Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Halkidiki — Sitonija

Halkidiki — Sitonija  • 
Halkidiki — Sitonija  • 
Halkidiki — Sitonija  • 
Halkidiki — Sitonija
Tūristu stāsti par Halkidiki — Sitonija pievienot stāstu
Porto Carras Meliton apskats
Tas bija sezonas beigas varbū t tur un labā k, daudz kas nedarbojā s, kad mē s tur nokļ uvā m, ļ oti ž ē l. Es iesaku visiem ī rē t automaš ī nu no viesnī cas, jū s varat doties no Sithonia uz Athos kalnu, arī paņ &...
 •  4 gadā atpakaļ
Brīnišķīgi svētki
Septembra beigā s atpū tos kopā ar mammu š ajā pasakainajā viesnī cā ! Visiem patika!! ! Reģ istrē jies agri, numuriņ i ir lieliski.
 •  4 gadā atpakaļ
Vidēja viesnīca!
Neviens nesanā k ar uzkodā m un vī nu! Viņ i norē ķ inā s pē c 14-00, tad nokar rokassprā dzi (tas bija viss)! Par vē lo izrakstī š anos - slē dzene ir nobloķ ē ta tieš i 12-00 un ja gribi vē lā k braukt prom, ...
 •  4 gadā atpakaļ
Porto Carras Meliton Hotel apskats
Skaista pludmale, bet tikai tad, ja izmantojat VIP zonu. Istaba nogurusi, par naudu varē tu bū t labā k. Paņ ē mā m tikai brokastis, tā s ir vidē jas, nekas ī paš s.
 •  4 gadā atpakaļ
Ir iespēja arī atpūsties vienatnē
Atnā ca uz nedē ļ u septembra pirmajā pusē . Mums paveicā s ar laiku, bija karsts, jū ra silta, vakaros nedaudz vē ss. Mana istaba bija ar skatu uz jū ru.
 •  4 gadā atpakaļ
Porto Carras Meliton Hotel apskats
Š ogad vī lies viesnī cā . Ir vecs, bet teritorija milzī ga, ē diens pilnī gs mī nuss, internets normā ls, personā ls š ausmī gs.
 •  4 gadā atpakaļ
Mīļākā ģimenes viesnīca
Augusta beigā s, septembra sā kumā atpū tā mies viesnī cā Assa Maris, nā kam š eit otro reizi un š ī joprojā m ir mū su mī ļ ā kā viesnī ca ģ imenes atpū tai.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, bet ne 5 zvaigznes
Atpū tā mies 2019. gada augustā (no 17. lī dz 23. augustam) ar ģ imeni (divi bē rni). Pozitī vie punkti: - cipari - JŪ RA - ē diens (atseviš ķ s kompliments š efpavā riem, kas ē dienus gatavo tieš i zā lē ) - bezm...
 •  4 gadā atpakaļ
Neticamas ģimenes brīvdienas ļoti mājīgā viesnīcā
Augustā atpū tā mies viesnī cā Bomo Assa Maris. Neticamas ģ imenes brī vdienas ļ oti ē rtā viesnī cā . Atraš anā s vieta, protams, nav vistuvā k lidostai (2 stundas), bet ļ oti skaistā vietā .
 •  4 gadā atpakaļ
Porto Carras Meliton Hotel apskats
Klusa atpū ta, tī ra teritorija, gandrī z rezervē ta, ar mazu bē rnu tur ir ļ oti ē rti. No lidostas ar autobusu devā mies uz viesnī cu uz 1.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Halkidiki — Sitonija