Un atkal Gdaņska!

31 Jūlija 2019 Ceļošanas laiks: no 12 Jūlija 2019 ieslēgts 15 Jūlija 2019
Reputācija: +6554.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

- Andrej, vai esi jau redzē jis paaugstinā jumu uz Gdaņ sku nedē ļ as nogalei vasarā ? kolē ģ is man jautā ja.

Cik priecī gs bija redzē t, kā skolē ns pā rspē j skolotā ju)))) Es nezinā ju par akciju, zvanī ju Daš ai un priecā jos, ka vasarā atgriezā mies velobraucienos Gdaņ skā ! Mē s arī lidojam jaunā formā tā ! Tā kā Ryanair neļ auj ņ emt lī dzi mugursomas, tad lidosim bez tā m, tikai paņ em divas pilsē tas somas un brauc!

Arī no jaunā F terminā ļ a, lai gan tas vē l nav pilnī bā pabeigts iekš ā , bet ir maz cilvē ku. Š is bija mū su pirmais lidojums ar Raienu, lai gan tas nebija gluž i tas Raiens, ko visi zina. Mē s lidojā m ar Ryanair Sun meitasuzņ ē mumu. Lidmaš ī nai ir skaists interjers, ir daudz vietas, bet sē dekļ i nav noliecami. Bet kā rā da pieredze, kad gribas gulē t, vienalga kā di sē dekļ i. Š ī aviokompā nija ir diezgan smieklī ga, lidojuma laikā stjuarti gā ja un pacē la kaut kā du loteriju)))


Ja pirms pā ris gadiem gaidī ja gara rinda, kamē r vecmā miņ a mē ģ inā ja poļ u virsniekam paskaidrot, ka ir aizlidojusi pie mazdē la un neko vairā k nezina, tad š oreiz mē s bijā m varoņ i, kas gaidī ja rindā ) Daš a un visvairā k tuvojos robež postenim bijā m pirmie, un likā s, ka tagad ā tri iziesim cauri muitai un pē c pā ris minū tē m izbrauksim no lidostas. Bet virsnieks nolē ma izrā dī t pilnu atbildī bu savā profesijā un sā ka skaitī t dienas mū su pasu zī mogos. Uzmanī bu, nekad neatkā rtojiet š o triku ar mū su pasē m! Manas pases pā rbaude ilga vairā k nekā piecas minū tes, tad viņ š sā ka skaitī t Daš inu, bet dienu skaits, pirmkā rt, nesakrita, otrkā rt, bija viens viltī gs zī mogs, kas saistī ts ar Wizz air reisa atcelš anu pirms vairā kiem gadiem. Š o zī mogu saņ ē mā m, kad izgā jā m robež kontroli, tač u nevarē jā m aizlidot un nā cā s atcelt kontroles izieš anu. Virsnieks atkal sā ka skaitī š anu. Un viņ š ar mums runā ja tikai poļ u valodā . Pē c 15 minū tē m viņ š mums iedeva pases, bet neatvē ra durvis uz izeju. Es vē roju, kā mē s mē ģ inā jā m iziet cauri barjerai, un acī mredzot pieņ ē mu galī go lē mumu mū s izlaist.

Bet likā s, ka autobuss pie izejas no lidostas mū s tikai gaidī ja, mē s ieskrē jā m - tas aizgā ja.

Patiesī bā mums joprojā m paveicā s, bet manai darbiniecei Maš ai tajā dienā paveicā s mazā k: viņ a ieradā s Ž uliany, lai lidotu uz Grieķ iju, un lidosta tika slē gta.

Gdaņ ska, kā vienmē r, ir zaļ a un mā jī ga. Š oreiz dzī vojā m paš ā centrā . Cik skaista, pilsē ta negaidī ti priecē ja aci. Parasti, atnā kot otrreiz, tas var nebū t tik ā ķ ī gi, bet š is tieš ā m ir mā kslas darbs, nevis pilsē ta! Skaistas mā jas, ziedi, saldē jums un buskeri! Nemaz nerunā jot par velomarš rutu uz Gdiņ u!

Š ajā braucienā izmantojā m netradicionā lo seifu Booking, bet Ostrovok. Viesnī ca mū s ar izbrī nu paskatī jā s un mē ģ inā ja noskaidrot, kā tieš i mē s pie viņ iem rezervē jā m istabu. Saimniece kaut kur piezvanī ja pa telefonu un sā ka apspriest to poļ u valodā . Poļ u valoda ir diezgan saprotama valoda, tač u viņ a runā ja ā tri. No viņ as diskusijas fragmentiem izskanē ja frā zes: “Rezervē jā m, saka pirms kā diem diviem mē neš iem”, “Labi, es izš ķ irš os, bet kur ir vā cieš i? ”, “Jā , es saprotu, viņ iem nav auto un viņ iem ir personas numurs”, “Un tomē r, bet kur ir vā cieš i?? ? ”, “Labi, labi, nā c, č au! ”. Sieviete smaidot pagriezā s pret mums un teica, ka parā dī s mū s uz istabu. Es neizturē ju un jautā ju, kur vā cieš i galu galā tiks izmitinā ti, viņ a to atmeta stilā "Ak, tas ir viss! ". Mū su numura rezervā cijai bija visprecī zā kais apraksts, ko jebkad esam rezervē juš i: tur bija divguļ amā gulta un Wi-Fi. Zini, tik precī zs skaitļ a apraksts manā mū ž ā nav bijis. Bet lē ti un centrā ! Kopumā ar prieku esam atgriezuš ies mū su mī ļ ajā pilsē tā . Pirmajā vakarā vienkā rš i klaiņ ojā m pa centru un baudī jā m ielu muzikantu spē li. Katru reizi, kad pusdienojā m vienā restorā nā , to sauc par O'Mandu, rinda, lai iekļ ū tu, runā pati par sevi.


Bet maksimums nostā vē jā m lī dz desmit minū tē m. Š is restorā ns ir pirogarnya, tas ir, tajā ir daž ā da veida pelmeņ i un pildī jumi. Pē c mammas pelmeņ iem ar kartupeļ iem š ie pelmeņ i bū s solī da otrajā vietā . Garš ī gi! Tad noteikti vajag apmest lielu apli pa centru un var gulē t gultiņ ā . Tač u pirmajā vakarā mē s, nepieredzē juš i, gaidī jā m negaidī tu š ķ ē rsli - paceļ amo tiltu! Viesnī ca š ķ iet tuvu, bet tik nesasniedzama. Tas tiek atvē rts ik pē c 30 minū tē m uz 30 minū tē m. Un jums vienkā rš i jā zina viņ a grafiks) Bet vakara Gdaņ skas papildu 15 minū tes vē l nevienam nav kaitē juš as.

Jau no paš a rī ta devā mies meklē t konditoreju, kas saglabā ja mū su atmiņ ā jaukā kā s atmiņ as par Gdaņ skas pagā tni. Pē dē jo gandrī z trī s gadu laikā gan mū su draugi, gan mū su vecā ki paš i sev ir atklā juš i Gdaņ sku, tač u š ī konditoreja nekad nevienam nav bijusi atvē rta. Pē c aculiecinieku stā stī tā , tā vai nu vienkā rš i neeksistē ja, vai arī bija slē gta. Bet š odien, agrā saulainā rī tā , viņ a atkal ir klā t un iepriecina mū s ar rī ta kafiju ar š okolā des gardumiem. Netā lu no konditorejas ir liels koks ar tumš i sarkanā m lapā m. Uz koka karā jas ē stgribu augļ i, kas izskatā s kā milzī gs ķ irsis vai maza plū me. Turklā t viena oga karā jas pietiekami zemu, lai lē cienā tai pieskartos ar pirkstu galiem, bet nenoplū ktu. Bet ne velti es 10 gadus nodarbojos ar fizisko audzinā š anu skolā ? Nav brī nums, ka institū tā burtiski riskē ju ar savu veselī bu, lecot pa virvi! Tagad kā jas bija vieglas, nekas neapturē ja, biju brī vā lidojumā , izdevā s notriekt ogu! Ogas garš a izrā dī jā s ļ oti garš ī ga. Bet tas, ka mē s nekad neesam redzē juš i tos pā rdoš anā , mū s apturē ja. Jebkurā gadī jumā viņ š mani apturē ja, un Daš a padomā ja vē l vienu sekundi, un auglim jau pietrū ka ievē rojama gabala. Mē s nezinā m, kas tas bija, bet bija garš ī gi, galvenais, lai nenorī tu katram gadī jumam. Starp citu, pē c tā lē ciena institū ta virves nodoš anas laikā man iedeva testu, tikai prasī ja nekad vairs netuvoties virvei.

Tad pacilā tā noskaņ ojumā viņ i pagā ja goda klē pī pa rī ta pilsē tas miegainajā m ielā m. Š odien mums bija pastaigu diena, nolē mā m velomarš ruta skaistā ko posmu iziet kā jā m pa krastmalu. No centra lī dz krastmalai ar tramvaju jā brauc 30-40 minū tes. Krastmalā , atš ķ irī bā no pilsē tas, vairs nebija tik miegains, cilvē ki sadalī jā s divā s grupā s, viena, tā pat kā atnā cā m pastaigā vai izbraucienā ar velo, otrs iekā rtojā s pludmalē , neskatoties uz skarbo Baltijas vē ju.


Pludmalē bija tumsa cilvē ki. Lai arī uz ielas bija +19, atvaļ inā jums bija paredzē ts, pludmali neviens neatcē la. Pirmo reizi ieraudzī jā m jaunu ierī ci pludmalei - speciā las ar audumu savienotas nū jas, kas novietojamas pa perimetru, pasargā jot sevi no vē ja.

Tā mē s devā mies kā jā m uz Sopotu. Tagad ir pienā cis laiks vē l vienai lieliskai maltī tei, tač u, ja dodaties uz restorā niem, kas atrodas gar piekrasti, tad Gdaņ ska no lē tu ceļ ojumu kategorijas pā ries uz superdā rgo kategoriju. Mē s to nevarē jā m pieļ aut, tā pē c devā mies dziļ ā k pilsē tā . Nepagā ja ilgs laiks, lai atrastu labu ē dienu. Un, kad likā s, ka vairā k labumi mums neiederē sies, devā mies uz kaimiņ u konditoreju pē c tē jas ar kū ku, mazu kū ciņ u, pareizā k sakot, pirmā bija maza, un tad tā likā s maza tikai salī dzinā jumā ar otro kū ku. Pirmā bija poļ u “Sernik Rose”, ar š ā du nosaukumu mū su vē rtē jumā izrā dī jā s visgardā kā . Kamē r gā jā m uz konditoreju, bijā m liecinieki visai neparastam stā stam. Ir sieviete ar somu, kurā ir daudz mantu, viņ a acī mredzot ceļ o ar viņ u. Sievietei aiz muguras stā v liels puisis tā dā s paš ā s peldbiksē s. Puisis ir pamatī gi iededzis, un acī mredzot iedegums nav ī sts, jo ir skaidrs, ka viņ š ir nosmē rē ts ar kaut ko tumš u. Puisis rokā s nes hanteles. Viņ i piegā ja pie viesnī cas, viņ a kompanjons devā s sarunā s ar viesnī cu, un viņ š palika ar savā m hanteles.


Ar viesnī cu vienoties neizdevā s un viņ i devā s tā lā k. Man galvā bija tikai viens jautā jums. Respektī vi, cilvē ks strā dā ar ostu, nes smagumus, lai tajā brī dī , kad vajag nest smagu somu, viņ am pietiktu spē ka tikai nest š os paš us smagumus. Bet katrs izklaidē jas savā veidā . Kamē r devā mies atpakaļ uz krastmalu, sā ka lī t un nā cā s ieskriet muzejā . Kas sestdienā s izrā dī jā s brī vs. Tā ir tikai zī me! Izpē tī sim. Š is ir cietoksnim veltī ts muzejs, kas arī daļ ē ji ir saglabā ts muzeja atklā tajā teritorijā . Bija diezgan interesanti klī st apkā rt. Tagad devā mies tā lā k uz Gdiņ u. Kad nolē mā m, ka esam sastrā dā juš ies un jā brauc no krastmalas uz pilsē tu, negaidī ti nokļ uvā m suņ u veiklī bas sacensī bā s. Tā s ir sacensī bas, kurā s suņ i par laiku un precizitā ti pā rvar š ķ ē rš ļ u joslu, bet tiesneš i liek bumbiņ as.

Mē s bijā m sajū smā , suņ i bija tik mī ļ i, mē s slimojā m un uztraucā mies, kad viņ i visu nedarī ja perfekti. Izrā des laikā pa debesī m lidoja divi iznī cinā tā ji, kam sekoja septiņ u kara lidmaš ī nu trī sstū ris. Kaut kā kļ uva nedaudz neē rti, vai nu tas ir normā li, vai arī tam nevajadzē tu bū t. Pilsē tā atgriezā mies ar vilcienu. Mums bija jā iet diezgan daudz staciju, vai tieš ā m mē s to visu izgā jā m kā jā m? Mums steidzami jā atkā rto š is gadī jums mū su jaunajā iecienī tajā restorā nā . Rinda pie ieejas bija apmē ram desmit minū tes. Kamē r stā vē jā m rindā , pie mums pienā ca krieviski runā još a tū riste un teica, ka viņ a ar prieku lasa mū su stā stus. Ja jū s zinā tu, kā mē s ar Daš u priecā jamies š ā dos brī ž os. Bē rnī bā reiz sapņ oju par aktieriem, domā ju, kā tas bija, kad kā ds tev pavisam nepazī stams cilvē ks tevi varē ja atpazī t uz ielas. Un š ī ir treš ā tik priecī ga tikš anā s reize. Tas miljoniem procentu palielina mū su vē lmi ceļ ot un dalī ties savos priekos ar pasauli.

Restorā ns, kā vienmē r, bija garš ī gs! Un glazū ra uz š ī s dienas kū kas bija ī sts Merry-go-round karuselis. Katrai figū riņ ai bija sava ī patnī ba, un vienā piegā jienā Daš a izgā ja cauri visam. Interesantuma ziņ ā uzvarē ja zirgs, uz kura var š ū poties uz priekš u un atpakaļ .


Nā kamo rī tu sā kā m ar Hiltoni. Ja mū su drosmī gā aviokompā nija nedrukā iekā pš anas kartes, tad var lidot par 50 eiro. Mū su viesnī cā ir problē ma ar printeriem, un Hiltonē viesmī lī gais menedž eris mū s priecī gi aizsū tī ja uz datortelpu, kur veiksmī gi visu izdrukā jā m sev. Raienam galvenais, ka tiek darī ts viss, lai nevar izdrukā t visas biļ etes no Kijevas, bet tā s jau ir viņ u personī gā s problē mas, esam bez bagā ž as un ar biļ etē m) Tiklī dz izgā jā m no viesnī cas, uzreiz piepeldē ja upes tramvajs un mē s bez vilcinā š anā s devā mies mini kruī zā . Tramvajs kursē.3 vai 4 reizes dienā . Mē s ī paš i neplā nojā m uz to burā t, bet, tā kā viss tā sakrī t, kā pē c gan ne. Ceļ š lī dz krastmalai ilga apmē ram stundu. Kā obligā tu č ipu ceļ ojumā prā mi neliktu, bet maiņ ai gan peldē t var. Bet nu jau no paš a sā kuma esam sā kuš i braukt garā m krastmalai.

Mums bija uzdevums atrast velosipē du nomas vietu, kur ī rē jā m pē dē jo reizi, jo tad cena bija patī kami iepriecinoš a. Kartē bija viena zvaigzne bez paraksta, bet tā izrā dī jā s mū su pē dē jā viesnī ca. Tagad atlika tikai atkā rtot tos paš us klejojumus ī res meklē jumos, kā pagā juš ajā reizē . Bet, tā kā mē s ar Daš u esam tā di paš i kā iepriekš , iespē ja, ka mē s dosimies uz tiem paš iem pagalmiem, cerot atrast velosipē du nomu, ir gandrī z tā da pati. Un kā tu domā ? Mana teorija izrā dī jā s pareiza. Mē s tieš ā m, bez turpmā kas runas, atkal uzdū rā mies tai paš ai nomas maksai (sauc Rover Partner, PLN 40 dienā  — 10.5 $ no personas).

Mē s esam atpakaļ ! Es laimī gi teicu.

Kā da sieviete, kuru labi pazinā m, teica, ka ir ļ oti priecī ga, ka esam atgriezuš ies. Lai gan mū su š ķ irš anā s ilga gandrī z trī s gadus)

Saimniece mū s aizveda uz savu mā kslas galeriju, š odien izstā dei bija jubilejas datums. Š ajā gadī jumā mums ar Daš u katram tika iedots gabaliņ š garš ī gas kū kas, medus dzē riens un stā stī ts par gleznu autoru. Lielisks brauciena sā kums, izvē lē jā mies praktiskā kus velosipē dus un devā mies ceļ ā ! Mums par nož ē lu, tajā paš ā laikā ceļ ā bija vesels maratons riteņ braucē ju-sportistu. Bet kā pluss parkam iet maratona marš ruta apvedceļ š . Kad nobraucā m daž us kilometrus lī dz sporta velomarš ruta beigā m, mū s sagaidī ja pastaigu maratona marš ruts) Bet pat tur kā das piecas minū tes devā mies uz kopī gu veloceliņ u. Tagad jū s varat steigties gar jū ru, cauri parkiem ar vē ju!


Tomē r staigā š ana un braukš ana ar velosipē du pa krastmalu ir divi principiā li atš ķ irī gi prieki. Sopotā mū s gaidī ja ī stas abu dzimumu bodibilderu sacensī bas. Viņ i labprā t izrā dī ja savas uzpumpē tā s rokas, muguru un priesterus. Tas izskatī jā s diezgan dī vaini. Bet nu viss ir nostā jies savā s vietā s, skaidrs kā pē c vakar kaimiņ u ielā s redzē jā m puisi ar svariem rokā s. Kā pē c tā s tik bagā tī gi un nevienmē rī gi nosmē rē tas ar burkā na toņ a mā kslī go iedegumu, jautā jums joprojā m ir tas pats. Lieliski, ka š eit ir tik daudz izklaides. Un pat suņ u sacensī bas turpinā jā s. Nav jē gas kā rtē jo reizi dziedā t par brī niš ķ ī go velomarš rutu, tikai jā samierinā s ar faktu, ka tas, iespē jams, ir labā kais galaktikā .

Pā rmaiņ ai š oreiz nolē mā m paķ ert citu pilsē tiņ u - Vitamino. Nosaukums runā pats par sevi, pilsē tai jā bū t forš ai. Kalnā braucā m ilgi un sā pī gi, bet nekā ī paš a tur nebija. Rezultā tā mē s devā mies lejā ar vē ju. Š is, iespē jams, ir ī sā kais stā sts par pilsē tu starp mū su piedzī vojumiem. Bet Gdiņ ā , kā vienmē r, garī gi saldē jums, rievojums, pī les un jū ra. Kas vē l vajadzī gs laimei? Domā ju, ka, ja dzī votu Gdaņ skā , tad katru nedē ļ as nogali brauktu pa š o velomarš rutu, lī dz paliek garlaicī gi. Galvenais ir neatkā rtot pagā tnes kļ ū das un nemē ģ inā t cirst cauri blī vajam mež am. Atpakaļ ceļ š bez pieturā m prasī s nepilnu pusotru stundu. Un, protams, vakariņ as jau dzimtajā O'mandu. Š is ir mū su ī sā ceļ ojuma pē dē jais vakars, vajag beidzot apbraukt visus pilsē tas nostū rus, bet vispirms doties uz viesnī cu pē c jakas. . .

Tiesa, nokļ ū t lī dz viesnī cai neizdevā s, jo pieci daudzkrā saini pieauguš i humanoī di radī jumi pā rvietojā s ļ oti raiti, saplū stot kopē jā masā pie lielas atkritumu tvertnes, viņ us vē roja divi vī rieš i spilgti baltā m sejā m oranž ā s ķ iverē s, cilvē ki bija sastinguš i, radī bas kustē jā s it kā palē ninā jumā , bet baltajiem vī rieš iem tas likā s apstā jies. Ļ oti satraucoš a mū zika atskaņ ota ar skaļ a cilvē ka kliedziena elementiem. Bet kliedziens nebija dzī vs, bet gan sintē tisks. Masa sā ka raiti “izplū st” miskastē , jo viņ iem diezgan ā tri pretī virzī jā s vesels vī rietis ar lielu pā tagu, skaņ as izkliedza š ausmas pā r mū su jau tā sasaluš ajiem ķ ermeņ iem. Tač u vē lme doties uz viesnī cu jau bija tā lu no prioritā tes. Tā bija Minskas teā tra ielas izrā de, kas kopumā ilga pusotru stundu. Teikt, ka tas mani iespaidoja, ir nepietiekami.


Man š ķ iet, ka joprojā m esmu pā rsteigts. Izrā de saucā s "Trash poem" un bija daļ a no teā tra festivā la, kas, kā izrā dī jā s, š ajā s dienā s norisinā jā s visā pilsē tā . Smieklī gs fakts, ka vakar skatī jā mies kā du kā rtē jo izrā di, turklā t tik garlaicī gu, kā mē s to protam Kijevā franč u pavasarī . Kad lasī jā m festivā la avī zi, uzzinā jā m, ka Francija tikko uzstā jā s vakar) Vispā r tas nav mū su, bet, kad uzzinā jā m, ka š odien mū su priekš ā uzstā jas teā tris no Minskas, bijā m vē l lielā ki pā rsteigti. nekā paš a priekš nesuma iespaidi.


Hologrammas uz mā jas

Kopumā , Gdaņ ska, liels paldies, ka esat tik mā jī gi un tik tuvu mums. Esam pā rliecinā ti, ka š ī nebija mū su pē dē jā tikš anā s un, iespē jams, nā kotnē sā ksim uz š ejieni lidot patī kamas tradī cijas ietvaros) Š ī bija lieliska nedē ļ as nogale!

Ceļ ojuma informā cija

Ceļ ojuma datums: 12.06. 2019. –15.06. 2019.

Ilgums: 2 pilnas dienas

Lidojumi: Ryanair

Alas: Ostrovok

Ekskursijas: viens pats

Ceļ ojuma grū tī bas: 1/10 (ļ oti viegli)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums