Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Euboea

Tūristu stāsti par Euboea pievienot stāstu
Tieši krastmalā, ļoti trokšņains
Mē s to izvē lē jā mies nejauš i vietnē booking. com. Mums vajadzē ja budž eta variantu, bet tikai tur bija tukš as vietas. Ļ oti labā vietā , skats pa logu bija uz promenā di un lī ci, paš ā pilsē tas centrā .
 •  9 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenes atpūtai Grieķijā
Mē s organizē jā m bē rnu ekskursiju uz š o viesnī cu 2021.  gada jū nijā . Gribu teikt, ka viesnī ca man ļ oti patika.
 •  2 gadā atpakaļ
Bijām ļoti apmierināti ar atvaļinājumu!
Atpū tā mies Bomo Palmariva 4 * viesnī cā.2019. gada augustā . Bijā m č etri: es, vī rs, meita (7 gadi) un dē ls (4 gadi). Ekskursiju iegā dā jā mies ar Mouzenidis Travel starpniecī bu un kopumā esam ļ oti apmierinā ti ...
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca attaisnoja manas cerības, taču ir pāris punkti.
Viesnī cu izvē lē jā s sieva. Pat neiedziļ inā jos, pē c kā diem kritē rijiem viņ a vadī jusies. Vispā r viesnī cā iekš ā un teritorijā viss nolaizī ts, glī ts.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, daudz labu lietu
Sveiki! 2019. gada jū nija beigā s mē s ar mammu devā mies uz viesnī cu Bomo Palmariva. Pirms palikš anas izlasiet daudz atsauksmju par š o viesnī cu.
 •  4 gadā atpakaļ
Mūsu visu laiku labākās brīvdienas!
Ceļ oju kopā ar ģ imeni: es, vī ru un trī s bē rniem. Viņ i bija pilnī gi sajū smā . Viesnī ca brī niš ķ ī gi.
 •  4 gadā atpakaļ
Esam apmierināti ar mūsu izvēli! ES iesaku.
Pavadī ju nedē ļ u atvaļ inā jumu š ajā viesnī cā ar savu sievu. Apmierinā ts ar pakalpojumu un š o vietu. Atvaļ inā jums paskrē ja nemanot, bet atstā ja neaizmirstamu iespaidu.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca tiek zagta!
Uzmanī bu, viesnī ca tieš ā m zog!! ! Kopā ar sievu un meitu atpū tā mies 3.5 gadus 2018. gada augustā . Lasot agrā k atsauksmes par viesnī cu un dzirdot reģ istratū rā citus atpū tniekus, ka viņ iem kaut kā pietrū...
 •  5 gadiem atpakaļ
lieliska, kvalitatīva, interesanta uzturēšanās
Es paliku š eit maijā , man ļ oti patika viesnī ca. Lielisks personā ls, viss tī rs, kopts, uzmanī gs pret viesiem. Vā rdu sakot, 5+.
 •  5 gadiem atpakaļ
Aizmirsti par visu
Apmetā mies š ajā viesnī cā pie drauga maija beigā s. Vē lē jos pavadī t atvaļ inā jumu klusā , mā jī gā vietā , turklā t ar labumu veselī bai.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Euboea