Grecotel Lux Me Dama Dama 4*– Atsauksmes

11
Novērtējums 9.410
№1 viesnīcas reitingā Rodas
9.5 Numurs
9.6 apkalpošana
9.6 Tīrība
9.7 Uzturs
9.6 Infrastruktūra
Viesnīca ar plašu zaļo zonu. Tā sastāv no galvenās 5 stāvu ēkas ar 2 stāvu spārnu (ar liftu), papildu 4 stāvu ēkas un bungalo kompleksa. 2018. gadā viesnīca tika renovēta. Viesus sagaidīs īsta ūdens paradīze ar peldbaseiniem un ūdens objektiem, labiekārtotiem dārziem un galvenās ēkas telpu un bungalo dizainu. Laba atrašanās vieta: jūras krastā, netālu no Kalithea pilsētas un blakus esošās Faliraki pilsētas ar daudziem krodziņiem un restorāniem, bāriem un diskotēkām. Augstas klases apkalpošana un daudzveidīgs ēdiens ir šīs viesnīcas stiprās puses. Ir krieviski runājoši darbinieki. Sporta animācija visas dienas garumā un vakara šovi. Ieteicams ģimenēm ar visu vecumu bērniem.Vairāk →
аватар liliya0206
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mū su aizraujoš ais ceļ ojums pa Rodas salu ir noslē dzies. Daudz emociju un iespaidu, spilgtas fotogrā fijas, atmiņ as par skaistiem skatiem un neticami gardu grieķ u virtuvi. Tā bija pā rsteidzoš a nedē ļ a, pē c kuras varu droš i teikt, ka mī lu Grieķ iju vē l vairā k. … Tomēr ▾ Mū su aizraujoš ais ceļ ojums pa Rodas salu ir noslē dzies. Daudz emociju un iespaidu, spilgtas fotogrā fijas, atmiņ as par skaistiem skatiem un neticami gardu grieķ u virtuvi.
Tā bija pā rsteidzoš a nedē ļ a, pē c kuras varu droš i teikt, ka mī lu Grieķ iju vē l vairā k.
Ceļ ojuma laikā vairā kas naktis nakš ņ ojā m Grecotel Lux Me Dama Dama viesnī cā , par kuru mums bija ļ oti pozitī vi iespaidi.
Es vē los ar tiem nedaudz padalī ties.
Ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls. Visu mū su uzturē š anā s laiku pret mums izturē jā s uzmanī gi un uzmanī gi. Mē s tieš ā m jutā mies kā novē rtē ti viesi. Viss bija visaugstā kajā lī menī jau no paš a sā kuma, sā kot ar nodroš inā to lidostas transfē ru, sagaidī š anas kokteili ierodoties, ļ oti ā tru reģ istrē š anos un pē c tam aprū pi visas mū su brī vdienas

Viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā , pirmajā piekrastē , tikai 15 km attā lumā no Rodas pilsē tas, ar savu smilš u un oļ u pludmali.
Teritorija ar skaistā m, mā jī gā m zonā m, lielu peldbaseinu.

Garš ī gs un daudzveidī gs ē diens. Ir gaļ as, zivju izvē le, ļ oti garš ī gas picas, zupas, liela desertu izvē le, augļ i.
Viesnī cā ir vairā ki ala carte restorā ni. Uzturē š anā s laikā mē s apmeklē jā m Ā zijas alakartu. Skaisti skati, silta atmosfē ra, kvalitatī vs serviss un lieliska ē dienu izvē le. Viss bija sagatavots ļ oti garš ī gi un teicama prezentā cija.
Jū s varat arī uzkodas pludmalē , viņ i gatavo pankū kas, maizī tes, burgerus un saldē jumu. Ir bā rs ar milzī gu kokteiļ u, alus, š ampanieš a izvē li...Š eit jū s varat sē dē t un baudī t ē dienus un dzē rienus, vē rojot skaisto skatu uz jū ru.

Dienas laikā notiek daž ā das aktivitā tes, vakarā š ovi, dī dž ejs vai dzī vā mū zika.
Pie viesnī cas atrodas veikali, un Faliraki pilsē ta atrodas pastaigas attā lumā.

Ļ oti komfortabli numuriņ i, kvalitatī va jauna iekā rta, halā ti, č ī bas, laba kosmē tika.
Viesnī ca ir kvalitatī va un ļ oti patī kama. Iesaku visiem! Tas ir ī paš i piemē rots atpū tai un ģ imenes brī vdienā m.
аватар svetlaya_r
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Septembrī atgriezā mies no Grieķ ijas. Tagad dekrē ta atvaļ inā jumā (laiks ir) un tā kā atmiņ as vē l diezgan svaigas, uzrakstī š u atsauksmi. Atpū ta Rodā . Numurs 2 pieauguš ajiem + 1 bē rnam ar skatu uz dā rzu. Viesnī cā ieradā mies ap 9 no rī ta. … Tomēr ▾ Septembrī atgriezā mies no Grieķ ijas. Tagad dekrē ta atvaļ inā jumā (laiks ir) un tā kā atmiņ as vē l diezgan svaigas, uzrakstī š u atsauksmi. Atpū ta Rodā . Numurs 2 pieauguš ajiem + 1 bē rnam ar skatu uz dā rzu.
Viesnī cā ieradā mies ap 9 no rī ta. Telpas nebija gatavas. reģ istrē š anā s sā kas no pulksten 13:00. Kamē r istabiņ a tika gatavota reģ istrā cijai, mums piedā vā ja brokastis. Tad viņ i nodroš inā ja ģ ē rbtuvi un no 10 lī dz 13 mē s pilnī bā atpū tā mies pludmalē , izmantojot visus bā rus, restorā nus utt. Viesnī cā nav ierastā s daudzkrā saino aproč u sistē mas, to vietā reģ istratū rā tiek izsniegtas plastikā ta kartes, kuras mums nekur nebija noderī gas, neviens nekur nejautā ja.
Bez frillē m, pietiekami liela, viena liela vienguļ amā gulta un papildu gulta. Seifs, ū dens tika ielikts ledusskapī par brī vu, TV ar 3 krievu kanā liem, fē ns, kondicionieris.
Ē diens ir neslavē jams. Gardas zupas pusdienā s. Jebkurā diennakts laikā vairā ku veidu gaļ a, zivis, jū ras veltes, sieri, dā rzeņ i, augļ i, deserti. Galdi klā ti ar galda piederumiem, kafiju, tē ju, vī nu apkalpo viesmī ļ i. Perfekti tī rs, ļ oti garš ī gs, tikai daudz.
Restorā nā jū ras krastā.2-3 reizes notika dzī vā s mū zikas koncerti (Eiropas klasika vai nacionā lā s melodijas). Kā du vakaru uzstā jā s deju kolektī vs, kas aktī vi mā cī ja kustī bas atpū tniekiem. Bija patī kami kustē ties. Bē rniem ir mini klubs. Pludmale ir ideā li tī ra, smiltis un akmeņ i svī trā s. Sauļ oš anā s krē sli, klā ja krē sli ir bez maksas. Takas ir bruģ ē tas ar dē ļ iem. Ja jū s peldat ar masku, jū s redzē siet daž ā das zivis. Reģ istratū ras zonā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets.
Viesnī ca saviem viesiem nodroš ina vienreizē ju bezmaksas akvaparka apmeklē jumu, kas atrodas 15 minū š u pastaigas attā lumā . Ekskursijas: no tū risma operatora pie viesnī cas, uz Symi salu un veco Rodu. Tū risma gids Maikls bija ļ oti profesionā ls.
Viesnī ca atbilst 4 zvaigznē m. Es domā ju, ka mū su atvaļ inā jums bija pilnī bā izdevies, paldies par to Grecotel un visiem, kas tajā strā dā ! Un arī dž ekiem no tū risma firmas Mouzenidis, kuri mums palī dzē ja visā pā rē jā ! Mī lē ja Grieķ iju. Noteikti atbrauksim vē l, tagad č etratā ; )
аватар Minsk5
Visvairā k man patika viesnī cas atraš anā s vieta. Blakus ir š iks akvaparks, patī kami braukt ar tramvaju lī dz trim ar brī niš ķ ī giem skatiem un pludmali, ar laivu pā ri jū rai uz Rodu, un visbeidzot tieš i pā ri ceļ am ar vietē jo shuttle devā mies kalnā uz zoodā rzu. … Tomēr ▾ Visvairā k man patika viesnī cas atraš anā s vieta. Blakus ir š iks akvaparks, patī kami braukt ar tramvaju lī dz trim ar brī niš ķ ī giem skatiem un pludmali, ar laivu pā ri jū rai uz Rodu, un visbeidzot tieš i pā ri ceļ am ar vietē jo shuttle devā mies kalnā uz zoodā rzu. Jū s praktiski plā nojat savu dienu atbilstoš i savam garastā voklim. Jū s neesat atkarī gs no neviena. Jū ra ir krā š ņ a, un pludmalē ir piestā tne. Bē rns 7 gadus vecs, tikai nolē ca no viņ a. Tuvumā vairs nav nevienas piestā tnes. Mini diskotē ka katru vakaru. Augustā ū dens ir ideā ls. Vannojā s stundā m ilgi. Pludmalē ir daudz ē nu. Pati pludmale ir ļ oti plaš a. Ē diens ir labs. Lielisks reģ istratū ras personā ls. 8 dienas paskrē ja ā tri. Negribē jā s iet prom. Viņ i dzī voja bungalo. Ē rts, bet bez moskī tu tī kla. Man nā cā s turē t aizvē rtu logu, un tas ir milzī gs lī dz grī dai, bet kondicionieris atrodas pareizi, uz sā niem.
аватар Denis1981
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta bija lieliska! Es atpū tī jos ar savu dē lu. Mums visiem ļ oti patika. Š ajā viesnī cā ir daudz plusu. Serviss ļ oti labs. Mē s tikā m ā rstē ti visaugstā kajā lī menī . Ieradā mies agri no rī ta un, atstā juš i koferus reģ istratū rā , devā mies ē st uz viesnī cas restorā nu. … Tomēr ▾ Atpū ta bija lieliska! Es atpū tī jos ar savu dē lu. Mums visiem ļ oti patika. Š ajā viesnī cā ir daudz plusu. Serviss ļ oti labs. Mē s tikā m ā rstē ti visaugstā kajā lī menī .
Ieradā mies agri no rī ta un, atstā juš i koferus reģ istratū rā , devā mies ē st uz viesnī cas restorā nu. Ē diens ir vienkā rš i izcils. Tik daudz izvē les iespē ju. Viss ir tik garš ī gi. Manai Serež ai ļ oti patika. Un daudz augļ u un saldumu un daž ā du piedevu. Viesnī cā viss iekļ auts, visā teritorijā ir daudz bā ru, kur pa dienu malkojā m saldē jumu, augļ us, kū kas un daž ā dus dzē rienus.
Neskatoties uz to, ka reģ istrē š anā s 14-00 viesnī cā , tikā m iekā rtoti istabā uzreiz pē c brokastī m. Numurs bija ē rts ar skatu uz jū ru. Viss ir tik klusi un ē rti. .
Viesnī cas teritorija ir liela. Viņ iem patika atpū sties zaļ ajā zā lienā . Daudz izklaides. Ir arī bē rnu animā cija. Bē rni ļ oti labi pavada laiku. Manu Seryozha vakarā nevarē ja izvilkt no animā cijas, bē rniem tur tik ļ oti patika.
Jū ra bija absolū ti pā rsteidzoš a. Smilš u pludmale ir ļ oti laba. Protams, daž i ir ar oļ iem, bet krastā to nav daudz. Jū ra ir silta un skaidra. Nirā m ar masku, apskatī jā m zivis
Man ļ oti patika restorā ns netā lu no pludmales, kur varē jā m tur pa dienu paē st pusdienā s. Pusdienas bija viesnī cā galvenajā restorā nā un tā da pati un tā da pati bufete bija restorā nā netā lu no pludmales. Tas ir, mums vispā r nebija jā maina apģ ē rbs. Varē jā m ē st mierī gi un atpū tas vietā .
Noteikti ierodoties atpū sties galvenajā restorā nā , pierakstieties vakariņ ā s Ā zijas restorā nā . Mums bija ļ oti garš ī gas vakariņ as.
Kopumā ar pā rē jo bijā m ļ oti apmierinā ti. Rodas sala ir klases. Ekskursijas bija lieliskas, un bija daudz ko redzē t. Iespaidu jū ra. Viesnī ca ir lieliska! Noteikti plā noju š eit atgriezties! Visas neaizmirstamas brī vdienas!
аватар smolaira
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s devā mies kā ģ imene nedē ļ u. Pē c smacī gā Pē tera Rodu sagaidī ja svaiga jū ras vē sma, kas tomē r drī z vien pā rvē rtā s tveicī gā karstumā . Viesnī cā nokļ uvā m diezgan ā tri, neskatoties uz to, ka pa ceļ am apstā jā mies vē l pā ris viesnī cā s. … Tomēr ▾ Mē s devā mies kā ģ imene nedē ļ u. Pē c smacī gā Pē tera Rodu sagaidī ja svaiga jū ras vē sma, kas tomē r drī z vien pā rvē rtā s tveicī gā karstumā . Viesnī cā nokļ uvā m diezgan ā tri, neskatoties uz to, ka pa ceļ am apstā jā mies vē l pā ris viesnī cā s. Lai gan gids brī dinā ja, ka reģ istrē š anā s var bū t jā pagaida, numuriņ u iedeva uzreiz. Jā saka, ka telpas ir vienkā rš as, bez volā niem. Sā kumā viņ i bija pat nedaudz vī luš ies, bet pē c pā ris stundā m viņ i iekā rtojā s, izkā rtoja lietas un kļ uva ļ oti ē rti)
Restorā nā ir laba, daudzveidī ga virtuve, bufetē ir ne tikai standarta "viesnī cas" komplekts, bet arī nacionā lā s grieķ u delikateses). Cilvē ku bija daudz, bet vienmē r bija brī vs galds.
Atseviš ķ i gribu teikt par personā lu: ļ oti atsaucī gi puiš i! Nezinu, vai tā ir grieķ u nacionā lā rakstura ī paš ī ba, vai laba vadī ba, katrā ziņ ā patī kami) Reģ istratū rā ir krievu meitene, bet, pat ja jū s neiekļ ū siet viņ as maiņ ā , jū s t paliek pā rprasts. Jā , un tū roperatora pā rstā vis viesnī cā ir, palī dz ar tulkoš anu un citiem jautā jumiem.
Mooooore) ak, jū ra! Caurspī dī gs, kluss. Visu laiku, ko mē s š eit atradā mies, mē s nepamanī jā m viļ ņ us. Saulriets ir normā ls, daž reiz tiek atrasti akmeņ i, tač u tos var viegli apiet. Sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem, bet daž i tautieš i aiz ieraduma tomē r cenš as rezervē t sev vietu jau no agra rī ta, atstā jot dvieli.
Arī viesnī cas atraš anā s vieta bija laba. Netā lu atrodas neliels iepirkš anā s centrs, pastaigas attā lumā no akvaparka (tur gan neapmeklē jā m, laika nepietika). Bet mē s nokļ uvā m glī tā baznī cā kalnā pretī viesnī cai. Ir novē roš anas platforma, no kuras paveras brī niš ķ ī gs skats uz Faliraki. Bet labā k doties vakarā , kad nav karsts.
Viesnī cā nenakš ņ ojā m, centā mies vairā k ceļ ot, doties ekskursijā s, bet, norunā jot viesnī cā “brī vdienu”, garlaicī gi arī nebija. Ja pa dienu ir nedaudz slinkums piedalī ties animatoru rī kotajā s aktivitā tē s, tad lī dz dienas beigā m visi cilvē ki tiek pievilkti uz programmas vakara š oviem.
Rezumē jot, teikš u, ka Rodā kopumā un jo ī paš i Grekotelā var lieliski atpū sties. Es nezinu, vai mē s š eit vē l atgriezī simies, jo es gribu redzē t citas salas
аватар galinap138
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Es gribu jums pastā stī t par š o viesnī cu. Mē s devā mies caur starpnieku BS AY lux, un viņ i paņ ē ma kuponus no Biblio Travel. Ieraš anā s lidostā Rodas, atklā jā m, ka ar mums nodarbojas cita tū risma aģ entū ra Bilion Tours (piemē ram. … Tomēr ▾ Es gribu jums pastā stī t par š o viesnī cu. Mē s devā mies caur starpnieku BS AY lux, un viņ i paņ ē ma kuponus no Biblio Travel. Ieraš anā s lidostā Rodas, atklā jā m, ka ar mums nodarbojas cita tū risma aģ entū ra Bilion Tours (piemē ram. Sā kumā bijā m saspringti, bet viss izrā dī jā s kā rtī bā . Mums paveicā s, ka mū su viesnī ca atrodas netā lu no lidostas (min. 20) un mū s izsē dinā ja pirmos. Viesnī ca mums ļ oti patika. Pie reģ istratū ras administratores(Anna) ir krieviski runā još a, reģ istrē š anā s no 14.00, bet ieradā mies vē lu (16-17. h), iekā rtojā mies uzreiz, pasū tī jā m istaba ar skatu uz dā rzu 2 pieauguš ajiem un meitai (tur bija 3. gulta). dā rzs, bet tikai istabas ē kas malā un caur kokiem un ž ogu, bija vē l viena Esperidos viesnī ca. Bet mums joprojā m bija skats, mū su istabā gandrī z nebija, bet vakarā bija kluss. Novecojuš ais numurs ir vienī gais š ī s viesnī cas mī nuss, bet viņ i veica aptauju un mē s visi norā dī jā m, ka vannasistabā ir senlaicī gs fē ns, nebija segu, bija gultas pā rklā ji, es daž reiz nosalu naktī pat bez kondicioniera, gaisa kondicionē š ana darbojā s labi, ledusskapī bija ū dens pudele, seifs arī vecs ar parastu atslē gu, kas bija kaut kur jā noslē pj (ne elektroniska), televizors arī bija vecs, bet mē s to neskatī jā mies, BET viņ i sā ka lē nā m mainī t televizoru pret plazmas, viņ i redzē ja, kā viņ i ienesa vairā kus pavisam jaunus. Mums vienmē r bija tī rī š ana no rī tiem, dvieļ us mainī ja, ja tos nolika uz izlietnes. Ē diens izcils, kā jau viesnī cas aprakstā , no rī ta š efpavā rs tavā priekš ā gatavoja (omleti, pankū kas), vakariņ ā s viens š efpavā rs uz grila, otrs - izņ ē ma milzī gus cū kgaļ as, jē ra š ķ iņ ķ us. u. t. t. , zivis un pats š efs nogrieza gabalus un tu atnā ci un paņ ē mi. Viss ir ļ oti garš ī gs, ir milzī ga ē dienu izvē le bē rniem, viņ i vienmē r gatavoja pusdienā m (š ī ir acī mredzot krieviem) Bē rnu zupa, š ī ir parasta dā rzeņ u vai vistas zupa. graudaugi, musli uc Augļ i (arbū zi, melones, nektarī ni, persiki, bumbieri, ā boli, apelsī ni, kivi), rieksti, visa veida piedevas putrā m, kokosrieksti, ievā rī jumi, ievā rī jumi, š okolā des pastas utt. Un kū kas un kū kas....No 10-17.00 bija bā rs uzkodā m, bija tikai mafini, kafija, dzē rieni, tē ja, alus, saldē jums vafeļ u krū zē s, pankū kas daž reiz gatavoja praktikants (bet ilgi jā gaida) pie baseina no 10 -17. Arī baseina bā rs bija atvē rts no 10:00, kur varē ja malkot visus dzē rienus, kokteiļ us utt. Bā rs pludmalē bija arī no 10:00 -23.00. Pludmales dvieļ i mū su istabā gulē ja bez maksas, un pludmalē daž reiz bija iespē ja nomainī t pret tī riem. Kalns strā dā ja no 10-12 un no 16-17. karsts dienas laikā . Mazā kajiem vienu gadu veciem bē rniem ir peldbaseins. Vē l viens pakalpojums š ajā viesnī cā , pie ieejas restorā nā ē st, ir divi saraksti, viens saraksts grieķ u virtuves restorā nam un otrs Ā zijas virtuvei, jū s izvē laties dienu un varat reģ istrē ties š ajos restorā nos vienu reizi. Vakaros pludmales bā rā ir paredzē ts grieķ u virtuves galds vai Ā zijas virtuves galds pie baseina blakus viesnī cai, arī vakarā . Tā pat š ī viesnī ca visiem dod ieejas biļ eti akvaparkā , nav tā lu no viesnī cas ar kā jā m, gā jā m kā jā m (ņ emot vē rā , ka ieeja maksā.22 eiro par 1). Pastā stī š u par gidi Bilion Tours (Jekaterinu), baigā sieviete, viņ a nerunā labi par ekskursijā m, tā pē c nevarē jā m saprast, cik maksā viņ as auto ī re, atbildot viņ a teica: “Š eit, aiziet vispirms ekskursijā s un pē c tam brauciet ar automaš ī nu. Tikko mū s izmeta. Aizvadī jā m 2 ekskursijas uz Lindosu, un uz 17. krusta aizmirsu kā tur ir. Animā cijas ar bē rniem izcilas, bija krieviski runā još a meitene, ū denspolo, futbols zā lī tē , zivis baroja, ķ ē ra jū rā . BET ū dens jū nijā ir AUKSTS (20g), ledains, tikai lī dz 12.06 viņ a sā ka sildī t, jo sā kā s karstums 30. Mums viss patika, varbū t nā kamreiz brauksim ar mazo. Jā , un kurš gan brauks ar ratiņ krē sliem, tikai laikam š ajā viesnī cā visur ir uzbrauktuves ratiņ krē sliem.
завтрак завтрак день греческих танцев, бар на пляже кровать дочери, телевизор входная дверь, шкаф, в шкафу сейф, холодильник ванная
аватар luba-75
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca viduvē ja, istabu skaits vecs, rodas iespaids, ka atrodies pansionā tā netā lu no Maskavas. Bē rniem nož ē lojams bē rnu klubiņ a izskats š ķ ū nī š a formā , uz kura uzgleznots Mikipele. Ē diens, starp citu, nav slikts, reizi nedē ļ ā brokastu š ampanietis un sarkanā s zivis. … Tomēr ▾ Viesnī ca viduvē ja, istabu skaits vecs, rodas iespaids, ka atrodies pansionā tā netā lu no Maskavas. Bē rniem nož ē lojams bē rnu klubiņ a izskats š ķ ū nī š a formā , uz kura uzgleznots Mikipele. Ē diens, starp citu, nav slikts, reizi nedē ļ ā brokastu š ampanietis un sarkanā s zivis. Bet tomē r ir jē ga doties uz kalniem uz vietē jiem krodziņ iem, ļ oti iesaku Fasouli ģ imenes krodziņ u Psinthos pilsē tiņ ā , ar taksi 20 eiro, bet rē ķ ins un produktu kvalitā te patī kami pā rsteigs. Laba zivs restorā ns Tsampikos, garš ī gas mī dijas.
Neē diet tū ristu vietā s, naudas izš ķ ieš ana, bez ē diena.
Viesnī cas pludmale ir diezgan pacieš ama, ir ē rta smilš aina ieeja jū rā , mū su bē rniem ļ oti patika lē kt no mola, ir arī smilš ains dibens.
Kopumā man Roda patika, bet iesaku izvē lē ties kā du interesantā ku viesnī cu.
аватар Andrey75
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ogad atpū tusies ar ģ imeni no 18. lī dz 28. jū nijam. Man ļ oti patika viesnī ca! Labs ē diens ir ļ oti labs (cū kgaļ a, jē ra gaļ a, zivis) un bez rindā m, kā raksta par citā m viesnī cā m, kvalitatī vu un neuzbā zī gu apkalpoš anu (to, ka viesnī cā ir SPA un pirts, varē ja atpazī t tikai tā pē c, ka ceļ š uz telpa garā m SPA). … Tomēr ▾ Š ogad atpū tusies ar ģ imeni no 18. lī dz 28. jū nijam. Man ļ oti patika viesnī ca! Labs ē diens ir ļ oti labs (cū kgaļ a, jē ra gaļ a, zivis) un bez rindā m, kā raksta par citā m viesnī cā m, kvalitatī vu un neuzbā zī gu apkalpoš anu (to, ka viesnī cā ir SPA un pirts, varē ja atpazī t tikai tā pē c, ka ceļ š uz telpa garā m SPA). Neviens netraucē ar piedā vā jumiem doties uz pirti vai SPA! Ē diens mums ļ oti patika, vī ns bija pildī ts pudelē s un ļ oti labas kvalitā tes. Bā ros - var pasū tī t jebkuru kokteili no importa alkohola, ī paš i iesaku GRECOTEL SUNRISE. Pie baseina un pludmalē vienmē r bija bezmaksas sauļ oš anā s krē sli. Ieeja jū rā ir pā ri oļ iem un vulkā niskajiem akmeņ iem, bet uzreiz Kijevā nopirkā m č ī bas peldē š anai un jū rā nebija nekā du problē mu.
Mana 7 gadus vecā meita lieliski pavadī ja laiku bē rnu klubā . Animā cija pieklā jī gā lī menī : Markuss, Renato, Ž aklī na bija vienkā rš i lieliski, viņ i noorganizē ja ļ oti pieklā jī gu grieķ u vakaru, 3 profesionā lu tenoru grupa ir pelnī jusi atseviš ķ u stā stu (auditorija viņ us trī s reizes sauca par piedevu, stā vot kā jā s!! ! ).
Nā kamajam atvaļ inā jumam atkal izvē lē simies viesnī cu no GRECOTEL tī kla!
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Tikko atgriezos vakar! Nu ko lai saka, cilvē ki, kas tur atpū tā s 2004. gadā raksta, ka iedeva pat kaviā ru ((((tas nozī mē tagad 2009. gadā viss tik ļ oti mainī jies !! ! ! apelsī ni, ē diens vispā r BEZ sā ls!!! ! Dievs nedod braukt vē lreiz uz š o viesnī cu!!!!!!!!!!!!! ! !. … Tomēr ▾ Tikko atgriezos vakar! Nu ko lai saka, cilvē ki, kas tur atpū tā s 2004. gadā raksta, ka iedeva pat kaviā ru ((((tas nozī mē tagad 2009. gadā viss tik ļ oti mainī jies !! ! ! apelsī ni, ē diens vispā r BEZ sā ls!!! ! Dievs nedod braukt vē lreiz uz š o viesnī cu!!!!!!!!!!!!! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man ļ oti patī k viesnī ca. Es tur lieliski atpū tos. Piemē rots ģ imenē m ar bē rniem, bet mazliet garlaicī gs jaunieš iem. Animatori visi ir gudri puiš i, ļ oti smieklī gi)) Ē diens labs, lī menī ) Viesnī ca ir maza, vakarā nav kur staigā t, bet teritorija ir ļ oti kopta, zā liens zaļ š , ziedi ir sarkanas. … Tomēr ▾ Man ļ oti patī k viesnī ca. Es tur lieliski atpū tos. Piemē rots ģ imenē m ar bē rniem, bet mazliet garlaicī gs jaunieš iem. Animatori visi ir gudri puiš i, ļ oti smieklī gi)) Ē diens labs, lī menī ) Viesnī ca ir maza, vakarā nav kur staigā t, bet teritorija ir ļ oti kopta, zā liens zaļ š , ziedi ir sarkanas. ir brī niš ķ ī gas ekskursijas-patika)Istabas labas, tī ras, mē beles labas)Apkalpoš ana 5*! Kopumā viss kā rtī bā , bet tikai nedaudz garlaicī gi bez diskotē kā m utt. atpū tnieki (ī paš i jū nijā ) ir gados veci vā cieš i xD Bet nekautrē jieties - visu dienu sē ž pie televizora) Iesaku š o viesnī cu tiem, kas vē las atpū sties un relaksē ties labā vietā un ģ imenes brī vdienā m : )
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums pgalinka80
Labvakar! Palīdziet, maijā lidojam uz Rodu, ceļojumu aģentūra piedāvā bluebird aviokompāniju, kas par to nav īpaši daudz informācijas. Vai tā ir taisnība, ka viņai ir tikai viena lidmašīna un lidojumi aizkavējas ļoti bieži? Kādas lidmašīnas? Būšu ļoti pateicīgs par atbildēm.
11 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 9 atbildes
iemiesojums internalwind
Tagad mēs ar vīru gatavojamies un plānojam vasaras brīvdienas un skatāmies uz šo viesnīcu. Pagājušajā gadā lieliski atpūtāmies Krētā viesnīcā Aldemar Royal Mare. Izgājām cauri TPG tūroperatoram un toreiz mums ieteica tieši šo viesnīcu, ņemot vērā mūsu vēlmes. Šogad ieteicamas Rodas un Hanija. Šeit mēs izlemjam. Cenas, ko piedāvā šis tūroperators, ir ļoti labas, atliek apkopot, tā teikt, atsauksmes no pirmavotiem
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums funny-bunny
Es došos uz turieni augusta beigās ar saviem vecākiem, man ir 23, un kaut kā negribas pavadīt laiku starp radiem un viņu draugiem, kā ir ar jauniešiem šajā viesnīcā vai kā ir ar klubiem ??
