Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rodas

par. Rodas  • 
par. Rodas  • 
par. Rodas  • 
par. Rodas  • 
№5. Rodas osta
par. Rodas  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Rodas pievienot stāstu
Viesnīca 3+ - 4 nevelk
Veca nobruž ā ta viesnī ca Restorā na darbinieki lido (jo to ir maz) Rindas uz restorā nu no atvē rš anas lī dz slē gš anai (un tas ir tikai maijā ) Telpā nav skaņ as izolā cijas, tu guļ kā koridorā , kompresors gri...
 •  1 mēnesis atpakaļ
Slikta viesnīca
Nebrauciet uz š o viesnī cu, ja jums garš o ē diens, tā kopumā ir slikta un noteikti nav 4.5 zvaigznes, varbū t pat ne 3, š eit ir tikai daž i piemē ri.
 •  8 mēnešus atpakaļ
lieliska viesnīca atpūtai
Mū su aizraujoš ais ceļ ojums pa Rodas salu ir noslē dzies. Daudz emociju un iespaidu, spilgtas fotogrā fijas, atmiņ as par skaistiem skatiem un neticami gardu grieķ u virtuvi.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir ļoti laba. Teritorija sakopta, daudz apstādījumu.
Ī paš i gribas? palī dzē t kā ? bu? io uzskaites darbiniekam Dariusam un supervezī rei Marijai. vai? es? viņ iem uzmanī gs? un kas?
 •  1 gadā atpakaļ
Roda oktobrī
Vasara kaut kā ā tri beidzā s, darbā nebija pietiekami daudz siltuma un saules, un mē s nolē mā m pagarinā t vasaru sev. Lindosas Akropole Š im nolū kam mē s izvē lē jā mies Grieķ ijai piederoš o Rodas salu, uz kuru es...
 •  3 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Liels paldies viesnī cas personā lam par mū su brī vdienā m. No reģ istrē š anā s brī ž a viesnī cā lī dz pat pē dē jai atpū tas dienai bija pastā vī gas baž as par š ajā viesnī cā...
 •  3 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar bezmaksas Wi-Fi
Kopā ar vī ru atpū tā mies 2021. gada septembrī . Man viesnī cā patika burtiski viss: teicama apkalpoš ana, ikdienas uzkopš ana, ē dieni - viss vienmē r svaigs un garš ī gs, daudz augļ u.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca par saprātīgu cenu
Ja jums nepatī k labi uzrakstī tas un bez dvē seles viesnī cas - jū s esat š eit. Apollonio sastā v no divstā vu elegantā m mā jā m.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca ir laba, pludmale un jūra nav
Es rakstu zem pā rē jo iespaidiem. Pē cpusdienā nonā cā m viesnī cā . Diezgan ā tri iekā rtojā mies. Mē s ieguvā m istabu pirmajā stā vā ar skatu uz baseinu un galveno restorā nu.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca!
Viesnī ca atrodas Kiotaru rajonā , kas ir aptuveni 1.5h brauciena attā lumā no lidostas, pats rajons vairā k piemē rots klusai, nomaļ ai atpū tai, ballī tē m, diskotē kā m, nav cilvē ku pū ļ u.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rodas