Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Atēnas

Tūristu stāsti par Atēnas pievienot stāstu
Laba viesnīca, izņemot brokastis
Viesnī cas atraš anā s vieta ir ideā la - divu minū š u gā jiena attā lumā no Monastiraki laukuma. Tas nozī mē , ka gan lidostā , gan ostā var nokļ ū t ar metro bez pā rsē š anā s, turklā t tā at...
 •  3 gadā atpakaļ
3 jūras, 8 viesnīcas, 1700 kilometri
Es neizliekos par jaunu, tā pē c - punktē ta lī nija. Ja bū s interese, papildinā š u, paplaš inā š u un padziļ inā š u.
 •  5 gadiem atpakaļ
Īsa ekskursija pa Grieķiju. I daļa. Atēnas
IEVADS Sveicieni cienī jamiem tū risma cienī tā jiem pē c tik ilga pā rtraukuma, ko izraisī jis vai nu iedvesmas trū kums, vai banā ls slinkums.
 •  4 gadā atpakaļ
Athenaeum Grand Hotel apskats
Mē s rezervē jā m, un izrā dī jā s, ka tie ir trī s veidu: dzī vokļ i, bizness un tikai viesnī ca. Gribē jā m dzī vot dzī voklī , bet bijā m apmetuš ies biznesa viesnī cā .
 •  4 gadā atpakaļ
Neaizmirstamas brīvdienas Atēnās
Š ogad atpū tā s Grieķ ijā augusta pirmajā pusē . Uzturē jā mies š eit pā ris dienas, lai apskatī tu Atē nas, savu galveno atvaļ inā jumu pavadī jā m Krē tā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca bez mīnusiem
Mē s tikko atgriezā mies no Korfu un bijā m ļ oti pā rsteigti. Viesnī ca Magna Graecia atrodas Dasia ciematā , 10-15 minū š u brauciena attā lumā no salas galvaspilsē tas - Korfu pilsē tas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Visiem patika
Lieliska cenas un kvalitā tes kombinā cija, lē ti 4 * Korfu. Ē rti atrodas Dasia ciematā , netā lu no lidostas un salas galvaspilsē tas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Naudu par viesnīcu viņi mēģināja izņemt divas reizes.
Budž eta viesnī ca netā lu no metro un autobusu pieturas. Mā jī ga, tī ra istaba ar ē rtā m gultā m un mī kstiem spilveniem.
 •  6 gadiem atpakaļ
Viesnīcu var likt pamatīgu 3-ku.
Viesnī ca bija rezervē ta iepriekš , apmē ram pā ris nedē ļ as iepriekš . Pē c ieraš anā s izrā dī jā s, ka viesnī cā ir parasts 3-ku, kā aprakstī ts vietnē s atsauksmē s, personā ls ir draudz...
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca skaistā krastmalā
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un cenu. Apmetā s ar skatu uz jū ru, tika samaksā ts parastais standarts. Uzrakstī ju vē stuli uz viesnī cas vietni ar lū gumu ievietot mū s klusā istabā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Atēnas