Laba viesnīca relaksējošām brīvdienām

Rakstīts: 8 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 30 augusts — 6 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m. Plā nojā m pagā juš o gadu, bet karantī na ieviesa korekcijas.
Ieradā mies naktī , no rī ta iekā rtojā mies, pat bija laiks atpū sties pirms brokastī m. Numurs 6011 skats tieš i uz baseinu.
Istaba maza, uzkopj katru dienu, Kondicionieris darbojā s visu laiku, Trokš ņ u izolā cija laba.
Pludmale - baltas, smalkas smiltis, dvieļ i par depozī tu 20 dinā ri.
Ū dens tī rs, caurspī dī gs (kad jū ra mierī ga), medū zu praktiski nebija. Visu laiku (nedē ļ ā ) redzē ju č etrus gabalus.
Pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, viesnī ca tobrī d bija pustukš a.

Baseins ir mazs un sakopts. Teritorijas pietiek, bet lai neteiktu, ka milzī ga. Diezgan piemē rots ģ imenē m ar bē rniem. Laba virtuve, bija arī tunč a, garneļ u, kalmā ru izvē le - protams, ne visas uzreiz))) un ne katru dienu. Ikdienai - liellopu gaļ a, putnu gaļ a, daž ā di piedevas. Vietē jais vī ns pusdienā s un vakariņ ā s.
No izklaides - ū densmotocikls, braukš ana ar "dī vā nu", ū dens slidkalniņ i un izpletnis nebija. Vakara izrā des amfiteā trī .
No nepatī kamā (ar gnī da plū kš anu): tirgotā ji pludmalē (č ī bas, ziedi, rotaslietas, virtuļ i, dvieļ i), kamieļ u un zirgu braucē ji ar piedā vā jumiem izjā t. Pludmales smiltī s sastopas sī kas gruveš i, korķ i, izsmē ķ i, kokteiļ u salmiņ i. Gaitenī smarž o pē c cepš anas no virtuves.
Vietē jā s noplū des alkohols, nemaz. . .
Istabā ir ledusskapis, bet tas ir tukš s. Bā rā pat ū dens jā ņ em. Vannas istabā nav burbuļ pudeļ u ar š ampū niem, losjoniem, gē liem. Tikai mazi ziepju gabaliņ i - apaļ as, un š ampū ns dozatorā pie sienas. Nav arī dzelzs, un neviens nezina, kur gludinā t lietas.
Kopumā pā rē jais atstā ja patī kamu iespaidu, bet jautā jums te nonā ktu citreiz, atbilde ir nē , tikai daž ā dī bas vē lmes dē ļ .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu