Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Retimna

par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Retimna pievienot stāstu
Lielisks variants budžeta brīvdienām klusā skaistā vietā
Es pateicos viesnī cas Manos ī paš niekam par brī niš ķ ī go uzturē š anos! Es atpū tos mierā un labi izgulē jos.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Nevainojams
Viesnī ca darbojas pirmo sezonu ar jauniem un? saņ ē mē jiem. Gatavoš anā s sezonai turpinā s. Viesnī ca tī ra, ē diens ok, vai ne?
 •  1 gadā atpakaļ
Nejauši nokļuva Krētā, Bali
Ē ģ iptes vietā februā rī viņ i nonā ca apmē ram. Krē ta septembra beigā s. Š ī ir mū su pirmā vizī te Krē tā .
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca, kas lika vilties.
Krē ta tika apmeklē ta otro reizi. Vī lies, izvē loties viesnī cu, vai drī zā k uzreiz pē c reģ istrē š anā s numurā.
 •  1 gadā atpakaļ
Netīras, briesmīgas telpas, slikts ēdiens
Istabas ir slikti iztī rī tas, telpas ir briesmī gā stā voklī . Kanalizā cija slikta, baseins vakarā netī rs. Pā rtika – pā rsvarā makaroni, vista, kartupeļ i.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska un mājīga viesnīca
Kā rtī gi, omulī gi, ? akciju vie? dzī voklis, lielisks personā ls. Man ļ oti patika ē diens. Apkalpoš ana. Laba istaba, lieliska gulta.
 •  2 gadā atpakaļ
Labs ēdiens, laba atrašanās vieta, bet niansēti numuri
Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras, netā lu tirgus, suvenī ru veikali, auto noma, aptieka. Ē diens nav ar ļ oti plaš u sortimentu, bet viss ir ē dams, ceturtdien bija daudz jū ras velš u (kalmā ri, astoņ kā ji, mī dijas, da&...
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ar lielisku atrašanās vietu
Ceļ ojā m ar 2 gadus vecu bē rnu. Iespaids: Atraš anā s vieta ir eleganta, netā lu no 2 lieliskā m pludmalē m 5 un 7-8 minū š u gā jienā .
 •  3 gadā atpakaļ
Klusas šausmas, īpašnieks arī...
Sā ksim ar izmitinā š anu. Ieradā mies 6 no rī ta, viss bija slē gts. Nav kur atstā t savu č emodā nu, lai gaidī tu 14.00.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca skaista, gaiša, laipns personāls
Viesnī cā ieradā mies gandrī z 12 naktī , ā tri nokā rtojā mies, reģ istratū rā samaksā ja grieķ u nodokli 1.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Retimna