Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hammamets

Tūristu stāsti par Hammamets pievienot stāstu
Lieliskas brīvdienas
Pats galvenais, ierodoties viesnī cā , mums teica, ka jū s dzī vosiet kopā ar ģ imeni. Tā tas sanā ca. Pirmā lieta, ka reģ istratū rā telefons nepieslē dzā s Wi-Fi, iPhone tā ds ir, administrators iedeva izdales materiā ...
 •  1 mēnesis atpakaļ
Sapņi piepildās - šī ir austrumu pasaka
Viesnī cas pasakainais dizains ir iespaidī gs. Mē s tikā mies draudzī gi, nerunā jam citā s valodā s kā tikai ukraiņ u valodā - tas netraucē ja, mē s uzreiz sapratā mies).
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti ļoti netīri!!!
Viesnī ca ir ļ oti netī ra! Viss ir netī rs: galda piederumi ē damistabā , glā zes, galdauti, glā zes, krē sli. Lido visur. Nav iespē jams ienest brilles pie mutes - tā s visas ir slikti mazgā tas.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet ne draudzīgs personāls
Atpū tos kopā ar mā su š ajā viesnī cā no 03.06. 2023 lī dz 13.06. 2023. Man ļ oti patika viss: bungalo, personā la apkalpoš ana, jū ra, pludmale, ē dinā š ana, viesnī cas teritorija un daudz kas cits.
 •  1 gadā atpakaļ
Brīvdienas Tunisijā
Viesnī ca ir diezgan laba. Istaba ir plaš a un gaiš a. Wi-Fi ir bezmaksas gan numurā , gan telpā s. Istabas tika tī rī tas katru dienu.
 •  1 gadā atpakaļ
Cena-kvalitāte ideāla
Izvē lē jos viesnī cu: laba pludmale, tī ra veļ a, un labs ē diens, var paē st brokastis un vakariņ as, kā arī gribē jā s mazu, krā sainu viesnī ciņ u, lai vienkā rš i atpū sties bez trokš ņ a.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca relaksējošām brīvdienām
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Plā nojā m pagā juš o gadu, bet karantī na ieviesa korekcijas. Ieradā mies naktī , no rī ta iekā rtojā mies, pat bija laiks atpū sties pirms brokastī m.
 •  3 gadā atpakaļ
Ļoti slikti Iberostar viesnīcu ķēdei
Plusi: Teritorija liela un zaļ a, baseins un sauļ oš anā s krē sli pļ avā super. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem balkoniem.
 •  4 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar netīru pludmali un sliktu pārtiku
Apmetā s 113. dež ū rtelpā otrajā stā vā . Š ī istaba ir ļ oti maza pat vienai. . . ieradā s vakariņ ā s un ļ oti noguris nolē ma tajā naktī palikt š ajā istabā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Šausmīgi
Es rakstu visu patiesī bu bez pā rspī lē jumiem. Ierodoties viesnī cā (bijā m 3 pieauguš ie un 1 bē rns) reģ istratū rā jaunieš i, kas vispā r nesaprot krievu valodu, kaut kā mainī ja naudu pa telefonu caur tulku, starp ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hammamets