Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Lutraks

Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 9.3
 • 
Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Loutraki pievienot stāstu
Mantas Seaside Boutique Hotel apskats
Viesnī ca, protams, ir liekš ķ ere. Viņ am ir tikai ļ oti laba un laba atraš anā s vieta – tikai visi 10 punkti. Viesnī cas uzkopš ana ir lieliska, vienkā rš i viņ š pats ir vecs.
 •  4 gadā atpakaļ
Achillion Hotel apskats
Lieliska budž eta viesnī ca, ir pirmā lī nija, lielisks ē diens. Vienī gais, kas mums nederē ja, bija gids, pirmajā dienā teica, ka nav braucienu, viss aizņ emts.
 •  4 gadā atpakaļ
Achillion Hotel apskats
Viesnī ca tika izvē lē ta tā s atraš anā s vietas un cenas dē ļ . Pludmale ir tuvu, viss bija ē rti. Istaba ir ļ oti maza.
 •  4 gadā atpakaļ
Mantas Seaside Boutique Hotel apskats
Lielisks personā ls. Viesnī ca atrodas jū ras krastā . Normā la virtuve 3*, vakariņ as bija 4*zvaigznē s viņ u paš u viesnī cā blakus.
 •  3 gadā atpakaļ
Possidonion Hotel apskats
Mums nebija daudz piedā vā jumu, pirms brī vdienu sā kuma atstā jā m trī s, tā pē c tas bija viens no labā kajiem variantiem tajā laikā .
 •  4 gadā atpakaļ
Grand Hotel Loutraki apskats
Ļ oti laba viesnī ca, man patika. Tā atraš anā s vieta ir ļ oti laba, tuvu jū rai, laikam 150 metri. Pludmalē viss sakā rtots, visiem patika.
 •  4 gadā atpakaļ
Achillion Hotel apskats
Viesnī ca bija tā da. Par š o viesnī cu bija labā kas atsauksmes nekā par citā m, tā pē c izvē lē jā mies to. Ē dinā š ana un apkalpoš ana š ajā viesnī cā vidē jā lī menī , paš...
 •  4 gadā atpakaļ
Achillion Hotel apskats
Atraš anā s vieta lieliska, 2 soļ i lī dz pludmalei, gandrī z Loutraki centrs, ar to viss kā rtī bā . Bet ļ oti veca ē ka.
 •  4 gadā atpakaļ
Achillion Hotel apskats
Viesnī ca ir laba, bet tā nesasniedz 4 zvaigznes. Viesnī ca ir veca, lai gan glī ta un sakopta, ar patī kamu personā lu. Atraš anā s vieta ļ oti eleganta, ē rtā vietā .
 •  4 gadā atpakaļ
Mantas Hotel apskats
Telpā m ir plā nas sienas, lai jū s varē tu dzirdē t, kas notiek ar jū su kaimiņ iem. Ē diens ir normā ls. Pilsē tas viesnī ca.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Loutraki