vilcienus un skatī ties lidmaš ī nas. Turklā t iespē jamais topoš ais pilots jau var sā kt pē tī t pacelš anā s trajektorijas.

Mē s nonā cā m lī dz robež kontrolei. Daš a diskrē ti ieslē dza video ierakstu, un es ieteicu Miš am ģ eniā lu plā nu: "Klausies, tā vietā iesim pirmdien, otrdien un treš dien uz skolu, labā k lidot uz Krakovu! " Miš a bija burtiski sastindzis un ar pieauguš o izš ķ iroš o vā rtu guvumu teica, ka piekrī t. Es noskaidroju, vai viņ š noteikti piekrī t, Miš a vē lreiz apstiprinā ja. Tad radā s jautā jums, ar kā du lidmaš ī nas modeli mē s lidosim, ar ko un kad. Es saku tieš i tagad. Man š ķ iet, ka Miš a, sē dē dams lidmaš ī nā , lī dz galam neaptvē ra, kā tas notika, ka lidojā m uz Krakovu.

Bet Miš a ir pieradis, es kaut kā aizvedu viņ u uz bē rnudā rzu un pē dē jā brī dī ierosinā ju, ka nevis bē rnudā rzā , bet jā iet pavizinā ties ar tramvaju un uz McDonald's pē c frī kartupeļ iem (man bija tad brī vdiena). Kaut kā Daš a viņ u aizveda uz bē rnudā rzu svē tdien, pirmajā aprī lī . Vispā r pie mums Miš a nav garlaicī gi.

Lidmaš ī nā viena sieviete jautā ja, kur tieš i mē s ejam, un tikai uz Krakovu? Mē s ar Daš u bijā m nedaudz pā rsteigti, tad viņ a teica, ka lasa mū su stā stus) Visu lidojumu es spī dē ju spož ā k nekā mē ness. Pat tad, kad viņ i devā s gulē t Krakovā , mana mirdzuma gaisma neļ ā va Daš ai un Miš ai gulē t.

Oitsovska nacionā lais parks

Lū k, š ī gada zelta rudens! Bez savas automaš ī nas uz parku jā nokļ ū st ar autobusiem ar pā rsē š anos. Un brī vdienā s viens no tiem iet ik pē c 2.5 stundā m. Kad braucā m uz parku, mē s brī numainā kā rtā nonā cā m pieturā divas minū tes pirms autobusa. Necerē jā m, ka atceļ ā paveiksies. Starp citu, viņ i rī kojā s pareizi. Parks ir patieš ā m iespaidī gs un vienkā rš i ideā ls, lai satiktos ar zelta rudeni.

Es jau vairā k nekā vienu reizi rakstī ju, ka cienu Poliju par to, cik daudz tur ir daba. Un arī š oreiz Polija nepievī la. Pirmais, kas iekrita acī s, bija sē ņ u pā rbagā tī ba. Es nedomā ju, ka tā s bija ē damas sē nes, citā di to nevarē ja bū t tik daudz.


Tač u blī vums bija tik liels, ka daž reiz tiem nejauš i uzkā pa. Parks ir ļ oti plaš s, ar daudzā m takā m un pat kalniem. Ja ir apnicis apbrī not zemienes, varat uzkā pt kalnā un jau apskatī t visu no augstuma. Turklā t parkā ir restorā ni katrai gaumei un budž etam. Visbiež ā k slavenā s vietē jā s zivis tiek gatavotas restorā nos, bet aukla, kas jā aizstā v zivī m, ir nesamē rojama ar mū su ceļ ojuma dienu skaitu. Man bija jā atsakā s no zivī m un jā samierinā s ar picu un klimpā m.

Parks pats par sevi atstā j ļ oti spē cī gu iespaidu. Š eit tū risti ierodas ar lidmaš ī nu Katovicē un dodas uz Krakovu, un labā k bū tu uz Ojcovu. Mums kā dabas mī ļ otā jiem tas ļ oti patika.

Tač u ir nelielas grū tī bas: savienojuma praktiski nav un attiecī gi arī interneta nav, autobusi nedē ļ as nogalē s kursē ar ļ oti lieliem intervā liem. Kad nolē mā m, ka esam gā juš i augš ā , parks mū s nelaida. Nā kamais autobuss ir vairā k nekā divu stundu attā lumā . Krakova ir 20 km attā lumā ar kā jā m.

Mē s jau esam garī gi sagatavojuš ies garam gā jienam uz Krakovu. Bet viens polis mums ieteica iet vē l tā lā k. Trī s kilometru attā lumā atrodas Skala pilsē ta. Ir lielā kas iespē jas paspē t autobusu. Kamē r vī rietis mums to visu skaidroja, autobusa pieturā divi indiā ņ i cerī gi paskatī jā s uz mums. Iztulkoju viņ iem, ka ir divas ziņ as: autobuss vē l bū s, bet pē c divā m stundā m, bet citā pilsē tā ā trā k. Nu, klints, tā tad klints - uz priekš u!

Ceļ ojums uz citu pilsē tu ilga vairā k nekā stundu. Nonā cā m pieturā , indiā ņ i arī . Piebrauca automaš ī na, un vadī tā js izlaida vē l trī s indieš us. Tad piebrauca autobuss, un tur pat sē dē ja vietē jie indiā ņ i. Un š orī t bildē jā mies parka sā kumā , arī ar indiā ņ iem. Vispā r tas bija poļ u parks ar indieš u notī m. Principā tas indietis neplā noja ar mani bildē ties, bet viņ š sē dē ja uz bruģ a fotogrā fa priekš ā un viņ am simetrijas dē ļ skaidri pietrū ka viena ukraina mugura pret muguru. Galu galā mē s esam viena indieš u ģ imene un tas viss. Braucot mikroautobusā , ī si nosnaudā mies, pē c kā bijā m gatavi turpinā t bū t nomodā .

