lieliska viesnīca atpūtai

Rakstīts: 2 novembris 2023
Ceļošanas laiks: 17 — 19 oktobris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Mū su aizraujoš ais ceļ ojums pa Rodas salu ir noslē dzies. Daudz emociju un iespaidu, spilgtas fotogrā fijas, atmiņ as par skaistiem skatiem un neticami gardu grieķ u virtuvi.
Tā bija pā rsteidzoš a nedē ļ a, pē c kuras varu droš i teikt, ka mī lu Grieķ iju vē l vairā k.
Ceļ ojuma laikā vairā kas naktis nakš ņ ojā m Grecotel Lux Me Dama Dama viesnī cā , par kuru mums bija ļ oti pozitī vi iespaidi.
Es vē los ar tiem nedaudz padalī ties.

Ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls. Visu mū su uzturē š anā s laiku pret mums izturē jā s uzmanī gi un uzmanī gi. Mē s tieš ā m jutā mies kā novē rtē ti viesi. Viss bija visaugstā kajā lī menī jau no paš a sā kuma, sā kot ar nodroš inā to lidostas transfē ru, sagaidī š anas kokteili ierodoties, ļ oti ā tru reģ istrē š anos un pē c tam aprū pi visas mū su brī vdienas

Viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā , pirmajā piekrastē , tikai 15 km attā lumā no Rodas pilsē tas, ar savu smilš u un oļ u pludmali.
Teritorija ar skaistā m, mā jī gā m zonā m, lielu peldbaseinu.

Garš ī gs un daudzveidī gs ē diens. Ir gaļ as, zivju izvē le, ļ oti garš ī gas picas, zupas, liela desertu izvē le, augļ i.
Viesnī cā ir vairā ki ala carte restorā ni. Uzturē š anā s laikā mē s apmeklē jā m Ā zijas alakartu. Skaisti skati, silta atmosfē ra, kvalitatī vs serviss un lieliska ē dienu izvē le. Viss bija sagatavots ļ oti garš ī gi un teicama prezentā cija.
Jū s varat arī uzkodas pludmalē , viņ i gatavo pankū kas, maizī tes, burgerus un saldē jumu. Ir bā rs ar milzī gu kokteiļ u, alus, š ampanieš a izvē li...Š eit jū s varat sē dē t un baudī t ē dienus un dzē rienus, vē rojot skaisto skatu uz jū ru.

Dienas laikā notiek daž ā das aktivitā tes, vakarā š ovi, dī dž ejs vai dzī vā mū zika.
Pie viesnī cas atrodas veikali, un Faliraki pilsē ta atrodas pastaigas attā lumā.

Ļ oti komfortabli numuriņ i, kvalitatī va jauna iekā rta, halā ti, č ī bas, laba kosmē tika.
Viesnī ca ir kvalitatī va un ļ oti patī kama. Iesaku visiem! Tas ir ī paš i piemē rots atpū tai un ģ imenes brī vdienā m.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu