Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Varšava

Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№4. Metropol 3*
Novērtējums 8.7
 • 
№5. Atos 2*
Novērtējums 8.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Varšava pievienot stāstu
Piekrāpts reģistratūrā. Viņi no kartes paņēma par 60 € vairāk nekā rezervējot, atsaucoties uz šādu viesnīcas likmi.
Viesnī ca neatbilst 5 *. Istaba ir veca un nobruž ā ta. Kafijas automā ta nav. Neviens nepalī dz ar bagā ž u. Un pats galvenais, ka viņ i sabojā ja cenu.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Ļoti slikta apkalpošana un komunikācija ar viesiem kā jau 5 zvaigžņu viesnīcai
Viesnī cas unikalitā te ir tā da, ka pieczvaigž ņ u viesnī cā nav durvju sargu vai zvanī tā ju, neviens nepalī dzē s ar mantā m, nesagaidī s pie ieejas un nepiedā vā s palī dzī bu ar mantā m reģ istrat$...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Atsauksme par viesnīcu Atos
Biju patī kami pā rsteigta, saņ emot modernu istabu ar ļ oti ē rtu gultu un labu duš u. Numurs pilnī bā pā rsniedz 2 zvaigž ņ u viesnī cas standartus.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Premiere Classe Warszawa apskats
Personā ls nerunā krieviski un ukraiņ u valodā , tikai angļ u un poļ u valodā . Viesnī ca atrodas netā lu no dzelzceļ a stacijas, laipns personā ls.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba pilsēta
Bija vē lme kaut kur aizbraukt viena pati, lai nebū tu no kā da atkarī ga. Š eit, starp citu, parā dī jā s piedā vā jums - biļ etes uz Eiropu par 200 UAH.
 •  4 gadā atpakaļ
Pieklājīgs hostelis
Hostelis tika izvē lē ts pē c tā s atraš anā s vietas, kas izrā dī jā s ļ oti laba. Viss ir tuvu un daudz kas atrodas pastaigas attā lumā .
 •  4 gadā atpakaļ
Super dzīvoklis!!!
Es biež i apmeklē ju Varš avu, un vienmē r man bija jautā jums, kur palikt. Pavisam nejauš i atradu GO APARTMENTS. Vienkā rš i brī niš ķ ī gi dzī vokļ i!
 •  4 gadā atpakaļ
Jaukā Krakovas priekšpilsēta netālu no Prāgas.
KUR DĀ T ATKAL? Ak, š is Ryanair, viss vilina un vilina ar smieklī gā m cenā m lidojumiem uz Eiropu. Pē c brī niš ķ ī gā ceļ ojuma uz Viļ ņ u es paskatī jos uz š ī zemo cenu aviokompā nijas piedā vā...
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca budžeta ceļotājam
Viņ š bija valdī bas grupas Eiropas integrā cijas jautā jumu izpē tei biedrs. Viesnī ca atrodas paš ā Varš avas biznesa centrā (dzelzceļ a stacija, leļ ļ u mā ju muzejs, kultū ras un zinā tnes pils.
 •  4 gadā atpakaļ
Īss brauciens uz Varšavu
Uzturē jā s š ajā viesnī cā.3 naktis. Es biju kopā ar ģ imeni un dzī voju 2 istabā s. Viesnī ca ir ļ oti tī ra, moderna, mē beles ir jaunas un stilī gas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Varšava