Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Gdaņska

Tūristu stāsti par Gdaņska pievienot stāstu
Baltijas atklāšana
Rinair dē lis aizkavē jā s, tā pē c ieraš anā s Gdaņ skā pulksten 00:00, kas radī ja zinā mu neizpratni, jo viņ i rē ķ inā jā s ar sabiedrisko transportu.
 •  4 gadā atpakaļ
Un atkal Gdaņska!
- Andrej, vai esi jau redzē jis paaugstinā jumu uz Gdaņ sku nedē ļ as nogalei vasarā ? kolē ģ is man jautā ja. Cik priecī gs bija redzē t, kā skolē ns pā rspē j skolotā ju)))) Es nezinā ju par akciju, zvanī ...
 •  4 gadā atpakaļ
Polijas apmeklējums
Brauciena uz Poliju mē rķ is nebija gluž i tū ristisks, bet tas bija jā pasaka uz robež as (lai izvairī tos no liekā m problē mā m).
 •  5 gadiem atpakaļ
ES iesaku!
Uzturē jā s š ajā viesnī cā.4 naktis. Sā kumā baž ī jā mies, kā notiks reģ istrē š anā s, jo bezkontakta viesnī ca tika izvē lē ta pirmo reizi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ziemas nedēļas nogale Gdaņskā
Gdaņ ska ir ļ oti skaista viduslaiku pilsē ta Polijas ziemeļ os ar gadsimtiem senu vē sturi. Tiem, kuri vē l nav paspē juš i apmeklē t Nī derlandi, Beļ ģ iju, Vā cijas un Dā nijas mā jī gā s pilsē ti...
 •  6 gadiem atpakaļ
Gadsimta atklājums - Gdaņska!
Gadsimta atklā jums - Gdaņ ska! Cienī jamie pasaž ieri, mū su lidmaš ī na veica neveiksmī gu nosē š anā s mē ģ inā jumu, dosimies otrajā aplī un mē ģ inā sim nosē sties vē lreiz.
 •  7 gadiem atpakaļ
Vienkārši laba viesnīca
Nakš ņ ojā m tajā tranzī tā , pirms apmeklē jā m Gdaņ sku un kuģ ojā m uz Zviedriju. Viesnī ca atrodas klusā pilsē tā Gdaņ skas nomalē .
 •  10 gadiem atpakaļ
Ziemeļpolija ir ne tikai Gdaņska un Sopota
Pastā stī š u ne tikai par paš u viesnī cu, bet arī par vietā m, kuras nedrī kst palaist garā m, ja atrodaties š ajā brī niš ķ ī gajā Polijas nostū rī .
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Gdaņska