Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Erciyes

Nav ziņojumu par Erciyes   Rakstiet
Tūristu stāsti par Erciyes pievienot stāstu
Izcila viesnīca
Krieviski runā još ie darbinieki ir laipni un draudzī gi. Ē diens lielisks, numuriņ i tī ri, uzkopš ana katru dienu. Jaungada vakariņ as ir brī niš ķ ī gas, priecī gas, svinī gas.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti laba viesnīca, viss patika.
Draudzī gs krieviski runā još s personā ls. Ē diens ir izcils. Telpas ir tī ras. Spa – pā ri visam uzslavas, milzī gs baseins, turku pirts, sauna, vadī tā ja Jū lija – dievī ga, draudzī ga, masiere Serkana, vienkā rš i ī...
 •  1 gadā atpakaļ
Mirada Del Lago
Radā s problē ma ar norē ķ inu, kļ ū me sistē mā . Reģ istratū rā mē ģ inā ja norakstī t tū roperatoru, patiesī bā kļ ū da bija viesnī cas sistē mā .
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar lielisku wifi
Viesnī ca ir laba, jo visur ir nelielas nianses, bet vadī ba cenš as labot daž us trū kumus. Kas attiecas uz mani, tad visur ir nianses. Toties ē diens izcils, autentisks, viss ļ oti garš ī gs.
 •  2 gadā atpakaļ
Dzīvojam kā uz vulkāna... (gabals Nr.6) Briesmīgi. Bet ne ļoti
Dzī vo kā uz vulkā na. . . >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na. . . (gabals Nr. 2 ) >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na.
 •  3 gadā atpakaļ
Mēs dzīvojam kā uz vulkāna... (kusmanišče Nr. 5)
Dzī vo kā uz vulkā na. . . >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na. . . (gabals Nr. 2 ) >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na.
 •  3 gadā atpakaļ
Mēs dzīvojam kā uz vulkāna... (kusmanišče Nr. 4)
Dzī vo kā uz vulkā na. . . >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na. . . (gabals Nr. 2 ) >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na.
 •  3 gadā atpakaļ
Dzīvojam kā uz vulkāna... (gabals Nr.3)
Dzī vo kā uz vulkā na. . . >>> Mē s dzī vojam kā uz vulkā na. . . (gabals Nr. 2 ) >>> Guliet pretī gi. Vakariņ ā s man izdevā s pā rē sties.
 •  3 gadā atpakaļ
Mēs dzīvojam kā uz vulkāna... (gabals #2)
Dzī vo kā uz vulkā na. . . >>> Es labi gulē ju. Protams! Tomē r nepamodā s ne gaisma, ne rī tausma. Mazliet pagriež ot, sapratu, ka neaizmigš u.
 •  3 gadā atpakaļ
Mēs dzīvojam kā uz vulkāna...
Pagā juš ajā slē poš anas sezonā , apskatot atpū tas iespē jas, mē s nejauš i atradā m jaunu virzienu – Turciju. Nevis Palandokens un ne Uludags, bet kaut kā di nezinā mi Erciyes.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Erciyes