Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kos

Tūristu stāsti par Kos pievienot stāstu
No Turcijas uz Grieķiju vienā dienā
Iemesls, kas atgā dinā ja notikumus pirms Covid 2019, izrā dī jā s banā ls pā rpratums saistī bā ar to, ka TurPravda vietnes lietotā ju profilā ir atzī mē tas valstis, kuras esat apmeklē jis, tikai tā s, par kurā m j...
 •  2 gadā atpakaļ
Atsauksme par viesnīcu Triton
Vē los atstā t atsauksmi par viesnī cu kurā atpū tā mies, tā bija Triton 3*, pietiekami tuvu jū rai, viss blakus, patika pati pilsē ta, mierī ga, labas ī res, ī rē jā m auto, ir daudz vietu, kur var pavakariņ ot, t.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska, tīra, klusa viesnīca
Lieliska neliela 2* viesnī ca. Plusi: 1. Tī rī ba! Tī rī ba ir visur. 2. Atraš anā s vieta: laba attiecī bā pret vecpilsē tu un jū ru, vienkā rš i ideā lā vietā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Grieķija, Kosas sala
Stā sts par Kosu ir forumā , sadaļ ā "Ekskursijas", kur rakstu pē c tradī cijas. Tē ma ir "Iecienī tā ko Vidusjū ras salu saraksts turpinā s", 6.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca relaksējošām pludmales brīvdienām.
Man uzreiz jā saka, ka viesnī ca ir vairā k paredzē ta ģ imenē m vai vecā ka gadagā juma pā riem, viss tiek darī ts eiropieš iem, tā pē c nebrī nieties par krievu valodas pilnī gu trū kumu viesnī cā .
 •  6 gadiem atpakaļ
mājīga viesnīca ar mājīgu atmosfēru
Ekskursija uz š o viesnī cu tika nopirkta pē dē jā brī dī par smieklī gu cenu! Maija brī vdienā s tiek uzskatī ts, ka Kosā vē l nav sezona, bet jū ra jau bija brī niš ķ ī ga, peldē š ana bija prieks, ...
 •  6 gadiem atpakaļ
Jauka viesnīca, bet daudz soļu.
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2016. gada oktobrī . Atvaļ inā jumā ilgu laiku pulcē jā s liela daž ā da vecuma draugu grupa.
 •  7 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir vidēja, bet visi apskates objekti ir blakus
Septembra pirmajā pusē atpū tā mies viesnī cā Corali. Sezona bija labi izvē lē ta. Jū ra silta, tī ra, saules apdegums izcils, saulains, ne pā rā k karsts.
 •  8 gadiem atpakaļ
Ciemos pie grieķu vectēva.
Atraš anā s vieta Viesnī ca atrodas pirmajā rindā : viņ š atstā ja istabu peldbiksē s (atseviš ķ a ieeja) un iegā ja jū rā .
 •  8 gadiem atpakaļ
Viesnīcas vadība cenšas sasniegt 5 *, bet maz dara, lai to sasniegtu.
Atnā cu atpū sties saskaņ ā ar nosacī jumiem, kas bija atrunā ti lī gumā ar Biblioglobusu uz mē nesi, ar pilnu priekš apmaksu.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kos