Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kriņicijs

Nav ziņojumu par Krīnice   Rakstiet
Tūristu stāsti par Krīnice pievienot stāstu
Lieliska viesnīca maz zināmā vēsturiskā kūrortā
Viesnī ca Czarny Potok atrodas balneoloģ iskajā kū rortā Krynica Zdró j. Nelielā attā lumā no kū rorta, Czarny Potok upes traktā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Super viesnīca!!!
Braucā m 2 maš ī nā s 2 ģ imenes no Harkovas, marš ruts cauri visai Ukrainai ar 2 naktī m, jo ​ ​ tika aizturē ti muitā gandrī z 7 stundas, braucā m ar bē rniem 3 gadi, 5 un 16 gadi, mū su marš ruts Harkova-Rivne-R...
 •  8 gadiem atpakaļ
Atpūtas viesnīca
Super atvaļ inā jums super viesnī cā super pilsē tā . Bagā tī ga izklaides programma, augsta lī meņ a viesnī cas spa un Krynica minerā lū deņ i.
 •  8 gadiem atpakaļ
Super viesnīca, iesaku visiem!
Bijā m pavasarī ar trim bē rniem, tas ir vienkā rš i nereā ls atvaļ inā jums visai ģ imenei, š ajā Jaunajā gadā ejam tur treš o reizi, super animā cijas bē rniem, super istabiņ as, ē diens un izklaides pieaugu&...
 •  8 gadiem atpakaļ
Ziema ir kā pasaka.
Atpū tā s š ajā pansionā tā , kā to sauc, otro reizi. Ē rta, tī ra, pietiekami pieklā jī ga viesnī ca. Atrodas pilsē tas centrā , kas ir ļ oti ē rti.
 •  12 gadiem atpakaļ
Visi slēpo uz Poliju!
Zaporož je - Umaņ a - Ļ vova - Mostiska - Kriņ ica - Ļ vova - Kijeva - Kremenč uka - Zaporož je Ievads Š is brauciens notika ne tikai kā slē poš ana, bet arī kā autobrauciens.
 •  13 gadiem atpakaļ
neaizmirstama atpūta Polijā, viesnīca Vanta.
Es nejauš i uzdū ros atsauksmē m Polijā un nolē mu uzrakstī t savu. Ziemā ar draugu atpū tā mies Zakopanē , viesnī cā Vanta.
 •  17 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Krīnice