Ļoti slikti Iberostar viesnīcu ķēdei

Rakstīts: 18 septembris 2020
Ceļošanas laiks: 9 — 19 septembris 2020
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 8.0
Plusi:
Teritorija liela un zaļ a, baseins un sauļ oš anā s krē sli pļ avā super. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem balkoniem. Apkopē jas, restorā nu viesmī ļ i un animatori – Hana, Momo un Robins Huds – visi ir draudzī gi, laipni un smaidī gi. Pludmale ir plaš a, ir apsardze, ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu.
Mī nusi:

Atlaidiet pavā ru, bezgarš ī gu, vienmuļ u, daž reiz pā rsā lī tu, daž reiz par mazsā lī tu, ka neē dā t no pusdienā m, iemē rciet to mī klā un ē diet vakariņ ā s. Kokteiļ i bā rā ir tikai sū di, kas salieti vienā glā zē , nav kvalificē ta bā rmeņ a. Personā ls ir jā apmā ca kultū rā , lai viņ i nesmietos par klientu aizmuguri un neatstā tu komentā rus. Reģ istratū ra nav vē rī ga pret atpū tnieku lū gumiem, reģ istrā cijas ž urnā lā norā dī ju vī ra dzimš anas dienu un palū dzu uzklā t galdu (citā s pasaules viesnī cā s mū s apsveica ar š ampanieti un kū ku), bet te vienkā rš i aizmirsa ! ! ! Kauns par Iberostar!
Mē s nekad neatgriezī simies Tunisijā un nekad neizmantosim Iberostar viesnī cu ķ ē di!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu