Krakova kā dāvana

04 Marta 2020 Ceļošanas laiks: no 18 Novembris 2019 ieslēgts 20 Novembris 2019
Reputācija: +145
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Vislabā kā dā vana ir tā , kas paliks jū su atmiņ ā uz visiem laikiem. Tā pē c mē s ar meitu devā mies svinē t viņ as dzimš anas dienu krā š ņ ajā Krakovā !

Pilsē ta ir patieš ā m pā rsteidzoš a, tā mū s iekaroja jau no pirmā s pastaigas. Protams, pirmā lieta, ko tū risti dodas uz pilsē tas centru. Tač u, tā kā mū su apmetne atradā s vienā no jaunajiem rajoniem, mū s ieskauj š ā das jaunas ē kas:

Mā jī gi un ļ oti silti dzī vokļ i, un, neskatoties uz tuvojoš os novembra beigā m, ir silti bez apkures.

Jū s varat ē rti nokļ ū t vecpilsē tā no jebkura Krakovas rajona, jo transports kursē pē c grafika un nav pā rpildī ts. To saku ar pā rliecī bu, jo pilsē tu apmeklē jā m darba dienā s. Biļ etes pē c zonā m un laika, ir ē rti iegā dā ties paš ā transportā , izmantojot PayPass. Ar krievvalodī gajiem poļ iem nesastapā mies, bet angliski var droš i uzrunā t jaunieš us, pamudinā s, palī dzē s.


No rā tsnama torņ a var apbrī not pilsē tas veco kvartā lu arhitektū ru. Ieeja skatu laukumā š o pirmdien bija bez maksas, var teikt vē l dā vana DR. Un jau pē c š ī m fotogrā fijā m var noteikt, ka vecpilsē ta aizņ em ievē rojamu platī bu.

Novē roš anas laukuma centrā atrodas milzī gs pulksteņ a mehā nisms, bet ā rpusē , aptuveni 50 metru augstumā , protams, pats pulkstenis.

Š eit, tirgus laukumā , atrodas Cloth Market — iepirkš anā s galerija, kas parā dī jā s karaļ a Boļ eslava V laikā , tač u tika vairā kkā rt pā rbū vē ta.

Tirgū tiek pā rdots daudz suvenī ru, rotaslietu, kā arī siltu apģ ē rbu zeķ u, cepuru un citu izstrā dā jumu veidā , kas izgatavoti no aitas vilnas. Viss ir gaiš s, skaists, pat vienkā rš i staigā t ir patī kami. Nopirku meitai sudraba auskarus ar zaļ u dzintaru un daž us suvenī rus.

Tuvumā atrodas Sv. Marijas baznī ca, katoļ u baznī ca, kas ir skaista no visā m pusē m. Agrī nā s gotikas stila sarkano ķ ieģ eļ u ē ku sā ka celt 14. gadsimta sā kumā . Nu reiz tā s vietā bija koka baznī ca.

Ceļ ojumu uz Krakovas svē tvietā m, iespē jams, var ievietot atseviš ķ ā tē mā , jo tā s ir visur!

Š eit nav kņ adas, ir tikai klusums un lū gš ana. . . Tū risti ienā k klusi, kamē r kristieš i lū dz un pā rdomā dzī vi.

Pē tera un Pā vila baznī ca

St. Barbaras baznī ca

Š ī Sv. Barbaras baznī ca atrodas it kā Sv. Marijas baznī cas ē nā , tač u tai ir diezgan bagā tī gs iekš ē jais izskats. Svē tā s Marijas Magdalē nas un Jā ņ a Teologa, Dieva Mā tes skulptū ras, Eņ ģ eļ u skulptū ras, daudzas pā rklā tas ar zelta lapā m.

Arī Sv. Trī svienī bas bazilika vecpilsē tā un Dieva Miesas bazilika Kazimieras rajonā nevarē ja palikt vienaldzī gi. Š ī s milzī gā s ē kas, tā pat kā daudzas gotiskā stila ē kas, pā rsteidz gan ar savu ā rē jo, gan iekš ē jo skaistumu. Un kristietim nebū s lieki sē dē t un lū gties š o majestā tisko ē ku klusumā . Svē tā s Trī svienī bas baziliku pā rvalda dominikā ņ u klosteris. Dieva Miesas bazilika ir aizsargā jams Mazpolijas vojevodistes piemineklis. Iekš pusē ir milzī gas ē rģ eles. Interjers ir jaukts, no gotikas lī dz barokam.

Iesaku apmeklē t vienu no galvenajā m Krakovas apskates vietā m – Vā veles karalisko pili.


Jau pie ieejas teritorijā ir redzams piemineklis Jā nim Pā vilam II, kurš ilgu laiku bija Vā veles katedrā les bī skaps, un iepretim priekš ē jiem vā rtiem piemineklis Tadeuš am Kosciuš ko, kas ir Vā veles katedrā les vadī tā js. 1794. gada sacelš anā s. Katedrā le atrodas pa kreisi no priekš ē jiem vā rtiem, un tā s centrā ir ļ oti mā jī gs Karaļ a pils pagalms.

No Vā veles skatu laukuma paveras lielisks skats uz Vislas upi. Mums ī paš i paveicā s š eit redzē t saulrietu un nofotografē ties.

Nokā pjot uz Vislu, jū s varat redzē t pū ķ i, kas ik pē c 15 minū tē m izspiež uguni. Tas ir neparasti skaists skats, kad kļ ū st tumš s.

Tā pat pā ri Vislai, tikai citā pilsē tas daļ ā , ir tilts ar cirka mā ksliniekiem, uz kura uzdū rā mies tī ri nejauš i. Jā , Krakova ir pilsē ta ar daudzā m izcilā m vietā m!

Ne tikai senatnes, bet arī mū sdienī guma cienī tā jiem ir iespē ja apmeklē t Moczak Laikmetī gā s mā kslas muzeju, kas robež ojas ar Š indlera muzeju. Muzejs ir ļ oti daudzpusī gs un milzī gs, gatavojieties pavadī t vairā kas stundas, lai to iepazī tu. Š eit ir gan fotoattē li, gan instalā cijas, kurā s redzams, kā nacisti iznī cinā ja ebreju tautu Otrā pasaules kara laikā .

Viena no drausmī gā kajā m instalā cijā m

Tajā paš ā laikā š eit ir daudz modernu instalā ciju. Intereses labad es jums parā dī š u daž as no tā m:

Tajā ir arī mū sdienu mā kslinieku darbi, un katru gadu tiek rī kotas daž ā das pagaidu izstā des.

Nu uzkodam atstā ju vienu no Krakovas kurgā niem (un tā di jau ir č etri), uz kuru devā mies jau pa ceļ am uz lidostu, proti, Jozefa Pilsudska pilskalnu.

Diemž ē l pilsē tu no pilskalna ī sti nevarē ja redzē t, bija migla. Tač u ļ oti uzjautrinoš a bija pastaiga pa Volskas mež u, kas paceļ as lī dz pilskalnam, un tikš anā s ar poli, kas sev priekš ā nesa pajū gu un tajā guļ oš u bē rnu. Dabiski, ka mē s ar meitu negā jā m garā m, bet palī dzē jā m sievietei nonest ratus lejup. Viņ a vispā r nerunā ne krieviski, ne angliski, tā pē c mums bija jā saprot poļ u valoda. Un ko lai saka, mums tas izdevā s ļ oti labi! Izrā dī jā s, ka viņ a š eit ir treš o reizi. Nu viņ a dod, godī gi sakot, slidkalniņ š ir forš s!

Š eit ir pats pilskalns, bet lī dz tam vē l jā kā pj no kalna pa mež u. Pilsudska kalva tiek uzskatī ta par visnepieejamā ko no Krakovas ķ erā m. Bet ne mē s, ne poliete ar bē rnu nebaidā mies no grū tī bā m!


Un kā da balva izrā dī jā s tik brī niš ķ ī gs skats!

Ceļ š uz lidostu netā lu no Pilsudska kalva

Š ahs Krakovas lidostā

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
St. Barbara's Church
Церковь Петра и Павла
Одна из очень жутких инсталляций
Дорога в аэропорт неподалеку от кургана Пилсудского
Шахматы в аэропорту Кракова
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums