Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Halkidiki — Kasandra

Tūristu stāsti par Halkidiki – Kasandra pievienot stāstu
Viesnīca nav slikta, bet atrodas pamestā vietā
Viesnī cas priekš rocī bas: - tī ra jū ra, pludmale zem olī vkokiem. Viesnī ca atrodas paš ā jū ras krastā , numuriņ i ar skatu uz jū ru ir klusi un dzirdama tikai viļ ņ u š alkoņ a Mī nusi: - puse no booking...
 •  2 nedēļas atpakaļ
Laipni lūgti ellē!
Š ī ir š ausmī ga viesnī ca. Personā ls dara visu, lai cilvē ks nekad vairs š eit neatgrieztos. 1. ) Ē damistaba. Tas ir cits stā sts.
 •  2 mēnešus atpakaļ
NEATĻAUJ UKRAINAS KAROGU PĀRKĀT UZ BALKONA
Viesnī cā ir daudz ukraiņ u valodā runā još u darbinieku. Tač u, kad viņ a piestiprinā ja uz sava balkona Ukrainas karogu, viesnī cas menedž ere, kura runā krieviski, izteica piezī mi un lika karogu noņ emt.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Viesnīca relaksējošām brīvdienām
Š ī s ir mū su pirmā s brī vdienas Grieķ ijā . Un es gribu atgriezties š ajā valstī! Viesnī ca nav slikta, teritorija sakopta, tī ra un maza (bet salī dzinot ar kaimiņ iem, milzī ga) Telpā m ir nepiecieš ams remont...
 •  4 mēnešus atpakaļ
Laipni saimnieki, laba viesnīca
Mē s nokļ uvā m š ajā viesnī cā pē c laimes sistē mas, tas ir, mē s to neizvē lē jā mies) Neliela ģ imenes viesnī ca mazā Kriopigi ciematā .
 •  2 gadā atpakaļ
Laba budžeta uzturēšanās
Biju kopā ar draugu un 16 gadus vecu. Visi numuri, izņ emot Ģ imenes istabu, ir 2-vietī gi, tā pē c esiet gatavi tam, ka parastā divvietī gā istabā tiks ievietota gultiņ a ar matraci un vairs nav iespē jams izklī st kopā istab...
 •  2 gadā atpakaļ
Mājīga viesnīca!
Par 3* viss IZCILI!! ! Atpū tā mies no 27.07. -08.06. 2021. Ļ oti pieklā jī gs un izpalī dzī gs personā ls, sazinā s angļ u un krievu valodā s!
 •  2 gadā atpakaļ
Neiesaku
Neiesaku doties uz š o viesnī cu pat par nelielu cenu. "Viss iekļ auts" viesnī ca ir viss. Ietaupī jumi uz visu. Š ajā viesnī cā nav grieķ u viesmī lī bas.
 •  2 gadā atpakaļ
Manipulācijas ar numuru kategorijām reģistrācijas laikā
Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, lī dz pirmajā dienā , ierodoties reģ istratū rā , nebija nevienas istabas, ko pasū tī jā m ar skatu uz baseinu, un viņ i reģ istratū rā sā ka iekā rtot ekonomis...
 •  2 gadā atpakaļ
Briesmīga apkalpošana, ēdiens, rupjš
Š obrī d apmetamies š ajā viesnī cā . Teiksim tā , ka 4 * viesnī ca ir skaidri pabeigusi krā soš anu. Trī s zvaigznes ir maksimums.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Halkidiki – Kasandra