Wloski Hotel 3*– Atsauksmes

9
Novērtējums 8.810
№1 viesnīcas reitingā Poznaņa
8.8 Numurs
9.3 apkalpošana
9.3 Tīrība
8.5 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca Włoski tika uzcelta 2009. gadā, un visi numuri ir iekārtoti klasiski. Viesnīca atrodas Poznaņas centrā, tikai 500 metru attālumā no Stary Browar mākslas un biznesa centra. Tiešā tuvumā atrodas arī tādas apskates vietas kā Malta Ski, Poznaņas zoodārzs un Maltas ezers.Vairāk →
аватар goolem111
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Apstā jā s ar kolē ģ iem. Pē c mū su pieprasī juma mē s saņ ē mā m blakus istabas. Viesnī cas menedž ere mums personī gi palī dzē ja orientē ties : ) Kvalitatī vi numuriņ i ar bezmaksas internetu un TV. Viesnī cai piederoš ais restorā ns piegā dā tieš i uz numuriem. … Tomēr ▾ Apstā jā s ar kolē ģ iem. Pē c mū su pieprasī juma mē s saņ ē mā m blakus istabas. Viesnī cas menedž ere mums personī gi palī dzē ja orientē ties : ) Kvalitatī vi numuriņ i ar bezmaksas internetu un TV. Viesnī cai piederoš ais restorā ns piegā dā tieš i uz numuriem.
Viesnī ca atrodas gandrī z paš ā centrā , kur tagad, Ziemassvē tku vakarā , ir neliels tirdziņ š ar ledus skulptū rā m, daž ā diem labumiem un kaudzi citā m izklaidē m. Noteikti iesaku!
аватар wplkf
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
+klusa vieta (tā lā k no galvenajā m ielā m); + bezmaksas WiFi; + bezmaksas sagaidī š anas dzē riens; + bezmaksas kafija-tē ja-ū dens-kola; istabā un reģ istratū rā ; + dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, lai gan jū s to neprasā t (uz grī das nemetat); + labas, bagā tī gas brokastis; + autostā vvieta viesnī cas pagalmā (pē c izvē les); + draudzī gs, izpalī dzī gs personā ls; +Itā lieš u restorā ns pirmajā stā vā ; + tuvu atraš anā s vietai vecpilsē tai un centrā lajai stacijai (izstā ž u centram) - cena varē tu bū t nedaudz zemā ka, bet vienalga kaudze visā du patī kamu sī kumu apkalpoš anā vairā k nekā to kompensē . … Tomēr ▾ +klusa vieta (tā lā k no galvenajā m ielā m); + bezmaksas WiFi; + bezmaksas sagaidī š anas dzē riens; + bezmaksas kafija-tē ja-ū dens-kola; istabā un reģ istratū rā ; + dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, lai gan jū s to neprasā t (uz grī das nemetat); + labas, bagā tī gas brokastis; + autostā vvieta viesnī cas pagalmā (pē c izvē les); + draudzī gs, izpalī dzī gs personā ls; +Itā lieš u restorā ns pirmajā stā vā ; + tuvu atraš anā s vietai vecpilsē tai un centrā lajai stacijai (izstā ž u centram)

- cena varē tu bū t nedaudz zemā ka, bet vienalga kaudze visā du patī kamu sī kumu apkalpoš anā vairā k nekā to kompensē .
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es atnā cu ar dē lu uz uzņ emš anu, mē s tikai gulē jā m un brokastī jā m viesnī cā . Numuri ir lieliski, mazi, bet ē rti. Personā ls dara visu, lai jū su uzturē š anā s bū tu pē c iespē jas ē rtā ka. … Tomēr ▾ Es atnā cu ar dē lu uz uzņ emš anu, mē s tikai gulē jā m un brokastī jā m viesnī cā . Numuri ir lieliski, mazi, bet ē rti. Personā ls dara visu, lai jū su uzturē š anā s bū tu pē c iespē jas ē rtā ka. Reģ istratū rā viņ i palī dzē ja izdomā t, kur un kā tur nokļ ū t. Tie piedā vā lieliskas brokastis, ir arī pilnvē rtī gs restorā ns, kas atrodas viesnī cas ē kā , bet ir no tā s nodalī ts, lai cilvē ku plū sma netraucē tu mierī gi paē st pusdienas. Viesnī ca atrodas paš ā centrā , visi transporta mezgli un marš ruti ir pa rokai. Cenas nav mazas, bet sevi attaisno.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар glinaakova
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ja jū s meklē jat pienā cī gu viesnī cu Poznaņ ā , tas ir tas, ko jū s meklē jā t. Pirmais jautā jums, kas virpuļ oja manā galvā pē c tam, kad pā rkā pu slieksni, kā pē c tikai trī s zvaigznes? Kad jautā ju par to, reģ istratū ra paskaidroja, ka viesnī cai ir vairā k zvaigž ņ u, pati viesnī ca atrodas apmē ram 10-15 minū š u gā jiena attā lumā no vecpilsē tas laukuma. … Tomēr ▾ Ja jū s meklē jat pienā cī gu viesnī cu Poznaņ ā , tas ir tas, ko jū s meklē jā t. Pirmais jautā jums, kas virpuļ oja manā galvā pē c tam, kad pā rkā pu slieksni, kā pē c tikai trī s zvaigznes? Kad jautā ju par to, reģ istratū ra paskaidroja, ka viesnī cai ir vairā k zvaigž ņ u, pati viesnī ca atrodas apmē ram 10-15 minū š u gā jiena attā lumā no vecpilsē tas laukuma. Viesnī cas apkā rtne nav ī paš i satriecoš a, tā pē c mans ieteikums ir neskatī ties tikai tieš i uz vestibilu. Bezmaksas, Lavazza, kafija bija patī kams atvieglojums pē c pā rcelš anā s no Varš avas, tā pat kā reģ istratū ras smaidoš ā seja. Labs svē tku sā kums. Numuri ir skaisti, plaš i un nevainojami tī ri. Gultas bija stingras, bet ē rtas. Duš as bija tī ras un laba izmē ra, kā arī bezmaksas tualetes piederumi. Labas brokastis. Lielisks itā ļ u restorā ns paš ā viesnī cā .
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nesen, bū dams komandē jumā , apmeklē ju viesnī cu Wł oski. Numurs atrodas centrā lā vietā , un tas ir plaš s, daudz vairā k, nekā jū s varē tu sagaidī t no 3 zvaigž ņ u viesnī cas. Brokastis bija daudzveidī gas. … Tomēr ▾ Nesen, bū dams komandē jumā , apmeklē ju viesnī cu Wł oski. Numurs atrodas centrā lā vietā , un tas ir plaš s, daudz vairā k, nekā jū s varē tu sagaidī t no 3 zvaigž ņ u viesnī cas. Brokastis bija daudzveidī gas. Varu ieteikt ne tikai komandē jumiem, bet arī ģ imenes brī vdienā m.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар irochka.nestero
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti iespaidoja un palika atmiņ ā . Mē s ar draugu ieradā mies Poznaņ ā uz nedē ļ u, un, es jums saku, mē s izvē lē jā mies piemē rotā ko viesnī cu. Personā ls jauks un draudzī gs, visi draudzī gi un izpalī dzī gi. … Tomēr ▾ Ļ oti iespaidoja un palika atmiņ ā .
Mē s ar draugu ieradā mies Poznaņ ā uz nedē ļ u, un, es jums saku, mē s izvē lē jā mies piemē rotā ko viesnī cu.
Personā ls jauks un draudzī gs, visi draudzī gi un izpalī dzī gi. Rindas pie reģ istratū ras nebija, kopā pavadī ju 10 minū tes.
Viņ u viesnī cas galvenais "č ips" ir tas, ka katrs numurs ir veidots savā stilā , var izvē lē ties standarta, vai arī var izvē lē ties tematisku.
Mums bija olī vas. Viss ir maigā s krā sā s, pat smarž oja pē c balzā ma ar olī vā m : )
Brokastu bufete - salā ti, tē jas, kafija, sviestmaizes, bulciņ as, ievā rī jumi. . .
Un pats galvenais, lī dz pilsē tas centram 5 minū tes. Š eit ir tuvumā iepirkš anā s, klubi un parks. Katru rī tu devā mies skriet – apkā rt ir skaistums.
Katrā numurā viņ iem ir wi-fi, seifs, var pasū tī t vakariņ as numurā .
Draudzene aizmirsa savu zobu birsti - to dā vina visiem ciemiņ iem, kā arī duš as ž eleju, vienreizē jo skuvekli, ...Viss aizzī mogots un izmazgā ts.
Neprā tī gi patika
аватар davidmgk
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Vasaras sā kumā paliku pie tē va. Manam tē vam š is ir pirmais ceļ ojums uz ā rzemē m un pirmā ā rzemju viesnī ca, bet es esmu redzē jis diezgan daudzas viesnī cas un atceros š o. Viesnī ca nav ķ ē de un attiecī gi arī pieeja klientiem ir daudz labā ka. … Tomēr ▾ Vasaras sā kumā paliku pie tē va. Manam tē vam š is ir pirmais ceļ ojums uz ā rzemē m un pirmā ā rzemju viesnī ca, bet es esmu redzē jis diezgan daudzas viesnī cas un atceros š o. Viesnī ca nav ķ ē de un attiecī gi arī pieeja klientiem ir daudz labā ka. Mazas, bet mā jī gas istabiņ as. Numura cenā ir iekļ auti bezmaksas sī krī ki, piemē ram, seifs, dzē rieni numurā un plaš as brokastis. Nevarē tu teikt, ka tas ir ļ oti lē ts, bet naudas vē rts.
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca lieliski piemē rota komandē jumam un komfortablai atpū tai. Personā ls zinoš s un ļ oti draudzī gs, reģ istrē š anā s bija ļ oti ā tra. Bezmaksas apsargā ta autostā vvieta pagalmā , brokastu bufete un savs restorā ns, iespē jams pasū tī t arī savā numurā . … Tomēr ▾ Viesnī ca lieliski piemē rota komandē jumam un komfortablai atpū tai. Personā ls zinoš s un ļ oti draudzī gs, reģ istrē š anā s bija ļ oti ā tra. Bezmaksas apsargā ta autostā vvieta pagalmā , brokastu bufete un savs restorā ns, iespē jams pasū tī t arī savā numurā . Cena ir vairā k nekā pamatota. 4 dienas komandē jumā paspē ju pastrā dā t, atpū sties un baudī t itā ļ u virtuvi neizejot no istabas. Tajā paš ā laikā mā jā s nenā cu ar tukš ā m rokā m - 5 minū š u attā lumā no viesnī cas atrodas milzī gs iepirkš anā s centrs ar restorā niem. un kinoteā tris. Ar internetu arī nav problē mu - platjoslas bezmaksas wi-fi. Beigā s samulsu pavisam - tā bija Polija vai Itā lija, neizlē mu : )
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ja jū s meklē jat pienā cī gu viesnī cu Poznaņ ā , tas ir tas, ko jū s meklē jā t. Pirmais jautā jums, kas virpuļ oja manā galvā pē c tam, kad pā rkā pu slieksni, kā pē c tikai trī s zvaigznes? Kad jautā ju par to, reģ istratū ra paskaidroja, ka viesnī ca atrodas papildu zvaigznī š u iegū š anas procesā . … Tomēr ▾ Ja jū s meklē jat pienā cī gu viesnī cu Poznaņ ā , tas ir tas, ko jū s meklē jā t. Pirmais jautā jums, kas virpuļ oja manā galvā pē c tam, kad pā rkā pu slieksni, kā pē c tikai trī s zvaigznes? Kad jautā ju par to, reģ istratū ra paskaidroja, ka viesnī ca atrodas papildu zvaigznī š u iegū š anas procesā . Pati viesnī ca atrodas apmē ram 10-15 minū š u gā jiena attā lumā no vecpilsē tas laukuma. Viesnī cas apkā rtne nav ī paš i satriecoš a, tā pē c mans ieteikums ir neskatī ties tikai tieš i uz vestibilu. Bezmaksas, Lavazza, kafija bija patī kams atvieglojums pē c pā rcelš anā s no Varš avas, tā pat kā reģ istratū ras smaidoš ā seja. Labs svē tku sā kums. Numuri ir skaisti, plaš i un nevainojami tī ri. Gultas bija stingras, bet ē rtas. Duš as bija tī ras un laba izmē ra, kā arī bezmaksas tualetes piederumi. Labas brokastis. Lielisks itā ļ u restorā ns paš ā viesnī cā . Ja vē l kā dreiz viesosimies Poznaņ ā , noteikti paliksim š ajā viesnī cā . Ļ oti iesaku.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Zamekas kultūras centrs
Novērtējums 10.0
Polija, Poznaņa
Atpūta, Izklaide, Muzeji
Starijs Brovars
Novērtējums 9.0
Polija, Poznaņa
Arhitektūra, Izklaide, Restorāni, kafejnīcas, Teātri un mūzika, iepirkšanās
Pils viesnīca Kobiļņikos
Novērtējums 9.0
Polija, Poznaņa
Arhitektūra

Отель Włoski был построен в 2009 году, все номера декорированы в классическом стиле. Гостиница находится в центре Познань, до центра искусств и бизнеса Stary Browar всего 500 метров. В непосредственной близи находятся так же такие достопримечательности как Malta Ski, Poznan Zoo и Malta Lake.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до главного железнодорожного вокзала Познани составляет 1,4 км. До международной ярмарки - всего 1,5 км. До центрального железнодорожного вокзала 10 минут езды.
Viesnīcā

Специальные диетические меню (по запросу).

  • autostāvvieta
  • bezmaksas wi-fi
  • transfērs uz/no lidostas
Bolalar uchun
Telpu apraksts

В отеле Wloski 70 номеров. Категории комнат: Deluxe и Superior.

Istabās

сейф, кондиционер, рабочий стол, фен, туалетные принадлежности, ванная комната, тапочки, телефон, радио, спутниковые каналы, кабельные каналы, телевизор с плоским экраном, услуга «звонок-будильник».

Adrese Dolna Wilda 8, Вилда, 61-552 Познань, Польша.
Tālruņi: +48 61 833 52 62
Tīmekļa vietne: Wloski Hotel
FAQ