Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas 5*– Atsauksmes

15
Novērtējums 8.310
№6 viesnīcas reitingā Rodas
8.4 Numurs
8.7 apkalpošana
9.1 Tīrība
9.0 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Izsmalcinātais Atrium Palace Resort atrodas pastaigas attālumā no Kalathos pludmales un tikai 6 km attālumā no gleznainās Lindosas pilsētas. Iekopta zaļā zona. Plašs pakalpojumu klāsts un viens no labākajiem Thalasso & SPA centriem Rodā. Ieteicams relaksējošu brīvdienu cienītājiem, ģimenēm ar visu vecumu bērniem. Uzcelta 1992. gadā, pēdējo reizi renovēta 2013. gadā. Kopējā platība 65 000 kv.m. Viesnīca sastāv no galvenās ēkas ar liftu (2 spārniem) un 19 villām.Vairāk →
аватар oligapanik
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viņ i gribē ja apvienot pludmales brī vdienas un apskatī t Grieķ iju ekskursijā s. Mums tas viss izdevā s) Viesnī ca tika izvē lē ta pē c draugu ieteikuma. Tika ļ oti uzslavē ts un viss attaisnojā s. Vē l viens no svarī giem kritē rijiem, izvē loties š o konkrē to viesnī cu, bija tas, ka š eit ir diezgan daudz krieviski runā još u darbinieku. … Tomēr ▾ Viņ i gribē ja apvienot pludmales brī vdienas un apskatī t Grieķ iju ekskursijā s. Mums tas viss izdevā s) Viesnī ca tika izvē lē ta pē c draugu ieteikuma. Tika ļ oti uzslavē ts un viss attaisnojā s. Vē l viens no svarī giem kritē rijiem, izvē loties š o konkrē to viesnī cu, bija tas, ka š eit ir diezgan daudz krieviski runā još u darbinieku. Mū s sagaidī ja ar atdzesē tiem dvieļ iem un dzē rieniem. Lai varam atsvaidzinā ties, kamē r notiek reģ istrā cija. Istabā mū s gaidī ja arī patī kams pā rsteigums - vī ns un augļ i. Numurā ir kafijas automā ts. Vannas istaba ar hidromasā ž u. Lieliskas mē beles, patī kams dizains, viss tikai priecē . Nemaz nerunā jot par lielisko uzkopš anu un kopē jo personā la attieksmi pret viesiem. Pati viesnī ca ir svaiga, cik man zinā ms, pilnī bā atjaunota 2015. gadā . Apkalpoš ana tiek nodroš inā ta pie baseina un pludmalē . Vieglas uzkodas un dzē rieni ī paš ā ē dienkartē . Kas nav visā s viesnī cā s, pat vienas klases. Š ī s viesnī cas ī patnī ba ir tā , ka varat izmantot citu divu viena tī kla infrastruktū ru. Tas bū s aktuā li tiem, kas pā rvietojas pa salu. Mē s dodam priekš roku tikai vienai vietai, lai pā rbaudī tu un apmeklē tu visas pieejamā s vietas. . Vispā r man ļ oti patī k braukt ekskursijā s. Ž ē l, ka š eit neatradā m kā rtī gu vietē jo uzņ ē mumu un nā cā s apmierinā ties ar operatora piedā vā to. Parasti vietē jie uzņ ē mumi piedā vā daudz augstā ku kvalitā ti par mazā kā m izmaksā m. Un jebkurā gadī jumā viņ i savu valsti pazī st labā k. Ī paš i priecā jamies par Ē ģ iptes uzņ ē mumu Tiba tour, kuram ir jā ievada pā rlū kprogrammas nosaukuma meklē š ana, tas bū s pirmais. Pakalpojums ir lielisks ļ oti labs transports un gids ir kaut kas tik interesants, ka gribas vē l un vē l. Un cenu zī me ir trī s reizes lē tā ka nekā ņ emt, piemē ram, viesnī cā vai pludmalē . Ē diens viesnī cā ir izcils. Nav bē dī gi slavena "viss iekļ auts". Turklā t pusdienā s varat izvē lē ties kā du ē dienu no ē dienkartes. Tas ir papildus bufetei. A la carte restorā ni papildinā s trū kstoš o. Ikdienas tematiskie vakari tiek rī koti vakariņ ā m galvenajā restorā nā . Ī paš i mums patika pludmales restorā ns, kurā tiek pasniegti starptautiskā s un grieķ u virtuves ē dieni. Reizi nedē ļ ā tur notiek omā ru vakars, noteikti dodieties. Vienī gais brī dinā jums ir tā ds, ka pusdienu un vakariņ u laikā dzē rieni nav iekļ auti. . Viesnī cā ir diezgan laba izklaides programma, bet tā drī zā k nav viesnī cas priekš rocī ba, viss ir ļ oti mierī gi un neuzkrī toš i. Acī mredzot, lai viesiem nemaz nebū tu garlaicī gi, mums tas nebija ī paš i interesanti. Kopumā viesnī ca pā rspē ja mū su cerī bas. Mū su svē tki bija vienkā rš i brī niš ķ ī gi.
аватар TomaYukova
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Medusmē neš a ceļ ojumam meklē jā m klusu, bet skaistu un dā rgu viesnī cu, gribē jā m pilnī bā atpū sties un aizmirst par visu uz š ī m 12 dienā m! Atpū ta iekrita septembra otrajā pusē , laiks ir lielisks. Mē s nekad nenož ē lojam! Tas nozī mē , ka mums ā tri noformē ja dokumentus, iedeva talonus, lidostā iedeva biļ etes, lidojā m ar ļ oti forš u lidmaš ī nu - milzī gi, ē rti krē sli, 2 reizes paē dinā ja. … Tomēr ▾ Medusmē neš a ceļ ojumam meklē jā m klusu, bet skaistu un dā rgu viesnī cu, gribē jā m pilnī bā atpū sties un aizmirst par visu uz š ī m 12 dienā m! Atpū ta iekrita septembra otrajā pusē , laiks ir lielisks. Mē s nekad nenož ē lojam! Tas nozī mē , ka mums ā tri noformē ja dokumentus, iedeva talonus, lidostā iedeva biļ etes, lidojā m ar ļ oti forš u lidmaš ī nu - milzī gi, ē rti krē sli, 2 reizes paē dinā ja. Ieradā mies lidostā , kur mū s jau gaidī ja eskorts un maš ī na. Lī dz turienei ir nepiecieš ams ilgs laiks, jo viesnī ca un lidosta atrodas daž ā dos virzienos, apmē ram pusotra stunda. Viesnī ca atrodas it kā nomalē , apkā rt nav nekā - nav trokš ņ ainu ceļ u, nav veikalu, tirgu. Lieliski piemē rots noslē gtā m un relaksē još ā m brī vdienā m. Ar reģ istrē š anos viesnī cā problē mu nebija, mū su istabiņ a jau bija gatava. Kā jaunlaulā tie - viņ i uztaisī ja dā vanu - saldumus, augļ us un vī nu istabā un ziedus gultā ! ! Paņ ē mā m luksusa numuru ar skatu uz jū ru, ļ oti plaš s, ir liels balkons. Istaba pilnī bā atbilst aprakstam bukletos un interneta vietnē s. Mē beles ir pamatī gas, telpas dizains pā rdomā ts lī dz sī kā kajai detaļ ai, viss skaistā s krā sā s, labi iet. Ir televizors, seifs, fē ns, tē jkanna un kafijas-tē jas komplekts, kas vienmē r tiek papildinā ts. Vannasistaba ļ oti jauki iekā rtota, santehnika teicama, kopumā istabā viss nepiecieš amais ir pieejams. Istabas tiek uzkoptas katru dienu, personā ls ļ oti draudzī gs un uzmanī gs, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, daž reiz vakarā atnes vē l vienu svaigu kaudzi. Viesnī ca kopumā ļ oti gaiš a, daudz stikla, dā rgas flī zes, bet kopumā nekas pompozs, viss ir lakoniskā.5* stilā . Uz vietas ir vairā ki peldbaseini, kas atrodas skaistā vietā , kā arī numuri ar privā tiem dziļ ajiem baseiniem. Viesnī cas pludmale atrodas lī cī , tā pē c jū ra ir klusa un mierī ga. Pludmale diezgan laba, ieeja ū denī smilš aina, bez akmeņ iem. Ū dens ir pā rsteidzoš i silts un dzidrs. Daudz sauļ oš anā s krē slu un tie ir ē rti, ir pieejami arī lietussargi. Dvieļ i tiek doti ar kartē m. Katru rī tu pludmale tiek iztī rī ta no gruveš iem. Spa komplekss ir tikai mans sapnis, tur ir hammam, neliela pirtiņ a, apsildā ms baseins ar hidromasā ž u un satriecoš u profesionā lu masā ž u katrai gaumei, kā arī sejas un ķ ermeņ a kopš anas procedū ras, izmantojot prof. kosmē tika. Ē diens, kā jau gaidī ts, izcils, ē dieni ik dienu ir daudzveidī gi, augļ u, dā rzeņ u, saldumu pā rpilnī ba, gaļ as un zivju ē dieni, jū ras veltes, š ampanietis, saldē jums. . Jā , godī gi sakot - viņ i ē da sā tī gi, tas ir pat pā rsteidzoš i, cik daudz viņ i iekļ aujas! Vieta ir vienkā rš i pā rsteidzoš a! Pie baseiniem ir izvietoti galdiņ i, kur ē rti un patī kami doties pensijā , un viesmī ļ i radī s jums romantisku atmosfē ru uz saulrieta fona. Tā s ir tikai debesis uz zemes! Personī gi man! Protams iesaku! Nav sū dzī bu par lidojumu, transfē ru organizē š anu.
аватар JEKA85
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Neaizmirstamas desmit dienas, kas pavadī tas Grieķ ijas Rodas salā piecu zvaigž ņ u Atrium Palace Thalasso Spa Resort. Septembra vidū atpū tā mies, laikapstā kļ i š ajā gada periodā ir vienkā rš i brī niš ķ ī gi. Pirmais, ko gribu atzī mē t, ir apkalpojoš ais personā ls, vienmē r draudzī gs un nekad nepaiet garā m nesasveicinoties. … Tomēr ▾ Neaizmirstamas desmit dienas, kas pavadī tas Grieķ ijas Rodas salā piecu zvaigž ņ u Atrium Palace Thalasso Spa Resort. Septembra vidū atpū tā mies, laikapstā kļ i š ajā gada periodā ir vienkā rš i brī niš ķ ī gi.
Pirmais, ko gribu atzī mē t, ir apkalpojoš ais personā ls, vienmē r draudzī gs un nekad nepaiet garā m nesasveicinoties. Tā pat milzī gs skaits kū rorta darbinieku runā krieviski, tā pē c jū s varat doties š eit un nebaidī ties tikt pā rprasti.
Otrā ir tī ra pludmale un dzidrs ū dens, tā da lī meņ a kū rortā atpū tā mies pirmo reizi, tā pē c mums tas š ķ ita labā kais pasaulē . Sauļ oš anā s krē sli ar viesnī cas logotipu un dvieļ i vienmē r bija pietiekamā daudzumā .
Patika arī teritorija ar skaistā m zaļ ajā m zonā m, izgaismotiem figū ru baseiniem un daudzā m atpū tas vietā m.
Ē diens ir garš ī gs un daudzveidī gs, tač u ē st var gan restorā nā gan teritorijā , gan ā rpus tā s, viesnī cas apkā rtnē ir diezgan daudz iestā ž u ar daudzveidī gu virtuvi. Tā kā mums bija puspansija, mums bija laiks apmeklē t daž as tuvē jā s vietas. Bijā m apmierinā ti ar braucienu, patika gandrī z viss un jau domā jam par jaunu ceļ ojumu uz krā š ņ o un skaisto Rodu.
аватар e.shilina2013
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s mī lam Grieķ iju it visā . Š is ir mū su treš ais brauciens. Viesnī ca skā ra uzreiz. Nokā rtots uzreiz, un ar iespē ju mainī t istabu, ja jums nepatī k pirmais nodroš inā ts. Nakš ņ oš anas iespē jas: tā s ir villas visā teritorijā un divas ā triju ē kas kvadrā ta formā , kuras iekš pusē ir dā rzs ar dī ķ i. … Tomēr ▾ Mē s mī lam Grieķ iju it visā . Š is ir mū su treš ais brauciens. Viesnī ca skā ra uzreiz. Nokā rtots uzreiz, un ar iespē ju mainī t istabu, ja jums nepatī k pirmais nodroš inā ts. Nakš ņ oš anas iespē jas: tā s ir villas visā teritorijā un divas ā triju ē kas kvadrā ta formā , kuras iekš pusē ir dā rzs ar dī ķ i. Neaprakstā ms skaistums: strū klaka, vī tņ u kā pnes, ū denskrā tuve ar lilijā m un forelē m, lapene, restorā ns brokastī m un vakariņ ā m soļ a attā lumā (1. ā trijā dzī vojoš ajiem). Teritorija pā rsteidz ar savu iekā rtojumu, krā su un krā su sacelš anos, ir arī brī vdabas restorā ns, tuvā k jū rai - a la carte restorā ns ar satriecoš u skatu no atklā tas teritorijas, ā rpus teritorijas atrodas krogs un zivju restorā ns. Lī dz jū rai ar kā jā m ir viens mī nuss apmē ram 7 minū tes, ja iet ā rpus teritorijas pa taisnu ceļ u, ja lī kumo pa viesnī cas takā m, vispā r var apmaldī ties un jū ru neatrast (jokoju), bet tas prasa ilgā ku laiku. Atseviš ķ i tas jā saka par jū ru. Uz Rodu jā brauc TIKAI UZ VIDUSJŪ RU! Tā du ū dens skaistumu nebiju redzē jis, lai gan jau bija diezgan daudz vietu, ko apskatī t. Viņ a ir AKVAMARĪ NS! Tī rs, caurspī dī gs, silts. Pludmale liela: pa kreisi - bezmaksas, pa labi - maksas, pā rē jā teritorija mež onī ga un kilometriem brī va! Personā ls smaidī gs, smalks, tī ra divas reizes dienā ! Galvenā restorā na metro-viesnī ca ir spā nis (ja nemaldos) GENTLEMAN! Paņ ē mā m tikai brokastis, par vakariņ ā m nevaru teikt. Svaigi spiestas sulas jebkurā daudzumā , augļ i, deserti, salā ti - ē dienu ir daudz, garš ī gi un sā tī gi, bet sortiments nemainī gs katru dienu. Neuztveriet to kā negatī vu. Lindosā var nokļ ū t patstā vī gi. Reģ istratū rā , autobusu grafiks, brauciet 7 minū tes, pietura 5 minū tes no viesnī cas, kursē aptuveni ik pē c 20 minū tē m. Ir vē rts apmeklē t gan dienas laikā , gan vakarā . Atpū tnieki viesnī cā ir inteliģ enta un cienī jama publika, daudz jaunu pā ru, maz krievu. Vakarā ir animā cija. Bet viss kā rtī bā . cē li, vispā r tu pilnī bā atpū tini dvē seli! Viesnī ca brī niš ķ ī ga, ja gadā s vē lreiz aizbraukt uz Rodu, tad tikai Atrium Palace.
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tas laiks 30.07. 2012-09.08. 2012. Es lieliski atpū tos gan viesnī cā , gan vispā r visur)))) Izī rē jiet auto un jū su atvaļ inā jums kopumā bū s forš s! ! ! Par paš u viesnī cu - te viss ir super!!! ! Viesnī cai ir ē rta atraš anā s vieta, viss ir blakus, bet tajā paš ā laikā viesnī cā vienmē r ir kluss un var labi izgulē ties. … Tomēr ▾ Atpū tas laiks 30.07. 2012-09.08. 2012. Es lieliski atpū tos gan viesnī cā , gan vispā r visur)))) Izī rē jiet auto un jū su atvaļ inā jums kopumā bū s forš s! ! ! Par paš u viesnī cu - te viss ir super!!! ! Viesnī cai ir ē rta atraš anā s vieta, viss ir blakus, bet tajā paš ā laikā viesnī cā vienmē r ir kluss un var labi izgulē ties. Ja neņ em auto, tad blakus ir autobusa pietura, no kuras arī var ē rti nokļ ū t lī dz visam. Viesnī cā viss ir ļ oti skaisti. Istaba bija ļ oti ē rta, mē beles labā stā voklī , tehnika diezgan moderna, viss diezgan standarta, bet tajā paš ā laikā š eit ir forš i dzī vot, ir viss nepiecieš amais, ja kaut kas pietrū kst, sazinieties ar reģ istratū ru un viņ i tev visu nodroš inā s vienā mirklī ! Personā ls ļ oti draudzī gs, vienmē r dodas sagaidī t viesnī cas viesus. Uzkopš ana istabā vienmē r ir kvalitatī va un savlaicī ga, visu atvaļ inā jumu nekad neesmu satikusi istabenes)))) ē du tikai brokastis, pā rē jā laikā ē du daž ā dā s vietā s ā rpus viesnī cas. Es atzī mē ju, ka brokastis š eit ir lieliskas, ļ oti barojoš as un vienmē r ir no kā izvē lē ties! Viesmī ļ i strā dā ļ oti labi, vienmē r ir draudzī gi un pat jautā , kā iet! Viesnī ca atrodas 10. krasta lī nijā . Lietussargi un sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas. Pludmale ir lieli un mazi oļ i. Ū dens ir tī rā kais. Jū ra un pludmale ir š ī s viesnī cas galvenā s priekš rocī bas. Es nā kamgad te atpū stos ar lielu prieku!! ! Iesaku visiem!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар kuprinaolga2012
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Medusmē nesi pavadī jā m brī niš ķ ī gajā Grieķ ijas salā Rodā , viesnī cā Atrium Palace 5*. Ekskursiju iegā dā jā mies iepriekš , ilgi nevarē jā m izš ķ irties par viesnī cu, lī dz Unitours darbiniece pateica, ka š ai viesnī cai ir speciā la pakete medusmē neš iem. … Tomēr ▾ Medusmē nesi pavadī jā m brī niš ķ ī gajā Grieķ ijas salā Rodā , viesnī cā Atrium Palace 5*. Ekskursiju iegā dā jā mies iepriekš , ilgi nevarē jā m izš ķ irties par viesnī cu, lī dz Unitours darbiniece pateica, ka š ai viesnī cai ir speciā la pakete medusmē neš iem. Lidojā m ar tū roperatoru Labyrinth. Viesnī ca ir š ika! Mū su istaba bija tik skaisti izrotā ta ar ziediem un augļ u grozu. Mums iedeva arī spa caurlaidi uz 1 dienu un bezmaksas masā ž u. Ļ oti iesaku š o viesnī cu jaunlaulā tajiem, tač u iesaku uzreiz piezī mē norā dī t, ka jums ir medusmē neš a ceļ ojums, un lī dzi jā bū t laulī bas apliecī bai. Paldies visiem viesnī cas darbiniekiem, Labyrinth gidiem un Unitours Odintsovo vadī tā jiem.
аватар dmitriy_serey
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atcerē jos, kā pagā juš ajā gadā š aubī jos, vai braukt uz š o viesnī cu, un nolē mu uzrakstī t. dzī ve un personā ls - 5, ē diens (man garš o gaļ a) ​ ​ -5, tī rs, ē rts un ļ oti draudzī gs. … Tomēr ▾ Atcerē jos, kā pagā juš ajā gadā š aubī jos, vai braukt uz š o viesnī cu, un nolē mu uzrakstī t. dzī ve un personā ls - 5, ē diens (man garš o gaļ a) ​ ​ -5, tī rs, ē rts un ļ oti draudzī gs. Man acī s pietika ar brokastī m un vakariņ ā m, parasti pusdienoja tavernā s, ja palika viesnī cā , pusdienas varē ja nopirkt par 15 eiro. bet nopietna problē ma š ajā gadī jumā , vakariņ ā s joprojā m ir pilna. dzē rieni manā s ē dienreizē s nebija iekļ auti, tā pē c mani ļ oti aizkustinā ja minimā rketa klā tbū tne viesnī cā , kur lielā ko daļ u restorā nos pasniegto vī nu un ū deni varē ja iegā dā ties par saprā tī gā m cenā m. pludmale ir lieliska, tī ra, mazi oļ i un nomaļ a. Ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, un tie ir bez maksas. ar auto apceļ ojis visu salu augš ā un lejā un nonā cis pie secinā juma, ka ģ eogrā fiski š ī viesnī ca ir visveiksmī gā kā no visā m. Un vislielā ko braucienu noķ ē ru, kad uz dienu paņ ē mu kvadraciklu, aizsū tī ju dā mas uz SPA (PRĀ TĪ GA CENA) un nobraucu 80 kilometrus. . Lieliski! arī kapteiņ a Vasilija mazā laiva ir laba. Uzskatu, ka liela daļ a ā rzemnieku, franč u un itā ļ u runā par labu manam vē rtē jumam. ES iesaku. salī dzinā jumam, dzī vojā m prestiž a ā trijā - pompozi un skaisti, bet apkā rt ir pliks krasts, tā pē c bez maš ī nas nav ko darī t, un pludmale, manuprā t, ir sliktā ka - pelē kas smiltis (duļ ķ ainī ba ū dens) un daž reiz slideni akmeņ i apakš ā (man tas nepatī k! )
аватар Nadin27
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tas laiks 30.04. 2011-05.09. 2011. Viesnī cas Atrium atraš anā s vieta: Gandrī z paš ā salas vidū austrumu krastā , 1 km no Kalathos ciema, ko es drī zā k sauktu par fermu, nav kur staigā t, izņ emot vienu ielu un ir tikai pā ris krodziņ i, veikali un aptieka uz tā s. … Tomēr ▾ Atpū tas laiks 30.04. 2011-05.09. 2011.
Viesnī cas Atrium atraš anā s vieta: Gandrī z paš ā salas vidū austrumu krastā , 1 km no Kalathos ciema, ko es drī zā k sauktu par fermu, nav kur staigā t, izņ emot vienu ielu un ir tikai pā ris krodziņ i, veikali un aptieka uz tā s. 6 km no Lindosas.
Istabas: Ir par ko padomā t. . . Mums bija standarta Side Sea View un bijā m pilnī bā apmierinā ti: tī rs, ne pā rā k vecs, bidē , č ī bas, peldmē teļ i, tē jkanna, tē ja, kafija. Tī rī š ana un gultas veļ as maiņ a (! ) katru dienu. Tā tad uzvalkiem, apartamentiem un villā m vajadzē tu kļ ū t tikai labā kiem. Mī nusi - skats no š ī m Sidovski ē kā m no vienas puses aiziet uz ieeju viesnī cā un autostā vvietu, no otras uz nepabeigto ē ku, un tad, protams, ir sā nskats uz jū ru. Pirmajā s minū tē s tas sagā dā ja vilš anos, tač u, ņ emot vē rā , ka istabā pavadī jā m tikai pā ris stundas, izņ emot miegu, skats pa logu bija vē rojams reti. Bet, izstaigā jot teritoriju un apskatot villu atraš anā s vietu, es nebū tu pasū tī jis citu istabu. . . Tikai prezidenta villā s ir skats uz jū ru, kas ir 150 metrus no lauka, visas pā rē jā s villas ar privā tajiem baseiniem nav ir, tie ir Garden View. Attā lums lī dz jū rai visiem viesnī cas iemī tniekiem ir vienā ds, un villas, standarta numuri, sauļ oš anā s krē sli pludmalē visiem ir vienā di. Ē kā s, kas atrodas vistuvā k jū rai, ir 2 un 3 stā vi, no kuriem paveras tieš s skats uz jū ru, bet burtiski š ā das telpas ir nedaudzas. Istabas ar skaistu skatu uz baseinu kaskā di maijā nebū tu slikti, bet aktī vā s sezonas laikā mums ir trokš ņ ains. Man personī gi patika to istabu izvietojums, no kurā m paveras skats uz zā lienu un "viļ ņ oto" baseinu (visā s sū dzī bā s ir foto), aiz baseina ir "dzī vi zaļ š " ž ogs. Š ī s telpas ir klusas un nomaļ as, "viļ ņ ainajā " baseinā peld tikai tie, kuru numuri uz to vē rsti un nav nekā du briesmī gu betona barjeru kā villā s. Š ajā viesnī cā es nepasū tī tu villu nā kotnei, jo man atvaļ inā jumā pieeja jū rai un dabai ir lielā ka prioritā te, nevis pastā vī ga uzturē š anā s telpā s, pat ļ oti ē rta.
Pludmale un jū ra: Viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā , 200 metrus lī dz jū rai pa takā m gar baseiniem un villā m. Lietussargi un sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas. Pludmale ir lieli un mazi oļ i. Ū dens ir dzidrs pat ar viļ ņ iem. Jū ra un pludmale ir viena no galvenajā m š ī s viesnī cas priekš rocī bā m.
Autobusi: regulā ri kursē jiet pa diviem galvenajiem salas ceļ iem austrumu un rietumu krastā ar 40-60 minū š u intervā lu. Saraksti ir pieejami pieturā s visā s pilsē tā s. Jū s varat arī pā rbaudī t grafiku reģ istratū rā . Autobusa pietura atrodas 5 min. gā jienā no viesnī cas netā lu no Stefanusu ģ imenes kroga uz galvenā ceļ a. Rodas-Lindosas biļ etes cena ir 4.10 eiro. Ar autobusiem nestrā dā jā m, pusstundu stā vē jā m pieturā un tad apturē jā m garā m braucoš u taksometru. Bet citi tū risti stā stī ja, ka cena uz Lindosu no viesnī cas ar autobusu esot 1.60 eiro.
Taksometrs: cenas ir fiksē tas. Ar krā pš anu neesam saskā ruš ies, bet saka, ka viss var gadī ties, labā k nosē ž oties precizē t cik maksā s brauciens. Maksa par taksometru no viesnī cas uz Lindosu fiksē ta - 8 eiro, atpakaļ cena tā da pati. Ja brauc divatā vai trī s, tad kopumā tā ir gandrī z autobusa cena.
Auto noma: Grieķ ijā ir visur, bet cenas ir atš ķ irī gas. Kopumā automaš ī na Rodā.2011. gada maijā mums izmaksā ja 2 reizes lē tā k nekā.2010. gada augustā Krē tā . Tā tad netā lu no viesnī cas uz jū ru ir suvenī ru veikals un turpat blakus ir auto noma HB Rent a car, viņ u piedā vā jums mazajam uz 3 dienā m ir 70 eiro, uz 5 dienā m 100 eiro. Viņ i neprasa nekā dus depozī tus vai kredī tkartes, viņ i pieņ em atpakaļ bez problē mā m. Viesnī cā ī re 160 eiro uz 5 dienā m ar depozī tu 150 eiro. Tā s paš as klases auto Krē tā augustā maksā ja 40 eiro dienā.10 dienas. Mums sanā ca tā : Citroen C3 uz 6 dienā m 138 eiro, uzpildī ja degvielu par 50 eiro un visas 6 dienas braucā m bezmē rķ ī gi. Visas automaš ī nas, protams, ar pilnu apdroš inā š anu. Tā da maš ī na mums derē ja lieliski, nebija kur steigties, kas kopumā ir bezjē dzī gi, ņ emot vē rā salas garumu 80 km. garumā un 48 platumā , bez problē mā m pievelkoties pa serpentī niem, ņ emot vē rā , ka pie stū res ir pieredzē jis vadī tā js. Kaimiņ i neuzdroš inā jā s braukt uz Tsambiku, nobrauca pusi ceļ a un, tuvojoties tumsai, atgriezā s - ceļ š bija pā rā k serpentī ns un ar nelielu braukš anas pieredzi viņ iem bija neē rti. Ceļ i ir labi, atkā rtoju par diviem galvenajiem ceļ iem, kas sā kas no Rodas pilsē tas un iet gar austrumu un rietumu krastu, un visi pā rē jie mazā kie ceļ i atzarojas no 2 galvenajiem iekš zemē un ir savienoti viens ar otru. Pazust nav iespē jams.
Ē dinā š ana: ē dā m tikai brokastis. Aģ entū ra piedā vā ja piemaksu par vakariņ ā m 20 eiro no cilvē ka. Tas mums nedarbojā s vairā ku iemeslu dē ļ . Pirmkā rt, par 2x pa 40 eiro var paē st pilnī gi visur, un pā rsvarā mazā k. Otrkā rt, cilvē kiem, kuri brauc ar automaš ī nu, nav jē gas bū t piesaistī tam vakariņ u laikam un atgriezties lī dz 18-21. Treš kā rt, tavernā s ē diens noteikti ir garš ī gā ks un krā sainā ks nekā pat 5* viesnī cā , jo man viss viesnī cu ē diens jebkurā valstī + ir viena tipa. Ceturtkā rt, tā s ir katru reizi jaunas vietas un iespaidi. Iesaku neē st acī mredzamā s tū risma iestā dē s, palikt tur, kur ē d grieķ i, atstā t tū ristu takas. Atgriež oties viesnī cā … Blakus viesnī cai ir 4-5 ē dinā š anas iestā des. Ar savu uzmanī bu gribu atzī mē t 2 no tiem: Konstantī na restorā ns, ē diena un interjera cienī ga vieta, ir daudzvalodu viesmī ļ i, lieliski pavā ri, pareizi noformē ti un pasniegti ē dieni. Vidē jā cena pilnā m vakariņ ā m Konstantī nā ir +- 30-45 eiro 2 personā m. Un Stefanu ģ imenes krodziņ š . Saimnieks Stefanus, pavā ri - viņ a sieva un dē ls, meita, kopā ar tē vu Stefanusu pieņ em pasū tī jumus un apkalpo. Visjaukā kie cilvē ki, lielisks ē diens. Vieta nav glamū rī ga, parasta krodziņ š , kur var pasē dē t, papļ ā pā t, garš ī gi paē st un aizbraukt laimī gs par cenas un kvalitā tes attiecī bu. Vidē jā pilnu vakariņ u cena pie Stefanusa ir 20-35 eiro 2 personā m. Pie kā diem 35 ir rijī bas stā voklī un ar alkoholu. Š eit ir daž u ē dienu aptuvenā s cenas Grieķ ijas iestā dē s. Musaka 7-9 eiro, grieķ u salā ti 3.50-5 eiro, tzatziki 2-4 eiro, gaļ a daž ā dos veidos uz grila, kleftiko 8-12 eiro, jū ras veltes 8-18 eiro, apelsī nu sula 2.5-3.8 eiro, mā jas vī ns 0.5l. 4.50-7.50 eiro. Ir dā rgā ki, ir nedaudz lē tā ki, porcijas lielas. Es arī gribu atzī mē t iestā di nevis viesnī cā , bet pē c pirmā s vizī tes mē s tur atgriezā mies vē l vairā kas reizes. Ja braucat no Rodas un pirms sasniedzat Terme Kallithea, ir jā griež pa labi ar norā di Tavern, ko sauc par Neo Panorama. Saimnieks, 65 gadi, ciemiņ us uzņ em pats, viņ u sauc Jā nis, pieņ em pasū tī jumus grieķ u/angļ u/franč u/itā lieš u valodā . Viņ am ir visgarš ī gā kā grilē ta gaļ a no visā m vietā m, kuras mē s apmeklē jā m Rodā . Ī paš i iesaku jē ru.
Ekskursijas: nav ieteicamas. Ļ oti dā rgs. Ja ņ emat viesnī cā no gidiem, lē tā kā puse dienas ir 35 eiro no cilvē ka. Par 2 tas ir 70 eiro = 3 dienas automaš ī nas noma. Ekskursija 3 pilsē tas - 110 eiro no cilvē ka, par š o naudu var braukt pa salu 5 dienas ar auto. Atseviš ķ i par ekskursiju uz Symi salu. Visas laivas atiet no Mandraki ostas, Rodas š tatā . No Atrium Palace viesnī ca maksā.45 eiro vienai personai. Pastaigā joties pa Rodas pilsē tu, var atrast daudz kiosku ar ekskursijā m un redzē jā m Symi cenu par 23 eiro no cilvē ka. Š ī ekskursija ilgst veselu dienu un notiek noteiktā s dienā s. Tas ir, pastaigā joties pa Rodu, jū s varat iegā dā ties biļ eti ē rtai dienai, nokļ ū t no Lindos / Kalathos uz Rodu par 4 eiro. Tā dē jā di jū s tiksiet nogā dā ts ar laivu 1.40 minū tes lī dz Symi, kur jū s ieiesit galvenajā ostā , apskatī sit / fotogrā fijas / suvenī rus, pē c tam pa salu ar laivu viņ i nogā dā s jū s Erceņ ģ eļ a Miķ eļ a baznī cā . Daž i piedā vā peldē ties lī č os, daž i kā pt uz klosteriem, daž i pusdienas, tas viss ir atkarī gs no ekskursijas cenas. Atpakaļ laivā.1, 40 min. Mū su vizī te Symi bija atš ķ irī ga. Mandraki ostā nopirkā m biļ etes uz ā trgaitas katamarā nu Dodecanisos Express. Cena ir 16 eiro vienai personai vienā virzienā . Ceļ ojuma laiks 50 min. Izbrauc 9.00, atpakaļ tajā paš ā dienā.16. 00. Sē dvietas ir 340, tā pē c, iespē jams, sezonai jā bū t Ļ OTI augstai, lai nesē dē tu. Tajā var iekļ aut arī.6 automaš ī nas un zinā mu daudzumu cita neliela aprī kojuma (diemž ē l cenas š im nenorā dī ju). Ierodoties gleznainā kajā ostā , pē c fotogrā fijā m/suvenī riem u. c. pienā ca pie taksometru stā vvietas. Taksists par 55 eiro un daž ā m stundā m mū s aizveda pa salas serpentī niem, garā m tempļ iem lī dz Erceņ ģ eļ a Miķ eļ a baznī cai, apstā jā s pie skaistā kajā m skatu platformā m un ar apli atveda atpakaļ uz ostu, lai. ieraš anā s vieta. Mums paveicā s, taksists Konstantī ns ļ oti mī l savu salu un tū ristus, viņ š vairā k vai mazā k runā angliski, ar to pietiek, lai sazinā tos, stā stī tu leģ endas, vē stures faktus un jokotu. Symi ir slavens ar jū ras veltē m, bet taksists Konstantī ns stā stī ja, ka visas pieklā jī gā s krodziņ i, uz kuriem vietē jie iedzī votā ji dodas, atverot tikai vakarā . Nu pē cpusdienā (izbraukš ana 16.00 ja atceries) var aizbraukt uz jebkuru ostas tavernu, tur arī svaigas jū ras veltes. Viņ š mums ieteica Manusu. Bet mums š eit nav paveicies. Iestā de ir tikai tū ristu, lai gan jū ras veltes ir svaigas un ir akvā riji - viņ i gatavo pretī gi. Apē dā m porciju Sim garneļ u - garš ī gi, bet kā uzkodas. Bet astoņ kā jis un sē pija tika atgriezti un teikts, ka tos neiekļ auj rē ķ inā . Gumija. Saimnieks mē ģ inā ja pierā dī t, ka tā di viņ i ir. Bet, ja jau esi ē dis un zini, kā tam vajadzē tu bū t, tad tas, protams, nepazū d. Mū su tū risti pasū tī ja pā rsvarā sarkano kefali, varbū t ne slikti, bet izsalkuš i mē s aizbraucā m.
Epilogs: Pā rē jais bija veiksmī gs, man ļ oti patika sala, ir daudz vairā k pozitī vu sajū tu nekā daž os gadī jumos). Pē c personī gā s pieredzes Rodas sala nekā dā ziņ ā nav zemā ka par Krē tu un pulcē jas tur ar prieku. Viss bū s lieliski!
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
atpū tusies ģ imene 2010. gada septembrī viesnī cai ļ oti patika klusā , mierī gā viesnī ca Rodas sala ir ļ oti skaista. vē lē tos atgriezties š ajā viesnī cā … Tomēr ▾ atpū tusies ģ imene 2010. gada septembrī viesnī cai ļ oti patika klusā , mierī gā viesnī ca Rodas sala ir ļ oti skaista. vē lē tos atgriezties š ajā viesnī cā
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Lmal87
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca tieš ā m laba, klusa, plaš a ar baseiniem teritorijā , ļ oti tī ra un sakopta pludmale, jū ra ideā la. . tī ra. . cik daudz peldat. . . tik daudz redzat caurspī dī go dibenu! Un vē l, infrastruktū ra pie viesnī cas ir laba, tuvumā ir 5 restorā ni ar nacionā lajiem ē dieniem, mē s vispirms apmeklē jā m vairā kus no tiem, un tad apstā jā mies pie viena "Konstantin", ir krieviski runā još i viesmī ļ i, ļ oti garš ī gi un galvenais ne pā rā k dā rga virtuve. … Tomēr ▾ Viesnī ca tieš ā m laba, klusa, plaš a ar baseiniem teritorijā , ļ oti tī ra un sakopta pludmale, jū ra ideā la. . tī ra. . cik daudz peldat. . . tik daudz redzat caurspī dī go dibenu! Un vē l, infrastruktū ra pie viesnī cas ir laba, tuvumā ir 5 restorā ni ar nacionā lajiem ē dieniem, mē s vispirms apmeklē jā m vairā kus no tiem, un tad apstā jā mies pie viena "Konstantin", ir krieviski runā još i viesmī ļ i, ļ oti garš ī gi un galvenais ne pā rā k dā rga virtuve. Tuvumā ir lielveikals un veikals Suvenī ri, tā pē c ir kur nopirkt suvenī rus. Labi atpū tā mies, tikai viena lieta bet. . . gulta mū su istabā bija nevis viena savienojuma, bet divas stā vē ja blakus citi un kas attiecas uz mums jaunlaulā tajiem . . tad š is brī dis ir mī nuss...nevar apskaut vī ru kā jaunlaulā tie ar š ampanieš a pudeli un medu ar riekstiem. . . par godu medusmē nesim. . . liels paldies viņ iem par to. .
Очень замечательный отдых Вид из нашего номера Сад внутри отеля Номер наш Главный вход в отель Еще номер Еще басейн Ресторан на територии отеля
Parādīt vairāk »


iemiesojums Vadim32
Cik maksā taksometrs uz lidostu? Kāda ir ieeja jūrā, tur ir ežu akmeņi utt?
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums Pikusruslana
Jūras tuvums, pakalpojumi
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums innalis
Neapmierinošas atsauksmes...
14 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums innalis
Vai šajā viesnīcā viss ir tik labi?
14 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums manageratrium
‹ Viesnīca Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas 5*
Atrakcijas
Rodas osta
Novērtējums 9.8
Grieķija, par. Rodas
Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats, Transports
Rodas vecpilsēta
Novērtējums 9.8
Grieķija, par. Rodas
Arhitektūra, Stats

Изысканный курортный отель Atrium Palace находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Калатос и всего в 6 км от живописного города Линдос. Ухоженная зеленая территория. Широкий выбор предоставляемых услуг и один из лучших Thalasso & SPA-центров на Родосе. Рекомендуется любителям спокойного отдыха, семьям с детьми всех возрастов. Построен в 1992 году, последний ремонт проведен в 2013 году. Общая территория составляет 65 000 кв.м. Отель состоит из главного здания с лифтом (2 крыла) и 19 вилл.

Atrašanās vieta Отель в 42 км от г. Родос и главного порта, в 45 км от международного аэропорта острова, в районе Калафос. Автобусная остановка находится в 400 м от отеля.
Pludmales apraksts Главное здание — в 200 м от пляжа, виллы — в 50 м.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

На территории отеля 4 бара, 2 конференц-зала (180 кв.м иι 80 кв.м), 3 ресторана (2 A la Carte), 6 открытых бассейнов, терраса, магазины, общая гостиная с телевизором, сувенирный магазин, интернет-уголок в лобби. У бассейна — шезлонги, зонты, полотенца и бар. Есть камера хранения багажа, кондиционер. Стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер работают круглосуточно. Доступны услуги переводчика, гладильные услуги (платно), факс/ксерокопирование, услуга звонок-будильник, услуги почтовой и курьерской службы. В отеле есть русскоязычный персонал. Допускается размещение с домашними животными по предварительному запросу.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • izmitināšana ar dzīvniekiem  FREE 
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Дискотека, открытый и крытый бассейны, детская анимация, детские книги, музыка или фильмы, детская игровая комната (бесплатно).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Дартс, 2 теннисных корта, мини-гольф (бесплатно), тематические вечера, вечерняя программа, библиотека (бесплатно). Есть снаряжение для тенниса. Рядом с отелем есть поле для гольфа. Вход в тренажерный зал и спа-центр — от 14 лет.
 • džakuzi
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 297 номеров. Есть семейные номера.

Istabās

балкон или терраса, проводной доступ в интернет (бесплатно), ванная комната, бесплатные туалетные принадлежности, антиаллергенные подушки, кондиционер (май-октябрь), мини-бар (платно), ежедневная уборка

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • vcd/dvd (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
 • droši (ne visās istabās)
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • kabeļa internets (ne visās istabās)
 • modināšanas pakalpojums (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
Adrese Kalathos Beach, Lindos 85102, Rhodes – Greece
Tālruņi: T. +30 22440 31601, 31602 F. +30 22440 31600
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).