Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rodas

par. Rodas  • 
par. Rodas  • 
par. Rodas  • 
par. Rodas  • 
№5. Rodas osta
par. Rodas  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Rodas pievienot stāstu
Roda oktobrī
Vasara kaut kā ā tri beidzā s, darbā nebija pietiekami daudz siltuma un saules, un mē s nolē mā m pagarinā t vasaru sev. Lindosas Akropole Š im nolū kam mē s izvē lē jā mies Grieķ ijai piederoš o Rodas salu, uz kuru es...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca
Liels paldies viesnī cas personā lam par mū su brī vdienā m. No reģ istrē š anā s brī ž a viesnī cā lī dz pat pē dē jai atpū tas dienai bija pastā vī gas baž as par š ajā viesnī cā...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca ar bezmaksas Wi-Fi
Kopā ar vī ru atpū tā mies 2021. gada septembrī . Man viesnī cā patika burtiski viss: teicama apkalpoš ana, ikdienas uzkopš ana, ē dieni - viss vienmē r svaigs un garš ī gs, daudz augļ u.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca par saprātīgu cenu
Ja jums nepatī k labi uzrakstī tas un bez dvē seles viesnī cas - jū s esat š eit. Apollonio sastā v no divstā vu elegantā m mā jā m.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir laba, pludmale un jūra nav
Es rakstu zem pā rē jo iespaidiem. Pē cpusdienā nonā cā m viesnī cā . Diezgan ā tri iekā rtojā mies. Mē s ieguvā m istabu pirmajā stā vā ar skatu uz baseinu un galveno restorā nu.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca!
Viesnī ca atrodas Kiotaru rajonā , kas ir aptuveni 1.5h brauciena attā lumā no lidostas, pats rajons vairā k piemē rots klusai, nomaļ ai atpū tai, ballī tē m, diskotē kā m, nav cilvē ku pū ļ u.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Brīvdienas Rodā
Pirmo reizi Rodā . Uzreiz jā saka, ka š ī ir sala, kur ir ko redzē t, ja interesē ne tikai pludmales atpū ta. Tagad par viesnī cu.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Brīvdienas Rodā
Treš o reizi atpū tā s Grieķ ijā . Ē diens un tī rī š ana ir laba. Personā ls ir ļ oti draudzī gs. Liels paldies Tonijai, kura strā dā reģ istratū rā .
 •  10 mēnešus atpakaļ
Grieķijas brīvdienas
Uzturē jā s 5 dienas 2021.  gada augustā . Viss perfekti. Viesnī ca iekasē tū risma nodokli 3 eiro dienā . Seifs tiek apmaksā ts - 16 eiro/nedē ļ ā .
 •  10 mēnešus atpakaļ
Pretīgi, krāpnieki
Viesu nams ir noguris, remonts / apdare / mē beles no tuvā kā s atkritumu izgā ztuves. Ģ imenes suite skats uz jū ru tika pā rveidots no standarta ar plastmasas starpsienu, vannas istaba ir suņ u bū das lielumā , santehnika ir beigta.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rodas