Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ļubļina

№1. Luxor 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
№5. U Buzunow 3*
Novērtējums 6.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Ļubļina pievienot stāstu
Viesnīca bija lielisks papildinājums ceļojumam uz Ļubļinu
Draudzī gs personā ls, ā tra reģ istrē š anā s. Salī dzinoš i tuvu pilsē tas centram un vecpilsē tai, netā lu atrodas lielveikals Bedronka, daudzas kafejnī cas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pilsēta ar 3 "K": karaļi, kazas, baznīcas
Protams, es jau esmu bijis Polijā . Un vairā k nekā vienu reizi. Bet tikai Varš avā . Un gandrī z vienmē r tas bija brauciens ar automaš ī nu.
 •  10 gadiem atpakaļ
Par pārtiku. Ļubļina (Polija)
Ī sais brauciens uz Poliju izvē rtā s spontā ns, tač u visā dā ziņ ā brī niš ķ ī gs. Jau daudzkā rt esmu teicis, ka, lai arī neesmu diez ko liela izmē ra (drī zā k ne ļ oti liela : )), tomē r man pat&...
 •  10 gadiem atpakaļ
"Viduslaiku" viesnīca pašā Ļubļinas centrā
Viesnī ca "Cleopatra" atrodas paš ā Ļ ubļ inas centrā , 2 minū š u gā jiena attā lumā no Karaļ a pils un Vecā laukuma, vecā mā jā .
 •  10 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir ļoti eleganta un maksā ļoti maz. Mēs nekad nesapratām, kāpēc
Kad es izvē lē jos viesnī cu Ļ ubļ inā (un mē s braucā m ar savu automaš ī nu), es mē ģ inā ju rezervē t nevis pilsē tas centru, bet gan nomales.
 •  10 gadiem atpakaļ
Veselība un sports - viss tiek pārtverts;)
Draudzī gs personā ls, neko nepalaidu garā m. Numuri ir vienkā rš i, un vairumā ir gaisa kondicionē tā js. Viesnī ca ir lieliski piemē rota ģ imenes brī vdienā m vai treniņ iem gandrī z visos sporta veidos.
 •  13 gadiem atpakaļ
Spontāns Jaunais 2010. gads
Es pavisam aizmirsu uzrakstī t par spontā no Jauno 2010 gadu. Kopumā.31. decembra rī tā mē s pat nezinā jā m, kur notiks Jaunā gada sagaidī š ana.
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Ļubļina