Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Retimna

par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno  • 
par. Krēta - Retimno
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Retimna pievienot stāstu
Lieliska un mājīga viesnīca
Kā rtī gi, omulī gi, ? akciju vie? dzī voklis, lielisks personā ls. Man ļ oti patika ē diens. Apkalpoš ana. Laba istaba, lieliska gulta.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Labs ēdiens, laba atrašanās vieta, bet niansēti numuri
Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras, netā lu tirgus, suvenī ru veikali, auto noma, aptieka. Ē diens nav ar ļ oti plaš u sortimentu, bet viss ir ē dams, ceturtdien bija daudz jū ras velš u (kalmā ri, astoņ kā ji, mī dijas, da&...
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ar lielisku atrašanās vietu
Ceļ ojā m ar 2 gadus vecu bē rnu. Iespaids: Atraš anā s vieta ir eleganta, netā lu no 2 lieliskā m pludmalē m 5 un 7-8 minū š u gā jienā .
 •  1 gadā atpakaļ
Klusas šausmas, īpašnieks arī...
Sā ksim ar izmitinā š anu. Ieradā mies 6 no rī ta, viss bija slē gts. Nav kur atstā t savu č emodā nu, lai gaidī tu 14.00.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca skaista, gaiša, laipns personāls
Viesnī cā ieradā mies gandrī z 12 naktī , ā tri nokā rtojā mies, reģ istratū rā samaksā ja grieķ u nodokli 1.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti apmierināts ar svētkiem
Ar atpū tu esam ļ oti apmierinā ti, viss patika, viesnī ca iespaidoja. Tagad ir skaidrs, no kurienes cē lies nosaukums. Panorā ma patieš ā m ir pā rsteidzoš a.
 •  1 gadā atpakaļ
ES iesaku
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c principa: budž eta, 1. krasta lī nija, ar labu pā rtiku, pludmale un atraš anā s vieta. Kopumā klusi un mierī gi svē tki.
 •  1 gadā atpakaļ
Tas vairs nav Bomo, bijām šokēti
Tā tad, solī tais apskats par Retimno. Viesnī ca kopumā nav slikta, Jauna, diezgan glī ta, viss iekļ auts ē dinā š ana, viesnī cā nav citu variantu, bet nav absolū ti nekā das daž ā dī bas, vienī gais, ko var noraks...
 •  1 gadā atpakaļ
Cena = kvalitāte. Par šo cenu šī ir lieliska viesnīca!
Š ajā viesnī cā atpū tā mies 2021. gada septembra sā kumā . Izlasot iepriekš ē jā s atsauksmes, gaidī ju sliktā ko.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca. Noteikti
Laba viesnī ca. Jauni cipari. No ē damistabas paveras skaists skats uz jū ru. Ē dienkartes daudzveidī ba ir pietiekama, lai katru dienu izmē ģ inā tu kaut ko jaunu.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Retimna