Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Vroclava

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Vroclava pievienot stāstu
Jaunais gads Eiropa 2020
Es vē los dalī ties ar visiem mū su pē kš ņ ajā un brī niš ķ ī gajā Jaungada ceļ ojumā uz Vroclavu un Vā ciju.
 •  4 gadā atpakaļ
Lielisks variants par saprātīgu naudu
Lieliska atraš anā s vieta 5 minū š u nesteidzī gas pastaigas attā lumā no Rynok. Jauki numuriņ i, bezmaksas autostā vvieta pie viesnī cas, lielisks wifi.
 •  8 gadiem atpakaļ
klusa viesnīca
Ē rta atraš anā s vieta netā lu no A4 automaģ istrā les. Tī ra istaba. Ī paš s paldies š efpavā riem. Nav ļ oti lē ts, bet ļ oti garš ī gs ē diens.
 •  8 gadiem atpakaļ
Ērta viesnīca atbilst 4 *
Labajai viesnī cai pieš ķ irtas 4 zvaigznes, bezmaksas un atvē rts WIFI, mē beļ u stils vecmodī gs, ē rtas gultas, garš ī gas brokastis utt.
 •  9 gadiem atpakaļ
Priekš kam?
Nakš ņ ojā m autobusa š ofera sastā vā , tā bija tranzī ta viesnī ca. Atrodoties viesnī cā , pastā vī gi vajā viens jautā jums "Kā pē c?
 •  10 gadiem atpakaļ
Jauka moderna viesnīca
Laba, moderna viesnī ca. Pati viesnī ca ir veidota tā dā paš ā stilā , ļ oti tī ra, moderna. Viesnī cai ir sava autostā vvieta (par maksu) Istaba ir pietiekami plaš a.
 •  10 gadiem atpakaļ
labi lēti dzīvokļi Vroclavā, netālu no dzelzceļa stacijas un autoostas
Nav slikti apartamenti, mē s maksā jā m 180 zl par nakti par divvietī gu istabu, tas ir, ar likmi 4.1 zł / eiro, tas ir aptuveni 44 eiro par nakti.
 •  12 gadiem atpakaļ
Strzelin, viesnīca 40 km no Vroclavas, gleznainā mežā!
Uz Maria Hotel, kas atrodas gandrī z uz Vā cijas robež as, labā k ierasties ar savu auto. Mū s vē lu vakarā atveda apskates autobuss, viss bija gatavs mū su ieraš anā s brī dim un uzreiz atradā mies ē rtā s istabā s.
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Vroclava