Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Monastira

Tūristu stāsti par Monastira pievienot stāstu
Viesnīca vietējiem arābiem!
Tunisija 2 reizes, bet tad bijā m Susas pilsē tā . Lidojā m labi bez kavē š anā s, jo uz Tunisiju lido tikai regulā ri reisi un tas ir liels pluss.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcai nepieciešams remonts, vecas mēbeles, gultas veļa
Tunisijā pirmo reizi atpū tā s Manastiras pilsē tā . Ieradā mies vē lu vakarā . Pirms reģ istrē š anā s mū s uzaicinā ja pavakariņ ot.
 •  3 gadā atpakaļ
Piemērots dzīvei, ir visas ērtības
Normā la viesnī ca. Man patika cenas un pakalpojumu kvalitā tes kombinā cija Delphin El Habib. Es to izvē lē jos pē c viesnī cas Hotels From the Inside ieteikuma.
 •  4 gadā atpakaļ
Vecs, 4 vispār nevelk!
Kopš uzcelš anas viesnī ca nav tikusi renovē ta. Spriež ot pē c stā vokļ a, kā dā jū ra tuvojas viesnī cai, un esoš ajiem bojā jumiem, viesnī cai atlikuš i 10 gadi dzī vot (((tad tā pā rvē rtī si...
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti slikti
Vē los padalī ties iespaidos par "atpū tu" jaunajā Iberostar viesnī cā Tunisijā : Iberostar Selection Kuriat Palace. 1. Esmu bijis daudzā s viesnī cā s Eiropā un Iberostar viesnī cā s Spā nijā un Krē tā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca par jūsu naudu
Nopirkā m biļ etes uz Tunisiju, jo tā s bija krietni lē tā kas par to paš u Turciju. Pē c atsauksmju izlasī š anas sagatavojies š ausmī gā m š ausmā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Man patika viesnīca, un es šeit atgriezīšos vēlreiz
Plā nojam nā kt š ogad. Jā , viesnī ca ir 4 zvaigznes, bet diezgan pelnī ti paš as viesnī cas struktū ra ir pā rdomā ta un ē rta.
 •  3 gadā atpakaļ
Atsauksme par Helya Beach & Spa Hotel
Š o viesnī cu izvē lē jos, lai bū tu tuvā k jū rai, jo tā ir pirmā lī nija, jo teritorijā atradā s akvaparks. Iespaidi nav slikti, lai gan par iekā rtoš anos vienvietī gā istabā prasī ja papildus 10 dolā r...
 •  4 gadā atpakaļ
Mums patika
Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i, bet pē c vadī tā ja ieteikuma, lai atpū stos. Viesnī ca klusa, mierī ga, nekas kaitinoš s, daudz ā rzemnieku, pā rsvarā franč i.
 •  5 gadiem atpakaļ
Sliktākā viesnīca, ne tikai 4, pat ne 3 zvaigznes
Vē los dalī ties pieredzē par pirmo un pē dē jo viesoš anos Tunisijā . Sā ksim ar to, ka ieradā mies viesnī cā pulksten 22 un mū s nepaē dinā ja, kā tas vienmē r bija Ē ģ iptē , varē jā m protams...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Monastira