Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Atika

Tūristu stāsti par Atika pievienot stāstu
Laba viesnīca. Detalizēts video apskats
Mē s izbaudī jā m uzturē š anos viesnī cā . Es neiedziļ inā š os detaļ ā s, tikai iesaku noskatī ties manu video apskatu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Aleksandra pludmales viesnīcas apskats
Viesnī cu izvē lē jos pats, pē c kritē rijiem: cena-kvalitā te, jū ras tuvums. Viesnī ca atrodas pirmajā rindā . Teritorija nav ī paš i liela.
 •  5 gadiem atpakaļ
Atsauksme par Bomo Calamos Beach Hotel
Viesnī cu izvē lē jos dē ļ tā s tuvuma jū rai, papildus pakalpojumiem un lai nebū tu pā rā k trokš ņ ains, gribē jā s klusu un relaksē još u atpū tu pie jū ras.
 •  5 gadiem atpakaļ
Mana paradīze
Vē los padalī ties iespaidos par atvaļ inā jumu Grieķ ijā . Man ļ oti patī k š ī saulainā un skaistā zeme, tā pē c cenš os plā not savu atvaļ inā jumu uz Grieķ iju un katru reizi izvē los daž ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Mūsu uzturēšanās augustā
Mē s ar ģ imeni augusta vidū atpū tā mies Bomo Calamos Beach viesnī cā . Vē lamies padalī ties iespaidos par viesnī cu un atpū tu kopumā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca! Viss, kas jums nepieciešams, ir tajā!
Viss ir lieliski! Un viesnī ca, un personā ls, un animā cija bē rnam! Tī rī ba, garš ī gs, daudzveidī gs ē diens, ļ oti draudzī gs personā ls, ī paš i krieviski runā još a meitene (viņ as vā rdu, diemž...
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca + skaista jūra = lieliska atpūta
Š ogad jau otro reizi pē c kā rtas atpū tos š ajā viesnī cā . Viesnī ca pilnī bā atbilst mū su vajadzī bā m: pludmale - blakus, dā rzs - jā , rotaļ laukums un bē rnistaba - jā , ē dinā š ana...
 •  5 gadiem atpakaļ
Briesmīgi svētki
Kuponus pā rdod tū risma operators "Mouzenidis". Par pludmali: neliels neapbū vē ts zemes gabals, nosē ts ar izsmē ķ iem. Gar krastu skraida klaiņ ojoš i suņ i.
 •  5 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Atikā
Sveiki! Š ī nav pirmā reize, kad atpū š amies Grieķ ijā , bet pirmo reizi atpū š amies Atikā . Viesnī ca tika izvē lē ta pē c vairā kiem kritē rijiem: 1) tuvu jū rai, 2) skaista, sakopta teritorija, 3) klusa, mier&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska ģimenes viesnīca Atikā
Ar bē rniem atpū tā mies š ajā viesnī cā maija sā kumā , laikapstā kļ i nebija priekš pludmales brī vdienā m, tā pē c devā mies vairā kā s ekskursijā s, bet par to vē lā k.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Atika