Tradicionā li vakariņ ojā m bā rā Milky. Mē s nolē mā m apskatī t viņ a vē rtē jumu Google — 4.0. Kamē r mē s tur nokļ uvā m, vē rtē jums bija 3.9. Kā ds tieš i pirms mū su ieraš anā s ievietoja dusmī gu atsauksmi par rupjī bu un aukstumu. Kad ienā cā m iekš ā , nez kā pē c viss personā ls uzvedā s kā zaķ i, vā rda labā kajā nozī mē )))


Cik reizes mē s esam bijuš i Krakovā , bet nekad neesam apmeklē juš i pazemes muzeju. Lai gan jau jutā mies noguruš i, tomē r nolē mā m ieskatī ties muzejā . Mums patika. Protams, ir bagā tā ki muzeji, bet š is ir tā ds moderns. Ar virkni interaktī vu instalā ciju. Ī paš i man patika, kā es izgā ju ap stū ri, un tur, video, viduslaiku poliete strī das ar vī rieti poļ u valodā . Un tad mani pamana vī rietis un sā k kliegt, lai kā pju ā rā , te nav ko redzē t)))

Š odienas 19 km garā pā rgā jiena marš ruta beigā s Miš u gaidī ja poļ u saldē juma konuss. Tomē r man arī patika. Cik man tas patī k, ž ē l, ka š o konkrē to ragu tirdzniecī bas vietu ir ievē rojami mazā k.

Nā kamajā rī tā mē s sā kā m no ebreju kvartā la Kazimierz. Principā mē s nezinā jā m, ka viņ š ir ebrejs, tač u uzraksti ebreju valodā un vecā sinagoga uz to spē cī gi norā dī ja. Un tad garā m brauca tū ristu elektromaš ī na ar sludinā jumu par pastaigu pa ebreju kvartā lu. Kopumā mū su minē jumi attaisnojā s. Un apkā rtne ir patieš ā m forš a. Godī gi sakot, man tā patī k vairā k nekā pati centrā lā vecpilsē ta. Pē cpusdienā devā mies uz vietē jo karjeru ar debeszils ū deni.

Bet š oreiz bija tas retais gadī jums, kad bija daudz saules. Ļ oti spilgti un visu laiku spī dē ja acī s, acī mredzot tā pē c karjers ī sti negā ja. Lai gan izskatā s tieš ā m labi. Bet saulrietā bija patī kami pastaigā ties pa Vā veles pili un Planti.

Sierus mē s vienmē r vedā m no Polijas, bet neņ ē mā m konkrē tus, bet tikai pē c acs. Tač u pē dē jos gados Kijevā patieš ā m ir sā cis pā rdot daudz gardu poļ u sieru. Nolē mā m veikt testu: Polijā nopirkā m to paš u sieru no tā paš a raž otā ja, ko pē rkam mā jā s. Rezultā ts bija ļ oti pā rsteidzoš s: Kijevā poļ u siers ir garš ī gā ks. Kā š is? Man ir tikai viens izskaidrojums: iespē jams, kamē r tas nonā k pie mums, tas ir vē l vairā k novecojis un kļ ū st piesā tinā tā ks pē c garš as. Bet š is atklā jums patieš ā m ir ļ oti priecī gs.

Š eit ir mans ī sais ceļ ojums, kas beidzā s no rī ta saskaņ ā ar standarta shē mu lidmaš ī nā uz darbu. Citā di š ie mikroautobusi vienmē r ir pilni, labā k uzreiz braukt ar lidmaš ī nu. Tas arī lido netā lu no biroja. Lidojiet tikai stundu. Mums jā ielido un ā tri jā steidzas uz biroju, lai nepalaistu garā m rī ta tikš anos.


Pilots mū s visus sveicina un saka, ka laikapstā kļ u dē ļ mums var nā kties lidot uz Ļ vovu. Kura Ļ vova? Mana darba tur nav! Tad apstā kļ i uzlabojā s, un mē s lidojā m uz Kijevu. Bet tā kā nosē sties nebija iespē jams stiprā s miglas dē ļ , kapteinis teica, ka stundas laikā informē s, kur mē s nonā ksim pie nosē š anā s, Kijevā vai Ļ vovā . Par laimi, tā joprojā m bija Kijeva.

Mē s nolaidā mies 3 minū tes pirms sapulces sā kuma. Tā pē c pirmo reizi tikš anā s reizē biju attā linā ti klā t tieš i no lidmaš ī nas austiņ ā s. Pat robež kontrolē drī kstē ja nenoņ emt austiņ as. No malas viņ š izskatī jā s š ausmī gi pretenciozs. Patiesī bā parastā plā noš ana)))

Daš a un Miš a ieradī sies treš dien. Tač u mē s toreiz nezinā jā m, ka migla uz ī su brī di ir izklī dusi un turpinā sies vē l vismaz nedē ļ u…

Ceļ ojuma informā cija

Ceļ ojuma datums: 18.10. 2019. –21.10. 2019.

Ceļ ojuma veids: attā linā ts darbs

Ilgums: 2 pilnas dienas + Daš a un Miš a vē l 3 dienas

Transports: UIA + Wizz air

Viesnī cas: rezervē š ana

Ekskursijas: viens pats

Ceļ ojuma grū tī bas: 2/10 (viegli)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums