Baltijas atklāšana

16 Februāris 2020 Ceļošanas laiks: no 24 Janvāri 2020 ieslēgts 31 Janvāri 2020
Reputācija: +137
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Rinair dē lis aizkavē jā s, tā pē c ieraš anā s Gdaņ skā pulksten 00:00, kas radī ja zinā mu neizpratni, jo viņ i rē ķ inā jā s ar sabiedrisko transportu. Un viņ i ī sti neizdomā ja, kur to meklē t (tas viss kļ uva skaidrs atpakaļ ceļ ā ).

Man nā cā s izsaukt taksometru "Bolt", izmantojot lidostā lejupielā dē to aplikā ciju, izmantojot vietē jo Wi-Fi (darbojas nedaudz tā lā k par pā ris metriem no ē kas sienā m, bet arkli). "Bolts" paņ ē ma pasū tī jumu un uzreiz nokrita. Un mums bija jā steidzas apmē ram pusstundu, meklē jot viņ u, periodiski salī dzinot attē lu uz ekrā na un mū su atraš anā s vietu kartē . Vē lā k es izlasī ju, ka Bolts atteicā s, bet es nezinā ju (internets bija tikai lidostā , un viesabonē š ana nesā kā s no pirmā sitiena). Tā pē c pē c stundas lē kš anas uz ielas Uber nobremzē ja un par 80 zlotiem ieradā s pastā vī gā s bā zes punktā (ar autobusu 3.5 zloti).


Transports ir ļ oti ā trs, tramvaji traucas kā traki. Izmaksas ir PLN 3.5. Biļ etes var iegā dā ties tirdzniecī bas automā tos daž ā s pieturā s vai pie vadī tā ja (dā rgā kas).

No rī ta bija iepazī š anā s - kā jā m - ar pilsē tu, un tā kā bā ze atrodas tā lu no centra, pā ris stundu gā jiens pa galveno ielu veda uz dzelzceļ a staciju (mē rķ is ir nopirkt biļ etes uz Kaļ iņ ingradu, brauciena galvenais mē rķ is ir Kē nigsbergas fortu poste).

No rī ta nokavē jā m biļ etē norā dī to laiku un nokavē jā m autobusa atieš anu no autoostas, tā pē c otrreiz nā cā s maksā t skaidrā naudā š oferim, un skaidras naudas izņ emš ana no bankomā ta ir murgu interese, un valū tas maiņ a ir vē l viens meklē jums (ņ emot vē rā , ka lī dz izlidoš anai ir piecas minū tes).

Ceļ ojums uz centru bija interesants. Mē s ieklī du vietē jā universitā tē , kas organiski iebū vē ta vecajā s ē kā s, un milzī gajā universitā tes parkā . Fotoattē ls zemā k.

Pirmā diena nepā rsteidza, ietekmē ja nogurums un atsveš inā tī bas sajū ta š ajā mazajā Babilonā . Bet izrā dī jā s, ka jā paklī st pa gabalu no centra un jā paskatā s lieliski saglabā juš ā s seno laiku ē kas.

Tač u pē c atgrieš anā s no Kaļ iņ ingradas mums bija pusotra diena, un mē s to pavadī jā m pilnī bā .

Baltijas jū ras apmeklē jums, Otrā pasaules kara muzejs, centrā lā s amatnieku ielas, lī dzī gas nobrieduš iem stendiem, kas steidzas augš ā un vicinā s viens otram priekš ā ar savā m fasā dē m. Pā rgā jiens uz jū ru gar lī ci, izmantojot č etrmastu karavelas imitā ciju. Mazie restorā ni. Garš ī gs ē diens.

Par ē dienu Vē lu vakarā , sapratuš i, ka skraidot apkā rt neesam paē duš i vakariņ as, mē s no savā m meitenē m sā kā m noskaidrot, kur ir restorā ns vai cita veida krogs. "Tikai centrā , ir jau vē ls. " Man bija jā dodas uz "Super", kur nopirkā m vairā kus barojoš a izskata maisiņ us un traukus. Vai esi ē dis karstas ogles? Es - jā ! Pē c nospļ auš anā s uz viena iepakojuma etiķ etes ieraudzī ju brī dinā jumu, ka š ī ir indieš u virtuve. Jums tas nav jā ē d!


Baltijas jū ra - ledains ū dens, kaijas, aktī vi ļ auž u pū ļ i, kas steidzas un kliedz (redziet, kaut kā das sacī kstes), krasta aizsardzī bas paliekas un blakus š ļ akatas valzirgs.

Otrā pasaules kara muzejs. Tas ir spož ums, emocijas, stils un domas. Atseviš ķ s ieraksts.

Burā š ana uz kuģ a. Š eit viss ir vienkā rš i. Pajautā jot onkulim, kurš stā vē ja motora pā rsegā , kaut ko lī dzī gu "havmach no IT", viņ š mū sē jā dzirdē ja: "Var darī t ukraiņ u valodā , un jū s to varat darī t krieviski, nemocieties. "

Mums paveicā s, ka tikā m tikko atkā pjoties un nā kamo pusotru stundu iestrē gā m uz kapteiņ a tiltiņ a, griež ot viltus stū ri un fotografē jot nopietnu kuģ u masas, kas aizsē rē ja krastus.

Noslē gumā : pieredze. Iespaids. Atmiņ as. Arhitektū ra! Secinā jumi par vē sturi - vai drī zā k tā s interpretā cijas no mū su un viņ u puses. Vispā r viss ir ļ oti draudzī gi, civilizē ti. Labestī ba un siltums. Š ķ iet, ka tas, kurš kaut ko meklē , to atrod (bet labā k ir ierasties vasarā ).

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Граффити, настоящее. А не та мазня что рисуют на стенах малолетние недоросли.
Пожарная каланча практически на территории местного университета.
Видать ровесник Университета.
Универ Гданска
Он же
Там же.
Очаровательное место
Где то тут  сунув нос в древнего вида калитку оказались  на территории храма где нос к носу уткнулись в деловито спешащего отца иезуита вежливо вопросившего чем он сможет нам помочь.Пока рано отбились мы и сбежали из довольно мрачного заведения.
Вечерни улочки центра Гданска
Вот они такие теперь елки-моталки. Пластик, светодиоды и запаха нет.
Вода в конце января ломит руку, а там на фоне моржик местный плещется.
Остатки защитных прибрежных сооружений
А-20 на центральной улице
Символизм рулит
Улочки ремесленников и просто жителей. Судя по лепке и картинкам обозначавших тот или иной вид ремесла место было бойкое.
Выход из аэропорта. Практически под мостом стоянка автобуса который за смешную сумму доставит Вас прямо в центр Гданьска.
Аэропорт
Форт на входе в залив ведущий в город. Во время войны его размолотили в пух и прах немецкие корабли прибывшие восстанавливать историческую справедливость. Где то в вики прочитал что до поглощения Гданьска Польшей 95% населения составляли немцы.
Līdzīgi stāsti
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums