Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Korfu

par. Korfu  • 
par. Korfu  • 
par. Korfu  • 
№4. Drastis rags
par. Korfu  • 
par. Korfu  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Korfu pievienot stāstu
Neiesaku šo viesnīcu!
Esiet uzmanī gi, veicot rezervā ciju š ajā viesnī cā! Iesaku izvairī ties no Andromaches Holiday Apartments, ja nevē laties, lai jū su brī vdienas tiktu sabojā tas jums vai jū su ģ imenei!
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lieliska bezmaksas luksusa viesnīca bērniem, lielisks kūrorts.
Augsti higiē nas standarti, lieliska atraš anā s vieta ļ oti skaistā vietā , ko varat redzē t labā tī mekļ a vietnē .
 •  1 gadā atpakaļ
mums patika
Mē s š eit pavadī jā m tikai 5 naktis, un mums tas patika. Jau no ieraš anā s brī ž a jutā mies relaksē ti, reģ istrē š anā s bija ā tra, draudzī ga un efektī va.
 •  2 gadā atpakaļ
jauks kūrorts
Atmosfē ras romantiskas noskaņ as viss iekļ auts, bez papildu maksā jumiem kū rorts ar daudzā m labierī cī bā m, baseiniem, pludmales atraš anā s vietu, sauļ oš anā s krē sliem, saulessargiem, autostā vvietu, spa proced&...
 •  2 gadā atpakaļ
Mēs lieliski pavadījām laiku
Kairaba Sand Villas ir vienkā rš i labā kā s labiekā rtotā s un mierī gā kā s vietas uz zemes, kur atpū sties un atjaunot spē kus.
 •  2 gadā atpakaļ
romantiska viesnīca
Kairaba smilš u villas ir vienkā rš i labā kā s labi izveidotā s un mierī gā s vietas uz zemes, kur atpū sties un papildinā t.
 •  2 gadā atpakaļ
Ideāla atpūta
Ideā las brī vdienas, ko es varē tu vē lē ties! Lielisks serviss, ko sniedz visdraudzī gā kais un profesionā lā kais personā ls.
 •  2 gadā atpakaļ
luksusa viesnīca
Greznā kā viesnī ca St George, iespē jams, visā Korfu dienvidu daļ as pussalā . Laipnī ba, centī ba, profesionalitā te, personā ls, skaista gaisotne, liks jums justies mierī gi un skaisti, jū s atslā bī sities un pilnī b...
 •  2 gadā atpakaļ
SVINĒJA SIEVAS JUBILEJU
Mē s atpū tā mies 2021.  gada septembra beigā s, izmantojot sistē mu “ultra viss iekļ auts”. Izgā ju tikai daž as dienas, lai nosvinē tu sievas dzimš anas dienu.
 •  2 gadā atpakaļ
Fantastiska viesnīca
Jauka atraš anā s vieta, skaista smilš u pludmale ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem, saulessargiem un dvieli viesiem, kā arī jaukas sporta un ū dens sporta aktivitā tes!
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Korfu