Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Elounda

par. Krēta – Elunda  • 
par. Krēta – Elunda
Nav ziņojumu par Elounda   Rakstiet
Tūristu stāsti par Elounda pievienot stāstu
Briesmīgi netīra viesnīca
Viesnī ca nav labi uzturē ta, numuri ir veci un netī ri. Gultas veļ a un dvieļ i tika izmazgā ti lī dz caurumiem! Pludmalē vietas jā ieņ em 7 no rī ta!
 •  2 gadā atpakaļ
Viss perfekti. Maksa par gaisa kondicionētāju (
Viesnī ca tika izvē lē ta atraš anā s vietas dē ļ . Pē c atsauksmju izlasī š anas mē s devā mies neapmierinā ti.
 •  2 gadā atpakaļ
Tarakāns istabā, maksas kondicionieris, skaļš, izspiešana
Tika piedā vā tas tikai divas istabas: skats uz ceļ u un pagalmu. Neviens nepiedā vā ja skatu uz jū ru. Brokastis vienmuļ as, kafija – lieliska.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīcas Selena apskats
Varē ja bū t labā k, bet nebijā m ī paš i pievē rsuš ies mā jas atpū tai, vairā k ceļ ojā m. Bet tas ir diezgan pacieš ams tiem, kas neplā no š eit uzturē ties ilgu laiku.
 •  4 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, mums viss patika
Mē s ar vī ru atpū tā mies no 18.08. 2019 viesnī cā "Kalypso" 11 dienas. 1. Atraš anā s vieta. Lī dz Eloundas ciemam no Heraklionas lidostas (tū roperators "Mouzenidis") bija nepiecieš ama 1 stunda un 30 minū tes, viesnī ca atrodas...
 •  4 gadā atpakaļ
Atsauksme par Elounda Water Park Residence Hotel
Man patika viss viesnī cā . Ierodoties bija laiks paē st brokastis, tad bijā m iekā rtojuš ies. Vienī gais negatī vais, ka nav ī paš i tuvu jū rai.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca Eloundā, iesaku
Jauka viesnī ca Elounda Breeze! Atgriež amies š eit treš o reizi, mums ļ oti patī k viesnī cas atraš anā s vieta, netā lu no Eloundas ciemata, bet ne paš ā centrā , tā pē c š eit ir kluss un ļ oti ē rti.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ļoti iesaku šo viesnīcu visiem!
Ļ oti jauka, moderna un stilī ga viesnī ca. Pagā juš ajā vasarā te palikā m pē c draugu ieteikuma. T-o bija TPG. Par atpū tas organizē š anu pretenziju nav, viss kā solī ts - ē rts lidojums, transfē rs, eskorts.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba 3* viesnīca
Jū lija sā kumā atpū tā s kopā ar vī ru un 6 gadus vecu bē rnu. Viesnī cā ieradā mies 10:00, mums teica, ka istabiņ a vē l nav gatava.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenēm
Ceļ oja kopā ar vī ru un 6 gadus vecu tikko atgriezos, nolē mu uzrakstī t atsauksmi, kamē r svaigi iespaidi! Uzreiz gribu pateikties viesnī cas personā lam, ī paš i Grigorijam reģ istratū rā un mū su atseviš ķ ajai gide...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Elounda