Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Grieķija

Tūristu stāsti par Grieķija pievienot stāstu
PAREIZĀKĀ APSKATS
Sveiki visiem! Tā tad, lidmaš ī nas nelido, mū su ceļ ojumu aģ ents Katja strā dā attā linā ti fjordu un ziemeļ u vē ju valstī , un finansiā lā s iespē jas ir saš aurinā juš as ceļ ojumu galamē...
 •  2 gadā atpakaļ
— Jā, tie ir grieķi! Piedzīvojumi kontinentālajā Grieķijā. Ar laika vadības elementiem
Ideja rudenī apmeklē t kontinentā lo Grieķ iju radā s vasaras vidū , kad saruka koronavī rusa statistika, Eiropas valstis viena pē c otras atvē rā s tū ristiem no Ukrainas, un š ķ ita, ka pasaule drī z atgriezī sies pi...
 •  3 gadā atpakaļ
Roda oktobrī
Vasara kaut kā ā tri beidzā s, darbā nebija pietiekami daudz siltuma un saules, un mē s nolē mā m pagarinā t vasaru sev. Lindosas Akropole Š im nolū kam mē s izvē lē jā mies Grieķ ijai piederoš o Rodas salu, uz kuru es...
 •  3 gadā atpakaļ
Puse dienas Korfu
Ceļ ojuma sā kš ana Albā nijā >>> Es nezinu, kā tas notika, bet beidzot mē s nonā cā m valstī , kurai ir atvē rtas robež as ar Grieķ iju.
 •  3 gadā atpakaļ
Ceļojums kā dāvana meitai augstskolas beigšanas reizē
Es izvē lē jos ceļ ojumu uz ilgu laiku, jo esmu bijis daž ā dā s valstī s, turklā t Grieķ ijā pirmo reizi. Abiem brauciens ļ oti patika, lai gan vecums ir atš ķ irī gs.
 •  2 gadā atpakaļ
Grieķija no Harkovas patstāvīgi, 2021
Priekš vā rds Tas bija auksts lietains jū nijs. Un mē s gatavojā mies nereā lam ceļ ojumam. Ceļ oš ana ar automaš ī nu… uz Grieķ iju.
 •  3 gadā atpakaļ
Īsa ekskursija pa Grieķiju. IV daļa. Kefalonija, sāmu
Maza ekskursija pa Grieķ iju. I daļ a. Atē nas >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. II daļ a. Patras >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. III daļ a.
 •  4 gadā atpakaļ
Olimpiskā Rivjēra. Sliņķu ģimenes izbraucieni brīvā dabā. Par tuvāko rajonu
Vorobeič ikovi olimpiskajos krastos : )) Mē s jau bijā m š ajā s daļ ā s gadu iepriekš , kā tas ir dokumentē ts siž etā
 •  4 gadā atpakaļ
Olimpiskā Rivjēra. Sliņķu ģimenes izbraucieni brīvā dabā. Par tālo reģionu
Ak, Vorobeič ikovs neguļ un klusi nesē ž , viņ š neatpū š as. Viņ š arī nestaigā pa kaimiņ u ciematiem un dā rziem.
 •  4 gadā atpakaļ
3 jūras, 8 viesnīcas, 1700 kilometri
Es neizliekos par jaunu, tā pē c - punktē ta lī nija. Ja bū s interese, papildinā š u, paplaš inā š u un padziļ inā š u.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »