Vincci Nozha Beach & Spa 4*– Atsauksmes

15
Novērtējums 6.710
№23 viesnīcas reitingā Hammamets
7.2 Numurs
6.6 apkalpošana
7.1 Tīrība
7.3 Uzturs
7.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 6 km attālumā no Hammametas centra. Viesnīca tika atvērta 2009. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai, romantiskiem ceļojumiem vai atpūtai ar draugiem.Vairāk →
аватар unonka-com
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Nesaprotu cilvē kus, kuri raksta pozitī vas atsauksmes par magnē tu no viesnī cas (galu galā es tā dā m atsauksmē m uzticē jos un apmetos š ajā viesnī cā . Apceļ ojusi pusi pasaules, varu teikt ar pā rliecī bu. . . š ī ir sliktā kā viesnī ca, ko es esmu ir bijis! 1) manā istabā dzī voja apbrī nojams tarakā ns puspirksta lielumā ) es viņ u saucu par Valeriku) starp citu, arī citiem viesnī cas viesiem bija prusaki! 2) nerē ķ inā ties ar jū ras velš u ē š anu atvaļ inā jumā ) maksimums ir zivs ar smarž u un zvī ņ ā m (droš i vien principā netī ra) Milzu rindas pie jebkā diem ē dieniem un dzē rieniem. … Tomēr ▾ Nesaprotu cilvē kus, kuri raksta pozitī vas atsauksmes par magnē tu no viesnī cas (galu galā es tā dā m atsauksmē m uzticē jos un apmetos š ajā viesnī cā . Apceļ ojusi pusi pasaules, varu teikt ar pā rliecī bu. . . š ī ir sliktā kā viesnī ca, ko es esmu ir bijis!
1) manā istabā dzī voja apbrī nojams tarakā ns puspirksta lielumā ) es viņ u saucu par Valeriku) starp citu, arī citiem viesnī cas viesiem bija prusaki!
2) nerē ķ inā ties ar jū ras velš u ē š anu atvaļ inā jumā ) maksimums ir zivs ar smarž u un zvī ņ ā m (droš i vien principā netī ra) Milzu rindas pie jebkā diem ē dieniem un dzē rieniem. Personā ls viss netī rā s drē bē s, trauki netī ri. Bā rā tiek izskalotas glā zes (bez mazgā š anas lī dzekļ a) un izlieti dzē rieni jums)
3) ja vē laties justies kā treš ā s klases . . š ī ir viesnī ca jums! Ja esi no Eiropas, tad tevi izlej un pabaros negaidot rindā . . ja esi krievvalodī gais tad stā vi un pacietī gi gaidi kamē r kungus apkalpos!
4) istabu uzkopš ana katru dienu. Par tī rī š anas kvalitā ti varat spriest fotoattē lā . Pilnī gi viss istabā s tika nogalinā ts! Pretī gi iet duš ā . .
5) nav bē rnu rotaļ u laukumu. Bē rnu gulē š ana arī nav iespē jama! Pusdienlaikā un lī dz 24:00 Dā rd mū zika. Un tas bija mans pē dē jais piliens! Pusdienas bā rā lī dz 15:00. Dabiski, ka pa dienu bē rni nevarē ja gulē t mū zikas dē ļ , un mē s ieradā mies pirms slē gš anas, lai pabarotu bē rnus. Kad atbraucā m bija 14:50 bija palikuš i makaroni. . lū dzā m iedot š ķ ī vi, lai varam paņ emt, uz ko saņ ē mā m kategorisku atteikumu! ! ! Nesaprotu, vai makaroni vē l stā v, kā pē c nevaram paņ emt, vē l bija laiks!!! ! Vē rsā mies pie reģ istratū ras, viņ š paraustī ja plecus!
6) Dzē rieni bā rā . Vietē jais alus vienas pakā pes, dž ins, viskijs, vī ns (briesmī gs). Nav sulas . . ir ķ ī miskais pulveris UPI)
Seifs ir samaksā ts, dolā rs dienā . Numurā nav ne mini bā ra, ne tē jkannas.
Lai gulē tu sauļ oš anā s krē slā pludmalē vai pie baseina, jums ir nepiecieš ams aizņ emties pulksten 7:00...ja jū s kavē jat, tā ir jū su problē ma. Lietussargu ir ļ oti maz (tas ir greznī ba ieņ emt vietu zem lietussarga pat pulksten 7 no rī ta) sauļ oš anā s krē sli un galdi ir netī ri!
Wifi tikai vestibila bā rā .
Даже дверь с многолетней грязью!!! Уровень пыль запредельная! Я не аллергик, но ночью душил кашель Ржавая сантехника Мой таракан) Валерий))))
аватар Kira6655
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmkā rt, ē diens! ) Viesnī cas teritorijā ir vairā ki restorā ni katrai gaumei, vairā ki bā ri, arī pie baseina. Teritorija ļ oti skaista, kopta. Netā lu no pludmales, pludmale ir tī ra, ū dens ir zili zils. Viesnī cā ir jautra animā cija. … Tomēr ▾ Pirmkā rt, ē diens! ) Viesnī cas teritorijā ir vairā ki restorā ni katrai gaumei, vairā ki bā ri, arī pie baseina. Teritorija ļ oti skaista, kopta. Netā lu no pludmales, pludmale ir tī ra, ū dens ir zili zils. Viesnī cā ir jautra animā cija. Tī rī ba - tī ra katru dienu, maina dvieļ us. Gultas veļ a - reizi 4 dienā s.
аватар Sambhar
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tunisijā un viesnī cā nokļ uvā m pilnī gi neplā noti. Sazinā jā mies ar aģ entū ru tikai daž as dienas pirms izlidoš anas un, protams, devā mies tur, kur bija biļ etes. Kopumā braucienu uz š o viesnī cu nenož ē lojā m. … Tomēr ▾ Tunisijā un viesnī cā nokļ uvā m pilnī gi neplā noti. Sazinā jā mies ar aģ entū ru tikai daž as dienas pirms izlidoš anas un, protams, devā mies tur, kur bija biļ etes. Kopumā braucienu uz š o viesnī cu nenož ē lojā m. Viss atbilst 4* - ne vairā k un ne mazā k. Labs ē diens, dzerš ana, sauļ oš anā s, peldē š anā s, atpū ta. Tunisijā protams neatgriezī simies, bet 1 reizi pilnī gi iespē jams aizbraukt.
аватар yagodas
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tunisiju apmeklē ju vairā kas reizes gadā , dzī voju daž ā dā s viesnī cā s, no š ī s viesnī cas ir tikai pozitī vas emocijas. Viesnī cā man patika viss - nakš ņ oš ana, ē dinā š ana, apkalpoš ana. … Tomēr ▾ Tunisiju apmeklē ju vairā kas reizes gadā , dzī voju daž ā dā s viesnī cā s, no š ī s viesnī cas ir tikai pozitī vas emocijas. Viesnī cā man patika viss - nakš ņ oš ana, ē dinā š ana, apkalpoš ana..... nav sū dzī bu vispā r! Un vē los iepriecinā t tū ristus, kuri š ogad brauks atpū sties, ka viesnī cas recepcijā strā dā.2 krieviski runā još i administratori (ļ oti labi runā krieviski). Pamatojoties uz savu vairā kkā rtē jo Tunisijas braucienu pieredzi, varu teikt, ka, apmetoties daž ā dā s viesnī cā s, varu teikt, ka tas š ajā valstī ir retums. Es atpū š os tikai Hammametā , tā pē c par citiem kū rortiem neko nevaru pateikt.
аватар Larisa_F
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies Vincci Nozha Beach & Spa 4 * viesnī cā no 5. lī dz 13. oktobrim. Uzreiz rakstu, ka kopumā pā rē jais patika, lai gan mē ģ inā ja sabojā t. Tiem, kas dodas uz viesnī cu: Mī nusi: 1. Viesnī cā ir ļ oti maz "labu" (klusu, ē rtu) numuru un neviens par tiem negarantē . … Tomēr ▾ Atpū tā mies Vincci Nozha Beach & Spa 4 * viesnī cā no 5. lī dz 13. oktobrim.
Uzreiz rakstu, ka kopumā pā rē jais patika, lai gan mē ģ inā ja sabojā t.
Tiem, kas dodas uz viesnī cu:
Mī nusi:
1. Viesnī cā ir ļ oti maz "labu" (klusu, ē rtu) numuru un neviens par tiem negarantē . Nav iespē jams iepriekš rezervē t noteiktu numuru, ja vien nemē ģ inā t to izdarī t, izmantojot viesnī cas oficiā lo vietni. Viesnī cas teritorija ir maza un visur bū s vai nu diskotē ku, bā ru, nakts animā cijas troksnis, vai restorā nu smakas, vai, kas nav tas sliktā kais, ventilā cijas ģ eneratora dū koņ a.
2. Ļ oti maz augsto krē slu galvenajā restorā nā . Sā kumā draudzī gs menedž eris man palī dzē ja atrast krē slu, bet, kad es aizgā ju,
manas meitas krē sls tika izvilkts no viesmī ļ u rokā m kliedzot "rezervē ts" un neko nedeva pretī . Tikai par Š O servisam var likt 0.
3. Ja atnā ksi pusdienu, vakariņ u beigā s, vī na glā zes neatradī si.
Netī ros traukus ā tri aiznes, bet tī rus neizliek. Viena salvete vienai personai.
4. No restorā na (pareizā k sakot ē damistabas) neko iznest nedrī kst (to uzrauga sirmains drū ms menedž eris), tikai slepus. Problē ma ir tā , ka pusdienā s un vakariņ ā s nav tē jas vai kafijas, bet ir milzī gs daudzums kū ku, konditorejas izstrā dā jumu, smalkmaizī š u, kā rtainā s mī klas. Kafija un tē ja ir pieejama ā ra bā rā.
Kā pasakā : "vai nu krū ze, vai pī pe. "
5. Ļ oti maz augļ u. Pie mums katru dienu bija tikai ā boli un bumbieri. Dateles mijā s, vī nogas (ļ oti slikti mazgā tas), š aubī gs granā tā bols. Nekā du banā nu, arbū zu, meloņ u (lai gan mē s tos redzē jā m pilsē tā ).
6. Galda teniss - viens nosaukums - galds, kas iestumts stū rī , kur nevar spē lē t.
7. Oktobrī nestrā dā t:
- bē rnu miniklubs (milzī ga vilš anā s ģ imenē m ar bē rniem), bē rnu kafejnī ca, slē gts rotaļ u laukums ar š ū polē m un slidkalniņ iem;
- kafejnī ca pludmalē;
- 15. septembrī tiks slē gts liels akvaparks pie viesnī cas (tas ir informā cijai)
Iepriekš ē jā s atsauksmē s viņ i rakstī ja, ka nenē sā rokassprā dzes, tā pē c tagad tā s nē sā , kas kopumā ir saprotams. Viesnī ca uz viesnī cas, jū s varat doties uz jebkuru, un tā pē c ē st.

PRIEKŠ ROCĪ BAS, nakš ņ ojot viesnī cā OKTOBRĪ:
- Samta sezona. Laiks nav karsts.
Pirmā s 2 dienas bija pē rkona negaiss, bet vē lu vakarā vai naktī , un dienā apmā cies vai nedaudz apmā cies.
Apmē ram 25 gr. Viņ i iedegas pat š ā dos laikapstā kļ os. Tad pamazā m temperatū ra sasniedza 30, bet pie jū ras tā ir gandrī z nemanā ma. Ir karsti, ja dodaties ekskursijā uz pilsē tu.
Jū ra gandrī z vienmē r ir 1-2 bumbiņ as. Nebija miera. Ū dens 25 gr.
- Satumst agri (18h pē c vietē jā laika). Ē rtā k ir dzī vot pē c Maskavas laika (m. w. ): celties 7:00 (v. 10:00), brokastis tikai sā kas (7-10:00).
Izbrauc no jū ras ap 17h (m. w. 20h), saule paslē pjas aiz viesnī cā m un uzreiz paliek vē sā ks - ap 22gr. Promenā de uz veikaliem pie viesnī cas vai atpū ta. Vakariņ as no 18:30 (m. w. 21:30 h) un var gulē t. Tad jū s uztverat visu dienasgaismu. Vakara animā cija sā kas 21:30 - mē s to neapgū jā m, pē c peldē š anas, paē duš i ...
uzreiz aizmiga.
- Sezona Tunisijā beidzas, cilvē ku ir daudz mazā k. Par sauļ oš anā s krē sliem nav jā cī nā s, ir daudz brī vu. Ē damzā lē nav rindu (to nevar saukt par restorā nu).
- odi un muš as, acī mredzot, ir daudz mazā kas, bet ņ em no tiem lī dzekļ us.
аватар fdutf
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Bojā ja garastā vokli uzreiz pē c ieraš anā s. Viesnī cā ieradā mies agri no rī ta, visu nakti negulē jā m. Reģ istrē š anā s tikai pē c pulksten 14:00. Mē s ar maziem bē rniem gulē jā m viesnī cas vestibilā , kā bomž i. … Tomēr ▾ Bojā ja garastā vokli uzreiz pē c ieraš anā s. Viesnī cā ieradā mies agri no rī ta, visu nakti negulē jā m. Reģ istrē š anā s tikai pē c pulksten 14:00. Mē s ar maziem bē rniem gulē jā m viesnī cas vestibilā , kā bomž i. Tad 50 dolā ri tomē r palī dzē ja situā ciju atrisinā t.
Viesnī cas teritorija ir maza, pludmale maza, cilvē ku bija daudz, viņ i gulē ja galvu pret galvu - dibens pret dibenu.
Reģ istratū rā viņ i nerunā krieviski, attieksme pret krieviem ir ļ oti noraidoš a, nicinoš a.
Ē diens nav garš ī gs, mī lī gs, vienmuļ š .
Visi dzē rieni ir aplaisti.
Istabas ir tik-tā , tualetē tecē ja griesti, no balkona istabā uzkā pa skudras. Mē beles ir vecas.
Animā cija pansionā ta lī menī . Kā di pirmsū dens plū du konkursi.
Ī sā k sakot, es neieteiktu š o viesnī cu saviem draugiem!
аватар aleksandr010819
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Š ajā viesnī cā atpū tā mies 2013. gada vasarā , par viesnī cu, ē dinā š anu un apkalpoš anu sū dzī bu nav. Es gribu jums pastā stī t par kaut ko citu. Š ī informā cija noderē s meitenē m, kuras vē las apmeklē t š o viesnī cu, proti, kā vietē jais apkalpojoš ais personā ls par naudu audzē mū su tū ristus. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tā mies 2013. gada vasarā , par viesnī cu, ē dinā š anu un apkalpoš anu sū dzī bu nav. Es gribu jums pastā stī t par kaut ko citu. Š ī informā cija noderē s meitenē m, kuras vē las apmeklē t š o viesnī cu, proti, kā vietē jais apkalpojoš ais personā ls par naudu audzē mū su tū ristus. Š ajā viesnī cā strā dā zinā ms VALID CHARAABI, kurš ar viltus mī lestī bu izspiež naudu no tū ristiem. Pieprasa jū su tā lruņ a numuru, Facebook adresi un sā k spē li. Vispirms viņ š aizmieg ar SMS par mī lestī bu, bet vē lā k tū rista aizsegā lū dz tevi apciemot, vienlaikus sakot, ka viņ am nepietiek naudas ceļ ojumam un lū dz palī dzī bu š ī s problē mas risinā š anā . Vē rš u uzmanī bu, ka gadī jums nav izolē ts un tas notiek ne tikai š ajā viesnī cā , un ne tikai ar š o darbinieku. Meitenes, neaizraujieties ar š ī m sieviš ķ ojā m, esiet uzmanī gi! Par š iem blē ž iem jau ir rakstī ts J. Š ilovas grā matā “Turku mī lestī ba jeb Austrumu karstā s naktis”, kas ir ļ oti viegli lasā ma. Kam interesē mans apskats, varat man rakstī t
аватар grinchuk2
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viena apmeklē juma valsts, š o ī paš ī bu dzirdē ju no daudziem viesnī cas apmeklē tā jiem un arī apstiprinā š u Lidojuma aizkavē š anā s dē ļ iereģ istrē jā mies viesnī cā ap 12 naktī , neskatoties uz to, ka mums lī dzi bija bē rns, ē st nepiedā vā ja, neteica, kur vismaz dzē rienus var dabū t, viņ i angliski nerunā labi, franč u pamats. … Tomēr ▾ Viena apmeklē juma valsts, š o ī paš ī bu dzirdē ju no daudziem viesnī cas apmeklē tā jiem un arī apstiprinā š u
Lidojuma aizkavē š anā s dē ļ iereģ istrē jā mies viesnī cā ap 12 naktī , neskatoties uz to, ka mums lī dzi bija bē rns, ē st nepiedā vā ja, neteica, kur vismaz dzē rienus var dabū t, viņ i angliski nerunā labi, franč u pamats. Saziņ a š ķ iet draudzī ga, bet pret krieviem , simpā tijas pret ukraiņ iem nemanī ju) Ja iedevu numuru un palū gtu piezvanī t gidam no reģ istratū ras, tad jau var atsū tī t) Ierados manā dzimš anas dienā , pat nesaņ ē mu mutiskus apsveikumus)
Istabā mū su divguļ amā gulta bija 2 sabī dī tas kopā ! vienvietī ga un atseviš ķ a gulta bē rnam
Tī rī š ana ir tik tā , bez entuziasma, pat ar uzgali, bet labas garš as)
Pirmo es ē du reizi nedē ļ ā , vienkā rš i nevaru ē st š ķ idru bezgarš ī gu putru)) Rī si, kartupeļ i, vista)) Sviestmaiž u bā rā pastā vī gi kartupeļ i un hamburgeri (Brauciens ir pretī gs, grē mas no vī na, ja ne vakariņ ā s neielikt dinā ru, vī nu vispā r dabū t))) Es pat noskatī jos, kā forfeits un alus birst lietotā s glā zē s, pretī gs skats) Visgarš ī gā kie bija arbū zi, melones, apelsī ni, persiki, dateles, bet tie nebija katru dienu, no rī ta diezgan garš ī ga omlete un smalkmaizī tes. Ē diens par 4ku, un varbū t ar mī nusu)
Pludmale, baseini ir tī ri, animā cija ļ oti laba, bē rnu arī
Pludmalē tirgotā ji ļ oti gribē s tevi padarī t par draugu par dinā riem, neļ aujiet sevi apmā nī t)) Garā m iet smirdoš s kamielis, viņ i labprā t piedā vā apsē sties un nofotografē ties, ņ em no dzī vnieka jau par naudu)) Daž reiz tas var iepriecinā t dzintaru no kanalizā cijas)
Var aiziet uz labu pā rtikas tirgu, takš i lē ti, maksā par metriem, vidē ji brauciens uz pilsē tu maksā s 4-5 dinā rus. Tur var nopirkt labu un lē tu olī veļ ļ u
Tū risma operators tui vai tui (lai gan cits nosaukums tam labā k piestā v) braucot no viesnī cas, aizkavē jā s stundu, tā pē c viņ i lidoja apdzenot kamieļ us, tač u lidostā ieradā s laicī gi un iekā pa beznodokļ u rež ī mā , un, kā pagriezā s. ā rā , beznodokļ u apmeklē jums Kijevā un Enfidā bija patī kamā kais manas atpū tas brī dis, kā š is)!
аватар it_julia
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca ļ oti laba, ē rta, mums bija numuriņ š ar skatu uz jū ru, vienkā rš i super!! ! ! Ē diens daudzveidī gs, alkohols nav ī paš i labs, istabas tī rī ba 4+, katru reizi atstā ja 1 dinā ru, mē beles ir mazliet noguruš as, bet nav sliktas, tikai recepcijā neviens nerunā krieviski. … Tomēr ▾ Viesnī ca ļ oti laba, ē rta, mums bija numuriņ š ar skatu uz jū ru, vienkā rš i super!! ! ! Ē diens daudzveidī gs, alkohols nav ī paš i labs, istabas tī rī ba 4+, katru reizi atstā ja 1 dinā ru, mē beles ir mazliet noguruš as, bet nav sliktas, tikai recepcijā neviens nerunā krieviski. Reģ istrē š anā s notika 30 minū š u laikā . Forš a animā cija.
номер динары на территории отеля вид с окна в право
аватар horosho_letom
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca laba, bez bū tiskiem trū kumiem; ) … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, bez bū tiskiem trū kumiem; )
Parādīt vairāk »


iemiesojums Marina__Kuznetsova
5 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums khodyrevaklimova500
Kā kopumā paiet atvaļinājums Tunisijā? Nekad nav bijis. Kā vienmēr gribēju uz Turciju vai Ēģipti, esam 2 un 1 bērns uz 3 gadiem. Un tad iedomājos par Tunisiju.... Un vispār viesnīca kopumā?
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 4 atbildi
iemiesojums Tata_spb
Lūdzu, kas bija viesnīcā, vai tur ir mini zoo?? Vienā no aprakstā norādītajām vietnēm es to redzēju
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums kotya110
pastāstiet mums, kurā istabā labāk apmesties, kur sēdēt restorānā, kad labāk doties uz jūru utt. Ko jūs nezinājāt, un laika gaitā sapratāt, kā būtu labāk
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 6 atbildes
iemiesojums voronaoa
Bērnam ir 7 gadi, braucam galvenokārt uz ārzemēm, izklaide miniklubā, slidkalniņi. Vai bērnam būs interese par Vincci Nozha Beach & Spa Hotel?
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 11 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в 6 км от центра г. Хаммамет. Гостиница была открыта в 2009 году. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для отдыха в кругу друзей.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Туниса составляет 70 км, Энфиды – 55 км, Монастира – 115 км.
Pludmales apraksts Пляжные полотенца выдаются под депозит. Протяженность пляжа – 300 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

На территории есть магазины. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно: поле для мини-футбола, каноэ, катамаран, шахматы, мини-гольф, дартс.Платно: освещение теннисного корта, парашют (с лицензией). В 20 км от отеля есть поле для гольфа.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings  FREE 
 • disko klubs  FREE 
Telpu apraksts

Четыре 4-этажных корпуса. 447 номеров.

Istabās

В номере представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар, балкон/терраса.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • ledusskapis (ne visās istabās)
Adrese Route touristique Hammamet Nord, Hammamet, Tunisia
Tālruņi: Tel: +216 72 322 663
Tīmekļa vietne: Vincci Nozha Beach & Spa
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, баскетбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.