Phenicia Hotel 4*– Atsauksmes

11
Novērtējums 8.110
№7 viesnīcas reitingā Hammamets
7.3 Numurs
8.3 apkalpošana
8.5 Tīrība
8.6 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Tunisijas austrumu krastā, 6 km attālumā no Hammametas pilsētas un 5 km attālumā no Hammametas Yasmine tūrisma rajona. Viesnīca pirmo reizi durvis vēra viesiem 1973. gadā, bet pēdējā renovācija tika veikta 2015. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenēm.Vairāk →
аватар NPA
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Plā nojā m pagā juš o gadu, bet karantī na ieviesa korekcijas. Ieradā mies naktī , no rī ta iekā rtojā mies, pat bija laiks atpū sties pirms brokastī m. Numurs 6011 skats tieš i uz baseinu. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Plā nojā m pagā juš o gadu, bet karantī na ieviesa korekcijas.
Ieradā mies naktī , no rī ta iekā rtojā mies, pat bija laiks atpū sties pirms brokastī m. Numurs 6011 skats tieš i uz baseinu.
Istaba maza, uzkopj katru dienu, Kondicionieris darbojā s visu laiku, Trokš ņ u izolā cija laba.
Pludmale - baltas, smalkas smiltis, dvieļ i par depozī tu 20 dinā ri.
Ū dens tī rs, caurspī dī gs (kad jū ra mierī ga), medū zu praktiski nebija. Visu laiku (nedē ļ ā ) redzē ju č etrus gabalus.
Pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, viesnī ca tobrī d bija pustukš a.
Baseins ir mazs un sakopts. Teritorijas pietiek, bet lai neteiktu, ka milzī ga. Diezgan piemē rots ģ imenē m ar bē rniem. Laba virtuve, bija arī tunč a, garneļ u, kalmā ru izvē le - protams, ne visas uzreiz))) un ne katru dienu. Ikdienai - liellopu gaļ a, putnu gaļ a, daž ā di piedevas. Vietē jais vī ns pusdienā s un vakariņ ā s.
No izklaides - ū densmotocikls, braukš ana ar "dī vā nu", ū dens slidkalniņ i un izpletnis nebija. Vakara izrā des amfiteā trī .
No nepatī kamā (ar gnī da plū kš anu): tirgotā ji pludmalē (č ī bas, ziedi, rotaslietas, virtuļ i, dvieļ i), kamieļ u un zirgu braucē ji ar piedā vā jumiem izjā t. Pludmales smiltī s sastopas sī kas gruveš i, korķ i, izsmē ķ i, kokteiļ u salmiņ i. Gaitenī smarž o pē c cepš anas no virtuves.
Vietē jā s noplū des alkohols, nemaz. . .
Istabā ir ledusskapis, bet tas ir tukš s. Bā rā pat ū dens jā ņ em. Vannas istabā nav burbuļ pudeļ u ar š ampū niem, losjoniem, gē liem. Tikai mazi ziepju gabaliņ i - apaļ as, un š ampū ns dozatorā pie sienas. Nav arī dzelzs, un neviens nezina, kur gludinā t lietas.
Kopumā pā rē jais atstā ja patī kamu iespaidu, bet jautā jums te nonā ktu citreiz, atbilde ir nē , tikai daž ā dī bas vē lmes dē ļ .