14 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Rodas osta
Novērtējums 9.8
Grieķija, par. Rodas
Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats, Transports
Rodas vecpilsēta
Novērtējums 9.8
Grieķija, par. Rodas
Arhitektūra, Stats

Отель с просторной зеленой территорией. Состоит из основного 5-этажного здания с 2-этажным крылом (с лифтом), дополнительного 4-этажного здания и комплекса бунгало. В 2018 году в отеле прошла реновация. Гостей встретит настоящий водный рай, с бассейнами и водными сооружениями, обновленным ландшафтом садов и дизайн номеров основного здания и бунгало. Удачное расположение: на берегу моря, недалеко от местечка Калифеа и соседнего городка Фалираки со множеством таверн и ресторанов, баров и дискотек. Высококлассный сервис и разнообразное питание — сильные стороны данного отеля. Есть русскоязычный персонал. Спортивная анимация в течение всего дня и вечерние шоу-программы. Рекомендуется для семейного отдыха с детьми любого возраста.

Atrašanās vieta Отель в 16 км от аэропорта, в 12 км от центра г. Родос, в 3 км от местечка Фалираки, на берегу моря. Автобусная остановка напротив отеля. Вечерние развлечения: центр Фалираки (3 км). Банкомат: в 100 м от отеля.
Pludmales apraksts Пляж отмечен Голубым флагом ЕС за чистоту воды и берега. Вход в море: мелкая галька (в метре от берега проходит природная каменная плита), рекомендуется специальная обувь. На пляже есть кабинки для переодевания, душ. Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги портье, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно (в лобби, ресторанах и у бассейнов, на пляже), услуги по глажке одежды (платно), магазины: магазин сувениров, ювелирный магазин, мини-маркет, ТВ-зал, кафе брассери у бассейна, 3 бара, ресторан Hellos (завтрак, обед, ужин — буфет, вегетарианское питание), 3 ресторана a la carte (Olive Oil ресторан, Греческая таверна, азиатский ресторан Madame Butterfly), 1 крытый бассейн (с пресной водой, 100 м2, с подогревом в апреле и октябре, бесплатно), 2 открытых бассейна (с пресной водой, 416 м2 и 307 м2), у бассейна зонтики, шезлонги, полотенца: бесплатно, салоны и террасы.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins  FREE 
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн с пресной водой (150 м2), детские водные горки, детская площадка (под навесом, огорожена, покрытие — галька), GrecoKids (детский клуб для детей 4-6 лет), клуб для подростков (Greco Teens: мероприятия для подростков 13–17 лет, с середины июня по середину сентября), детский клуб (GrecoLand: 4–12 лет, присмотр за детьми в определенные часы в течение всего сезона), детская дискотека, семейные шоу, детские водные горки, детский врач — по вызову (платно), детское меню в ресторане (по заказу, бесплатно). Family Aquapark: гости отеля Rhodos Royal с детьми (до 12 лет) могут посетить 1 день за период проживания в отеле соседний Аквапарк бесплатно. Гости получат ваучер на стойке регистрации по прибытию. GrecoBaby: предоставляется возможность заказать все необходимое для малыша до приезда в отель (строго по предварительному запросу). Бесплатно: коляски (трость), детские кроватки, подставка для умывальника, приборы для подогревания бутылочек, стерилизатор для бутылочек, электрочайник, радио-няня, переносное сиденье-люлька, высокие стульчики для кормления (только в ресторанах). Платно: матрасы для пеленания, детские горшки и сидения, детские ванночки.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Библиотека, гимнастика бесплатно (утренняя), косметические процедуры платно (для лица и тела в SPA-центре), водные велосипеды бесплатно, аквааэробика бесплатно, поле для гольфа платно (18 лунок, в 4 км), волейбол на пляже бесплатно, электронные игры платно, бочче бесплатно, водные виды спорта на пляже: платно (водные лыжи, парасейлинг и т.д.), каноэ бесплатно, виндсерфинг бесплатно (требуется лицензия), прокат велосипедов платно (горные велосипеды), вечернее шоу бесплатно (6 раз в неделю).
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 353 номера.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • ledusskapis
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
Adrese P.O. BOX 426, GR-85100 Kallithea, Rhodes
Tālruņi: +30 22410 85412
Tīmekļa vietne: Grecotel Lux Me Dama Dama
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).