Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Herakliona

par. Krēta - Herakliona  • 
par. Krēta - Herakliona  • 
par. Krēta - Herakliona  • 
par. Krēta - Herakliona  • 
№5. Baraki bārs
par. Krēta - Herakliona  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Herakliona pievienot stāstu
patika viesnīca
atskats par atpū tu Niros Beach 3* viesnī cā Viesnī ca man patika, pirmkā rt, tā s atraš anā s vietas dē ļ . Jū ra atrodas tieš i aiz vā rtiem pā ri š auram ceļ am.
 •  vakar
Kvalitatīva ģimenes viesnīca... internets ir vājš.
Tī ra ģ imenes viesnī ca un es pat pieskaitī tu franč us, lai gan bija poļ i un č ehi, bet franč u pensionā ri dejoja apkā rt.
 •  Aizvakar
Ja jums patīk miers un klusums, šī ir jūsu viesnīca
1. Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ enta ieteikuma. Protams, neviens mū s nebrī dinā ja, ka 24 stundu piekļ uve ū denim (vai vismaz ū dens mini ledusskapī istabā ) un dvieļ i nav iekļ auti numura cenā.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Vidēja viesnīca
VĒ RTĒ JUMU VĒ RTĒ JUMU IZMAIŅ A NEPIEEJA No š ī gada 27. augusta lī dz 5. septembrim mē s ar sievu atpū tā mies Grieķ ijā uz Krē tas salas Hersonisas pilsē tā .
 •  10 mēnešus atpakaļ
Sliktākais Eiropā
Sliktā kā viesnī ca, ko jebkad esmu redzē jusi! 2023. gada jū lijs. Vispirms reģ istratū rā saņ ē mā m ziņ u, ka par kondicionieri jā maksā papildus, 9 eiro dienā un Wi-Fi arī.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Detalizēts apskats
DETALIZĒ TAS ATSAUKSMES Viņ i atpū tā s no 10.07. 2023 lī dz 19.07. 2023 ar sievu un 11 gadus veco dē lu Norē ķ ins. Heraklionas lidostā ieradā mies ap 09.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca neatbilst 4* statusam
Viesnī cas negatī vie aspekti: - nav savas virtuves, ē dinā š ana pē c ē dinā š anas principa, var pasniegt pagā juš o dienu ē dienu no ledusskapja, kas jau ir nokusis un smird; ē diens ir vienmuļ š un nav garš ī g...
 •  1 gadā atpakaļ
laba viesnīca
super viesnī ca. draudzī gs personā ls ir meitenes, kas runā krieviski. viesnī ca ir ļ oti tī ra un skaista. istaba liela gaisa kondicionē tā js ledusskapis divguļ amā gulta.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca! Ģimenei draudzīgs, mājīgs!
Viesnī ca ir maza! Teritorija labi kopta! Viss ir tuvu sasniedzams! Ē diens ir lielisks! Visi pieklā jī gi un kulturā li! ES iesaku! Ja vē laties atpū sties no steigas un burzmas, š ī ir jū su viesnī ca!
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca
Brī niš ķ ī ga viesnī ca, milzī ga teritorija ar baseiniem un slidkalniņ iem bē rniem un pieauguš ajiem, dā rzs, kur var paslē pties no saules, lagū na bē rniem un neticama jū ra pieauguš ajiem, garš ī gi un daudzve...
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Herakliona