отель, одноєтажній корпус Вид из номера на бассейн тропинка к пляжу пляжный берег бар возле бассейна вода чистейшая креветки с гарниром тунец с лаймом
аватар krissavk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir tī kls un diezgan augsts lī menis. Viesnī ca pamatā ir paredzē ta aktī vai atpū tai. Š eit varat lidot ar bē rniem un pā riem. Principā jaunieš iem tas ir iespē jams. Š ai viesnī cai ir liela, labi kopta zaļ a skaista zona. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir tī kls un diezgan augsts lī menis. Viesnī ca pamatā ir paredzē ta aktī vai atpū tai. Š eit varat lidot ar bē rniem un pā riem. Principā jaunieš iem tas ir iespē jams. Š ai viesnī cai ir liela, labi kopta zaļ a skaista zona. Ne katra Tunisijas viesnī ca lepojas ar lielu teritoriju. Ir talaso terapija un spa. Viesnī cā ir 10 tenisa korti. Ja jums patī k teniss, š ī ir ī stā vieta jums. Bet paturiet prā tā , ka aprī kojums tiek apmaksā ts. 1 rindiņ a. Lieliska pludmale. Tiek uzskatī ts par vienu no labā kajiem Hammametā . Plaš a balto smilš u josla. Lietussargi sauļ oš anā s krē sli bez maksas tie ir iekļ auti cenā . Pludmalē ir pieejams bā rs un apsardze. Ir maz targaš u, kas piedā vā kaut ko iegā dā ties. Droš ī ba to skatā s. Š eit tiek piedā vā tas daudzas aktivitā tes. Boč a, zumba, ū dens aerobika. . . Vispā r daž ā das animā cijas gan dienā , gan vakarā . Ir diskotē ka. Un galvenā viesnī cas iezī me ir zirgu bā ze. Jū s varat braukt ar zirgiem. Kas nezina, kā mā cī ties. Bet tas viss ir apmaksā ts. Brokastis no 6:00. Ļ oti ē rti, ja plā nojat ceļ ojumu. Ē dinā š ana galvenajā restorā nā notiek divos posmos. Tas ir, ja vakariņ as sā kas 19:00, tad lī dz 20:00 notiek tū ristu sadale, kas ierodas kurā laikā . Tas tiek darī ts, lai pie restorā na nebū tu rindas un bū tu zinā ms laiks. Dodieties uz reģ istratū ru un vienojieties, ka jums ir ē rtā k, piemē ram, no septiņ iem. Vai arī nā c uz 8. Var bū t daž ā das rokassprā dzes. Vē l viena ē rtī ba ir tā , ka jū su ģ imenei tiek pieš ķ irts galds. Tas ir ļ oti ē rti, zini, kur ir tava vieta un nav lieki iet un meklē t galdiņ u. Ir a la carte restorā ni. Ē diens ir ļ oti labs. Š ķ irne nav pā rā k liela, bet viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi. Apmē ram dienu vē lā k, jū ras veltes. Gaļ a nav problē ma. Serviss ļ oti labs. Viņ i uzklausa viesu lū gumus un cenš as tos izpildī t pē c iespē jas ā trā k. Ī paš s paldies krieviski runā još ajai meitenei gestrelā cija palī dzē ja atrisinā t visas problē mas. Liels paldies mū su ceļ ojumu aģ entam Dmitrijam Miram. Viņ š ir augstā kā lī meņ a profesionā lis. Mē s ar viņ u sazinā jā mies pē c drauga ieteikuma un bijā m vienkā rš i sajū smā par viņ a profesionalitā ti! Ekskursijas izvē le aizņ ē ma apmē ram piecpadsmit minū tes, atradu gan lielisku variantu, gan labā ko cenu. Turklā t viņ š sniedza daudz noderī gu padomu visā valstī , pateicoties kuriem viņ i ietaupī ja daudz naudas. Iesaku ikvienam ē rti sazinā ties ar viņ u pē c uzvā rda sociā lajā tī klā VKontakte. Netā lu no viesnī cas nav gandrī z nekā , kur iet. Jums bū s jā brauc ar taksi. Un blakus ir kā hamametas centrs, apskatiet vecpilsē tu, piemē ram, medī nu. Vai arī varat doties uz Yasmine, ja jums ir nepiecieš ami restorā ni, promenā de un naktsklubi. (Brauciens ar taksometru 5-7 dinā ri). Kopumā viesnī cas cenas un kvalitā tes attiecī ba!
аватар content21
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es iepriekš neesmu rakstī jis atsauksmi, bet es nevarē ju tikt garā m š im. Pē c ilgā m pā rdomā m nolē ma doties kopā ar ģ imeni atpū sties, tomē r nolē ma. . Pē c ceļ abiedru ieteikuma vē rsā mies pie tū risma firmas Inter-line. … Tomēr ▾ Es iepriekš neesmu rakstī jis atsauksmi, bet es nevarē ju tikt garā m š im. Pē c ilgā m pā rdomā m nolē ma doties kopā ar ģ imeni atpū sties, tomē r nolē ma. . Pē c ceļ abiedru ieteikuma vē rsā mies pie tū risma firmas Inter-line. Ekskursija tika noorganizē ta attā linā ti, visus dokumentus saņ ē mā m pa pastu un kā rtē jo reizi nekur nebija jā brauc.

Kopā ar izpalī dzī go personā lu izvē lē jā mies ekskursiju: ​ ​ Hotel Sentido Phoenicia (Tunisija, Hammameta) laika posmā no 02.09. 18 lī dz 14.09. 18. Lidojuma biļ etes, ē dinā š ana, medicī niskā apdroš inā š ana, transfē rs - viss ir iekļ auts cenā . Lidostā mū s sagaidī ja pā rstā vji, iesē dinā ja ē rtā autobusā . Mū s atveda uz viesnī cu vakarā , ap 19:00 pē c vietē jā laika, ā tri iekā rtojā mies. Mē s saņ ē mā m istabu ar skatu uz dā rzu, mē s bijā m ļ oti apmierinā ti. Izolā cija telpā s laba, kondicionieris darbojā s pareizi. Kas attiecas uz ē dienu - viesnī ca nepievī la. Liels sortiments: graudaugi, daž ā di graudaugi, konditorejas izstrā dā jumi, siers, desiņ as, augļ i, siltie ē dieni u. c.
Kopumā ļ oti laba atpū ta ar ģ imeni. Nebija par ko uztraukties. Iesaki!
аватар angelinabarabas
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pludmale ir krā š ņ a plata ar baltā m smiltī m. Pā ris minū š u attā lumā no istabas. Dvieļ i tiek izsniegti depozī tā . Baseini ir tī ri, ir iekš telpu un bē rnu baseini. Dienas laikā ar pā rtraukumu ir atvē rts bē rnu klubs. … Tomēr ▾ Pludmale ir krā š ņ a plata ar baltā m smiltī m. Pā ris minū š u attā lumā no istabas. Dvieļ i tiek izsniegti depozī tā . Baseini ir tī ri, ir iekš telpu un bē rnu baseini. Dienas laikā ar pā rtraukumu ir atvē rts bē rnu klubs. Kopumā viņ i kaut ko dara bē rnu labā , bet es nezinu. Teritorija ir skaista zaļ a. Pieauguš ajiem aktī va interesanta animā cija. Bet tas drī zā k nav kaut kā neparasta, bet gan animatoru profesionalitā tes dē ļ . Izbaudī jā m lielisku izklaidi. Viesnī ca nodroš ina labu ē dienu. Brokastis ir diezgan labas. Ceptas olas, olu kultenis, lai gan pildvielu nav daudz. Kafija no automā ta un pagatavota. Svaigi spiesta sula tieš ā m ir tikai apelsī na. Ir 6 veidu iepakotā s sulas. Siera desas ir laba izvē le tē jai ar pienu un š okolā di. Izcilus kruasā nus paņ em uz vietas. Nu, vā rī tas olas, gurķ i, tomā ti. Trī s veidu augļ i. Nu, putra un vē l. Kopumā nav slikti. Pusdienas un vakariņ as ir daudz bagā tā kas par gaļ u un zivī m. Ī paš i forš s vietē jais č ebureks ar tunci. Daudz saldumu. Pā ris zupas. Kuskuss. Kalmā ru gredzeni, garneles. Cepts tī tars, Daudz dā rzeņ u daž ā dos gatavoš anas variantos. Č etru veidu saldē jums. Izmē ģ iniet arī Tunisijas rī sus. Nu, es neturpinā š u š o garo sarakstu) Vē l viens labs grils netā lu no pludmales. Ļ oti ē rti, ka gandrī z visiem ē dieniem ir š ķ ī vji ar nosaukumiem angļ u un krievu valodā . Ir a la carte restorā ns, kuru varat apmeklē t vienu reizi bez maksas. Patiesī bā jū ras veltes un cena mums bija vissvarī gā kā s. Es gribē ju kvalitatī vu viesnī cu par pieņ emamu cenu. Atvedā m daudz iespaidu viesnī cā Tunisijā . Nav vē rts sē dē t ļ oti interesantas ekskursijas. Ī paš i mums patika ekskursija uz Kartā gu. Jā , ir vē rts pastaigā ties pa pilsē tu. Apskatiet viņ u dzī vesveidu uz ē kā m. Jaunums vispā r, Tunisija joprojā m ir pludmales un krā sa. Tiem, kam patī k vienkā rš i sē dē t viesnī cā un dabū t visu lī dz galam, variants nebū s ideā ls.
аватар galinavasut
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Jauka viesnī ca ī paš i forš a animā cija! Lielisks bē rnu klubs visu vecumu bē rniem. Bē rnu no turienes izvilkt nevarē ja. Ļ oti interesanta ir arī pieauguš o animā cija. Viss ir ļ oti interesanti, grū ti turē ties malā . Lai gan, ja nevē lies piedalī ties, tad neviens tevi neaiztiks. … Tomēr ▾ Jauka viesnī ca ī paš i forš a animā cija! Lielisks bē rnu klubs visu vecumu bē rniem. Bē rnu no turienes izvilkt nevarē ja. Ļ oti interesanta ir arī pieauguš o animā cija. Viss ir ļ oti interesanti, grū ti turē ties malā . Lai gan, ja nevē lies piedalī ties, tad neviens tevi neaiztiks. Kopumā mū su attieksme ir lieliska. Dvē selisks personā ls. Vienmē r cenš as palī dzē t, smaidot. Tad es jums pastā stī š u par pludmali, mē s devā mies tieš i jū ras dē ļ ) Pludmale ir lieliska, jauni moderni sauļ oš anā s krē sli. Bet lietussargi pē c izskata ļ oti seni, salmi, bet te, kā gribi. Jū ra ir tī ra ar ē rtu, maigu ieeju. Pludmale ir tī ra ar smalkā m smiltī m. Pludmalei noteikti var likt ideā li. Izvē loties viesnī cu, principā bija vajadzī ga pludmale un laba bē rnu animā cija, lai bē rnam nebū tu garlaicī gi. Tā tad, ko viņ i gribē ja, to viņ i arī ieguva. Un par naudu cena atbilst kvalitā tei. Turklā t viņ i veica ekskursiju, izmantojot internetu, un arī ietaupī ja. Vairā k par uzturu. Daudzveidī ba ir lieliska. Tī rs un viesmī ļ i gudri. Tas ir ļ oti ē rti, ka tabula tiek pieš ķ irta numuram. Izvē le laba, viss ir, daudz gaļ as ē dienu, vienmē r 4-5 augļ u veidi. Daudz daž ā du salā tu. Ir sieru izlase. Brokastis ir vienmuļ ā kas, bet pusdienā s un vakariņ ā s ē dieni mainā s katru dienu. Ar mī nusiem es mainī š u dvieļ us divas reizes nedē ļ ā , un tiem nav laika nož ū t. Tā pē c ņ emiet lī dzi vai iegā dā jieties papildus uz vietas. Un tā tad viss ir kā rtī bā !
аватар Poisklaou
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ī viesnī ca, no kuras jū s nevē laties doties prom un vē laties atgriezties. Lai gan ir arī mī nusi. Viesnī cā ir lieliska infrastruktū ra, sakopta teritorija, liels darbinieku skaits, lai uzturē tu š o skaistumu. Ē diens labs, daudzveidī gs un garš ī gs. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca, no kuras jū s nevē laties doties prom un vē laties atgriezties. Lai gan ir arī mī nusi.
Viesnī cā ir lieliska infrastruktū ra, sakopta teritorija, liels darbinieku skaits, lai uzturē tu š o skaistumu.
Ē diens labs, daudzveidī gs un garš ī gs. Mē s vienmē r ņ ē mā m svaigus augļ us un salā tus no svaigiem dā rzeņ iem, un nebija nekā du problē mu.
Lielā kais mī nuss ir telpu uzkopš ana. Slikti, ļ oti slikti. Sā kumā atstā ju 10 dinā rus, kā rezultā tā dekorā cija uz gultas un.....neizmazgā ta, kā parasti, vannas istaba.
Otrs mī nuss, bet š eit tas ir diezgan subjektī vs, ir vakara animā cija, pareizā k sakot, pat vieta, kur tas notiek, ir konferenč u telpa. Pati animā cijas komanda ir vienkā rš i lieliska un vienmē r ļ oti gribē ja redzē t viņ u priekš nesumus vakarā , redzē ju tikai vienu reizi, kad tā bija pludmalē - brī niš ķ ī gi! Pā rē jā laikā skaistajā konferenč u zā lē vienkā rš i nebija vietu, kur sē dē t un skatī ties.
Paldies darbiniekiem!
аватар iulya.milkova
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir pakalpojums. Tā du attieksmi pret atpū tniekiem neesmu redzē jis nevienā viesnī cā Turcijā vai Ē ģ iptē . Var teikt, ka tā s nē sā kā ar bē rniem. Viņ i cenš as palī dzē t un iepriecinā t it visā , sā kot no elementā ras uzkopš anas istabā un beidzot ar greznā m vakariņ ā m un brokastī m. … Tomēr ▾ Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir pakalpojums. Tā du attieksmi pret atpū tniekiem neesmu redzē jis nevienā viesnī cā Turcijā vai Ē ģ iptē . Var teikt, ka tā s nē sā kā ar bē rniem. Viņ i cenš as palī dzē t un iepriecinā t it visā , sā kot no elementā ras uzkopš anas istabā un beidzot ar greznā m vakariņ ā m un brokastī m. Un viss no sirds. Attiecī bā s nav redzama izlikš anā s. Jebkuru niansi var atrisinā t. Viņ i tev palī dzē s, pastā stī s, pateiks. Jauki bā rmeņ i un viesmī ļ i. Apkalpoš ana restorā nos visaugstā kajā lī menī . Teritorija nav tikai kopta, rodas iespaids, ka visi dā rznieki ir perfekcionisti). Daudz zaļ umu un ziedu. Daudzi skaisti izstrā dā ti baseini. Visu laiku viņ i nepamanī ja, ka tajā s tiktu ieliets balinā tā js, un nebija nekā das smakas. Mē s baseinā nepeldē jā mies biež i, tač u mums nebija ā das kairinā jumu vai traucē jumu. Sentido pludmale ir privā ta un aizsargā ta. Droš ī ba arī nav uzmā cī ga un gandrī z nemanā ma. Patī kamas smiltis, nav nepiecieš ams aizņ emties sauļ oš anā s krē slus. Jū s varat apgulties jebkurā laikā , kad vē laties. Kā du dienu burā ja skaistas spilgtas medū zas, bet pazuda tikpat ā tri, kā parā dī jā s. Ļ oti mierī gā un droš ā Hammametas piekraste ir lieliski piemē rota bē rniem, š is kritē rijs bija viens no galvenajiem, izvē loties ekskursiju. Es vē los daudz teikt par restorā niem un paš u ē dienu. Daudzveidī ba ir ne tikai paš os produktos, bet arī ē š anas vietā s. Brokastis, pusdienas un vakariņ as vienmē r ir daudzveidī gas. Ē dienkarte vienmē r ir atš ķ irī ga. Ē diet vienas un tā s paš as maltī tes katru dienu, bet gandrī z puse no katras dienas ir atš ķ irī gas. BBQ restorā ns pusdienā m. Viņ i gatavo neparasti garš ī gu tunci, gardu gaļ u un kalmā rus. Augļ i jebkurā formā , veseli un š ķ ē lē s. Brokastī s sā tī gas un garš ī gas pā rslas, vairā ku veidu kvalitatī vs saldē jums bē rniem, labi vī ni un alus. Mani ļ oti iepriecinā ja galds ar vietē jo virtuvi un, protams, nesalī dzinā miem saldumiem. Sieri, salā ti, dā rzeņ i jebkurā formā . Ē dienu daudzveidī ba priecē ja ne tikai vē deru, bet arī acis. Atseviš ķ i es gribu pieminē t animā ciju. Izklaides un sporta š ovi. Vingroš ana pie baseina, vakara priekš nesumi. Visa izklaides programma bija raiba un tajā paš ā laikā neuzbā zī ga. Puiš i mē ģ inā ja 5 plus. Pludmalē notiek arī jū ras aktivitā tes. . Izjā des ar paraseilingu, katamarā nu un planš etdatoriem. Var doties izjā dē ar zirgu gar krastu. Ar taksi, nepavisam nedā rgi par 5 dinā riem, var aizbraukt uz Hammametas centru, veco Medinu pē c suvenī riem un eļ ļ ā m. Tur nav daudz ko redzē t, bet dā vanas var nopirkt nepavisam nedā rgas. No ekskursijā m varu ieteikt ceļ ojumu uz Sahā ru. Ļ oti skaista un aizraujoš a. Viens neliels viesnī cas mī nuss ir vā jais internets. Bet mē s atnā cā m atpū sties, tā tad arī no interneta. Š is aspekts kalpoja kā pilnī ga un neatkarī ga bē rna izslē gš ana no planš etdatora). Tā tad tas bija sava veida pozitī vs faktors mū su brī vdienā s. Nobeigumā teikš u, ka viesnī ca pā rspē ja mū su cerī bas, iespē jams, pat atbrauksim uz š ejieni vē lreiz.
аватар wadim
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sā kumā divē jā das sajū tas. . . Ierodoties mani satrauca reģ istratū ras un viesnī cas ē ku padomju laika izskats. . . Skats no istabas neiedvesmoja, tā pē c nā kamajā dienā mē ģ inā jums mainī t istabu ar skatu uz baseinu un jū ra - vainagojā s panā kumi, gandrī z uzreiz. … Tomēr ▾ Sā kumā divē jā das sajū tas. . . Ierodoties mani satrauca reģ istratū ras un viesnī cas ē ku padomju laika izskats. . .
Skats no istabas neiedvesmoja, tā pē c nā kamajā dienā mē ģ inā jums mainī t istabu ar skatu uz baseinu
un jū ra - vainagojā s panā kumi, gandrī z uzreiz...(PADOMS-jautā jiet uzreiz skaitļ us no 6000...). Pludmale -
tieš ā m praktiski netī ra....un, sā kumā kairina ķ ebļ a pē c kamieļ iem, kas
brauciet pa pludmali fotogrā fijā m un slē poš anas tū ristiem.
Tie visi ir mī nusi. . .
Tač u visu kompensē ļ oti laba apkalpoš ana un viesnī cas teritorija.
katrā istabā ir savs galds pusdienā m un vakariņ ā m. . . (t. i. , nav jā meklē brī vs. . . )
Viesmī ļ i ir ļ oti draudzī gi un galvenais atceras kurš ko dzer. . . un ierodoties visi dzē rieni ir vē rti
atdzejojuš i uz galda. Un viss par 1 dinā ru dzeramnaudu (28 rubļ i). Attieksme pret krieviem ir pā rsteidzoš i laba, jo ī paš i kopš
ka esam tur 10%. Ē diens tieš ā m garš ī gs, nav pā rstrā dā ta š ņ aga, kā jau Turcijā viss vienmē r ir svaigi pagatavots.
