Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ščirks

Novērtējums 7.5
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
№3. Meta 3*
Novērtējums 0.0
 • 
Tūristu stāsti par Širke pievienot stāstu
Viesnīcas fotogrāfijas
Brī niš ķ ī ga viesnī ca.
 •  13 gadiem atpakaļ
Lieliska uzturēšanās Ščirkā
Janvā rī mē s ar vī ru atpū tā mies META *** viesnī cā Š č irkā . Ļ oti mā jī ga, skaista viesnī ca netā lu no pacē lā ja.
 •  13 gadiem atpakaļ
Es atgriezīšos vēlreiz
Villa Boguslav, Š č irkā . Biju kopā ar grupu un ļ oti patika. Lai gan villa atrodas pilsē tas nomalē , tas nekā di netraucē , lī dz pacē lā jiem ir tikai 5 minū tes, lī dz centram ar kā jā m nokļ uvā m 20 min&...
 •  13 gadiem atpakaļ
Ščirks
Jauno gadu atpū tā mies Š č irkā , Ē rgļ a ligzda viesnī ca atrodas augstu kalnā , viss apkā rt redzams, braucā m ar maš ī nu, tā pē c nejutā m nekā das problē mas ar nolaiš anos pilsē tā , bet l...
 •  12 gadiem atpakaļ
Jaunais 2009. gads
Atpū tā s ar lielu grupu. Istabas aizņ ē mā m sektorā "C" 3 zvaigznes, viesnī cai ir numuri sektorā "A" un "B" 2 zvaigznes. Viesnī ca liela, atpū tusies ar bē rnu, rezervē ta istabiņ a ar 2 istabā m (divas pilnvē rtī gas...
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Širke