Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Zakopane

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
№3. Kolejarz 2*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№5. Swistak 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Zakopane pievienot stāstu
Laba viesnīca, apmierināts
Reģ istrē š anā s notika ļ oti ā tri, un 10 minū š u laikā mums bija atslē gas. Pazemes autostā vvieta tiek apmaksā ta atseviš ķ i.
 •  2 gadā atpakaļ
Noteikti iesaku
Puiš i, noteikti iesakā m š o viesnī cu, un ī paš i pā riem ar bē rniem! Lieliski divstā vu apartamenti (mums bija #6), viss jauns, dzī voklī ir virtuve - visi trauki ģ imenei, internets un TV - ir, ideā la tī rī ba, skats pa...
 •  4 gadā atpakaļ
Mājīga vieta
Uzreiz pē c Jaunā gada devā mies uz Polijas Tatriem. Poronin ciemats ir mazs, mā jī gs, netā lu no Zakopanes. Viesnī ca (t. i. villa) ir neliela, ar ē rtu atraš anā s vietu attiecī bā pret dzelzceļ a staciju, slidkalniņ iem, vei...
 •  5 gadiem atpakaļ
Atsauksmes par Apartament Motylek
Nepaveicā s ar mū su viesnī cas gidu, kurš mū s aizveda lī dz Zakopanes centram, izsē dinā ja no autobusa un teica, lai tiekam lī dz viesnī cai, kā gribam.
 •  5 gadiem atpakaļ
Willa Orla apskats
Izvē lē jā mies š o villu, jo zinā jā m rajonu un cena bija pareiza. Mē s š eit neesam pirmo reizi un visi apkā rtē jie zinā ja.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jaukā Zakopane
Gribē jā m atpū sties Zakopanē , nolē mā m paņ emt vauč erus uzticamā uzņ ē mumā . Mums piedā vā ja apmeklē t Mak Bambi Boutique, kā tū ristu un ne tikai kaimiņ valstu vidū ļ oti iecienī tu vietu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Mēs lieliski atpūtāmies
Pagā juš ajā ziemā mē s ar draugiem aizvedā m glaimi uz kalniem. Mē s apmetā mies Swistak Bambi Rezydencja, un kopš tā laika es uzskatu, ka tā ir labā kā vieta ziemas brī vdienā m.
 •  6 gadiem atpakaļ
Veca, nolaista viesnīca ar blēdīgu un amorālu vadību
1. Viesnī cai steidzami nepiecieš ams remonts un renovā cija viss, kur krī t acs. Viesnī ca, kas atrodas pilsē tas centrā un 10 minū š u gā jiena attā lumā no Krupovkas, ir pelnī jusi bū t moderna un atjauninā ta, lai iepriec...
 •  7 gadiem atpakaļ
Briesmīgi par lielu naudu!
1. Nogalinā ts numurs par neveselī gu cenu! Kad rezervē jā m viesnī cu, mū s savaldzinā ja skaistas fotogrā fijas. Patiesī bā š ī ir kartona mā ja ar lē tu interjeru.
 •  7 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca
Pirmo reizi š ogad atpū tā mies Zakopanē , mums viss ļ oti patika! Mā jī ga viesnī ca, garš ī gs ē diens, uzmanī gs personā ls.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Zakopane