Bija pat ceptas paipalas. Arī augļ i iepriecinā ja ar daudzveidī bu - iekļ uva zemeņ u sezonā (brokastī m, pusdienā m un vakariņ ā m bagā tī gi)
Mani iepriecinā ja pudelē s iepildī tais vī ns (baltais, rozā un sarkanais) ar nosaukumu "IBEROSTAR" - maltī tes laikā jebkurā daudzumā .
Animā cija sū da, ne krieviem. Diskotē ka arī nav nekā da, lai gan dī dž ejam ir viss, var pajautā t. . .
Seifs istabiņ ā par brī vu. TV nebija krievu kanā ls. Jā ļ oti garš ī gi deserti. . . gandrī z visu dienu. . .
Vispā r ļ oti labs serviss un uzturē š anā s TUNISIJAI. . . Iesaku.
достойный отдых достойный отдых достойный отдых достойный отдых достойный отдых достойный отдых достойный отдых достойный отдых
аватар papinad
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izcila viesnī ca! brī niš ķ ī ga, tī ra, sava pludmale, skaista, zaļ a zona. 5 zvaigž ņ u serviss! ar nakš ņ oš anu - vē lams iepriekš vienoties, ja vē laties labu skatu uz jū ru vai baseinu. . Ē diens labs. . katrai gaumei. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca! brī niš ķ ī ga, tī ra, sava pludmale, skaista, zaļ a zona. 5 zvaigž ņ u serviss! ar nakš ņ oš anu - vē lams iepriekš vienoties, ja vē laties labu skatu uz jū ru vai baseinu. . Ē diens labs. . katrai gaumei. Noteikti apmeklē jiet ū denspī pi, zirgu fermu (kas iekļ autas VISS INC serviss), ideā li golfa laukumi. Animā cija ir vā ja, bet viņ i cenš as) Viesnī ca nav tā lu no centra...visas modernā s diskotē kas atrodas blakus "Havana", "British bar", "Oasis"...veikali ar suvenī riem pilsē tā ik uz soļ a . .
Noteikti izmē ģ iniet eleganto vietē jo vī nu, bet ne to, ko viņ i pasniedz viesnī cā )
аватар 04.01.73
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man patika viss laukos un viesnī cā . Ē diens ir labs, jo ī paš i saldē jums un deserti ir vienkā rš i pā rsteidzoš i. Tiesa, animā cijas krievu valodā nav, bet garlaicī gi nebija. Krieviski runā još ā gide Tatjana stā stī ja, ka viesnī cai pieš ķ irta vē l viena zvaigzne. … Tomēr ▾ Man patika viss laukos un viesnī cā . Ē diens ir labs, jo ī paš i saldē jums un deserti ir vienkā rš i pā rsteidzoš i. Tiesa, animā cijas krievu valodā nav, bet garlaicī gi nebija. Krieviski runā još ā gide Tatjana stā stī ja, ka viesnī cai pieš ķ irta vē l viena zvaigzne. Mē s iesakā m doties ekskursijā uz Sahā ru, ļ oti interesanti. Visvairā k man patika pludmale un jū ra, vienkā rš i pasaka! ! !
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель находится на восточном побережье Туниса в 6 км от города Хаммамет и в 5 км от туристического района Хаммамет Ясмина. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1973 году, а последний ремонт произведен в 2015 г. Отель подойдет для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 65 км от аэропорта Тунис-Карфаген, в 30 км от аэропорта в Энфида и в 100 км от аэропорта в г. Монастир.
Pludmales apraksts Полотенца выдаются за депозит. Протяженность пляжа – 200 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазин. По запросу еда и напитки доставляются в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Дартс, мини-гольф, бесплатное пользование теннисным кортом только 1 час/день для 2 человек для All Inclusive, водные лыжи, парашют.
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 391 комфортабельный номер.

Istabās

В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-холодильник, Wi-Fi, сейф, балкон.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Moncef Bey, 8039 Хаммамет, Тунис
Tālruņi: Tel: +216 72 226 533
Tīmekļa vietne: Phenicia Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает йогой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).