Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Hammamets

Tūristu stāsti par Hammamets pievienot stāstu
Cena-kvalitāte ideāla
Izvē lē jos viesnī cu: laba pludmale, tī ra veļ a, un labs ē diens, var paē st brokastis un vakariņ as, kā arī gribē jā s mazu, krā sainu viesnī ciņ u, lai vienkā rš i atpū sties bez trokš ņ a.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca relaksējošām brīvdienām
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Plā nojā m pagā juš o gadu, bet karantī na ieviesa korekcijas. Ieradā mies naktī , no rī ta iekā rtojā mies, pat bija laiks atpū sties pirms brokastī m.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti slikti Iberostar viesnīcu ķēdei
Plusi: Teritorija liela un zaļ a, baseins un sauļ oš anā s krē sli pļ avā super. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem balkoniem.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar netīru pludmali un sliktu pārtiku
Apmetā s 113. dež ū rtelpā otrajā stā vā . Š ī istaba ir ļ oti maza pat vienai. . . ieradā s vakariņ ā s un ļ oti noguris nolē ma tajā naktī palikt š ajā istabā .
 •  3 gadā atpakaļ
Šausmīgi
Es rakstu visu patiesī bu bez pā rspī lē jumiem. Ierodoties viesnī cā (bijā m 3 pieauguš ie un 1 bē rns) reģ istratū rā jaunieš i, kas vispā r nesaprot krievu valodu, kaut kā mainī ja naudu pa telefonu caur tulku, starp ...
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca laba: personāls draudzīgs, animācija lieliska!
1. Viesnī ca tika izvē lē ta karstajā tū rē.2019. gada septembrī uz 11 dienā m. Norē ķ inā š anā s noritē ja labi, ieradā mies viesnī cā.
 •  2 gadā atpakaļ
Zodiac Hotel apskats
Es devos no 9. lī dz 16. septembrim. Izvē lē jos viesnī cu kopā ar tū risma aģ entū ru, nosaucu summu un viņ i man izvē lē jā s vairā kus variantus, un es izvē lē jos no š iem variantiem.
 •  3 gadā atpakaļ
Nogurusi, nobružāta viesnīca ar daudz atkritumu apkārt
Es nopirku tū ri viesnī cā no 1001 Tour, cerot uz labu ieteikumu kā regulā rs tū rists, kurš atstā ja daudz naudas uzņ ē mumā .
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca nav krieviem
Nav slikta viesnī ca š ajā cenu diapazonā . Bet ne krieviem. Visu var saprast, un vienmuļ ais ē diens un dzē rienu trū kums joprojā m ir C pakā pe.
 •  3 gadā atpakaļ
Nevienam neiesaku šo viesnīcu
Atpū tā mies El Muradi El Menzah viesnī cā augusta sā kumā.15 dienas - divi pieauguš ie un divi bē rni, no kuriem viens ir 4 mē neš us vecs.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Hammamets