Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Herakliona

par. Krēta - Herakliona  • 
par. Krēta - Herakliona  • 
par. Krēta - Herakliona  • 
par. Krēta - Herakliona  • 
№5. Baraki bārs
par. Krēta - Herakliona  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Herakliona pievienot stāstu
Slikti
Š ī ir pirmā reize, kad rakstu š eit atsauksmi, lai brī dinā tu citus! Š ajā viesnī cā atpū tos 2022. gada septembrī .
 •  4 mēnešus atpakaļ
Lielisks personāls, tīrība, laba atrašanās vieta
Es izvē lē jos š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m vietnē Booking. com. Reģ istrē š anā s aizņ ē ma 5 minū tes, viņ i uzlaboja istabu bez maksas.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka, stilīga un ērta viesnīca. ES iesaku!
Man patika viesnī ca, viss ir kā rtī bā ! 1. Ierodoties, ap 21.20, mums ieteica vispirms iet paē st, jo vakariņ as lī dz 21.30, tad reģ istrē ties.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīcas atrašanās vieta, liela, skaista, zaļa, bezmaksas wifi, privāta pludmale
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo. tai ir sava pludmale ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem, kas Krē tā nav biež i sastopami.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba, mājīga viesnīca!
Viesnī cā atpū tā mies 2021. gada oktobra sā kumā . Atpū ta bija brī niš ķ ī ga! Ilios atrodas Herssonis pilsē tas centrā lajā ielā .
 •  1 gadā atpakaļ
Istaba, kuru nevēlaties atstāt
Es jau ilgu laiku vē lē jos palikt š ajā viesnī cā un beidzot š eit ierados. Pē c lidojuma pa nakti darbinieki pieklā jī gi piedā vā ja uz viesnī cas rē ķ ina ieturē t brokastis, gaidot reģ istrē š anos.
 •  1 gadā atpakaļ
Slikta viesnīca
Š o viesnī cu izvē lē jā mies cenas dē ļ , lasot vairā kas atsauksmes. Lielā kais mī nuss ir cietā gulta, spilveni ir murgs.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Š is pā rskats ir paredzē ts tiem, kas plā no atvaļ inā jumu. Uzreiz jā saka, ka mē s nekad neesam meklē juš i trū kumus, galvenais ir relaksā cija un emocijas.
 •  1 gadā atpakaļ
Noteikti iesaku!
Pā rē jais man tik ļ oti patika, ka gribē ju atstā t atsauksmi un aprakstī t svarī gā kos punktus un iezī mes pandē mijas gadī jumā.
 •  1 gadā atpakaļ
Ja vēlies iestāties Padomju Savienībā – laipni lūdzam!
Neesam izvē lī gi tū risti un ar pieredzi. Bet š eit es biju saplosī ta. Ja vē lies padomju periodā - laipni lū dzam! Un smarž a ir tā da pati.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Herakliona