Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Peloponēsa

Tūristu stāsti par Peloponēsa pievienot stāstu
Laba viesnīca
Mē s bijā m 3 cilvē ku ģ imene ar 15 gadus vecu dē lu. Grieķ ijā pirmo reizi, pirms tam vienmē r atpū tā mies Turcijā .
 •  3 gadā atpakaļ
VIP, individuāla pieeja
"+": + VIP, individuā la pieeja. + Smilš aina maiga ieeja jū rā. + Zaļ a, liela platī ba. + akvaparks 2000 kv. m. + Slē gta zona pludmalē.
 •  3 gadā atpakaļ
Mājīga viesnīca skaistajā Kalamatā
Tā kā tikai daž i cilvē ki izvē las š o viesnī cu ilgā m brī vdienā m, nav jē gas daudz rakstī t. Tā pat kā mū su gadī jumā , viesnī ca bija ideā li piemē rota tiem, kam ir ceļ ojums uz Pelopon&#...
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca sabojāja manas brīvdienas
Rakstu savu atsauksmi un gribas raudā t, tā pē c ž ē l sabojā tā atvaļ inā juma. Viss ir kā rtī bā. 2 mē neš us pirms ieraš anā s Aldemar Olympian Village es sazinā jos ar viesu attiecī bu dienestu, lai sa...
 •  4 gadā atpakaļ
Atsauksme par Kalamaki Beach Hotel
Visiem patika. Š o viesnī cu rezervē jā m dienu pirms lidojuma. Daudzas viesnī cas mums atteicā s vietas trū kuma dē ļ , tā pē c izvē lē jā mies š o viesnī cu "nu vismaz kaut kur jau.
 •  4 gadā atpakaļ
Atsauksme par Grecotel Ilia Palms Aqua Park
Š o viesnī cu man ieteica aģ entū ra, izvē le bija liela, bet es samierinā jos ar š o. Pasū tī ju 5 zvaigznes un jau veicu priekš apmaksu, bet man teica, ka vairs nav vietu un gā jā m uz 4 zvaigznē m.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca ir lieliska
Paliku kopā ar savu 8 gadus veco mazmeitu. Viņ a ir sajū smā . Iedzī vojā mies ļ oti ā tri, neskatoties uz rezervē to bungalo ar sā nskatu uz jū ru, mums iedeva bungalo numur 602 tieš i pie jū ras ar skatu uz jū ru.
 •  4 gadā atpakaļ
Tīrs ūdens. Labs ēdiens. Vājš internets bungalo
Ā tri nokā rtojā s. Bungalo tika iztī rī ts. Dvieļ i tika mainī ti. Ē diens garš ī gs. Ū dens ir auksts. Daba ir skaista.
 •  3 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet nav interneta
Mē s meklē jā m siltu jū ru, sauli, labu pludmali un ē rtu neatkarī gu mā jokli. Ar Irinas Eremenko palī dzī bu no tū risma aģ entū ras "Ejam ar mums" atradā m š o viesnī cu.
 •  4 gadā atpakaļ
Īsa ekskursija pa Grieķiju. III daļa. Kurouta ciems (Rietumu Peloponēsa)
Maza ekskursija pa Grieķ iju. I daļ a. Atē nas >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. II daļ a. Patras >>> DZĪ VOKLIS GIOVANNI MARE Stā stot par š iem dzī vokļ iem, nevaru nepieminē t vienu nepatī kamu brī di, kas notika apmē ram 3 ned...
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Peloponēsa