Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ierapetra

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 7.6
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Ierapetra   Rakstiet
Tūristu stāsti par Ierapetra pievienot stāstu
Lieliska cenas un kvalitātes kombinācija)
Atpū ta kopā ar draugu 2023.  gada jū nija beigā s-jū lija sā kumā . Svaigu atsauksmju nebija daudz, tā pē c manē jais kā dam bū s pieņ emams).
 •  3 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca cilvēkiem, kas noguruši no lielo pilsētu steigas
Lieliska viesnī ca cilvē kiem, kas noguruš i no lielo pilsē tu steigas. Tiem, kas vē las baudī t klusumu un dabu, klausī ties sē rfoš anas un vē ja skaņ ā s, peldē ties dzidri debeszilajos Lī bijas jū ras ū deņ os.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenēm un ģimenēm ar bērniem.
Atpū tā mies 2018. gada jū lijā kopā ar ģ imeni ar pieauguš iem bē rniem (10 un 18 gadi). Pā rē jais mums ļ oti patika.
 •  5 gadiem atpakaļ
Četri ir četri)
Viesnī ca, tā teikt, it visā atbilst savā m zvaigznē m. Visi č etriem) Teritorija ir maza, bet diezgan mā jī ga. Galvenais, lai pludmale bū tu blakus.
 •  5 gadiem atpakaļ
Relaksējošām ģimenes brīvdienām
Ar ģ imeni atpū tā mies viesnī cā Sineshine Crete Village no 13.06 lī dz 19.06. Mē s tur ierodamies ne pirmo reizi, jo viesnī ca pilnī bā atbilst mū su prasī bā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Labākā viesnīca manai ģimenei!
. Pē dē jos 2 gadus mē s ar ģ imeni esam tur atpū tuš ies. Iesaku š o viesnī cu relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m ar bē rniem, jo ​ ​ viesnī ca atrodas jū ras pirmajā lī nijā un tai ir...
 •  5 gadiem atpakaļ
KRITISKAIS atvaļinājums – neplānots un neplānots. Apkārt Ierapetrai ar bērniem
Vairā ku iemeslu dē ļ mū su ģ imene tuvā kajā nā kotnē nedomā ja par atvaļ inā jumiem. Un š is KRITISKAIS atvaļ inā jums parasti nav skaidrs, no kurienes tas nā ca un kā tas tika uzzī mē ts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pieklājīga pludmales viesnīca
Š is atvaļ inā jums bija pilnī gi pē kš ņ s, negaidī ts. Gadā s, ka tas arī viss - kaut kas steidzami jā maina, viss ir kļ uvis spī tī gs un muldē jis (darbs, slimī bas, pavasara siena drudzis un vē l vesela kaudze).
 •  5 gadiem atpakaļ
Maza un mājīga viesnīca, laipns personāls
Viesnī cā ieradā mies ap 11:00. Mū s uzreiz sū tī ja brokastī s, un tikai tad reģ istrā cija. Iedzī vojā s stundas laikā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca, profesionāls personāls
Viesnī ca lieliska. Visi ļ oti draudzī gi. Ē diens izcils. Restorā na galvenais š efpavā rs ir tikai burvis. Personā ls ir profesionā ls.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Ierapetra