Jaukā Krakovas priekšpilsēta netālu no Prāgas.

15 Decembris 2019 Ceļošanas laiks: no 02 augusts 2019 ieslēgts 04 augusts 2019
Reputācija: +3061.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

KUR DĀ T ATKAL?

Ak, š is Ryanair, viss vilina un vilina ar smieklī gā m cenā m lidojumiem uz Eiropu. Pē c brī niš ķ ī gā ceļ ojuma uz Viļ ņ u es paskatī jos uz š ī zemo cenu aviokompā nijas piedā vā jumiem un tik un tā š ķ ita interesants piedā vā jums. Varš ava – nevarē tu teikt, ka tā bija mana sapņ u pilsē ta, bet zinā ma vē lme tur pastaigā ties bija. Cenas no Raneiras bija vienkā rš as un kodolī gas - 15 eiro no deguna par lidojumu vienā virzienā , jā un nē ! Izbraukš anas datumi tika noteikti ā tri: piektdien (02.08) uz turieni un svē tdien (04.08) atpakaļ uz Kijevu.

GATAVOŠ ANĀ S

Ī paš a gatavoš anā s ceļ ojumam nebija, jo lidojam uz Eiropu, nevis uz papuasiem Ā frikā . Divā m dienā m mums nevajag daudz lietu, un es netaisī jos maksā t par papildu bagā ž u. Bē rni tika atstā ti Kijevā , stingrā vecmā miņ u uzraudzī bā , es visu izlē mu ar saviem darbiem, man bez jautā jumiem iedeva brī vdienu.


Š oreiz nolē mu nebraukt ar taksi - pamata aprē ķ ins liecinā ja, ka daudz izdevī gā k uz š ī m pā ris dienā m maš ī nu atstā t lidostā . Taksometri turp un atpakaļ maksā ja 24 USD, un automaš ī nas novietoš ana stā vvietā (3 USD dienā ) un degvielas izmaksas (4 USD) mums izmaksā ja duci mū ž zaļ o augu, un automaš ī na tika uzraudzī ta, nevis pagalmā .

Jautā jums par dzī vi Varš avā izrā dī jā s garš un sā pī gs. Nakš ņ oš ana Viļ ņ as hostelī mū s diezgan iepriecinā ja, tā pē c meklē ju lī dzī gus variantus Varš avā .

Kad ieraudzī ju viesu apartamentus Varš avas centrā par 58 eiro, uzreiz tos rezervē ju, labi, ka bija iespē ja ar bezmaksas atcelš anu.

Pē c nedē ļ as atcē lu rezervā ciju, jo bija dzī vokļ i ar augstā ku reitingu, un cena par diviem eiro lē tā ka: -). Rezervē jam citu hosteli (domā ts divvietī gs numurs ar kopī gu vannas istabu un virtuvi).

Pē c nedē ļ as atkal atcelsim rezervā ciju, jo ir vē l viens hostelis, ar labā ku vietu un tā du paš u cenu. Atcelt / rezervē t vē lreiz.

Man š ķ ita, ka tas ir galī gs, bet...Bet Booking nosū ta reklā mas ziņ ojumu, ka, ja kā ds cits klients, kas atrodas manā saitē , rezervē s viesnī cu, viņ š saņ ems 10% atlaidi rezervā cijas maksai, un es saņ emš u bonusu USD apmē rā . 15. Mana sieva uzreiz nokļ uva kategorijā "labā kais draugs", es viņ u reģ istrē ju š ajā apkopojumā un nosū tī ju saiti. Vienī gais Rezervā cijas nosacī jums – rezervē tā numura cenai viesnī cā ir jā pā rsniedz 100 eiro. Labi, ievietoju meklē š anas filtru viesnī cā m no 100 eiro un gandrī z uzreiz uzgā ju viesnī cu Ibis Styles Warszawa Centrum (103 eiro par divvietī gu numuru uz divā m dienā m). Atraš anā s vieta diezgan jauka, paš ā Vislas krastā , vē rtē jums Bookingā izcils (8.9), lieliskas atsauksmes, ī paš i daudzi atzī mē ja š ikā s brokastis (man ļ oti vienaldzī gs garš ī gs ē diens; -)).

Nu, pē c visā m dejā m ar tamburī nu, viesnī ca mums izmaksā ja 77 eiro (103 - 13.6 (mans bonuss) - 10.3 (sievas atlaide) - 1.9 (naudas atmaksa uz bankas kartes)).


Es aprē ķ inā ju, ka par 56 eiro varu ī rē t divvietī gu istabiņ u hostelī , un, samaksā jot 21 eiro, es saņ emu pilnu numuru, un mums bū s divas brokastis. Pat lauž ot pā rmaksu tikai par brokastī m, par brokastī m no cilvē ka saņ emam 5 eiro. Diez vai Varš avā varē tu atrast kā du lē tā ku variantu rī ta uzkodā m, tā pē c nebija par ko domā t. Š is variants noteikti bija galī gs, jo rezervē jot nebija bezmaksas atcelš anas. Es rezervē ju, ievadu kartes numuru, nosū tu pieprasī jumu un ...saņ emu apstiprinā tu rezervā ciju no Booking, neizņ emot naudu no kartes! Vē lreiz pā rlasī ju rezervā cijas nosacī jumus: jā , sods par rezervā cijas atcelš anu ir 100%, bet nauda netika izņ emta ne š ajā , ne nā kamajā dienā.

Tač u tur bija neliela zī mī te, ka naudu izņ ems viesnī cas darbinieki, cik saprotu, tas nozī mē ja, ka maksā jums notiek reģ istratū rā caur bankas terminā li. Ja mē s nelidotu uz Varš avu, lai viesnī ca neizņ emtu naudu, mums š ī karte bū tu jā bloķ ē un jā izsniedz cita. Bet tas ir pareizi, dzī ves hack par neatstā š anu; -)

Pē dē jā lieta bija reģ istrē ties Ryanair lidojumam, par fiksē tajā m sē dvietā m maksā t netaisī jos, tā pē c gaidī ju bezmaksas reģ istrā ciju (tā sā kas 48h pirms izlidoš anas). Iepriekš ē jā reizē reģ istrē jā mies gandrī z uzreiz pē c reģ istrā cijas atvē rš anas, un mū su vietas bija diezgan bē dī gas, š oreiz nolē mā m pagaidī t, kamē r lielā kā daļ a vietu tiks izjaukta, un tad izmē ģ inā t veiksmi. Lī dz izlidoš anai bija atlikuš as 16 stundas, un 90 procenti vietu lidmaš ī nā jau bija izpirkti, atstā jot daž as skaistas vietas.

Mē s uzsā kā m vietu atlasi, un mē s ieguvā m lieliskas vietas (es 4A, sieva 16A).

Abas vietas ir iluminatorā , un 16. rinda vispā r ir paredzē ta evakuā cijai, tā pē c tā ir ļ oti plata, kas man ir liels glā biņ š (mans augums ir 190 cm un nav pietiekami daudz vietas kā jā m). Anyuta nebija pret maiņ u, un es jau jutu pirmo komfortablu lidojumu!

Tad mierī gi sagaidī jā m izbraukš anas datumu un devā mies ceļ ā .

LIDOJUMS, CEĻ Š UZ VIESNĪ CU, NORĒ Ķ INĪ BAS

Pirmo reizi pacē lā mies no Borispiļ as lidostas F terminā ļ a, kas mums izrā dī jā s ļ oti labs variants, jo gandrī z blakus š im terminā lim atradā s lē tā kā autostā vvieta. Noparkojamies 11. stā vvietā , stā vē š anas biļ eti atstā jam cimdu nodalī jumā , aizveram maš ī nu ar atslē gu (signā lu neliku, jo tā dā nozī mē neredzē ju), izslē dzam signalizā cijas atslē gu piekariņ u un dodamies uz terminā li F.


Izskatā s ļ oti neuzkrī toš i, nobruž ā ts, pajokoju, ka tā dā terminā lī pat "Duty Free" laikam nav (kā izrā dī jā s š ie vā rdi bija pravietiski - dutik š ajā terminā lī tieš ā m nebija). Mū su kaķ is raudā ja pē c mū su bagā ž as, mums nav jā reģ istrē jas, tā pē c ar mierī gu dvē seli devā mies uz pasu un muitas kontroli.

Aizbrauca / lidoja perfekti, tikai stjuarts visiem avā rijas rindā sē doš ajiem atņ ē ma visas somas (sievieš u rokassomas, man ir somiņ a). Š ajā rindā nedrī kst bū t nekā das lietas, lai netraucē tu evakuā ciju…

Nolaiž amies Modlinas lidostā , izkā pjam no lidmaš ī nas un dodamies uz lidostas ē ku. Nedaudz š okē ja, ka visa lidosta sastā vē ja no viena liela angā ra skaidra lauka vidū . Ar izkā pš anu no lidmaš ī nas nesteidzā mies, kā rezultā tā pasu kontrolei pietuvojā mies vieni no pē dē jiem. Diemž ē l bija tikai trī s logi, kuros ļ oti lē ni robež sargi pā rbaudī ja dokumentus.

Cilvē ku bija daudz, kā rezultā tā rindā stā vē jā m vairā k nekā stundu. Pū lī ļ audis aktī vi sadarbojā s kopī giem braucieniem uz Varš avu ar taksometru, ī paš i neinteresē jā mies, jo plā nojā m braucienu uz Varš avu ar vilcienu. Kad pienā ca mana kā rta, robež sargs paņ ē ma manu pasi, ilgi apsvē ra Ē ģ iptes vī zu un jautā ja:

 — ceļ ojuma mē rķ is?

- Tū risms, š eit ir atgrieš anā s biļ ete, š eit ir apdroš inā š ana, š eit ir Rezervā cijas rezervā cija, š eit ir skaidra nauda.

- Jā , vairs nav jautā jumu.

Nā kamā nā ca Anyuta, iesniedza dokumentus, un es kliedzu robež sargam, ka viņ a ir ar mani, lai neaizkavē tu pā rbaudes procesu. Viņ š klusī bā apzī mogoja un neuzdeva viņ ai nekā dus jautā jumus. Brī vī ba! ! ! ! !

Tieš i blakus izejai atradā s kā da uzņ ē muma lete, kas sniedz transfē ra pakalpojumus uz Varš avu. Cik sapratu, viņ iem bija vienī gā autobusa biļ ete uz vilcienu un paš u vilcienu.


Maksā.19 zlotus, diviem mums maksā ja 38, samaksā ju ar karti, saņ ē mu divas biļ etes un izgā jā m no terminā ļ a. Autobusa pietura bija gandrī z tieš i pie izejas. Autobusam bija jā gaida tikai daž as minū tes, un te mē s dodamies uz dzelzceļ a staciju. Pirms tam kā ds radinieks, kurš lidojis pa to paš u marš rutu, stā stī ja, ka principā autobuss nevar gaidī t, un iet pa marš rutu. Nezinu, ko viņ š domā ja ar vā rdu staigā t, bet mē s nobraucā m 15 kilometrus, tā pē c mū su gā jiens bū tu ļ oti garš ! Ieraduš ies 10 minū tē s, autobusu grafiks veidots tā , lai tas pasaž ierus atved desmit minū tes pirms atieš anas – ar š o laiku pietiek, lai iegā dā tos biļ etes un atrastu ī sto peronu. Biļ etes mums nebija vajadzī gas, un uzreiz apskatot grafiku, devā mies uz pareizo peronu.

Vilciens ieradā s piecas minū tes pirms atieš anas un apstā jā s uz perona.

Mē s ar Anyutu devā mies uz tuvā ko maš ī nu, stā vē jā m pie durvī m, un nekas nenotika, durvis tika aizvē rtas un palika. Cilvē ki iznā ca pa citā m durvī m, es ar kareivī gu saucienu "Seko man! " Es metos pie atvē rtajā m durvī m, bet viņ a zemiski aizvē ra degunu manā priekš ā , atsakoties atvē rt, lai gan es ilgu laiku uz viņ u skatī jos saš utusi. Pateicis daž us ne visai literā rus vā rdus, es sā ku skatī ties apkā rt. Kaut kur tā lu pie durvī m piegā ja pā ris, kaut ko uzspieda uz durvī m un droš i iegā ja maš ī nā . Nu noteikti! ! ! ! ! Man teica, ka Polijā biež i transportē jamā s durvis paš as neatveras, un, lai atvē rtu, ir jā nospiež poga. Labi, es atrodu lielu sarkanu pogu, nospiež u to, un mē s speram vē l vienu soli, kas mū s tuvina Varš avai - dodamies iekš ā vilcienā !

Vilciens ļ oti ē rts, tī rs, iekš ā raida ukraiņ u un krievu valodu, š ķ iet, ka neesam Polijā , bet mā jā s. Kā du dienu garā m gā ja konduktors, pā rbaudī ja biļ etes, mā jas, ceļ us un...aiz loga pazibē ja atkritumi. Nezinu vairs kā pē c, bet braucā m pa atkritumu izgā ztuvē m, milzī giem makulatū ras kalniem, plastmasu (presē ta un fasē ta). Braucā m minū tes č etrdesmit, nokļ uvā m centrā lajā stacijā , nedaudz apmulsuš i uz peroniem un nonā cā m Varš avas virspusē .

VAKARA VARAVA, LIELVEIKALS, PASTAIGĀ T UN IZMEKLĒ Š ANĀ S

Es ieslē dzu Google Maps, mana atraš anā s vieta uzreiz ir uz GPS un ...piedā vā lejupielā dē t karti š im apgabalam. Sasodī ts, es aizmirsu iepriekš lejupielā dē t Varš avas karti! Es nevē los tā lrunī ieslē gt internetu, tā pē c pē c nelielas meklē š anas izveidoju savienojumu ar bezmaksas Wi-Fi Burger King un sā ku lejupielā di.

Ā trums bija ļ oti bē dī gs un 80 MB karš u š ū pojā s 10 minū tes, bet tas kā dreiz beigsies un varam doties uz savu viesnī cu.


Pa ceļ am iegriezā mies lielveikalā Dworzec Centralny, kur nopē rkam gardumus (gaļ as un saldumus), sulas, pā ris burciņ as tunč a un vē l. Izstaigā jā m zā li, priekš ā pagā ja divi lielveikala apsargi, viss bū tu labi, bet uzraksts "OCHRONA DWORCA" uz muguras man lika smieties, un es nevarē ju nenofotografē t pā ris fotogrā fijas. Mē s izejam ā rā , un kustī bā , uzņ emot pā rtiku, dodamies ceļ ā .

Kartē uzzī mē jā m marš rutu 2.7 km garumā , nebija vē lmes nodarboties ar sabiedrisko transportu, likvidē ti arī taksometri (nu mums ir budž eta braucieni; -)), tā pē c dodamies pastaigā pa Varš avu.

Teikš u uzreiz: pastaiga mums ļ oti patika! Laiks bija jauks, silts bezvē ja vakars un ...pilnī ga cilvē ku neesamī ba!

Ja stacija bija pā rpildī ta, jo tā lā k no centra, jo pamestā ka, kā rezultā tā gā jā m vieni.

Pā rsteidzoš i, ir piektdiena, vakars, lieliski laikapstā kļ i un nekas no Varš avas. Varbū t pā rgā jieni š eit nav pieņ emti? Es nezinu, es nezinu...

Pakalpojumā Google Maps mē s devā mies lejup pa stā vu lejup, tad devā mies cauri parkam, ielā m un ielā m un nokļ uvā m savā viesnī cā . Kā du brī di stā vē jā m starp divā m viesnī cā m ar uzrakstu IBIS, sapratā m un devā mies uz ī sto vietu. Reģ istratū ra ļ oti jauka, tā pē c "mā jā s", nedaudz tā lā k varē ja redzē t bā ru, kurā viesnī cas viesi aktī vi atpū tā s, skanē ja mū zika, bija jautri!

Reģ istratū rā saņ ē mā m puisi, kurš mū s ļ oti skaidri un uzmanī gi apkalpoja. Mums nevajadzē ja izdrukā tu Booking rezervā ciju, Anyuta vienkā rš i nosauca viņ as uzvā rdu, viņ š viņ u atrada sarakstos, tad bankas karte-maksā jums-kartes izsniegš ana, un mē s devā mies uz savu istabu. Mē s saņ ē mā m kameras piektajā stā vā ar skatu uz Vislu.

VIESNĪ CAS ISTABA, NAKTS, BROKASTIS

Mums ļ oti patika istaba: skaista, stilī ga un ļ oti tī ra. Vai nu dabū jā m istabu pē c remonta, vai arī visas telpas ir ideā lā stā voklī , bet likā s, ka esam pirmie iemī tnieki. Spilgti sarkanas krā sas savijā s ar maigiem toņ iem, telpā nebija gluž i skaidras lietas (augstuma metrs, dekoratī vā lā pstiņ a virs spoguļ a), iepakota stikla minerā lū dens pudele, tē ja/kafija/cukurs, pā ris glā zes, fē ns, tē jkanna, pildspalva, piezī mju grā matiņ a. Š ķ iet, ka tas ir vienkā rš s parasts komplekts, tač u š ī s mazā s lietas istabā s ne vienmē r ir.


Vakarā izstaigā jā m ABSOLŪ TI TUKŠ U viesnī cas apkā rtni, nedaudz skopojā mies lielveikalā un devā mies gulē t.

Rī ts bija drū ms, nedaudz pagulē jā m, nokā pā m lejā , brokastis bija vienas no labā kajā m, ko esmu redzē jis viesnī cā s: varē ja pagatavot svaigus sagrieztus un mizotus augļ us, cept vafeles uz vafeļ u dzelzs, daž ā di sieri, bija pie fiksē ta š ķ iņ ķ a (katrs grieza pē c saviem ieskatiem), medī bu desas, gaļ a, daudz konditorejas izstrā dā jumu, augļ u utt...Godī gi sakot, tā bū tu mana griba, es pabrokastoju, pavadī ju stundu istabā , un atkal devā s lejā ē st; -) Bet Anyuta, protams, saš utusi noraidī ja š ā du "kulinā rijas" plā nu rī tam, es drī kstē ju tikai nobrokastī t ā bolu, un devā mies ceļ ā .

EJAM!

Kamē r brokastī jā m, atradu programmu, kas ļ auj iegā dā ties elektroniskā s biļ etes visam Varš avas sabiedriskajam transportam (moBilet).

Pē c nelielā m mocī bā m ar mums vajadzī gā s zonas noteikš anu (divas no tā m, pirmais - centrs un apkā rtē jā s teritorijas, otrā - viss pā rē jais), nopē rku divus e-talonus uz pirmo zonu, mums tas maksā apmē ram 11 dolā rus. Ekrā nuzņ ē muma aizsardzī bas aplikā cija - rā dot QR kodu, jā bū t speciā lam slī dnim, kas apliecina biļ etes autentiskumu. Doma par to, ko es darī tu, ja mans telefons nokristu, ienā ca prā tā vē lā k; -) Man par lielu nož ē lu, š ausmī gie un biedē još ie Varš avas kontrolieri, stā sti, par kuriem lasī ju forumā , mū s nepagodinā ja ar savu uzmanī bu - visu dienu braucot ar visdaž ā dā kajiem transportlī dzekļ iem, ne reizi nesanā ca pā rbaudī t savus e-talonus.

Mana sieva vienmē r taisa marš rutus, viņ ai pirmajai iepatikā s Lazanki parks, mē s tur pat negā jā m, tikai gā jā m kā jā m no savas viesnī cas.

Pats parks atgā dina dendrā riju "Sofiyivka" Umanā , mazos dī ķ os ir daudz pī ļ u, kuras nebaidā s no cilvē kiem, pie ē kas klusi staigā ja pā vs, pie virsmas mierī gi peld zivis, skaidrs, ka visi dzī vnieki nebaidā s. . Vientuļ š apsargs flegmatiski baroja zivju maizi, es piegā ju klā t, nostā jos viņ am blakus, viņ š pat galvu nepagrieza, VIŅ Š BIJA AIZŅ EMTS; -)


Mē s staigā jā m pa parku ilgu laiku, kā das divas vai trī s stundas, kad pabraucā m garā m milzī gam kokam, es pamanī ju zem koka guļ am daudz svaigu lapu. Paskatoties uz augš u, es redzē ju vā veri, kas vienkā rš i ar zobiem nogrieza lapu pē c lapas un vienkā rš i nometa tos. Sava veida barbarisms, uzreiz atcerē jos izteicienu “Nogalini bebru, izglā b koku”, bet tik asinskā rs nebiju, tā pē c vā vere laimī gi izvairī jā s no soda; -)

Iekā piet autobusā un dodieties uz otru lielā ko parku Eiropā uz ē kas jumta.

Nedaudz apmulsuš i dodamies ar autobusu uz pareizo pieturu un atrodamies netā lu no ē kas ar uzrakstu "Biblioteka Uniwersytecka". Apbraucam ē ku pa kreiso pusi, ieeja uz jumta izskatā s pē c zemes kalna, lē nā m apejam visu pa riņ ķ i, viss ir izdarī ts lieliski, mazi ū denskritumi, puķ u dobes, puķ es, sarež ģ ī ti celiņ i. Man patika dī ķ is, apaudzis ar lilijā m, augš ā bija vī na dā rzs, kurā slepus no sievas ē du diezgan ē damas vī nogas. Fotografē jam apkā rtni no augš as tū res un dodamies tā lā k.

Braucam garā m "Kopernika centram", mans brā lis ļ oti ieteica, bet bē rniem ir daudz jautrī bas, un mē s bijā m "bez nekā ". Mē s iegremdē jam metro Vislas krastā , mū su braukš anas maksa ir apmaksā ta, bet ...Izklausā s smieklī gi, bet mē s nevarē jā m nokļ ū t lī dz metro desmit minū tes. Tas ir, atradā m metro, bet iestrē gā m pie turniketiem.

Turnikets piekrita pieņ emt daž as papī ra biļ etes vai elektroniskā s kartes, bet es nedomā ju, kur likt e-talonu uz š ī turniketa!

Un pats galvenais - š eit nav cilvē ku - nav pasaž ieru, nav metro darbinieku, nav neviena, kam pat pajautā t! Mē s stā vam vieni pie turniketiem, pā rlasā m metro lietoš anas noteikumus, vieglā k nepaliek, bet vismaz nogalinā m laiku; -). Dzirdot soļ us uz kā pnē m, es metos pie poli, kurš devā s lejā uz metro. Ar angļ u/ukraiņ u miksa palī dzī bu es viņ am izskaidroju situā ciju, sā kumā viņ š tikai pamā ja ar roku, sakot, ka ir biļ etes, bet pē c tam, kad es pieķ ē ros viņ am precī zā k, viņ š mani ar smagu nopū tu ienesa neuzkrī toš ā kabatā . siena. kur gulē ja biļ eš u kū lis. Izrā dā s, bija jā paņ em biļ ete, turnikets to uzripo un dod iespē ju tikt garā m! Labi, paldies, Dž ozef, un mē s ejam tā lā k.

VAIRS GAISMĀ NAV VIENS...

Anyuta nolē ma doties uz "Krakovas priekš pilsē tu", viņ u piesaistī ja liels skaits pieminekļ u, un vieta bija diezgan pā rpildī ta.


Nolē mu uzticē ties Google Maps, kur ievadī ju vē lamo nosaukumu, karte iedeva punktu un noasfaltē ja marš rutu. Lī dz galamē rķ im bija diezgan tā lu, mē s braucā m ar metro, tad ar autobusu, tad pā rbraucā m uz citu autobusu, un pē c stundas mē s beidzot tur nokļ uvā m. Mē s tur nokļ uvā m, bet kur? Vieta, kur atradā mies, ļ oti atgā dinā ja guļ amrajonu, pakratī jā m galvas, iegā jā m lielveikalā , uzkodā m un sā kā m noskaidrot, kur mums jā iet. Apskates objekti, kurus Anyuta vē lē jā s apskatī t, palī dzē ja mums atrast ī sto vietu Varš avā , es tos ierakstī ju kartē un aprē ķ inā ju vietu, kur mums vajag. Izrā dī jā s, ka atkal jā iet tā lu, ejam pretē jo, ar diviem pā rsē š anā s, bet bez metro.

Daž os autobusos ir bezmaksas Wi-Fi, lejupielā dē jamā s informā cijas apjoms ir ierobež ots lī dz 80 megabaitiem jeb 12 stundā m. Lejupielā dē t neko nopietnu gan neizdosies, tač u pietiks, lai acumirklī apskatī tu nepiecieš amo informā ciju.

Š eit tieš ā m bija daudz cilvē ku, pat pā rā k daudz! Apkā rt valdī ja jautrī ba: ž onglieri, mī mi, mā kslinieki, katrs darī ja, ko varē ja, bija ļ oti forš i to skatī ties! Pabraucot garā m kaut kam attā linā ti, kas atgā dinā ja dzimtsarakstu nodaļ u, rindā ieraudzī jā m vairā kus pā rus, kuri gribē ja sasiet mezglu, viens gaidī ja zirga pajū gu, kā ds retu auto, un daž i pā ri vienkā rš i devā s uz Vislas krastmalu. . .

Ķ ī nieš u tū ristu bija daudz, viņ i izcē lā s ar skaļ ā m kompā nijā m un ieradumu izmest atkritumus jebkur.

Izklaidē juš ies izgā jā m uz nelielu skatu laukumu, pie ž oga (kas to aizsargā ) bija piestiprinā ts liels skaits piekaramo atslē gu un slē dzenes, acī mredzot tā ir vietē jā tradī cija.

Nolemjam uzkost ar kaut ko "nelielveikalu", atrodam tuvā ko kafejnī cu, veicam pasū tī jumu.

Es izvē lē jos tradicionā lo poļ u zupu "zhurek", Anyuta pasū tī ja pelmeņ u lī dzī bu ar gaļ u (neatcerē jos autentisko poļ u nosaukumu) un lietuvieš u bietes. Pasū tī jumu gaidī jā m ilgi, kā das divdesmit minū tes, bet tas bija tā vē rts - viss bija ļ oti garš ī gi. Nolē mā m kafiju neņ emt, jo tas nozī mē atslā binā š anos un lē numu dzerš anā , tā pē c devā mies tā lā k uz Varš avu.

Mē s klaiņ ojā m pa ielā m, gā jā m uz maziem veikaliņ iem, pirkā m saldē jumu. Vispā r, kad mū su spē ku uzlā des rež ī ms beidzā s, devā mies uz viesnī cu.

Istabā mū s gaidī ja nepatī kams pā rsteigums.

Ejot prom, atstā jā m logu vaļ ā , un pirms mū su ieraš anā s visa teritorija pie loga, pats logs un aizkars bija nokaisī ti ar maziem odiem. Knapi noņ ē mā m lielā ko daļ u punduru, izņ ē mā m visu ē damo un devā mies uz lielveikalu, kur Kijevā nopirkā m gardumus, saš ķ irojā m un devā mies lejā uz bā ru.


STARPNIECĪ BA VIESNĪ CAS BĀ RĀ

Š ai viesnī cai ir neliela terase ar galdiem un krē sliem. Iekā rtojā mies tur ar ē rtī bu, paņ ē mā m ē dienkarti, ar ī paš iem precizē jumiem tā neatš ķ ī rā s. Nopirku bezalkoholisko alu "ZYWIEC" un Anyuta vī nu "Chardonnay EBONY VALE". Mē s ilgi sē dē jā m (pē c mū su standartiem), tad atkā rtojā m pasū tī jumu, vakars bija silts, lielisks garastā voklis, man ļ oti negribē jā s iet uz istabu ...

BROKASTIS, MAKSAS, IZLIEŠ ANA

Izbraukš ana bija diezgan agra, pulksten 10.15. Vē lā vakarā atkal izlozē jā m - vietas lidojumā rezervē jā m nejauš i.

Kad aviokompā nijas dators mums parā dī ja mū su "izlases" vietas, mē s ar Anyutu sā kā m smieties bez saskaņ oš anas - mē s dabū jā m tā s paš as vietas, kur bijā m lidojumā uz Varš avu! ! ! ! ! Nu kā var nejauš i vieni un tie paš i sē dekļ i nokrist diviem pasaž ieriem vienlaicī gi?

Labi, lieliskas vietas, mums viss bija kā rtī bā , lai gan Raneira aplikā cija uzreiz piedā vā ja tā s pā rgrā matot, bet par naudu.

Ī sumā par to, kā taksometra pasū tī š anā izveidot epopeju.

No rī ta mums bija jā dodas uz Modlin lidostu, un variantu ar ekonomisko braucienu uz turieni (autobuss-vilciens-buss) es neizskatī ju, jo lidojā m ar brokastī m viesnī cā . Izrā dā s, tev jā brauc ar taksi!

Ko š ajā gadī jumā dara parasts tū rists? Viņ š vienkā rš i pienā k / izsauc reģ istratū ru, pasū ta taksi un mierī gi nokā pj lejā un aiziet.

Š is nav mans gadī jums; -)

Pē c vakara bā rā es piegā ju pie reģ istratū ras un pā rbaudī ju taksometra izmaksas uz Moldina lidostu. Man uzreiz tika sniegta atbilde - 115 zloti (771 grivna).

Dā rgi.

Es atveru lietojumprogrammu "Uber", kurā redzu cenu 103 zloti (685 UAH).

Jau labā k, bet dā rgi.

Instalē ju aplikā ciju "Bolt", paskatos caur to cenu, izrā dā s 93.56 zloti (622 UAH).

Dā rgi.

Internetā atrodu "Bolt" reklā mas kodu, tas dod atlaidi 10 zloti, jau ir 83.56 (556 UAH).

Tas ir labā k, bet kā citā di ietaupī t?


Un jū s varat maksā t ar bankas karti, kas ir savienota ar naudas atmaksu (16%) ar taksometru! ! ! ! ! Es pieslē dzu š o karti, un rezultā tā brauciens mums izmaksā.70 zlotus (463 grivnas).

Viss, es nevarē ju pasū tī t lē tā ku taksometru, ja kā ds atrod iespē ju vē l lē tā k aizbraukt ar taksi no viesnī cas "Ibis Styles Warszava Centrum" uz Varš avas Modlinas lidostu, lū dzu, padalieties: -))))))))) )) < / p>

Dodamies lejā uz nā kamajā m greznajā m brokastī m, nekur nesteidzamies, ē du visā dus gardumus, dzeru kafiju ar karstiem kruasā niem, paņ emu pā ris ā bolus biznesam, nododu karti reģ istratū rā un pasū tu taksometru, izmantojot lietotni. Pasū tī jums tiek apstrā dā ts gandrī z nekavē joties, taksometra ieraš anā s laiks - piecas minū tes. Lieliski, viss ir lieliski, izņ emot to, ka mū su viesnī cu ieskauj trī s ceļ i, un nav skaidrs, kur taksis stā vē s.

Mums nav daudz kopī ga, tā pē c, izejot no viesnī cas, mē s atdalā mies un stā vam abā s viesnī cas pusē s, izskatoties pē c kaut kā "taksometram". Pē c piecā m minū tē m Anyuta ziņ o, ka ir ieradusies automaš ī na ar uzrakstu "Bolt", kas stā v ar avā riju. Aizeju pie sievas, pieeju pie maš ī nas, pā rbaudu, vai tā ir mū su pasū tī tā maš ī na, š oferis (dzirdot manu lauzto angļ u valodu) flegmatiski ziņ o: „Jā , tu vari runā t krieviski, bet tu brauc uz Modlinu? ». Ā , un lū k, mū sē jais, sē dies maš ī nā un dodies uz lidostu.

Rī ts Varš ava bija klusa, pamesta un skaista. Kamē r braucā m pa ideā lo ceļ u, baž ī gi skatī jos uz kaimiņ valsti, daudzē jā dā ziņ ā salī dzinā jums nebija par labu Ukrainai, sā kot ar algā m un beidzot ar ceļ u kvalitā ti.

Mē s ā tri piecē lā mies, atvadā mies no Jevgeņ ija un dodamies uz lidostas angā ru. Pā rpildī ts, kluss, kompakts, kā rto visas formalitā tes, ieej uzgaidā majā telpā , un esmu ļ oti pā rsteigts ieraugot veikalu "Duty Free"! ! ! ! ! Urrā , var nopirkt ko suvenī ru!


Laika bija daudz, gā jā m pa visu veikalu garumā un platumā , galu galā skopojā mies ar liķ ieriem un liķ ieriem. Interesanti, ka alkohola cena bija atš ķ irī ga atkarī bā no tā , kur lidojat: ja lido NE UZ EIROPAS SAVIENĪ BAS VALSTI, cena bija par 20-25 procentiem zemā ka nekā lidojot uz EIROPAS SAVIENĪ BAS VALSTI. Jū su norā de pē rkot alkoholu tika salī dzinā ta uz biļ etes, neviens nebā za alkoholu hermē tiskajos maisos, tā pē c viss bija ā tri un jautri.

Tad bija milzī ga rinda uz iekā pš anu, droš i izvairī jā mies no stā vē š anas tajā , jo ē rti sē dē jā m uzgaidā majā telpā un pie reģ istrā cijas galda piegā jā m tikai tad, kad lidmaš ī nā iekā pa gandrī z visi pasaž ieri. Nē , nu ko drū zmē ties rindā , ja mums vietas ir rezervē tas, bagā ž as (kas jā stumj uz augš ē jo plauktu) arī nav.

Sē ž amies lidmaš ī nā pazī stamā s vietā s, pusotru stundu pavadā m mierī gi, domā jot par lielisku atvaļ inā jumu, un jau izdomā jam, kurp doties tā lā k...

Radā s problē ma ar fotogrā fijā m, man neizdevā s notī rī t atmiņ as karti, kā rezultā tā bija tikai tas, ko Anyuta paspē ja uzņ emt ...

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Вид из окна нашего номера
Транспорт в Варшаве недешев, приходилось обходиться арендованной тачкой ;-)
Вид из окна отеля
Лучшие завтраки в отеле!
Релакс. Жена выделила на это 8 минут ;-)
Наша поездка в аэропорт
В первой зоне было все, что нам надо
Līdzīgi stāsti
komentāri (46) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums