Golden Tulip Taj Sultan 5*– Atsauksmes

16
Novērtējums 7.910
№3 viesnīcas reitingā Hammamets
8.1 Numurs
8.2 apkalpošana
8.3 Tīrība
8.9 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 10 km attālumā no Hammametas centra, Yasmine rajonā. Atvērta 2003. gadā, pēdējā renovācija notika 2016. gadā. Viesnīca sastāv no vienas U formas trīsstāvu ēkas, kas sadalīta trīs ēkās. Ir krieviski runājoši darbinieki. Viesnīca ir piemērota relaksējošām ģimenes brīvdienām ar bērniem, aktīvai jauniešu atpūtai un romantiskam ceļojumam.Vairāk →
аватар Neelova_Lida
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi Tunisijā . Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Viņ i uzreiz apmetā s. Istaba otrajā stā vā ar skatu uz kaimiņ u viesnī cu, bet istabā sē dē t neplā nojā m. No istabas lī dz jū rai - 80 metri. … Tomēr ▾ Pirmo reizi Tunisijā . Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m.
Viņ i uzreiz apmetā s. Istaba otrajā stā vā ar skatu uz kaimiņ u viesnī cu, bet istabā sē dē t neplā nojā m.
No istabas lī dz jū rai - 80 metri. Pludmale ir pietiekami liela un tī ra. Jebkurā diennakts laikā ir pieejami bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi. Pludmale un ieeja jū rā ir smilš aina un lē zena. Jū ra, 10 metrus no krasta, dziļ a, tī ra. Bet pie krasta, izņ emot dabisko suspensiju no smiltī m, to nevar saukt par tī ru. Peldē t var jebkas.
Istaba ir normā la, tā pat kā visur citur. Viss ir tī rs, kā rtī gs, viss darbojas.
Teritorija neliela, tī ra, kopta. Teritorijas centru aizņ em peldbaseins ar lielu problē mu atrast bezmaksas sauļ oš anā s krē slu.
Ē diens lielisks, par apkalpoš anu nav sū dzī bu. Darbinieki lielā koties runā č etrā s valodā s, kas nav dzimtā valoda: franč u, angļ u, vā cu, krievu. Bija tikai viena problē ma: visi sludinā jumi, uzraksti utt. - franciski. Tā tad angļ u valodas zinā š anas nepalī dz.
Diezgan laba apkā rtnes infrastruktū ra. Uz vienas ielas, kilometru no viesnī cas, pilsē tas centrs ar tirdzniecī bas centriem, tirgu, atrakciju parku, kinoteā tri utt. Citā ielā promenā de lī dz ostai, 1.5 km, ar savā m izklaides iestā dē m. Ļ oti patika ekskursija uz safari parku (var bez ekskursijas, ar taksi, sanā ks lē tā k).
Un kā padoms: nereģ istrē jieties taju un itā ļ u restorā nos. Jums tiks pasniegta ne tikai ē dienkarte franč u valodā , bet arī tas, ko jū s izvē lē sities, tie bū s ē dieni no galvenā restorā na, kurā varē siet kombinē t, ko vien vē laties un kā vē laties.
аватар Dybkaliuk_N
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca, iesaku! Labi apmā cī ts personā ls, sakopta teritorija. Garš ī gs ē diens un alkohols. Lieliska atraš anā s vieta netā lu no centra, bet prom no centra trokš ņ iem. Dzī vojā m istabā ar skatu uz jū ru, istabiņ a 3 liela, ar milzī gu gultu, 2 vannasistabas. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, iesaku!
Labi apmā cī ts personā ls, sakopta teritorija. Garš ī gs ē diens un alkohols.
Lieliska atraš anā s vieta netā lu no centra, bet prom no centra trokš ņ iem.
Dzī vojā m istabā ar skatu uz jū ru, istabiņ a 3 liela, ar milzī gu gultu, 2 vannasistabas. Viss ir tī rs, kā rtī gs, kondicionieris un viss pā rē jais darbojā s pareizi, nekā du sū dzī bu. Tī rī ts katru dienu.
Katru dienu pusdienā s/vakariņ ā s bija zivis, makaroni ar jū ras veltē m. No rī ta vafeles, pankū kas, virtuļ i, jogurti. Saldē jums visu laiku + bā rā visu dienu - garš ī gi. Kafija no automā ta - viss ir ļ oti ē dams un vienmē r bija no kā izvē lē ties.
Teritorijā viņ i smē ķ ē ja ū denspī pi - viņ iem tā ī sti nepatika, vā ji, bet ne visiem. Alkohola cienī gs visur - gan tī rā , gan kokteiļ os.
Personā ls visu laiku kopj teritoriju, labi darī ts. Smaidī ga, atsaucī ga. Visu nedē ļ u runā jā m angliski. Uzmanī bu tiem, kas tur brauc - viņ i nekur nerunā krieviski. Vai nu angliski, vai franciski. 80% tū ristu ir ā rzemnieki, kas priecē !
Pludmalē neviens netraucē (pā rdevē jas), viens no glā bē jiem vienmē r dež urē un uztur kā rtī bu.
Jū ra ir skaista, vienī gais negatī vs ir plastmasas ķ ekars, kas peld krastā , tas tiek izmests tieš i no jahtā m jū rā...Plus, arī ielas ir izraibinā tas ar to, kas ir skumji. . . Katru dienu es to krā ju no ū dens, protams, vienalga - ar pildspalvu pamā ja un peldē ja tā lā k (
Vispā r iesaku valsti un viesnī cu!
аватар __316017
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izcila viesnī ca. Jā , tas nav super jauns, platī ba nav liela, bet ļ oti labi kopta un viss ir ļ oti jauki un tī ri. Viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i lieliska. Ar kā jā m var aiziet lī dz Medī nai (pilsē tas centrs), var aiziet uz bē rnu atrakciju parku, var aizbraukt lī dz ostai - viss ir pastaigas attā lumā . … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Jā , tas nav super jauns, platī ba nav liela, bet ļ oti labi kopta un viss ir ļ oti jauki un tī ri. Viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i lieliska. Ar kā jā m var aiziet lī dz Medī nai (pilsē tas centrs), var aiziet uz bē rnu atrakciju parku, var aizbraukt lī dz ostai - viss ir pastaigas attā lumā . (tirgi, aptiekas, kafejnī cas). Priecē pludmale, kas atrodas viesnī cas teritorijā , turklā t, ja jū s pateicaties viesmī lim no pludmales bā ra, viņ š jums atnesī s dzē rienus un ē dienus tieš i uz pludmali. Pludmalē ir apsargs un glā bē js. Personā ls ir lielisks. Visi ļ oti pieklā jī gi un smaidī gi, laba apkalpoš ana. Un, ja jū s viņ iem pateicaties ar dzeramnaudu, ticiet man, darbinieki pā rvē rtī s jū su svē tkus par pasaku un dos jums iespē ju justies ī paš i! Ī sā k sakot, nenož ē lojiet dzeramnaudu, un jū s redzē siet, cik daudz uzlabosies jū su brī vdienu kvalitā te.
Atseviš ķ i es gribu teikt par uzturu. Ē diens garš ī gs, kas priecē ja - daudz jū ras velš u (jū ras plaudis, menca, sarkanā kefale, mī dijas, kalmā ri, garneles). Ar ko nepietika, bija daž ā di zaļ umi (salā tu lapas), gurķ i. Un viss pā rē jais ir pā rpilnī bā...augļ i, deserti, gaļ a, piedevas. Viss ir garš ī gi un visa kā ir daudz. Vienmē r svaigi spiestas sulas.
Alkohols: Es gribu pieminē t vī nu. Sauss, vienmē r pasniegts pudelē s un pietiekami kvalitatī vs.
Animā cija nav ī paš i aktī va, tač u pastā v. Puiš i animatori ir jauni un forš i.
Kopē jais iespaids: lieliska viesnī ca, skaista, mā jī ga, jauks personā ls, tajā viss ir labi. Ja niekiem vainu neatrodi un trū kumus nemē ģ ini meklē t (un tie ir vienmē r un visur), tad kopumā viss ir super.
аватар Viktorija_Kushnir
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c cenas, pē c fotoattē la. Viesnī cā kopumā viss bija kā rtī bā . Telpā viss darbojā s, nekā du sū dzī bu. Patika arī ē diens. Pludmale normā la, atraš anā s vieta laba, lī dz centram var staigā t. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c cenas, pē c fotoattē la. Viesnī cā kopumā viss bija kā rtī bā . Telpā viss darbojā s, nekā du sū dzī bu. Patika arī ē diens. Pludmale normā la, atraš anā s vieta laba, lī dz centram var staigā t. Teritorija normā la, ne liela, ne maza, tur bija viss nepiecieš amais. Animā cija ir ļ oti viegla un klusa, tikai man tā ī sti nepatī k, tā pē c man tā bija lieliska. Tiem, kam patī k daudz daž ā du š ovu utt. , iespē jams, vajadzē tu izvē lē ties citu viesnī cu. Es arī nemanī ju, ka animatori bū tu organizē juš i bē rnu izklaidi.
аватар svet-lana77
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c š ā diem principiem: 1) plaš a smilš u pludmale un ē rta ieeja jū rā ; pirmā rinda - pati par sevi; 2) pā rtika "Viss iekļ auts"; 3) plaš ā viesnī cas teritorija; 4) pastaigas attā lumā no infrastruktū ras, kas nav viesnī ca (veikali, restorā ni, izklaides zonas utt. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c š ā diem principiem:
1) plaš a smilš u pludmale un ē rta ieeja jū rā ; pirmā rinda - pati par sevi;
2) pā rtika "Viss iekļ auts";
3) plaš ā viesnī cas teritorija;
4) pastaigas attā lumā no infrastruktū ras, kas nav viesnī ca (veikali, restorā ni, izklaides zonas utt. )
5) pozitī vas atsauksmes par viesnī cu.
Vincci Taj Sultan attaisnoja visas mū su cerī bas. Nepatī kami iespaidi palika tikai par "ļ oti neuzbā zī go" tunisieš u apkalpoš anu: darbinieki ir vē rī gi un pieklā jī gi, tač u nesteidzas izpildī t tū ristu lū gumus un vē lmes, uzkopš ana istabā atstā j daudz ko vē lē ties, biež i vien ir atslē gas kartes. demagnetizē ts. Visas š ī s mazā s lietas ir nedaudz kaitinoš as. Pieczvaigž ņ u viesnī cā tā diem nevajadzē tu bū t.
Secinā jums: viesnī ca ar labu potenciā lu, bet atpaliek no "piecinieka".
аватар Julia8660
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Yasmine Hammamet kū rorta zonā viss ir ē rti tū ristiem. Izejot no viesnī cas, var pastaigā ties pa promenā di kā Nicā , var pastaigā ties pa galveno ielu, kur ī paš i tū ristiem celta Medina, ir Kartā gas zemes atrakciju parks - tiem, kam ir bē rni, daudz restorā nu, kafejnī cu. … Tomēr ▾ Yasmine Hammamet kū rorta zonā viss ir ē rti tū ristiem. Izejot no viesnī cas, var pastaigā ties pa promenā di kā Nicā , var pastaigā ties pa galveno ielu, kur ī paš i tū ristiem celta Medina, ir Kartā gas zemes atrakciju parks - tiem, kam ir bē rni, daudz restorā nu, kafejnī cu. un suvenī ru veikaliem. Mē s apskatī jā m valsti, dodoties divā s ekskursijā s: 1. Tunisija, Kartā ga, Sidi Bou Said; 2. Ceļ ojums uz Sahā ru. Valsts pē c revolū cijas - to visu var redzē t uz ielā m, visur ir netī rs, kā mums skaidroja, ka valsts dienests nestrā dā . Tač u ekskursijas man ļ oti patika, ī paš i Sahā ra, lai arī nogurdinoš i, bet nobraucot 1300 km divā s dienā s, braucot ar dž ipiem tuksnesī un sasniedzot vietu, kur tika filmē ts Zvaigž ņ u kari, sajū tot ž ū stoš o tuksneš a vē ju, apmeklē jot ī stu oā zi ar "Č ernobiļ as" izmē ra veģ etā cija, izjā des ar kamieļ iem, nakš ņ oš ana mā jā s ar ī stu berberu sievieti, kura cienā ar mā jā s gatavotā m kū kā m ar olī veļ ļ u, un satriecoš ais amfiteā tris "El Jem", kurā tika filmē ts Gladiators, un iespaidi, apmeklē jot tik vē sturisku. ē ka lī dz š im nav palikusi, var teikt tikai urā par emocijā m no pieredzē tā . Varu tikai piebilst - neko nepē rciet bez fiksē tas cenas, jo. pā rvē rtē š ana daž kā rt ir desmitiem reiž u. Un esiet gatavi tam, ka visi vē las saņ emt dzeramnaudu par jebkuru jū su "š ķ audī š anu", bet tas jau ir pē c jū su ieskatiem.
Jū ra š ajā periodā bija vē sa, pat nezinu, laikam 17-18 grā di un ā rā.23 grā di, bet mē s peldē jā m)
Vispā r maz ticams, ka atgriezī simies, bet kam patī k vē sturiskas vietas - noteikti iesakā m apmeklē t!
аватар NeriireN
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmo reizi Tunisijā . Iespaidi ļ oti labi, lai gan pirms izbraukš anas lasī jā m visā das lietas - braucā m ar baž ā m. Bet, kā rtī bā : operatore Turtess - bez sū dzī bā m, lidojumu atcelš ana, rupjī bas no gidu puses (kas Aneksturam ļ oti patika visos iepriekš minē tajos punktos). … Tomēr ▾ Pirmo reizi Tunisijā . Iespaidi ļ oti labi, lai gan pirms izbraukš anas lasī jā m visā das lietas - braucā m ar baž ā m. Bet, kā rtī bā : operatore Turtess - bez sū dzī bā m, lidojumu atcelš ana, rupjī bas no gidu puses (kas Aneksturam ļ oti patika visos iepriekš minē tajos punktos). Viesnī ca nav liela, nogurusi un nav ī paš i tī ra. Š eit mī nusi beidzas. Personā ls ir draudzī gs un efektī vs. Istabas uzkopš ana netiek aizkavē ta "pē c vakariņ ā m". Ē diens un batoniņ i 5+. Brī dinu, ka viesnī cā ir ļ oti daudz pensionā ru, lai kam izklaidē jas, te noteikti nav. Viņ i aizveda (laika trū kuma dē ļ ) tikai vienu ekskursiju - Tunisa-Kartā ga-Sidi bou Said. Man ļ oti patika, noteikti paveicā s ar gidu (diemž ē l neatcerē jā mies viņ a vā rdu, tikai to, ka viņ š mā cī jā s Pē terburgā ).
аватар catastrophe2012
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Bez š aubā m apmeklē tu vē lreiz! … Tomēr ▾ Bez š aubā m apmeklē tu vē lreiz!
А ВОТ И Я, СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ ВИД ВСЕГО НОМЕРА ОСНОВНОЙ БАССЕЙН ВИД ИЗ MOORISH CAFE MOORISH CAFE (кальян бар) КОМАНДА АНИМАТОРОВ ОТЕЛЯ (БЕСПОДОБНЫЕ РЕБЯТА!!!!!!!)СУПЕР МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА!!!!!! МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ТУРИСТОВ ТУК-ТУК. ДОСТАВИТ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РАЙОНА С ВЕТЕРКОМ И С МУЗЫЧКОЙ ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА ))))ОН ТАК ПОЗИРУЕТ...
аватар coldheart
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Es devos uz š o viesnī cu pē c atsauksmju izlasī š anas un man patika milzī gais baseins fotoattē lā . Tas, ka Tunisijā maija sā kumā joprojā m ir ziema, mū s brī dinā ja. Ierodoties mū s sagaidī ja mā koņ ains laiks un lietus, bet otrajā dienā un visā s turpmā kajā s bija karsts, ekskursijā s uzlika cepures, lai galva nekarst, tad varu iedomā ties, cik karsti viņ iem ir iekš ā . … Tomēr ▾ Es devos uz š o viesnī cu pē c atsauksmju izlasī š anas un man patika milzī gais baseins fotoattē lā . Tas, ka Tunisijā maija sā kumā joprojā m ir ziema, mū s brī dinā ja. Ierodoties mū s sagaidī ja mā koņ ains laiks un lietus, bet otrajā dienā un visā s turpmā kajā s bija karsts, ekskursijā s uzlika cepures, lai galva nekarst, tad varu iedomā ties, cik karsti viņ iem ir iekš ā . sezona no jū nija, ekskursijā s noteikti nebrauksi.
Viesnī ca ļ oti laba, pirmkā rt personā ls, un Ē DIENS ļ oti garš ī gs, daudzveidī gs, vienmē r uz grila pie mums tika svaigi ceptas jū ras veltes, mī dijas, tī ģ ergarneles. Personā ls praktiski nezina krievu valodu, tikai franč u valodu vai nedaudz angļ u valodu, bet mums nebija grū ti sazinā ties. Baseins milzī gs, ū dens temperatū ra patī kama, cilvē ku tajā laikā viesnī cā nebija daudz, sauļ oš anā s krē sli vienmē r ir bez maksas, gan pie baseina, gan jū ras krastā . Jū ra bija forš a, es personī gi nopeldē jos 10 reizes, bija grū ti uzkā pt, un tad, pierod un peld bez problē mā m. Viena lieta, viesnī ca celta jau sen, un nenā ktu par ļ aunu daž viet veikt kosmē tisko remontu. Bet tas mū s nemaz neapbē dinā ja, galvenais, ka telpas ir ļ oti plaš as, ar divā m tualetē m un atseviš ķ u vannu ar duš u, lielu ģ ē rbtuvi. Turcijā skaitļ i ir 2 reizes mazā ki!
Kas attiecas uz pilsē tu - Hammame ir labā kais, ko redzē ju Tunisijā , izbraucā m cauri Susai (kad devā mies ekskursijā ) - š ī ir murgaina pilsē ta, tū ristu zona nav atdalī ta no vietē jo iedzī votā ju zonas, bet gan Hammametā , vietē jie iedzī votā ji tiek pā rbaudī ti pie kontroles pie ieejas ekskursijā . zona (viesnī cu zona) Ja vē laties redzē t vietē jos iedzī votā jus, dodieties uz tirgu, brauciet ar taksometru (viņ iem tas ir ļ oti lē ti vai brauciet ar tuk-tuk tramvaju)
Ekskursijas: visas viņ u apskates vietas atrodas diezgan tā lu no ekskursijas. zonas, lī dz tuvā kajam jā brauc vismaz 2h! Un lī dz Sahā rai ir vesela diena, tas ir ļ oti nogurdinoš i. Iesaku - viena ekskursija 7 atpū tas dienā s. Pats cukurot negā ju, bija draugi, pavadī ju 2 dienas, bet saka, ka nav nekā ī paš i interesanta, tikai ar dž ipu braucot no Sahā ras kā pā m, Eljem (kolizejs) un Kairouan (4. musulmaņ u svē tnī ca) un lē tā kie suvenī ri valstī . Secinā jums: bū tu labā k, ja viņ i dotos pusi dienas ekskursijā uz tā m paš ā m vietā m, bet viņ i nebū tu tik noguruš i ceļ ā .
Suvenī ri: izdevī gi, bija brī ž i, kad nolaidā m cenu no 60 dinā riem uz 5 dinā riem!!! ! ! Labā k pirkt tajos veikalos, kur rakstī ts - fiksē ta cena. Viņ iem ir daudz daž ā du ā das izstrā dā jumu, visi mū su tū risti ir apgā dā ti ar rokassomiņ ā m un apaviem, piemē ram, ā das. ļ oti lielu izmē ru portatī va soma maksā.300 grivnas. un kurpes no 15 grivnā m. Olī veļ ļ a ir ā rpus jebkā das konkurences un produkti no tā s - ziepes, krē mi utt. jū s nenož ē losiet. Un Vī ns! Protams, ir pietiekami daudz visā du niķ u, kas pē c tam mā jā s sabirst putekļ os))))
Secinā jums: noteikti jā iet, es biju Turcijā , tā pē c Tunisija man patika vairā k !!! ! !
Тук-Тук, им можно добраться из туристической зоны до центра города на базар за фруктами Отель!
аватар Kakatus
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba viesnī ca. Par cenas un kvalitā tes attiecī bu var droš i likt 5 balles. Protams, š is, protams, nav piecinieks, ko var redzē t Turcijā vai pat Ē ģ iptē , bet visi nosacī jumi ē rtai uzturē š anā s laikam ir izpildī ti. Mē ģ inā š u objektī vi raksturot visus aspektus, kas varē tu interesē t potenciā los tū ristus. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca. Par cenas un kvalitā tes attiecī bu var droš i likt 5 balles. Protams, š is, protams, nav piecinieks, ko var redzē t Turcijā vai pat Ē ģ iptē , bet visi nosacī jumi ē rtai uzturē š anā s laikam ir izpildī ti. Mē ģ inā š u objektī vi raksturot visus aspektus, kas varē tu interesē t potenciā los tū ristus.
1) Atraš anā s vieta. Viesnī ca atrodas tieš i pludmalē , kas ir tā s nenoliedzama priekš rocī ba. Lielā kā daļ a citu viesnī cu atrodas tā , ka, lai nokļ ū tu pludmalē , ir jā š ķ ē rso promenā de. Tā , protams, nav liela problē ma (turklā t krastmala ir diezgan skaista), bet personī gi man tomē r labā k patī k gulē t saulī tē istabas tieš ā tuvumā : )
2) Uzturs. Brokastis ir vienmuļ as ar standarta sortimentu (musli, smalkmaizī tes, olas, siers, desa, pankū kas, dā rzeņ i, augļ i). Vakariņ ā s ē dienkarte pastā vī gi mainī jā s. Gaļ a un zivis - sortimentā . Deserti nav ī paš i labi, bet saldē jumu piedā vā.6 reizes nedē ļ ā : )
3) skaitļ i. Ja rezervā cijas brī dī rezervē jat parastu numuru bez skata uz jū ru, tiksiet izmitinā ti bez jū ras skata, un 20 dolā ru triks, kas lieliski darbojas citā s viesnī cā s, š eit bū s veltī gs. Par pā rcelš anos uz skatu uz jū ru tiek noteikta standarta maksa - 10 dinā ri (7 USD) dienā vienai personai. Tā pē c ir lē tā k rezervē t iepriekš , ja tas ir svarī gi. Istaba iekā rtota diezgan pieticī gi, bez volā niem, bet ir viss nepiecieš amais. Regulā ri tī rī ta un pat gulta tiek mainī ta katru dienu, ja neskopojas ar dzeramnaudu. Bet tiem, kam patī k meklē t vainas, teikš u godī gi - mē beles ir nedaudz nobruž ā tas, dvieļ i izmazgā ti, televizora pults aizlī mē ta ar lī mlenti. . . : )
4) Serviss. Apkalpojoš ajam personā lam nepatī k pā rā k smagi strā dā t, nemitī gi jā motivē ar monē tā m : ) Tā pē c viesmī li labā k “pabarot” no pirmā s dienas. Tad visi nepiecieš amie trauki, un garš vielas, un dzē rieni, un salvetes bū s laikus pasniegtas. Parasti pietiek ar 1-2 dinā riem. kļ ū t par "draugu" : )
5) Izklaide. Viesnī ca ir vairā k piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m. Pā ris reizes redzē ju animatorus, bet viņ i neizrā dī ja lielu aktivitā ti.
6) Apkā rtne. Hammamet-Yasmine ir ļ oti skaista promenā de, pa kuru ir patī kami pastaigā ties pirms vai pē c vakariņ ā m. Tajā ir daudz veikalu, viesnī cu un kafejnī cu. Kaut kas atgā dina Krimas Jaltu.
7) Laikapstā kļ i un jū ra. Oktobrī vē l silts, bet vē jš jau pū š auksts. Jū ra 10 dienas bija vē traina, pā ris reizes lija. Bet tas mani netraucē ja pietiekami sauļ oties un peldē ties.
8) EKSKURSIJAS! ! ! Tieš i tā pē c ir vē rts doties uz Tunisiju neatkarī gi no viesnī cas. Devā mies vienas dienas ekskursijā Tunisa-Kartā ga un divu dienu ekskursijā uz Sahā ru. Patiesī bā š ī nav tikai ekskursija uz Sahā ru, bet gan aizraujoš a ekskursija pa valsti ar ekskursiju pa galvenajā m apskates vietā m. Daudz vairā k nekā tuksnesis mani personī gi satricinā ja amfiteā tris El Dž emā . Mums ļ oti paveicā s ar gidu. Par ko ī paš s paldies Carthage-Plus. Abas ekskursijas vadī ja vī rs vā rdā Aleksejs – ī sts pazinē js un acī mredzot liels sava amata cienī tā js. Pateicoties viņ am, mē s redzē jā m, uzzinā jā m un, galvenais, atcerē jā mies vairā k, nekā , iespē jams, varē jā m mā cī ties no labā kā s rokasgrā matas.
9) Tū risma operators. Ekskursija tika rezervē ta caur TUI, bijā m ļ oti apmierinā ti. Svē tku organizā cija ir lieliska. Viss ir skaidrs un laikā . Viesnī cas gids vienmē r ir gatavs saņ emt maksimā li nepiecieš amo informā ciju un vienmē r ir gatavs palī dzē t tū ristiem.
Parādīt vairāk »


iemiesojums lucki197458
Gribētos redzēt atsauksmes
14 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в 10 км от центра г. Хаммамет, в районе Ясмин. Открыт в 2003 году, последняя реновация проходила в 2016 году. Отель состоит из одного U-образного трёхэтажного здания разделенного на три корпуса. Есть русскоговорящий персонал. Отель подходит для спокойного семейного отдыха с детьми, активого молодёжного отдыха и романтического путешествия.

Atrašanās vieta Отель расположен на побережье, поблизости находится яхтенный порт Marina, культурный центр вилла Себастьяна, тематический парк Сarthage Land, торговый центр, гольф поле с 18 лунками, спорткомплекс, ночной клуб. Расстояние до аэропорта Картаж: 75 км; Расстояние до аэропорта Монастир: 95 км; Расстояние до аэропорта Энфида: 40 км; Расстояние до Хаммамет Медина: 13 км.
Pludmales apraksts Вход в море: пологий, песчаный, пляжные полотенца предоставляются по депозиту.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, магазины, услуги консьержа, факс/ксерокопирование, Wi-Fi на всей территории (бесплатно), услуги по глажке одежды (платно), room service: 24 часа (платно), 5 коференц-залов (макс 450), 1 открытый бассейн, 1 крытый бассейн с подогревом, у бассейна зонтики, шезлонги и матрасы: бесплатно, полотенца предоставляются по депозиту.

Рестораны и бары:

Fresh Restaurant — главный ресторан шведский стол: завтрак (07:00-10:00), обед (12:30-14:00), ужин (19:00-21:30).

Peppino Restaurant — a la carte ресторан итальянской кухни: ужин (19:30-22:00).

Le Malouf Restaurant — a la carte ресторан тунисской кухни: ужин (19:30-22:00).

Доступно одно бесплатное посещение каждого из ресторанов a la carte на протяжении отдыха, по предварительной резервации за 24 часа.

Peppino Bar — бар в лобби (08:00-00:00; поздний завтрак 10:00-11:30).

Show Bar (16:00-00:00; закуски, мороженое 16:00-18:00).

Snack Bar (10:00-17:00; закуски, паста, пицца, фрукты 13:00-15:00).

Copa Cabana Bar (10:00-17:00).

Mourish Café (15:00-23:00; кальян платно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • izmitināšana ar dzīvniekiem  FREE 
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Большой детский бассейн, анимация, мини-диско, детский клуб для детей 3-12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта. Дартс, поле для мини-футбола, освещение теннисного корта (платно), бадминтон, парашют, каноэ, водные лыжи.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • džakuzi
 • tenisa korti  FREE 
 • skvošs
 • volejbols  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • sērfošanu
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 249 номеров: 234 Standard Rooms (Twin Sea View & Twin Garden View), 6 Junior Suites и 9 Apartments.

Istabās

Кондиционер (индивидуальный, в летнее время), телевизор, спутниковое ТВ, сейф (платно), Wi-Fi (бесплатно), телефон, мини-бар (платно), мини-холодильник (бесплатно), набор для приготовления кофе и чая, ванная комната, фен, туалетные принадлежности, балкон. Ежедневная уборка номера, room service: 24 часа (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • ledusskapis (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Zone Touristique Yasmine Hammamet B.P. 253, 8050 Hammamet, Tunisia
Tālruņi: Tel: +216 72 24 02 90
Reservations: +33 1 70 98 61 18
Fax: +216 72 24 04 11
Tīmekļa vietne: Golden Tulip Taj Sultan
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в сквош. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами серфинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.